Как да подкрепите начинаещите учители да планират по-ефективно

Колко време ви отнема да планирате един урок? А колко време ви е отнемало в първите ви години като учители?

Планирането на уроци е един много важен, но и предизвикателен процес особено ако създавате всичко сами и сте начинаещ учител. В такива моменти опитът на други учители и използването на изпитани във времето стратегии са изключително ценни.

В тази статия ще ви предложим няколко подхода за по-ефективно планиране на уроците, които биха били от полза както на начинаещите учители, така и на техните наставници.

Съвместно планиране на уроци

Съвместното планиране е форма на сътрудничество между начинаещи и по-опитни учители, която има за цел да подобри преподавателските им умения. Двама учители планират заедно уроци, раздели от учебното съдържание, критерии за оценяване и са активно ангажирани – споделят идеи, ресурси, дават си взаимна обратна връзка.

Какво е важно да имате предвид при съвместното планиране?

1) Планирайте подходящо време и място за регулярни срещи.

Добре знаем, че като учители сме доста ангажирани и трудно намираме възможност за допълнителни срещи. Затова уговорете време, което да е удобно и за двете страни. Важно е срещите да се провеждат редовно (веднъж седмично) и да са с продължителност не повече от 30 – 45 мин. Изберете и подходящо място, където няма да бъдете обезпокоявани и ще имате възможност да се концентрирате напълно.

2) Идентифицирайте нуждите. 

В началото на всяка среща определете какви са нуждите и какво ще бъде най-полезно да обсъдите заедно. Това прави целите на срещата ясни и позволява да изготвите план как ще ги постигнете. 

Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат да определите потребностите:

 • Какви стъпки предприемате при планирането на урок/раздел/оценяване? 
 • При коя от тези стъпки изпитвате най-голямо затруднение?
 • Защо според вас най-много се затруднявате там? 
 • Какво ви е необходимо, за да изпълните тази стъпка?

Ако начинаещият учител не успява сам да идентифицира своите затруднения, можете да му помогнете, като заедно обсъдите процеса на планирането:

 • разграничете ясно всяка стъпка;
 • споделете мислите си на глас;
 • отчетете какви са затрудненията при всяка от тези стъпки;
 • обсъдете какво може да се направи, за да се справите със съответното предизвикателство.

3)  Определете ролите и отговорностите. 

Споделяме ви няколко подхода, които може да използвате в процеса на съвместно планиране: 

 • Единият учител планира, а другият – записва. Един от двамата учители планира гласно основните части на урока, а другият записва това, което чува. Предимство при този подход е, че изразяването на мислите на глас често провокира креативността и ви дава възможност да обсъждате, да задавате въпроси и да надграждате съдържанието. Имайте предвид обаче, че учителят, който записва, е възможно да не отрази коректно това, което чува. 
 • Планиране в партньорство – всеки от учителите планира определена част от урока. За целта е необходимо ясно да обособите частите му, така че всяка от тях да може да се подготви независимо от останалите. Този подход отнема доста по-малко време, но съществува опасност отделните елементи да не са логично обвързани и съгласувани помежду си. 
 • Единият учител планира, а другият реагира с обратна връзка, давайки идеи за подобрение. Този подход е може би най-популярен и онагледява традиционния тип взаимодействие ментор – менториран. Прилагайки го, имате възможност да обсъждате отделните части на урока и да развивате креативността си при планирането. 
 • Паралелно планиране – всеки от учителите планира урока независимо един от друг, след което обсъждате заедно двата плана. По този начин можете да сравнявате различните стратегии, които прилагате в работата си. Имайте предвид, че при този подход и двамата учители са ангажирани еднакво и ако на някого планирането му отнема повече време, би се затруднила съвместната работа като цяло.   

4) Рефлексия.

В края на срещата обсъдете заедно:

 • какво е било полезно и какво – не в срещата;
 • какво ще заимствате като идеи и подходи;
 • какви са следващите стъпки.

Ако не сте успели да завършите задачата, предвидена за срещата, уговорете се как ще го направите.

Групово планиране на уроци

Освен съвместното планиране по двойки, друг начин за подкрепа на начинаещите учители е т.нар. групово планиране. То е особено подходящо при обсъждане на конкретни предизвикателства, свързани с ангажирането на учениците и управлението на класната стая. 

Препоръчителният брой участници в група е 3-ма учители, като един влиза в ролята на “споделящ” своето предизвикателство, а другите – в ролята на “консултанти”. Целта на “консултантите” е да разберат в дълбочина причините за действията на учениците, които “споделящият” учител наблюдава, както и да обменят идеи и опит за възможните стратегии, чрез които да се въздейства върху ситуацията. 

Как да се подготвите?

 • За ролята на споделящ 

Подгответе кратко описание на основните предизвикателства, които срещате в класната си стая с примери от последните учебни часове. Представете и описание на стратегиите, които сте приложили в опит да повлияете на ситуацията. 

 • За ролята на консултанти

Помислете за подходящи въпроси, чрез които да се опитате да разберете по-детайлно за случващото се в съответната класна стая – причините за поведението на учениците и за начина, по който учителят им въздейства. 

Как да проведете срещата?

В рамките на 30 мин цялата група се фокусира и обсъжда работата на един учител. 

 • “Споделящият” учител представя казуса, който среща в часовете си, и стратегиите, които се е опитвал да приложи. Важно е да бъде максимално конкретен и фокусиран върху един клас и последните два учебни часа с него. (5 мин) 
 • След споделянето на учителя, останалите в групата влизат в ролята на “консултанти”, за да го подкрепят в процеса на преподаване. Те задават допълнителни въпроси така, че да придобият ясна представа за стратегиите, които учителят е прилагал и за действията на учениците. (5 мин) 
 • След като ситуацията се разясни, “споделящият” учител представя целите на следващия си урок и основните действия, с които възнамерява да ги постигне. (5 мин)
 • Учителите “консултанти” дават съвети за прилагане на стратегии, с които да се адресира нежеланото поведение в следващия учебен час. Важно е да имате предвид, че учителят в ролята на “споделящ” не коментира, а само записва идеите на колегите си. (10 мин)
 • В края на срещата “споделящият” учител съобщава какво ще заимства от споделеното и какво би приложил в следващия учебен час. (5 мин)

Може да разменяте ролите си в срещата, докато всеки учител получи възможност да сподели свое предизвикателство.

Какви са ползите от съвместното и груповото планиране на уроци?

Съвместното и груповото планиране са успешни практики, чиито положителни страни са: 

 • намаляване на стреса при начинаещия учител;
 • създаване на чувство за общност и подкрепа;
 • повишаване качеството на урока на ниво планиране;
 • обмяна на опит и добри практики;
 • получаване на обратна връзка на ниво планиране;
 • споделяне на нови идеи;
 • личностно обогатяване и възможност за репетиция на урока пред колегите и изчистване на детайлите.

Не забравяйте, че ключът към ефективния урок е внимателното планиране. Затова не се колебайте да прилагате в практиката си подходите, които споменахме по-горе.

Тази статия и ресурсите към нея са създадени на база експертния опит на фондация “Заедно в час” в подкрепата и обучението на начинаещи учители през програма “Нов път в преподаването” от 2010 до 2013 г. 

Източници: 

 1. CO-PLANNING AND CO-TEACHING WITH YOUR TEACHER CANDIDATE
 2. НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО И МЕНТОРСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ

Още полезни статии:

Професионално развитие

Използване на генеративен изкуствен интелект в обучението по математика

Все по-разпространената употреба на изкуствения интелект ни дава вълнуваща възможност да се приспособим към настъпващата нова ера в образованието. AI технологиите ни предоставят лесни за

Приобщаващо образование

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се очертава работата с ученици със специални образователни потребности. Включването

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали