Съвместно преподаване: защо и как 

В много училища по света – иновативни или не – учителите практикуват съвместно преподаване. Практиката е сравнително нова за българската образователна система, въпреки че и тук преподавателите все по-често започват да си сътрудничат по този начин. Но как точно изглежда съвместното преподаване в една класна стая? Как се провежда един урок от двама учители? Как се разпределят ролите между двама и повече учители в класната стая? Тази практика не обърква ли учениците?

Навярно терминът “съвместно преподаване” е извиквал поне един от тези въпроси в съзнанието ви. В тази статията ще дадем отговори на въпросите и ще покажем силните страни на този подход.

Според някои изследователи съвместното преподаване може да се дефинира така: „Двама или повече учители споделят отговорността за обучението на всички ученици в класната стая. Това включва разпределяне на планирането, обучението и оценяването на учениците”. Тази дефиниция добре определя и моментите, които предстои да разгледаме – съвместно планиране, преподаване и оценяване. Ще се задълбочим в темата и ще поговорим още за ползите и вариациите на подхода.  

Контекст и нужда

Съвременната образователна система насочва усилията си към формиране личности, които са високообразовани, с богат набор от “меки” умения и широк светоглед; целта на днешното образование е доведе младежите до разбиране за дълбочината на връзките между явленията и процесите в света, които го изграждат такъв, какъвто го познаваме.

Но предметите, които изучават децата в училище, са разединени и дават на учениците една фрагментирана голяма картина. С други думи – децата не могат пълноценно да свържат предметното знание между отделните учебни предмети. Светът от своя страна върви към интеграция на знанието от различни сфери – икономика, политика, култура и дигитален свят – всичко се разглежда като едно цяло. Това води до възраждане на концепцията за съвместно преподаване, позната от 50-те години на ХХ век, която позволява на учители и ученици да “прехвърлят” теми и знания от един учебен предмет в друг.

Ползи от съвместното преподаване

Преподавателите, които са решили да опитат съвместно преподаване, откриват много позитиви както за учениците, така и за собственото си личностно и професионално развитие. Работейки по този начин, те имат възможност да комбинират различни умения и да “прехвърлят” теми и знания от един учебен предмет в друг. Това пренасяне помага на учениците да видят реалната връзка между уроците, които научават в училище.

Съвместното преподаване само по себе си е подход, който цели да покаже на учениците “голямата картина”. Но отделно от това, когато сте с още един учител в класната стая, бихте могли да експериментирате с иновативни преподавателски подходи и ще имате втори човек, което да ви посочи силните страни и зоните за развитие на нововъведението, което интегрирате. Учителите разполагат с повече време за планиране, тъй като си разделят подготовката на отделните компоненти на урока.

Съвместното преподаване дава възможност за по-задълбочено наблюдение върху класната стая и по-ефективно групиране на учениците, за да отговорят на нуждите на всяко дете. 

Не на последно място, съвместното преподаване позволява на партниращите си учители да учат един от друг ежедневно. Учителите, които преподават “рамо до рамо”, имат възможност да наблюдават стратегиите на своя колега, начина му на изразяване и на справяне в предизвикателна ситуация. Всичко това е благодатен материал за рефлексия върху собствения си стил на работа и да го надграждане.

Вариации на съвместното преподаване

В България най-разпространената форма на съвместно преподаване е провеждането на интегрирани уроци, но съществува и т.н. интегрирано обучение. Нека разгледаме и двете вариации.

Интегрирани уроци

Целта на интегрираните уроци е да покаже как изглежда един проблем или тема през призмата на отделни учебни предмети. От многобройните примери, които получихме в конкурса ”Добрите практики на фокус”, може да се извлече следната “рецепта” за успешни интегрирани уроци: 

 • Учениците най-често работят върху проект, който е предварително планиран от няколко учители. Проектът съдържа няколко различни задачи по всеки предмет, които едновременно засягат разглежданата тема или проблем и покриват учебното съдържание, което преподавателите трябва да предадат;
 • Проектът може да се проведе в рамките на ден, седмица или няколко месеца. Това зависи от обхватността на темата и типовете  задачи, които са подготвили учителите;
 • Ако учителите преподават в начален етап, те обикновено посещават часовете си и имат повече моменти на реално съвместно преподаване. Практиките показват, че тук също процентно преобладава подходът, при който всеки учител работи с учениците отделно в своите часове;
 • Финалът на проекта се отбелязва с училищно събитие и често се провежда открит урок с участието на ръководството, родителите, ученици и учители от училището. 

Ако учителите преподават в прогимназия или гимназия, честа практика е всеки учител работи в своите часове, а екипът се събира по време на срещите за планиране и обсъждане и по време на финалното събитие.

Ето някои идеи за интегрирани уроци: 

Интегрирано обучение

При интегрираното обучение учителите не просто планират съвместен урок/проект – те ежедневно преподават заедно. Практиката е рядкост в българските класни стаи, но е високоефективна и резултатите от прилагането ѝ не закъсняват. Това виждаме и от една история от Разград, където благодарение на подхода едно малко училище с голям процент деца-билингви се нарежда на осмо място на Национално външно оценяване за учебната 2021-2022г. 

Световната учителска практика е обособила пет модела на интегрирано обучение. Всеки от тях предоставя възможност на учителите да структурират начина, по който ще работят с учениците, в зависимост от критичните нужди на децата и младежите.

Видове съвместно преподаване и интегрирано обучение

1. Един преподава, един наблюдава

При този модел учителите се редуват да преподават и да наблюдават, като няма момент, в който двамата учители едновременно изпълняват само една от ролите. Целта на наблюдението, заложено тук, е да позволи на преподавателите да съберат данни, които да анализират по-късно по време на обсъждането на часа. Наблюдението може да бъде фокусирано върху един ученик, върху цяла група или върху целия клас. Може да се наблюдава ангажираността на класа, следването на правила в класната стая, или усвояването на новия материал; може да се наблюдава и влиянието на определени преподавателски методи и подходи върху работата на учениците.

2. Преподаване на станция

Учителите се разбират предварително кой какво умение и учебно съдържание ще преподава и обособяват съответните учебни пространства, обикновено в различни ъгли на класната стая. Учениците се придвижват от една станция към друга, като целта е всеки ученик да премине през всяка от станциите в класната стая, т.е. да усвои планираните знания и умения за часа. Станциите могат да включват различни задачи за учениците, самостоятелно изследване на тема или обяснение на учител.

3. Паралелно обучение

Тук учителите преподават едно и също учебно съдържание на различни групи, в рамките на един час. Моделът е подходящ за класове, в които учениците са на различно ниво на напредналост и има нужда от диференциране на материала. Целта е всички ученици да усвоят учебното съдържание, но с различно темпо, допълнително обяснение от учител (ако е нужно) и задачи (с опори или допълнителни).

4. Обучение в екип

При този модел двамата преподаватели се разбират предварително как ще се синхронизират и споделят преподаването на учебния материал за часа на целия клас. За да не се объркват учениците, е необходимо внимателно разпределение на ролите – кой въвежда новото съдържание, кой дава инструкция за първа или втора задача, кой води оценяване и рефлексия в края на часа.

5. Поддържащото преподаване

Този модел предлага една водеща роля за учителя, който преподава – той преподава новото съдържание, задава задачите, води оценяването и рефлексията; вторият учител има поддържаща или подкрепяща роля – той се движи около учениците и предлага индивидуална подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояването на материала, решението на задачите или следването на правилата в класната стая.

Планиране и оценяване при съвместно преподаване

Знаем, че преподаването не се случва само в класната стая. За да имаме добър урок, първо трябва да го планираме внимателно, а за да сме сигурни, че е бил добър – да оценим знанията, умения и нагласите на учениците. Затова нека се задълбочим в съвместното планиране и оценяване – две дейности, които помагат на учителите да отговорят по-пълноценно на нуждите на учениците.

Съвместно планиране

Когато планират заедно, учителите могат да разчитат на силните си страни. Съвместното планиране позволява и на учителите и на децата да открият междупредметните връзки, като изследват ключови концепции в различен контекст.

Съвети от практиката:

 • Планирайте колкото се може по-често заедно. Това ще сплоти екипа ви и ще отвори възможност за реализиране на интересни и иновативни уроци. От друга страна, когато сте заедно, може да обмислите урока в детайли – да си разпределите ролите в часа и времето, с което разполагате, да обмислите внимателно какви стратегии ще ползвате;
 • Разпределяйте си задачите за планиране – организация на време, създаване на работни листове, подготовка на учебни ресурси и задача, рефлексия и оценяване. Уверете се, че не поемате винаги едно и също, а разнообразявайте дейностите по планирането. Предизвиквайте се с нови задачи – колкото и блазнеща да е рутината в комфортната зона, развитието започва извън нея;
 • Използвайте времето за планиране, за да обсъдите нещата, които не са се получили в предните часове, да помислите какво може да се промени и подобри, за да имате плавен и последователен образователен процес;
 • Ако участвате в интегрирани  уроци: коментирайте задачите, които сте подготвили, за да се уверите, че съвпадат с целите на останалите преподаватели, че не се дублират дейности и типове задачи и че всички учители в екипа следват голямата цел на проекта.

Съвместно оценяване

Съвместното оценяване изисква известна доза креативност и гъвкавост от учителите, за да напаснат своите виждания, представи за оценяването и практическото проверяване и даване на обратна връзка.

Съвети от практиката:

 • Провеждайте формиращи, междинни и финални оценявания, за да получите достатъчно данни за напредъка на учениците по дадена учебна цел. След оценяването може да обсъдите в екипа как да прегрупирате учениците на база техните силни страни и зони за подобрение, така че да формирате сътрудничество и растеж в класната си стая;
 • Разпределете си отговорностите – докато единият учител работи с групата, другият може да оценява уменията и знанията на класа или на отделни ученици;  
 • За да имате достъп до работата на всички ученици, е добре да обърнете внимание на формата на оценяването. Ако използвате хартиен вариант на тестове и контролни работи, трябва да съобразите времето за проверка с графика на колегата си, така че да може да оценявате заедно. Помислете и за различни дигитални приложения, които позволяват достъп на много хора върху един документ (например продуктите на Google: Docs – за писмени работи, Sheets – за таблици и изчисления, Slides – за презентации, Forms – за тестове и анкети). 

Да обобщим

Съвместното преподаване е концепция, която позволява на двама или повече учители да работят в екип, за да покрият учебните потребности на класовете си. За да бъде екипната работа ефективна, е важно да прекарвате време заедно, да разчитате взаимно на силните си страни и да комуникирате открито. Освен фактическото преподаване в класната стая, процесът включва още планиране на уроците и оценяване на задачите, които учениците са изпълнили.

Независимо дали сте решили да се включите в интегрираните уроци, които се планират в училище, или ще преподавате съвместно в клас, това ще ви се отблагодари под формата на вдъхновени ученици и ефективно учене. 

_______

Литература: 

 1. https://elearning.tki.org.nz/Teaching/Innovative-learning-environments/Collaborative-teaching#js-tabcontainer-1-tab-3
 2. http://openlearningspaces.blogspot.com/2011/10/collaborative-teaching-what-might-it.html

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Представяне по модел
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали