6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група

1.(InnoSupport)

Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг.  Метод 635 се обозначава често и с термина „brainwriting” – записване на идеи.  Целта на техниката е намирането на идеи за разрешаването на даден проблем чрез изпълняването на няколко основни принципа. Шест души записват своите 3 предложения за разрешаване на даден проблем в рамките на 5 минути. След изтичане на определеното време (обикновено 5 минути), участниците в групата предават своите предложения на съседа си, който доразвива техните идеи или дава нови три идеи. Предаването на предложения измежду участниците в групата продължава докато всеки от тях види предложенията на останалите и е дал своите предложения към тях.

2.Наръчник Развиване на умения на 21- век:

Тази стратегия може да бъде изпълнена в по-лек вариант – Класът се разделя на групи по шестима души, имат на разположение пет минути, за да измислят три решения/идеи.

Примерна инструкция

Всички да се разделят на отбори от по шестима души. Имате на разположение пет минути, за да предложи всеки от вас по една идея/решение. Накрая трябва да изберете кои три идеи/решения да представите. Запишете ги на листа пред вас.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят в екип;
  • Учениците имат възможност да използват и други техники за генериране на идеи;
  • Стратегията отнема кратко време;
  • Груповата работа „сваля“ нивото на напрежение у онези ученици, които се чувстват „блокирали“.

За тази стратегия е хубаво да имате предвид, че:

  • е важно всяка група да знае, че всеки участник има важна роля в груповата работа;
  • може времето да не стигне на всички групи, ако учениците за първи път правят нещо такова; може да пуснете хронометър, по който да си следят колко време им остава, или да дадете повече време, ако прецените;
  • добре е да се предвиди време, в което след упражнението учениците да споделят своите идеи с класа. В зависимост от броя на групите това може да отнеме допълнително 5-10 минути.

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали