Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Drawing on colourful paper

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе предварително. Накрая отсяват ключовите думи и с тях правят план. Класът отново може да бъде разделен на групи по абзаци, но трябва да се премисли добре деленето му. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 4-5 минути с групи и 10 минути самостоятелно без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да синтезира най-важната информация от абзаца си с 3 изречения и да извади от тях ключови думи, с които да оформи точка и подточки от план.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят в екип;
  • Добър вариант за домашна работа;
  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Отсяват важна информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • Разпределението по групи трябва предварително да е премислено;
  • може да се появят непознати думи и термини;
  • сложността на текста да се съобрази с възрастовата група;
  • учениците може да не знаят как да синтезират информация от текст;
  • времето може да не стигне за всички ученици, ако работят самостоятелно.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x