Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Drawing on colourful paper

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе предварително. Накрая отсяват ключовите думи и с тях правят план. Класът отново може да бъде разделен на групи по абзаци, но трябва да се премисли добре деленето му. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 4-5 минути с групи и 10 минути самостоятелно без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да синтезира най-важната информация от абзаца си с 3 изречения и да извади от тях ключови думи, с които да оформи точка и подточки от план.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят в екип;
  • Добър вариант за домашна работа;
  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Отсяват важна информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • Разпределението по групи трябва предварително да е премислено;
  • може да се появят непознати думи и термини;
  • сложността на текста да се съобрази с възрастовата група;
  • учениците може да не знаят как да синтезират информация от текст;
  • времето може да не стигне за всички ученици, ако работят самостоятелно.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Как да водим фокусиран разговор?

Учениците трябва да поддържат диалог с партньора си като поддържат темата на разговор без да я променят несъзнателно.   Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали