Prepodavame.bg

Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Drawing on colourful paper

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе предварително. Накрая отсяват ключовите думи и с тях правят план. Класът отново може да бъде разделен на групи по абзаци, но трябва да се премисли добре деленето му. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 4-5 минути с групи и 10 минути самостоятелно без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да синтезира най-важната информация от абзаца си с 3 изречения и да извади от тях ключови думи, с които да оформи точка и подточки от план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Добър вариант за домашна работа;
 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Отсяват важна информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • Разпределението по групи трябва предварително да е премислено;
 • може да се появят непознати думи и термини;
 • сложността на текста да се съобрази с възрастовата група;
 • учениците може да не знаят как да синтезират информация от текст;
 • времето може да не стигне за всички ученици, ако работят самостоятелно.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как да накараме учениците да четат

Как да мотивираме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини