СЕУ игри за управление на класната стая

Социално-емоционалното учене (СЕУ) помага на учениците да разбират и управляват емоциите си, да поддържат здрави взаимоотношения, да постигат целите си и да взимат добри решения за себе си и околните. Посредством СЕУ учениците формират умения за сътрудничество, проява на отговорност, емпатия и толерантност. 

СЕУ и ефективното управление на класната стая

СЕУ може да подпомогне израстването на детето, да повлияе положително върху неговото цялостното поведение, а оттам и на академичния му успех. Вместо да се базира на външни стимули като оценки за поведение, похвали и наказания, СЕУ развива вътрешната мотивация, помагайки на учениците да разбират и управляват своите емоции, да се справят с конфликти и да изграждат здравословни отношения. Този подход отнема първоначално повече време и енергия, но за сметка на това създава основа за по-истинска и устойчива промяна в поведението и подготвя учениците за успешно социално и лично развитие.

Защо да опитаме СЕУ игрите като метод за управление на класната стая?

Игрите в класната стая имат не само развлекателна цел. Те помагат на учениците да открият своите силни страни, като същевременно ги стимулират бъдат продуктивни; насърчават комуникацията между децата, работата в екип, следването на инструкции. Ползите са много:

 • Усещане за общност

Посредством СЕУ игрите може да изградите среда, в която учениците да се чувстват уверени и в безопасност и създават приятелства. Груповите игри на сътрудничат с другите за постигането на обща цел. 

 • Въпроси за размисъл

Всяка СЕУ игра съдържа въпроси за размисъл, които карат учениците да погледнат дадена ситуация от няколко различни страни. Посредством задълбочена рефлексия те научават повече за себе си и другите. 

 • Нови начини на мислене

Посредством игрите учениците попадат в ситуации, които изискват бърза реакция и използване на различни стратегии на мислене. Това включва и умението за сътрудничество с останалите в групата – те  може би знаят нещо, което ние не.  

 • Нагласа за развитие

Игрите помагат на децата да извличат поуки от загубата и да изграждат работещи стратегии за успех в бъдеще. Стимулират се положителната нагласа и желанието за развитие. Учениците, които притежава такава нагласа, вярват, че не е срамно да губиш.  

 • Изразяване на емоции

СЕУ игрите дават възможност на учениците да се сблъскват с палитра от емоции и посредством рефлексия да се научат как по-успешно да ги управляват. 

Как да приложим

Представяме ви списък с 15 игри, които да сплотят учениците и да подпомогнат по-ефективната комуникация в групата. 

1. “Кой цвят съм аз?”

Категория: сътрудничество и комуникация

Подходяща за: всички възрасти

Необходими материали: цветна хартия в два или три цвята

Описание: Тази дейност насърчава невербалната комуникация и сътрудничеството между участниците.  

Поставете цветна точка на челото на всеки ученик, без той да знае какъв цвят е. Когато играта започне, всеки трябва да открие своите съотборници по цвят, но без да говори. 

Въпроси за рефлексия:

 • Кое в играта ви затрудни най-много?
 • Каква стратегия използвахте, за да откриете съотборниците си? 
 • Кои бяха стратегиите, които не проработиха?
 • По какъв начин си сътрудничихте с другите участници?
 • Направихте ли общ план с някои от другите участници? 
 • В кой момент осъзнахте, че трябва да си помагате, за да успеете?

2. “Пас с лакти”

Категория: сътрудничество и комуникация 

Необходими материали: мека или обикновена топка за игра

Подходяща за: ученици в начален образователен етап

Описание: Тази забавна дейност помага на учениците да създадат нови приятелства и да се научат да работят заедно. Децата работят върху координацията си, като едновременно се забавляват. 

Учениците имат за цел да си “подават пас” с топка или друг мек предмет, използвайки само лактите си. Топката трябва да направи пълен кръг, без да бъде изпусната. Ако някой изпусне топката, то подаването започва отначало. Ако учениците се справят с това ниво на сложност, може да добавите нови предизвикателства – например да подават топката за определено време или пък да го направят със затворени очи.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое ви беше най-трудно по време на играта? 
 • Как работихте в екип?
 • Как помогнахте на съученика до вас да си предадете топката?
 • Беше ли важно участието на всеки играч?

3. “Нещо общо”

Категория: сплотяване на екипа и разчупване на леда

Необходими материали: материали за писане/рисуване, кадастрон или флипчарт

Подходяща за: всички възрасти

Описание: Целта на тази игра е да разчупи леда и да помогне на учениците да намерят какво общо имат помежду си. Играта е особено подходяща за създаване на приятелска атмосфера в началото на учебната година. 

Необходимо е да разделите учениците на малки групи по 3-6 души. Дайте на всяка група пет минути, за да разговарят и да обсъдят какво общо имат помежду си. Възможно е например всички да играят футбол, пицата да е любимата им храна, или пък да имат домашни любимци. Каквато и да е общата нишка, разговорът ще им помогне да се опознаят по-добре. Уверете се, че времето за разговор е достатъчно дълго.

След като всяка група е готова, помолете учениците да създадат постер или флаг, който да изобразява тяхната обща нишка. 

Въпроси за рефлексия:

 • Колко време ви отне да откриете нещо общо помежду си?
 • Как се чувствахте, когато споделяте с останалите? 
 • Открихте ли и други общи теми, които имате помежду си? Какви са те?
 • Бихте ли споделили какво харесва човекът до вас? 
 • Защо е важно да знаем какви интереси имат тези около нас?
 • Смятате ли, че бихте работили по-добре като екип, след като вече знаете повече един за друг? Защо?

4. “На горещия стол”

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: стол, рисунки или прожектор за визуализация

Подходяща за: ученици от начален и прогимназиален етап

Описание: Това е игра на асоциации, но участниците не играят поотделно, а като група. За целта разделете класа на два отбора и ги помолете да седнат с лице към дъската. След това вземете два празни стола и ги поставете  срещу всеки отбор – итова ще бъдат „горещите столове“. 

Изберете по един представител от всеки отбор, който да седне на „горещия стол“, обърнат към съотборниците си и с гръб към дъската. Показвайте изображения на дъската за участника на горещия стол, така че той да не ги вижда. Отборите се редуват и предлагат по една подсказка на своя представител. Подсказките могат да бъдат под формата на изречения, думи, звукове, движения или песен, като учениците нямат право да споменават думата, която е изобразена. Всяко отгатнато изображение носи една точка.

Въпроси за рефлексия:

 • Какви трудности изпитвахте по време на играта?
 • Вашият отбор имаше ли стратегия за победа? Каква беше тя?
 • Как общувахте помежду си по време на играта? Изслушвахте ли се?
 • Какво бихте променили следващия път, за да бъдете още по-успешни?

5. “Да, не, изправи се!”

Категория: сплотяване на екипа и разчупване на леда

Необходими материали: не са необходими

Подходяща за: ученици в начален етап

Описание: Това е игра за опознаване, която помага на учениците да научат повече за останалите от класа. Особено подходяща е за провеждане в старта на учебната година. 

Подгответе списък с да/не въпроси, които да зададете на вашите ученици. Например, “Обичате ли шоколад?”, “Любимият ви цвят син ли е?”, “Имате ли сестра?”. Ако отговорът им е да, учениците трябва да се изправят. Ако отговорът им е не, остават седнали. Правете паузи между въпросите, за да дадете време на учениците да се огледат и да намерят ученици, с които имат общи отговори.

Въпроси за рефлексия:

 • Какво най-много ви хареса в дейността?
 • Открихте ли ученици, с които имате нещо общо? Бихте ли споделили кое е общото?

6. “Скок”

Категория: следване на инструкции

Необходими материали: не са необходими

Подходяща за: прогимназиален етап

Описание:

Първи кръг: Нека участниците застанат в кръг и се хванат за ръце. Кажете им да следват вашите инструкции и да изпълняват командите ви. Кажете им да направят скок навътре, след това скок навън, скок надясно и скок наляво. Проверете дали правилно следват инструкциите ви. 

След това им обяснете, че трябва да направят “скок навътре” и едновременно с това да кажат “скок навътре”. Повторете няколко пъти. 

Втори кръг: В този кръг участниците казват това, което и вие, но правят обратното. Например при инструкцията “скок навътре” трябва да повторят командата, но да скочат навън. 

Трети кръг: В този кръг участниците казват и правят обратното на това, което чуват. Ако кажете “скок наляво”, то те трябва да скочат надясно и да кажат “скок надясно”. 

Въпроси за рефлексия:

 • В кой кръг беше най-лесно да следвате инструкциите? Защо това беше трудно за вас?
 • В кой кръг беше най-трудно да следвате инструкциите? Защо?
 • Какво се случва, ако някой не следва инструкциите? 
 • Какво научихте от тази игра?

7. “Подреди се!”

Категория: сътрудничество и комуникация/сплотяване на екипа и разчупване на леда

Необходими материали: не са необходими

Подходяща за: начален и прогимназиален етап

Описание: Учениците имат за цел да се подредят в линия спрямо различни критерии – възраст, рожден ден, име и т.н).

Изберете един критерий, по който те да се подредят, и им дайте 60 секунди да го направят. Можете да направите задачата по-трудна, като добавите различни предизвикателства – учениците да нямат право да говорят или пък да са със завързани очи. Когато приключат, проверете дали са се подредили правилно.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое в играта ви затрудни най-много?
 • Как успяхте да се подредите за 60 секунди? Какви стратегии използвахте?
 • Как избрахте стратегия, която да следвате? 
 • Какво научихте от играта?
 • Как се чувствате спрямо вашите съученици, след като знаете повече за тях?

8. “Перфектен квадрат” 

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: дълго въже, превръзки за очи

Подходяща за: прогимназиален и гимназиален етап

Описание: Децата трябва да застанат в кръг, като държат въжето пред себе си (назначете партньори на учениците, които биха имали нужда от съдействие). Кажете им да сложат превръзките на очите си и да оставят въжето на земята пред тях. Помолете учениците да се обърнат и да се отдалечат от кръга. След това трябва да се върнат при въжето и да се опитат да образуват перфектен квадрат, без да махат превръзките от очите си. Определете време, за което да се справят със задачата.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое в играта ви затрудни най-много? Защо?
 • Как се справихте със задачата? Какви стратегии използвахте като група?
 • Какво научихте?
 • Какво ще промените следващия път, за да бъдете по-успешни?

9. “Развържи възела” 

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: не са необходими

Подходяща за: прогимназиален и гимназиален етап

Правила:

Първи кръг: Помолете учениците да се наредят в кръг. Нека изпънат ръце в кръга, с дланите и ръцете си в центъра. Нека всеки да кръстоса ръцете си и да хване ръцете на съседа си. Кажете на учениците да пробват да се “развържат”, като не пускат ръцете си в нито един момент. В този кръг те имат право да виждат останалите играчи и да си комуникират. Отборът е спечелил, само когато всички са се развързали и са с лице към кръга. Напомнете на учениците да са внимателни едни с други.

Втори кръг: Кажете на учениците, че ще добавите предизвикателство към играта. Нека отново се наредят в кръг. Кажете им да изпънат ръце, но този път да затворят очите си и да хванат ръката на случаен играч. Учениците трябва да намерят начин да се разплетат. Играчите все още имат право да виждат останалите и да си комуникират вербално с тях.

Трети кръг: Можете да добавите още едно предизвикателство към учениците, като им отнемете правото да говорят. Правилата остават същите.

Въпроси за рефлексия:

 • Трудно ли ви беше разплитането? Защо?
 • В кой кръг ви беше най-трудно да се справите със задачата?
 • Каква стратегия използвахте във всеки от кръговете?
 • Опишете екипната работа по време на играта. 
 • Какво научихте от играта?
 • Какво ще промените следващия път, за да бъдете по-успешни?

10. “Приятелски балони”

Категория: сплотяване и разчупване на леда

Необходими материали: балон за всеки ученик, малка връзка и материали за писане

Подходяща за: ученици от начален етап

Описание: Тази дейност за опознаване помага на учениците да научат повече за другите по забавен и нестандартен за тях начин. 

Дайте на всеки ученик надут балон, лист хартия и малка връзка. Помолете децата да напишат въпрос на листчето си, като например “Колко братя и сестри имаш?”, “Имаш ли домашни любимци?”, “Какво беше най-забавното нещо, което направи това лято?”. Прегледайте написаното от учениците и се уверете се, че всички въпроси са подходящи. След това ги помолете да завържат листчето си за балона. Вие също можете да се включите в активността.

Когато въпросите са готови, се съберете на по-широко пространство и хвърлете балоните във въздуха. Всеки трябва да хване балон, който не е негов, и да отговори на поставения въпрос . За да се чувате и виждате добре, застанете отново в кръг.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое в играта беше най-забавно за вас?
 • Какво ново научихте за другите в класа?
 • Защо е важно да задаваме въпроси на другите?
 • Защо е важно да познаваме другите в екипа?
 • Как се чувствате, след като споделихте повече за себе си?

11. “Обща рисунка”

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: няколко листа хартия или кадастрон/флипчарт, материали за рисуване

Подходяща за: ученици от гимназиален и прогимназиален етап

Описание: Задачата е да се направи картина или постер на дадена тема в екипи от трима души, като всеки член на екипа има точно определени правомощия. Първият участник има право да говори и да дава инструкции, но няма право да рисува и да използва ръцете си. Вторият играч може да насочва ръцете на художника, но няма право да дава инструкции – може да отговаря на въпроси само с да и не. Третият играч – художникът – може да рисува, но няма право да гледа – трябва да слуша инструкциите на другите съотборници и да ги изпълнява. Първото и второто дете трябва да решат какво да бъде нарисувано, така че третият да не се обърка.  

Предвидете 10-15 минути за изпълнение на задачата, след изтичането на които. учениците могат да разменят ролите си. Добре е всеки от групата да премине през всяка роля.

Въпроси за рефлексия:

 • Коя беше най-трудната/най-лесната роля за вас? Защо?
 • Как се чувствахте, когато получавате/давате инструкции на другите?
 • Как се чувствахте, докато бяхте със завързани очи?
 • Имаше ли разлика в скоростта/резултата/ефективността по време на трите етапа (смяната на ролите)? Защо?
 • По какъв начин работихте в екип с другите?

12. “Кула от сламки”

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: сламки и тиксо

Подходяща за: ученици от прогимназиален етап

Описание: Учениците трябва да работят в екип и да създадат структура, използвайки само сламки и тиксо.

Разделете класа на групи и раздайте равен брой сламки на всяка група. Предизвикайте учениците да създадат най-високата, най-голямата или най-креативната структура за определен период от време. След това помолете всеки екип да представи готовия продукт.

Въпроси за рефлексия:

 • Какви стратегии използвахте, за да се справите? 
 • Как разпределихте ролите във вашата група? Какви задължения имаха различните играчи?
 • Какво означава да си отборен играч?
 • Как можете да бъдете отборни играчи в клас?
 • Какво можете да направите, за да помогнете на другите да бъдат добри отборни играчи всеки ден?

13. “Предай обръча”

Категория: сътрудничество и комуникация 

Необходими материали: обръч

Подходяща за: ученици от начален етап

Описание: През тази дейност децата работят върху умения за изслушване, координиране и изготвяне на стратегия. Играчите трябва да застанат в кръг, хванати за ръце, и да помогнат на обръча да премине през всяко дете, без да пускат ръцете си. 

Помолете учениците да застанат в кръг и сложете обръча на ръката на едно от децата. След това нека всички хванат ръцете си и да затворят кръга. Учениците ще трябва да измислят как да използват тялото си, за да предадат обръча на съседа си. Целта на играта е да прехвърлят обръча по целия кръг.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое в играта беше най-трудно за вас?
 • Как се справихте със задачата? Какви стратегии използвахте като група?
 • Какво научихте?
 • Какво ще промените следващия път, за да бъдете по-добри?

14. “Змия”

Категория: сътрудничество и комуникация

Необходими материали: меки предмети

Подходяща за: ученици от гимназиален и прогимназиален етап

Описание: Учениците са със завързани очи и се подреждат в линия, с ръце върху раменете на човека пред тях. Един от учениците остава без превръзка на очите. Той трябва да заеме последната позиция.

Целта на играта е виждащият да насочва незрящите ученици без вербална комуникация – участниците с превръзка трябва да събират различни меки предмети, разпръснати по пода. Може да усложните играта, ако поставите условие учениците да държат ръцете си на раменете на другарчето през цялото време.

Въпроси за рефлексия:

 • Кое от предизвикателствата ви беше най-трудно? Защо?
 • Как се чувствахте, докато бяхте със завързани очи?
 • Успяхте ли да се доверите на останалите в играта? Какво ви мина през ума  по време на играта? 
 • Беше ли важно да имате доверие на съотборниците си? Защо това е важно?
 • Каква стратегия използва вашият отбор? Смятате ли, че беше успешна? Защо?
 • Бихте ли повторили стратегията, или бихте опитали нещо различно следващия път? Ако да, какво?

15. “Приятелска мрежа” 

Категория: сплотяване на екипа и разчупване на леда

Необходими материали:  кълбо прежда

Подходяща за: ученици в прогимназиален и гимназиален етап

Описание: Тази дейност за сплотяване на групата ще накара учениците да се замислят, че макар и различни като личности, те са свързани и имат сходни преживявания. 

Нека всички застанат в кръг, прави или седнали. Първият участник държи голяма топка прежда. Играта започва, когато той разкаже на групата забавна или смущаваща история за себе си. Най-добре започнете вие, като разкажете нещо за себе си. След като първият участник като приключи с разказа си, трябва да развие кълбото с прежда и да го предаде на следващия. Той също споделя факт за себе си или разказва история по негов избор. Играта продължава, докато кълбото мине през ръцете на всеки участник. Крайният резултат е „мрежа“ от прежда, свързваща всички.

Въпроси за рефлексия:

 • Как се почувствахте, когато споделихте смущаваща история за себе си?
 • Какви сходни преживявания открихте в разказа на другите?
 • Чувствате ли, че сте по-близки с другите участници? Защо?

СЕУ игрите са чудесен метод за сплотяване на класа, като едновременно с това насърчават учениците да се изслушват и да общуват по-ефективно. Децата имат възможност да се опознаят, да изградят доверие в общността и да се забавляват. А вие имате възможност да им помогнете в този процес по един приятен и ненапрягащ начин. Струва си да опитате!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали