Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

Незабравка Пенкова се самоопределя като възрожденски тип учител – от тези с “розовите очила”, които влагат много време и енергия в това учениците им да се чувстват добре, да бъдат предразположени да дадат максимума от себе си и да развият компетентност, за да са подготвени за следващата стъпка в образованието си. Тя е учител с над двадесет години професионален стаж и преподава биология на гимназистите в 134 средно училище “Димчо Дебелянов” в гр. София. Ръководи профил “Природни науки” в 12. клас, заедно с нейната колега Гергана Георгиева, преподавател по химия и опазване на околната среда.

Двете учителки често обсъждат, че има сериозно несъответствие между знанията и компетентността на учениците в последен гимназиален клас и очакванията от младите хора в началото на висшето им образование. Чрез традиционното обучение в училище обаче е трудно да се оцени цялостното компетентностно развитие на младежите. Освен това то залага по-скоро на статични знания, докато за по-доброто реализиране в света отвъд стените на класната стая допринася формирането на междупредметни връзки и комбинирането на знания и умения от различни области. 

Като една малка стъпка в тази посока и с идеята за оценяване и анализ на реалното състояние на знанията, уменията и отношенията на учениците, г-жа Пенкова и г-жа Георгиева решават да въведат нов педагогически подход в профил “Природни науки”. Те подготвят специални материали, залагайки на междупредметни теми и разработвайки специфични инструкции и указания за работа за своите ученици. Дванадесетокласниците пък влизат в ролята на студенти – те имат за задача да направят проучване, да подготвят една малка курсова работа и да представят изводите си пред класа.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Празник на компетентните дванадесетокласници

Цели: 

 • Осмисляне и разбиране в дълбочина на междупредметни връзки;
 • Придобиване на умения за работа в екип;
 • Развиване на уменията за самоорганизиране и саморефлексия;
 • Осъзнаване на собственото поведение като предпоставка за успех на държавните зрелостни изпити и на кандидат-студентските изпити;
 • Създаване на положителни нагласи към природните науки;
 • Повишаване компетентността на учениците.

Подходяща е за: ученици в профилирани паралелки в 12. клас, но може да се адаптира

Прилага се: в рамките на учебната година

Необходими материали: предварително дефинирани теми за курсови работи с конкретни инструкции към тях; скала за оценяване

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Стъпка 1 – Навременно планиране

Добрата организация и правилното планиране са в основата на успеха в повечето ни начинания. Това важи с пълна сила при прилагането на тази практика. Преди началото на проекта, г-жа Пенкова и г-жа Георгиева създават подробен календарен план, в който са предвидени всички дейности със съответните им срокове. В последствие с този план ще бъдат запознати учениците от профилната паралелка.

Стъпка 2 – Формулиране на заданието

Втората стъпка е формулирането на самите междупредметни теми (в конкретния случай 13 на брой). Госпожа Пенкова и госпожа Георгиева разработват теми, свързани със състоянието на съвременните науки, човешката дейност и устойчивото развитие, здравословния начин на живот, глобалните проблеми и практическото им разрешаване. Темите са разнообразни и са подбрани така, че да предизвикат интереса на учениците и да стимулират желанието им да работят по тях. 

Стъпка 3 – Конкретни инструкции 

Тъй като учениците за пръв път ще правят подобно самостоятелно проучване, преподавателите разработват конкретни указания и инструкции за работа към всяка една от темите.

Стъпка 4 – Метод на оценяване

Госпожа Пенкова и госпожа Георгиева дефинират единни критерии и скала за оценяване на знания, умения и отношения на учениците по два предмета – биология и химия:

Компонент на проектаКритерий за оценкаБр. точки
Кратко резюме с логически подредени взаимовръзки / план на тематаРазписано резюме5
Посочване на научните дисциплини, свързани с тематаПравилно посочени научни дисциплини5
Курсова работа по интердисциплинарна тема (макс. обем – 30 страници)Научност и вярност, умение за интерпретиране на научни текстове15
Един елемент по избор:

 • експеримент (заснет или извършен в момента на представянето);
 • флаш-карти на важни термини;
 • мисловна карта.
Компетентности по природни науки20 
Анализ на информациятаУмения за синтез и анализ, защита на експертно мнение5
Обобщения и изводиУмения за обобщаване и привеждане на доказателства5
Примерни междупредметни задачи по темата – 5 задачи с множествен отговор и 5 задачи с отворен отговорВярност, интердисциплинарност, коректна формулировка и дистрактори10
Използвана литератураНаличие на библиография5
Срок за курсова работа – три месеца

Прикачване на презентация в TEAMS задача

Спазване на срока5
Презентация на готовите проектиИзработване на презентация с малко текст, добро онагледяване на информацията, логически и смислени акценти на представянето, атрактивност15

На всички ученици се дават 10 начални точки за предварителното проучване и изработените материали.

Стъпка 5 – Сформиране на екипи, запознаване на учениците с проекта

Учениците започват работа по проекта през месец декември. Учителките запознават дванадесетокласниците с предстоящата работа, разясняват в детайли очакванията и критериите за работа и оценяване. Разработването на всяка тема ще се извършва в екип от двама души. Умението да се сформират подходящи екипи е една от предпоставките за успех. Преподавателите събират по двойки ученици, за които знаят, че ще работят добре заедно. Тъй като хората са склонни да се справят по-добре с нещата, които са им интерсни, на екипите е дадена възможност сами да изберат темата, по която ще работят.

Денис и Борислав например избират следното заглавие: “Как ще изглежда човешкото тяло, ако живеем дълго време в океана?”. Ето и какви насоки за разсъждение получават от г-жа Пенкова и г-жа Георгиева: 

 • Дишането като основен жизнен процес;
 • Дихателна система на бозайниците, рибите и човека;
 • Значение на процеса дифузия при дишането;
 • Газов състав на водата;
 • Приспособления за  движение във водна среда, сетивни органи за живот под вода;
 • Рекорди на бозайниците – най-добрите плувци; най-добрите гмуркачи; най-дългия престой под вода; най-дълбокото гмуркане;
 • Какви промени настъпват в тялото на човека при гмуркане и престой под вода;
 • Интересни хипотези за произхода на човека  от водни предшественици;
 • Учени с принос по темата.

Стъпка 6 – Самостоятелна работа

Дванадесетокласниците разполагат с три месеца за цялостна работа по темата, която са избрали. Те трябва да направят своето проучване, да подберат източниците на информация, която ще ползват, да направят анализите, които са им необходими. Когато информацията е осмислена и синтезирана, трябва да напишат своята курсова работа и да подготвят допълнителните елементи към нея съгласно заданието.

Преподавателите са до тях през цялото време. Оказват им подкрепа, отговарят на въпроси, дават допълнителни насоки и съвети, консултират ги за всяка стъпка от работата им.

Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

Пашкули на копринена буба, донесени и представени от учениците

Стъпка 7 – Официално представяне

Кулминацията на тримесечния труд на зрелостниците е публичното представяне на проектите им, което се случва през месец април. Презентациите се изнасят пред целия клас, а ако има възможност се канят и други гости – например някои класове от по-малките ученици в гимназията. 

Екипите представят разработените от тях теми. Освен курсовите работи, които са написали, те допълнително презентират по избор експеримент, флаш-карти или мисловна карта. Експериментите може да са предварително записан видео материал, или ако ситуацията позволява – да се направят на живо по време на представянето. Пред публиката е представен опит, показващ изкачване на водата в малки макети на дървета, направени от различни видове хартия, както и е демонстриран модел на жизнения цикъл на копринената пеперуда.

Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

Мисловна карта, изготвена като част от представянето на темата “Какво е общото  между изкуствената кожа и естествената кожа?”

Стъпка 8 – Финална оценка 

Екипите биват оценени едновременно по двата предмета – биология и химия – по единни критерии и скала (индивидуално и групово).

Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Има два основни подводни камъка, за които трябва да се внимава при прилагане на тази практика, споделя госпожа Пенкова. На първо място е правилното планиране и разпределение на стъпките във времето. Също от особена важност е преподавателите да са неотлъчно до учениците през всеки етап от тяхната работа: да проследяват прогреса им, да отговарят на въпроси и да им помагат за довеждането на задачите до успешен край.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Самостоятелната работа носи много ползи на учениците. В процеса те добиват увереност в способностите си да се справят с по-мащабни задачи и виждат, че услията, които полагат, водят до успехи и удовлетворение. В допълнение към придобитите знания, учениците демонстрират и своите умения за реализиране на междупредметни връзки, придобитите компетентности по природни науки и личните качества.

Този тип проекти са по-близки до работата, която се възлага на студенти в университетите и съответно спомага за по-лесния преход към следващата образователна степен.

Развитието на междупредметни теми позволява един по-комплексен анализ на даден проблем и води до по-добро разбиране на света, който ни заобикаля. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали