Домашните: Да бъдат или не, това е въпросът!

Дебатът “За или против домашните” е на няколко десетилетия, но всеки път, когато се пробуди, покачва страстите сред родители, ученици и учители. В училищните общности се чуват полюсни мнения като: “Детето ми не може да си почине от всички домашни!” или “Благодарение на домашните, детето ми има висок успех”. “Предпочитам да си поспя след училище, не да пиша домашни!” или “На мен повечето задачи за домашно са ми интересни”. “Рядко давам домашна на учениците си” или (моето лично убеждение) “Вярвам в силата на домашните и давам различни видове задания за вкъщи, за радост на учениците ми”.

В статията ще разгледаме плюсовете, но и минусите на домашните работи. Ще се задълбочим в темата, като проучим различни видове задачи, стратегии за планиране на ефикасни задания и за справяне с липсващите домашни.

За домашно имате…

Едно от най-изчерпателните изследвания на домашната работа принадлежи на Харис Купър, професор по психология в университета “Дюк” в Дърам, Северна Каролина. През 2006 година Купър публикува доказателства за положителна връзка между домашната работа и високите постиженията на учениците. Изследването му убедително показва, че учениците, които са писали домашни, са се представяли по-добре в училище и са получавали по-високи оценки на тестове.

Защо домашната работа е полезна

Насърчаване на ученето

Ако учениците не получат домашна работа, някои от тях забравят наученото още преди да се приберат вкъщи. Ситуацията “Не го виждам, не го зная” е съвсем реална, а едно от основните последствия е затруднението да се свърже учебният материал от различните уроци. По тази причина домашните са ценен инструмент за затвърждаване на наученото в училище.

Усъвършенстване

Домашната работа помага на учениците да упражняват наученото в училище, което е важно за учениците. Всяко дете е уникално, учи по различен начин и с различна скорост. Работейки самостоятелно вкъщи, то може да доразвие новите умения, да вникне в новите концепции, а ако не се справя – да формулира ясен и конкретен въпрос към учителя си. Когато практиката е редовна и целенасочена, учениците имат възможност да овладеят новия материал и да подобрят уменията си, а това ги води към високи академични успехи. 

Управление на времето

Докато уроците в училище се фокусират върху изясняването на големи теми и научни концепции, то домашната работа дава възможност за упражнение, надграждане и саморегулация. Чрез самоподготовката вкъщи учениците имат възможност да овладеят изкуството да управляват времето си и да намерят баланс между учене, игри, тренировки, срещи с приятели, семейно време и домакински задължения. 

Децата и младежите се научават да спазват срокове, да работят по зададените от учителя насоки, да приоритизират задачите си и да разпределят времето си. Тези умения са полезни за всеки човек и е ценно да ги развием в учениците възможно най-рано, за да се реализират успешно в забързания 21 век. 

Приоритизиране

Днес ежедневието на повечето деца и младежи е пълно с дейности и ангажименти. Често пъти обаче те не могат или не знаят в каква поредност да изпълнят задачите си. Ако ученическите години са период от живота, в който липсват организация и последователност, това може да доведе до объркване и фрустрация.

Работата по домашните може да помогне на учениците да определят по-добре приоритетите си, да подредят ангажиментите си по важност, а задачите – по сложност и времеемкост.

Другата страна на монетата

Стрес

Според проучване на Станфордския университет, 56% от учениците смятат, че домашните са основен източник на стрес в живота им, а само 1% от анкетираните заявяват категорично, че това не им причиняват стрес. 

Ако се замислим, ще си обясним лесно посочената статистика. Напрежението за учениците идва от притеснение дали ще се справят навреме, дали ще допуснат грешки, ще им остане ли свободно време.

Здравословни проблеми

Някои ученици, които не могат да се справят с по-голямото натоварване, страдат от главоболие, инсомния, изтощение, стомашни болки и други. Тези проблеми крият потенциален риск от хронични заболявания в дългосрочен план и е важно да се реагира навреме.

Липса на лично време 

Отделянето на твърде много време за домашни може да попречи на учениците да водят активен социален живот и да прекарват време на живо със своите връстници. Това крие рискове и опасност от затруднено общуване на по-късен етап. 

В допълнение, ако учениците прекарват по-голямата част от времето си след училище в писане на домашни, те не могат да се включват в извънкласни и извънучилищни дейности, което ограничава цялостното им развитие. 

Златната среда

Ползите от задачите за домашна работа са безспорни – те подобряват навиците за учене, отношението към училище, самодисциплината, любознателността и уменията за самостоятелно решаване на проблеми. Но прекомерното заливане на учениците с домашни крие рискове за здравословния и социалния им статус и може да понижи мотивацията им за учене.

За да избегнете тези негативни ефекти, трябва да помислите в няколко посоки:

Определете точния обем

За да бъдат домашните полезни, а не “кошмар” за учениците, е добре да бъдат в оптимално количество. Въпреки че няма стандартен показател за това колко домашна работа е малко или много, има определени параметри. 

За ориентир например може да ви послужи “Десетминутното правило”, което препоръчва максимум десет минути домашна работа на ден спрямо броя на годините, прекарани в образователната система: 

 • За учениците в начален етап оптималната домашна работа варира от 10 (за първи клас) до 40 минути (за четвърти клас);
 • Учениците от прогимназия трябва да получават домашни, които отнемат между 50 (за пети клас) и 70 минути (за седми клас);
 • Количеството домашна работа за гимназистите е между 80 (за осми клас) и 120 минути (за дванадесети клас).

За какво да внимаваме? 

Тъй като учениците имат много предмети в програмата си, има голяма опасност от неволно заливане с домашни, ако липсва комуникация между учителите. Затова общувайте с колегите си – заедно ще откриете най-ефективния подход към домашните. 

Полезен инструмент в тази посока е споделена таблица, отразяваща заетостта на учениците с домашна работа. Идеята е всеки преподавател да нанася заданията, които дава по своя предмет с поставения краен срок. Документът ще позволи на учителите да съобразяват количеството домашни, които дават на децата, както и да ги приоритизират по-ефективно.

Следвайте темите от часа

Това означава да давате задания, които отговарят на изучения материал, уменията, върху които работите и нагласите, които развивате. 

Учениците са успешни и се чувстват спокойни, когато домашната работа съдържа нещо познато, което са виждали, чували и опитвали. Ако получат домашна работа на изцяло нова тематика, има възможност да откажат работа по нея поради несигурност и страх от провал.

Това не означава да не използваме подхода на обърнатата класна стая – вид домашна работа, който ще разгледаме по-долу. 

Давайте ефикасна домашна работа

Ефикасната домашна работа има следните характеристики: 

 • Поставена е от учителя не просто като рутина – тя има ясна цел и добавена стойност за цялостното развитие на ученика;
 • Ангажираща е, не просто наситена с безцелни задачи;
 • Дава възможност на учениците да взимат решения и да проявят креативност;
 • Предполага усъвършенстване след получена обратна връзка от учител;
 • Диференцирана е и отговаря на различните нужди на децата от класа;
 • Обвързана е ясно със знанията, уменията и нагласите, преподавани в клас (с изключение на подхода “Обърнатата класната стая”);
 • Разполага с подробна (писмена и устна) инструкция за работа – насоки, очаквания и при нужда опори. [/su_list]

Видове домашна работа

Домашната работа може да бъде интересна и ангажираща. За целта обаче трябва да е добре премислена.

Повторение през определен интервал

Обикновено в клас преподаваме урока, учениците водят бележки или изпълняват поставените задачи, в края на учебния час получават домашна работа, която цели да затвърди наученото, а след това знанието остава неизползвано до теста.

За да избегнем тази ситуация, може да използваме метода “Повторение през определен интервал”. Този вид домашна работа предполага по-солидно планиране, чрез което знанието да се раздроби на “малки хапки”, които се предлагат през определен период от време.

Пример:

По история и цивилизация в 8. клас преподаваме темата за Първата индустриална революция. Вместо да дадем едно голямо и цялостно домашно, което да затвърди всичко, случило се в периода, ние раздробяваме темата и връщаме децата към нея периодично. 

Няколко седмици след урока даваме домашна работа, която проверява какво си спомнят децата за Първата индустриалната революция и как могат да приложат това знание, за да разберат по-добре тенденциите в съвременното производство.

Седмица по-късно даваме домашно, което изисква от учениците да оценят ефекта на Първата индустриална революция върху живота днес, а по-късно – да сравнят Първата и Втората индустриална революция. 

Учене от грешките

Обикновено използваме тестовете като средство за оценка на знанията. Ако учениците не се представят добре на теста, те получават оценка и/или възможност за поправка. Често обаче не се фокусираме и не откриваме причината за ниската оценка. Тя може да се дължи не само на  липса на подготовка, а на множество други фактори (например такива от личен характер, тревожност, неразположение или умора, които са попречили на децата да покажат знаене на материала).

Давайки домашната работа тип “Да се поучим от грешките”, осигуряваме на учениците възможност да се самооценят и да направят избор за собственото си личностно развитие. Този вид задания насърчават децата да огледат внимателно грешките, да положат допълнителни усилия и работа с този материал.

Пример:

След като учениците са положили тест – дигитален или хартиен – ги инструктираме как да идентифицират областите, в които са получили най-нисък резултат. За домашна работа трябва да създадат план за подобрение на знанията и уменията, които все още не са овладели на 100%. Дайте им за задача може да подготвят въпрос(ник) върху съответния материал, да го споделят с класа, а след това да проверят отговорите на съучениците си. По този начин те ще преминават няколко пъти през дадените теми и ги затвърждават.

Обърната класна стая

Обърнатата класна стая е вид подход към домашната работа, но и иновативен подход на преподаване. При него учителят поставя за домашна работа да се разучи нова тема или голяма концепция, като дава на децата насочващи въпроси, опори и подробни инструкции. В материалите за работа учениците разполагат с видеа, статии, книги, тестове, визуализации и друг тип учебни ресурси, които биха ги подкрепили в разбирането на новото знание. 

По време на самия учебен час за преподаване на новия материал учениците са по-ангажирани, тъй като вече са запознати с темата. В “освободеното” време класът задава въпроси за разяснение, работи по допълнителни и сложни задачи, които задълбочат ученето. Подходът е подходящ за класове, в които се налага диференциация, тъй като позволява на всички ученици да започнат от едно базово ниво.

Още примери за добри домашни работи може да намерите в тази статия.

Защо учениците не пишат домашните си?

Понякога въпреки че сме измислили ангажиращи, иновативни и предизвикателни задачи, е възможно някои ученици системно да не предават домашните си работи. Това е проблем, който заслужава вниманието ни, тъй като крие рискове като трайно понижаване на успеха, липса на мотивация за учене, липса на вяра в собствения потенциал и дори отпадане от образователната система. 

Стъпката, която ще доведе до промяна, е да открием причината, довела до репликата: “Нямам домашно днес”. 

Нека да разгледаме най-честите причини за липсващите домашни и подходящи стратегии за справяне с предизвикателствата. 

1. Бързане

След края на учебния ден повечето ученици си мечтаят за нещо забавно, споделено с приятели. Дори да си напишат домашното, те ще го направят просто за да отбият номера, което съответно често води до грешки, липсващи части от задачите или тотално пропускане на домашната работа. 

Как да помогнем?

Ако децата от класа ви предпочитат да прекарват време със семейството или приятелите си, опитайте да ги въвлечете тези важни за тях хора в домашната работа – например учениците могат да ги интервюират по дадената тема, да проверяват отговорите им или да пишат домашните си заедно. 

2. Липсващи записки и трудности с воденето на бележки 

За много ученици домашната работа е предизвикателство, когато трябва да ползват записките си от клас, за да решат поставената задача, или когато заданието е свързано с извличане и систематизиране на информация след прочетен текст или гледано видео. 

Как да помогнем?

Един от златните инструменти за систематизиране на материала е мисловната карта. Тя позволява на учениците да организират информацията по разбираем и интуитивен начин, а добавянето на цветове и декорация превръща процеса в още по-забавно упражнение. 

3. Недобре развити организационни умения

Някои деца се затрудняват да планират и следят времето, с което разполагат след училище. Те се затрудняват и когато трябва да разделят голям проект на по-малки стъпки, или да направят план за изпълнение на домашната си работа по всички предмети.

Как да помогнем?

Има няколко стратегии, с които да подкрепите учениците си да организират и управляват времето си (ефективно).

 • График за домашната работа

Графикът за домашни може да помогне на децата да определят конкретно време и място за учене. За да приложите стратегията: 

 1. Намерете време от деня, когато учениците са концентрирани, а вие сте на разположение да им отделите време. 
 2. Насърчете учениците да си определят място за писане на домашна работа или да си създадат станция за домашна работа.
 3. Покажете на децата как да „разделят“ домашните си по всеки предмет с почивки между тях.
 • Чеклист

Всичко, от което се нуждаят учениците, за да си направят чеклист за домашни работи, е лист хартия или дигитално “Sticky note”, върху което да изброят домашните си по всеки предмет. Инструктирайте ги да отбелязват на списъка си всяка изпълнена задача по един от следните начини: 

 1. С тикче или латинско “V” до задачата, което означава “победа” (victory – победа, англ.) Този начин на отбелязване на отметнатите задачи носи вътрешно удовлетворение за учениците, тъй като им създава усещане за нови и нови успехи;
 2. Със задраскване на изпълнените задачи – един “враждебен” и разтоварващ начин за отбелязване, особено ако по заданията е работено с досада. 
 • Цветно кодиране 

Използването на цветни точки, маркери, папки и тетрадки е добър начин за организиране на учебното пространство. Например всичко (папки, тетрадки, подвързии, несесери) в зелено е по география, в жълто – по история, в синьо – по английски език и т.н. 

Учениците могат да използват цветен код и при подчертаване на информацията в текст. По този начин биха откривали и запаметявали по-ефективно: термини (в лилаво), дати (в жълто), имена (в зелено), причини (в червено), резултати (в синьо) и т.н. 

 • Таймер за домашна работа

Таймерът може да помогне на учениците да поддържат ритъма на работа и да даде на децата по-ясна представа за времето. Спрямо индивидуалните особености на учениците, преценете кой тип таймер е най-подходящ:

 • Обикновеният тиктакащ кухненски таймер е идеален за ученици, които не се разсейват от звуци;
 • Пясъчният часовник е добър вариант за ученици, които се концентрират по-добре на тишина. 
 • Мобилните приложения за таймер са подходящи за ученици с афинитет към електронни устройства. 

4. Неефективен начин на учене

Различните хора учат най-добре по различен начин – някои чрез гледане, други чрез слушане, движение или докосване. Това са теми, върху които учениците ни може би не са се замисляли. Попитайте ги например дали ако повтарят на глас урока, вместо само да го прочетат, няма да го запомнят по-бързо.

Как да помогнем?

Започнете с обсъждане на добри навици за учене – например, сядаме да учим след като сме отпочинали, въвеждаме си ритуал за учене, подреждаме си бюрото и т.н. С течение на времето надграждайте със стратегии за запаметяване, четене, планиране и други. 

5. “Слаба” памет

Има ученици, които прекарват часове в учене, но все пак запаметяват трудно дадена информация. Възможни причини за това предизвикателство са съхраняването на информацията само в работната памет или по-трудната концентрация. 

Как да помогнем? 

Уверете се, че учениците ви се самоподготвят в стимулираща среда спрямо техния начин за учене. Например децата, които по-трудно обработват и разбират информация предадена чрез текст, може да опитат чрез визуализации (карти, графики, снимки и други).

Друг полезен ход е разговор с родителите и препоръка за създаване на среда за учене, която ангажира повече сетива. Има различни мултисензорни техники, които са приложими във всеки дом.

6. Липса на самостоятелност

Въпреки че умението да търсят помощ е важно за учениците, не по-малко ценно е и умението за самостоятелно учене, което ще ги превърне в независими учащи.

Как да помогнем?

Насърчете учениците:

 1. Да мислят на глас.
 2. Да си поставят реалистични цели.
 3. Да сключат с вас Договор за самостоятелно учене, чрез който поемат ангажимент да откриват сами решения на проблемите, който ги затрудняват.
 4. Да си създадат алгоритъм за самостоятелна работа.

Например: 

 • При възникнала трудност търся отговора в тетрадката или учебника;
 • Ако не открия търсената информация, се консултирам  с енциклопедия;
 • Ако не открия отговора, моля съученик да ме насочи към учебен ресурс;
 • Ако не открия отговора, правя онлайн проучване;
 • Ако не открия отговора, питам членовете на семейството си;
 • В краен случай се свързвам с учителя.

Вместо заключение, нека направим един бърз преговор:

 • Домашните работи имат благоприятен ефект върху цялостното развитие на учениците, като затвърждават новото знание, развиват ключови умения на 21 век и повишават успеха на децата;
 • Твърде обемна домашна работа може да доведе до стрес, а той от своя страна да се отрази негативно върху физическото и психическото здраве на претоварените ученици;
 • Важно е да открием споделен с педагогическия екип начин за балансиране на домашната работа, за да извлечем максималните ползи от нея;
 • Освен традиционните задачи от учебната тетрадка, има различни видове домашни, които са ангажиращи и насърчават учениците да приложат креативност;
 • Ако в класа има ученици, които системно не предават домашна работа, това е проблем, който заслужава вниманието ни.

Предложените стратегии ще доведат до успех само в комбинация с търпение и постоянство. Не се притеснявайте да търсите подкрепа от колегите си и родителите на учениците – важно е откриете вярната формула за успеха на всяко дете. 

Литература: 

 1. https://medium.com/@tutorbin/is-homework-helpful-or-harmful-the-perennial-debate-10eac39d72bd
 2. https://time.com/4466390/homework-debate-research/
 3. https://www.educationworld.com/a_curr/effective-homework-strategies.shtml
 4. https://www.understood.org/en/articles/homework-strategies

Още полезни статии:

Приобщаващо образование

Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и изобщо децата, които

Социално-емоционално учене

Как да развиваме социално-емоционалните компетентности на учениците във всички часове – добрият пример от с. Румянцево

Село Румянцево се намира в община Луковит, област Ловеч, в полите на Предбалкана и на двата бряга на река Златна Панега. В това китно селце

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали