Prepodavame.bg

Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката?

Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на цели и удовлетворяване на потребности; за задълбочаване на познанията и развиване на интелектуалния потенциал на личността и за активно участие в обществото” (OECD, 2010).

Дефинициите на Съвета на ЕС се базират на следната логика:

 1. Основна грамотност – познаване на буквите, на думи и текстови конструкции, необходими за четене и писане, на равнище, което създава самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие.
 2. Функционална грамотност – способността за четене и писане на равнище, което дава възможност на личността да се развива и функционира в обществения живот, у дома, на училище и на работа.
 3. Многостранна грамотност – способността да се използват уменията за четене и писане, за да се създава, разбира, интерпретира и оценява критично информация в писмен вид. Това е основата за участие в цифрова среда и за информиран избор в области като финанси, здравеопазване и т.н. (Грамотност: Приемане на заключения на Съвета, 2012)

„Функционално грамотен е този, който може да участва в дейности, в които грамотността е условие за ефективно функциониране на неговата група и общност и която му дава възможност да ползва четенето, писането и смятането за своето усъвършенстване и за развитието на общността.” Това гласи определението на ЮНЕСКО за функционална грамотност (Education for All Global Monitoring Report 2006).

С други думи, достигането на трите основни грамотности (четивна, математическа и по природни науки) е ключово за придобиването на умения за успех в XXI век.

В този раздел поставяме на фокус четивната грамотност, нейните елементи и цели. Един от универсалните световни начини за измерване на нивото й са тестовете на международното изследване PISA, което се провежда на всеки три години сред представителна извадка от 15-годишни ученици. Обезпокоителен е фактът, че през последните години се наблюдава увеличаване на броя на учениците с много ниско равнище на възприемане на текст при четене. Сравнението между постиженията на българските 15-годишни ученици в областта на грамотността по четене, демонстрирани през 2002 и 2006 г., показва низходяща тенденция. Ако през 2002 г. 40,3% са показали резултати, по-ниски от критичното (второ) равнище, то през 2006 г. учениците с такива резултати са вече 51%; успоредно с това нараства разликата между най-високите и най-ниските постижения на българските ученици – от 336 точки през 2002 г. до 379 точки през 2006 г.; а средният резултат през 2006 г. намалява с 28 точки.

Според последното изследване на PISA 41% от учениците в България са под критичния праг на постижения в областта на четивната грамотност, което означава, че те не могат да прочетат и разберат материали от всекидневието – листовка на лекарства или електроуред, бланки за документи, обява за работа или жилище и т.н. (ЦКОКУО, 2011).

Функционално неграмотни ученици наричаме тези, които са на или под първо Б равнище в рамката на постиженията на PISA и са неспособни да „намират ясно посочена информация в кратък, несложен текст с познат стил и съдържание … правят просто изводи, като определят причинна връзка между информация, представена в две последователни изречения. Обикновено във формулировката на въпроса, а и в самия текст се съдържат елементи, които допълнително улесняват задачата на читателя, като необходимата информация е повторена няколко пъти или са добавени изображения или познати символи, обясняващи и илюстриращи съдържанието на текста.” (Петрова, 2010)

Защо четивната грамотност е важна за нашите ученици?

Писането и четенето са важни за успешното включване на съвременния човек във всички сфери на професионалния и личен живот. В училище нивото на четене и писане са тясно свързани с мотивацията на учениците. Ниско или нулево ниво често води до липса на интерес, невъзможност да се следва ходът на преподаването, разсейване, неучастие в учебния процес. Когато учениците не разбират прочетеното, затрудняват се с непознати думи и терминология или губят смисъла на текста заради това, че не четат гладко, за учителя е трудно да задържи интереса им. Ето защо, независимо от преподавания предмет, нивото на четивна грамотност неминуемо оказва влияние върху атмосферата в класната стая и възможностите за напредък на учениците и трябва да се развива паралелно с конкретното предметно знание.

Как представяме четивната грамотност на учениците според възрастта?

Развиването на четивна грамотност изисква постоянство и е дейност, която продължава през цялата учебна година. Ето защо е важно учениците да са трайно ангажирани и редовно да си припомнят отговорите на въпроси, които без съмнение изникват: Защо ми е това? С какво ми помага? Какво печеля от него? Дали ще е интересно?

Ето и някои идеи как да „запалим“ учениците си за необходимостта да развиват четивна грамотност, съобразени с възрастта на учениците:

Идея за 4. – 5. клас

Предварителни материали (кадастрон, моливи, ножица и примерна карта на съкровище, която да прерисуваме и да нарежем като пъзел).

Здравейте, мили ученици, тази година ние заедно ще бъдем откриватели на съкровище! За да стигнем до него в края на учебната година, е нужно да съберем частите на картата, която да ни отведе там. За целта трябва да минем през 6 приключенски изпитания. При всяко от тях вие ще получите n броя части от картата, които трябва да съедините. Но за да ги получите, първо трябва да докажете, че сте грамотни и можете да отсявате ключова информация от текст. Второ…

Идея за 6. – 7. клас

Предварителни материали (флипчарт или 4 съединени с тиксо листа А4, върху които е нарисуван връх/стълба или алея на славата със звезди; няколко стикерчета или лепенки за отбелязване на напредъка).

Здравейте ученици, ще помоля всеки от вас да довърши изречението: „Ако съм грамотен, ще мога да…” (След като чуем отговорите, стигаме до общи изводи защо ни е важно да сме грамотни. Записваме 2-3 вдъхновяващи изречения отдолу на подготвения флипчарт.) А знаете ли, че според последното международно изследване 41% от учениците в България са под критичния праг на постижения в областта на четивната грамотност, което означава, че те не могат да прочетат и разберат листовка на лекарства; да прочетат и разберат упътване за техника; да попълнят различни бланки за документи и т.н. Нека покажем, че можем да обърнем тези числа и да станем първи! За целта тази учебна година ще минем през 6 етапа на трудност при работата с различни видове текстове, като идеята е нашите знания и умения да се надграждат. Ето и първия етап…

Идея за 8. – 12. клас

Необходими материали (компютър и снимки на 4-5 известни и успели български личности от различни сфери – продуценти, писатели, актьори и т.н.)

Здравейте, ученици, знаете ли кои са тези хора и каква е връзката между тях? (Стигаме до извода, че тези хора са тръгнали от малкото, но са успели и са се прославили благодарение на образованието си.) Всеки от вас може да бъде на тяхното място и да покаже на света, че българските младежи са грамотни и амбициозни. Успешни хора са тези, които взимат сами решение и не могат да бъдат манипулирани. Най-лесно можеш да бъдеш манипулиран през „текстове”, затова тази година ще се учим да извличаме, анализираме и оценяваме информация от текст, за да бъдем независими и сами да решаваме бъдещето си.

За да имате и вие шанс да достигнете мечтите си, тази година ще минем през всички етапи на четивната грамотност, така че да надградим над това, което знаем до момента, като се запознаваме с различни видове текстове и ги обсъждаме.

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни видове текстове. Знаем, че учениците четат с желание текстове, които са им близки като тематика и съдържание, които ги увличат, защото отговарят на техни интереси или занимания. Отегчават се от текстове, в които имат много непознати думи, чийто контекст не познават или асоциират с нещо безинтересно. Почти всеки текст може да се използва за развитие на четивна грамотност. В следващите страници ще се спрем на развиването на умението на учениците да работят с текстове от културната, медийната, битовата и научната сфера на общуване и на видовете въпроси, на които учениците търсят отговор, за да развиват способностите си за четене с разбиране.

Както всяко умение, така и четивната грамотност развиваме чрез надграждане. Мисловните операции, които трябва да извършват учениците, следват възходяща степен на трудност. Идеята е сходна с таксономията на Блум, според която в познавателната сфера действат равнища, подредени от лесно към трудно Настоящият наръчник идентифицира 9 нива в развитието на четивната грамотност, които преминават от едно в друго, затвърждавайки знанията от предходното. Практично е, ако всяко от тези нива обхваща по равен брой раздели от учебния план по дадения предмет, за да има ритмичност, която носи сигурност у учениците. След покриването на всяко ниво е препоръчително да се направи тестване, което да идентифицира степента на усвояване и да информира следващите стъпки.

Според типовете текст можем да формулираме 9 основни учебни цели, подредени по сложност:

 1. Извлича информация от непрекъснат текст (Непрекъснат наричаме текст, организиран в свързани помежду си изречения и параграфи. Той може да бъде описание, повествование, разсъждение, аргументативен текст или инструкция.);
 2. Извлича информация от прекъснат текст (Прекъснат е този текст, който представя информацията чрез графика, диаграма, рисунка, таблица, карта и др.)
 3. Извлича информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 4. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 7. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 8. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст;
 9. Осмисля, оценява информация от непрекъснат и прекъснат текст.

Как изглеждат целите ни в час? (типични дейности в час, които отговарят на тези цели)

Извлича информация от непрекъснат текст

 • Намира директно казана в текст информация;
 • Отговаря на въпроси, чиито отговор се намира директно в текста.

Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст

 • Отговаря на въпроси, чиито отговор не е директно даден в текста;
 • Перифразира;
 • Обобщава информация от цял абзац, за да достигне до отговора;
 • Прави извод;
 • Измисля заглавие на текст (стандартно);
 • Прави план заедно с ключови думи на текст (напр. за търсене в интернет).

Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст

 • Подрежда логически разбъркани части от текст;
 • Прави оценка на база разбиране на целия текст;
 • Предлага (провокиращо) заглавие на текст / предлага подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея;
 • Открива скрит смисъл;
 • Открива отношение на автора.

Извлича информация от прекъснат текст

 • Директно засича ред и колона в таблица;
 • Директно намира точка в диаграма.

Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст

 • Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма), стойност от таблица, диаграма;
 • Систематизира информация в таблица (включително инструкции);
 • Обобщава данни от няколко колони, от редове;
 • Именува колони и редове.

Осмисля, оценява информация от прекъснат текст

 • Сравнява таблици/таблица, диаграма, карта и др., като прави извод на базата на това сравнение;
 • Съотнася диаграма/таблица/карта към текст.

Стратегии за развиване на четивна грамотност

<strong>Задават си въпроси по текста</strong>
Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

Описание

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от текста, в рамките на 2 минути. 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите търсят отговорите в текста. Това трябва да отнеме не повече от 5 минути.

Резултат: Вникват в смисъла на текста.

Примерна инструкция

Имате 3-4 минути да прочетете текста и още 2 да запишете поне по 2 въпроса, свързани с важната информация в него.

Предимства на стратегията

 • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
 • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
 • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • на някои ученици може да им отнеме повече време четенето на текста;
 • на някои ученици може да им отнеме повече време съставянето на въпросите;
 • може някой от въпросите да се окаже неправилно зададен и да обърка останалите;
 • при отговорите може да се разпали дискусия и да загубите повече време.
<strong>Разделят в две колони важни факти от текста и интересни факти от текста</strong>

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 10 мин 10 мин

Описание

Разделят се две колони – учителят на дъската, учениците в тетрадките. Разделяте ги на две групи за не повече от 30 секунди – едните пишат за интересните факти от текста, другите – за важните. Двата вида могат да се припокрият. Давате им 2-3 минути да ги напишат и 2-3 минути обсъждате написаното. След това отговарят на въпросите в текста.

Резултат: Отсяват предварително важната информация, за да отговорят по-внимателно на въпросите след текста.

Примерна инструкция

Всички ученици зад Петър, Андрей и Венета пишат по първата колона, а останалите – по втората. Имате n броя минути да прочетете текста и 2 минути да попълните таблицата с поне 4 факта. След това обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Може да се получи добро отваряне на урок;
 • Учениците могат да се допълват;
 • Учениците дават различни гледни точки;
 • Фокусирани са към ключовите думи в текста;
 • Целият текст минава през съзнанието им и тогава коментират и отговарят на въпросите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • има вероятност на някои ученици да не им стигне времето за четене на текста;
 • възможно е някои ученици да искат да пишат по другата колона;
 • може да се впуснат в дълго обсъждане на важни или интересни факти, което да отнеме повече време.

От практиката

Важни факти Интересни факти
<strong>Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?” и „Какво знам вече?”</strong>

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 10 мин 6 мин

Описание

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4 мин да си нахвърлят бележи за това какво знаят вече по темата и евентуални въпроси, които им изникват в съзнанието във връзка с нея. След това могат да се отделят 2 минути за взаимно споделяне на предварителните знания и въпроси. Чак тогава се раздават текстовете и въпросите към тях.

Резултат: Учениците са по-фокусирани към съдържанието на текста.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно заглавието на дъската и си отбележете в тетрадките какво знаете вече по темата и какво ви идва на ум като въпрос. Разполагате с 3 минути. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Добър начин за отваряне на урок или упражнение, в което учителят води учениците;
 • Фокусиране върху текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно на някои ученици да им отнеме повече време отговарянето на двата въпроса;
 • възможно е някои ученици да не разберат заглавието и да не могат да отговорят;
 • възможно е някои ученици да се впуснат в дълги обяснения какво предварително знаят по темата;
 • може времето за споделяне да не стигне, ако позволите да отговарят без някакъв ред, и т.н.

2.1.1.    Записват въпроса и със стрелки към него записват цитати от текста, които са пряко свързани с търсената информация

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 8 мин

Описание

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След това имат 2 минути да обобщят цитатите в свързан отговор. Може да ги разделите по групи, за да откриват цитатите в екип.

Резултат: Учениците осмислят текста и правят обобщение.

Примерна инструкция

Имате 8 минути да прочетете текста. След това със стрелки да свържете цитати от него, които са пряко свързани с въпроса. Накрая трябва да направите отговор-обобщение с 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

 • Могат да отгатнат значението на дума или израз от контекста;
 • Учениците могат да съставят отговор-обобщение;
 • Обобщават много информация в няколко изречения;
 • Тази стратегия ги провокира да мислят мащабно от голямото към малкото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • ако разделяте учениците по групи, хубаво е да се обмислят достатъчен брой въпроси за всяка група;
 • нужна е внимателна предварителна подготовка при разделянето;
 • възможно е някои ученици да не вникнат във въпроса;
 • възможно е някои ученици да не знаят как да правят обобщение.

  2.1.1.    Записват въпроса и със стрелки към него записват цитати от текста, които са пряко свързани с търсената информация

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 8 мин

Описание

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След това имат 2 минути да обобщят цитатите в свързан отговор. Може да ги разделите по групи, за да откриват цитатите в екип.

Резултат: Учениците осмислят текста и правят обобщение.

Примерна инструкция

Имате 8 минути да прочетете текста. След това със стрелки да свържете цитати от него, които са пряко свързани с въпроса. Накрая трябва да направите отговор-обобщение с 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

 • Могат да отгатнат значението на дума или израз от контекста;
 • Учениците могат да съставят отговор-обобщение;
 • Обобщават много информация в няколко изречения;
 • Тази стратегия ги провокира да мислят мащабно от голямото към малкото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • ако разделяте учениците по групи, хубаво е да се обмислят достатъчен брой въпроси за всяка група;
 • нужна е внимателна предварителна подготовка при разделянето;
 • възможно е някои ученици да не вникнат във въпроса;
 • възможно е някои ученици да не знаят как да правят обобщение.

 

2.1.3 Свързват въпросите с нещо лично

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

Описание

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват информацията. Коментираме 2-3 отговора и чак след това четат текста. Всичко това им отнема около 10 минути в зависимост от дължината на текста и броя на въпросите към него. Нужно е първо да се раздадат въпросите, след това текстът.

Резултат: Учениците осмислят въпросите и ги тълкуват, свързвайки ги с нещо лично.

Примерна инструкция

Имате 5 минути да прочетете въпросите и да ги свържете с лично преживяване или нещо, на което сте били свидетели. След това коментираме.

Предимства на стратегията

 • Учениците коментират лични преживявания, което води и до сплотяването им;
 • Тълкуват информацията от въпросите през своята гледна точка;
 • Тази стратегия помага за по-лесното ориентиране в текста след това.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • времето за връзка с личното може да не им стигне;
 • възможни непознати думи или изрази във въпросите би затруднило осмислянето им и цялата задача;
 • след това при коментарите могат да се получат разпалени беседи, нужно е да имате контрол над часа.

2.2.1. Обобщават основната идея със свои думи

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

Описание

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го перифразират, изолирайки основната идея. Накрая коментират отговорите си, като може да се допълват или поправят.

Резултат: Учениците се научават да тълкуват важната информация от текст и да обобщават основната му идея.

Примерна инструкция

Имате 3-4 минути да прочетете текста. След това разполагате с 6 минути да обобщите основната идея със свои думи в 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

 • Научават се да използват синоними в речта си;
 • Могат да се допълват един друг или да се поправят;
 • Работят с различни видове текстове на по-високо ниво.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • съществува вероятност учениците погрешно да разберат фразата „основна идея” и да не се справят със задачата;
 • ако имат непознати думи, термини, фрази, възможно е да не могат да формулират сами идеята;
 • някои ученици могат да се сблъскат с трудно формулиране на основна идея в малко изречения.

2.2.2. Отговарят си на въпроса „Какво научих от текста?”

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

Описание

Вие записвате на дъската въпроса, те в тетрадките си. Нужно е да им оставите няколко минути да се запознаят с текста в зависимост от дължината му. След това нахвърлят с тиренца/точки най-важните неща, които са научили от текста, с по една дума или фраза. Това би им отнело около 7-8 минути.

Резултат: Учениците вникват по-детайлно в текста и тълкуват информацията от него.

Примерна инструкция

Имате 7 минути да прочетете текста и да отговорите с поне 3-4 думи или фрази на следния въпрос писмено в тетрадките. После си споделяме.

Предимства на стратегията

 • Фокусират се върху текста;
 • Трупат знания от различни сфери, работейки с различни видове текстове;
 • Могат да се допълват.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • времето за четене на текста може да не им достигне, това би ги затруднило и притеснило;
 • някои ученици може да не са свикнали да отсяват важна информация с по една дума, а с цели изречения, което би ги забавило;
 • възможно е в текста да има непознати думи и термини, което да възпрепятства тълкуването му, предвидете го.

 

2.2.3. Правят репортаж

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 12 мин

Описание

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки го. Нужно е да бъде зададен обемът на репортажа и времето, за което да прочетат текста и съответно да напишат репортажа.

Резултат: Създават текст, който е обобщение на друг, по-голям текст със свои думи.

Примерна инструкция

Представете си, че сте журналисти, които подготвят репортаж по описаната случка. Имате 12 минути да прочетете текста и да напишете репортаж за Централната информационна емисия по телевизията на случилото се в него с не повече от 5 изречения.

Предимства на стратегията

 • Учениците си обогатяват речта, като използват синоними;
 • Учениците се учат да обобщават информация;
 • Учениците се запознават с особеностите на медийния жанр.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • може да има непознати думи в текста и това да ги затрудни;
 • може да не познават особеностите на репортажа;
 • предвидете време и да обясните как се пише заглавие на медиен текст.

 

2.3.1. Визуализация със снимка, рисунка на всеки абзац от текста

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

 

 

Описание

Оставете им време да прочетат текста внимателно. Разделете ги на групи според броя абзаци. (Помислете предварително на какъв принцип ще бъдат разделени учениците и последствията от това.) Всяка група може да направи комикс или рисунка по абзаца си. Задайте им време. След това оставете време за обяснение на рисунките/комиксите.

Резултат: Тълкуват информация от текста, като я визуализират.

Примерна инструкция

Прочетете текста внимателно и направете комикс по втория абзац в рамките на 3-4 минути. След това се подгответе да обясните защо сте нарисували точно това и как го свързвате с информацията от текста.

Предимства на стратегията

 • Би станало прекрасно отваряне на урок;
 • Би се получило отлично домашно;
 • Учениците, които са добри в рисуването, могат да се изявят, ако им е трудно да го правят по друг начин.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • времето за четене на текста може да не стигне на някои ученици;
 • някои ученици може да не рисуват добре и това да ги притесни;
 • някои ученици може да са се справили отлично със задачата, но да се притеснят да обяснят през класа тълкуванието си;
 • ако класът е на групи, може моментът с рисуването да се проточи и да настъпи хаос, трябва да владеете положението.

2.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст; 5-12 15 мин 5 мин

Описание

Учениците четат внимателно текста. Тази стратегия дава възможност да бъдат разделени на групи. (Предварително обмислете как ще ги разделите и какви биха могли да бъдат последствията от това.) Всяка група мисли за връзка на смисъла на абзаца с нещо, което заобикаля всички тях като клас, като приятели и т.н. Задайте им време. Това не би трябвало да отнеме повече от 5 минути.

Резултат: Учениците осмислят текста чрез заобикалящия ги свят.

Примерна инструкция

Имате 10 минути да прочетете текста и да помислите като група какво от заобикалящия ви свят свързвате с абзац номер 3.

Предимства на стратегията

 • Сплотяване на класа, на конкретна група ученици;
 • Може да се използва и като тиймбилдинг игра;
 • Правят различни връзки и използват въображението си, докато тълкуват текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е важно как ще разделите групите, за да се чувстват всички ученици спокойно;
 • важно е колко време ще им отнеме, защото може да се впуснат в дълги разкази и беседи;
 • може да се натъкнат на непознати думи и изрази в текста;
 • нужно е да подберете добре текста, за да не се стигне до неприятни разкази.

2.3.3. Прави връзка с друг познат текст, за да го осмисли и да даде отговор

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

 

Описание

Учениците четат внимателно текста. След това в рамките на не повече от 3-4 минути мислят за връзки с друг текст и по какво двата си приличат. Класът може да бъде разделен на групи. (Помислете предварително, ако ги разделяте, как ще го направите.)

Резултат: Учениците се научават да правят логически връзки с различни типове текстове.

Примерна инструкция

Имате 10 минути да прочетете внимателно текста и да помислите за логическа връзка с друг текст. Отбележете си приликите и след това обяснете защо.

Предимства на стратегията

 • Свързват текстове, което помага за анализиране и съпоставка;
 • Могат да работят по групи, което им помага за екипната работа;
 • Изграждането на връзките може да бъде на ниво структура на текста и отношението, което носи, това помага за съпоставка на различни жанрове и стилове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е важно как ще разделите учениците, ако решите да го правите;
 • непознатите думи и изрази в текста могат да доведат до объркване на смисъла;
 • някои ученици може да не се сетят за прилики с друг текст, помислете за насоки;
 • възможно е времето да не им стигне при работата по групи, ако се впуснат в преразказ на вече познатия текст.

2.3.4. Прави таблица с две колони – едната с абзаците, които е успял да осмисли, и една с тези, към които не задавал въпроси

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

 

Описание

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто смисъл им е напълно ясен, а във втората – тези, по които имат въпроси и си записват въпросите. Това би трябвало да им отнеме не повече от 5 минути. След това всички обсъждат, като се допълват и поправят, ако има нужда.

Резултат: Учениците си тълкуват текста чрез въпроси по отделните абзаци.

Примерна инструкция

След като сте прочели текста, имате 5 минути да маркирате абзаците, които можете да разтълкувате без проблем, и тези, по които имате въпроси. Разделете ги в две колони, като във втората си набележете въпросите. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Учениците се научават правилно да формулират въпроси по текст;
 • Учениците научават нови думи, термини, фрази;
 • Чрез задаване на въпроси учениците вникват по-детайлно в текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • на някои ученици може да не им стигне времето за четене на текста, което сте им задали предварително, и това може да ги затрудни със задачата;
 • текстът може да има доста непознати думи във всеки абзац и това да доведе до куп въпроси и да не им стигне времето;
 • нужно е да подберете внимателно текста;
 • някои ученици може да не успеят правилно да формулират въпросите си и това да доведе до объркване.

2.4.1. Прави предсказания, свързани с текста, за да направи и извод

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

Описание

Учениците четат текста внимателно. След това в рамките на 5 минути правят предсказания на текста, като го продължават с не повече от 4-5 изречения и обясняват защо са избрали това продължение, като правят изводи.

Резултат: Учениците стигат до изводи, като продължават текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 5 минути да напишете продължението му в не повече от 4-5 изречения, така че да можете да обясните защо сте стигнали до този извод.

Предимства на стратегията

 • Учениците създават собствен текст;
 • Тълкуват текста, на чиято база създават продължението му;
 • Развихрят въображението и логиката си.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е нужно достатъчно време за четене и осмисляне на текста;
 • възможно е да се срещнат непознати думи и термини;
 • на някои ученици може да не им стигне времето за продължение на текста;
 • някои ученици могат да се развихрят в продължението на текста и да изгубят логическата нишка и извода, който трябва да направят.

2.4.3. Разделя в 3 колони – цитати от текста, какво мисля аз, следователно…

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това разделят на три колони тетрадката си. В първата записват ключови цитати от текста, във втората – какви са техните разсъждения по цитатите, и в третата – до какви изводи са стигнали. Нужно е предварително да се зададе обем. Стратегията не би трябвало да отнеме повече от 10 минути.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 8 минути разделете тетрадката си на 3 колони, като в първата отбележете поне 3 ключови цитата от текста, във втората – как ги тълкувате вие, и в третата направете извод по тях.

Предимства на стратегията

 • Учениците се учат да разсъждават върху чужди текстове;
 • Би било хубаво домашно за учене на урок;
 • Работа и разсъждение по различни видове текстове;
 • Ако свържат изводите си логически, може да се получи страхотен анализ на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е нужно да зададете предварителен обем на всичко, което очаквате от учениците;
 • може да се впуснат в дълги изводи и беседи;
 • може да пропуснат разсъжденията във втората колона;
 • може да пропуснат изводите в третата колона.

От практиката

Topic from the text What you learned from reading the text Opinions, observations, thoughts regarding the topic

2.5.1. Прави мисловна карта (Mind map) в обърнат ред

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 8 мин

Описание

Стратегията се нарича мисловна карта в обратен ред, защото тръгваме не от едно понятие към свързаните с него асоциации, а обратно. Учениците прочитат внимателно текста. След това вадят ключови думи от него. Хубаво е да им зададете броя. Групират ключовите думи и слагат наименование на групите. След това обединяват групите в едно цяло и от него правят стандартното заглавие на текст. Задайте им време, тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 8 минути.

Резултат: Учениците слагат стандартно заглавие на текст.

Примерна инструкция

Първо прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да извадите 12 ключови думи, които да подредите в 3 групи. Сложете имена на групите, а след това ги обединете и от полученото напишете общо заглавие.

Предимства на стратегията

 • Отсяват ключовата информация от текст;
 • Работят с различни видове текстове;
 • Научават какво е мисловна карта.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици може да се затруднят при изваждането на определен брой ключови думи;
 • някои ученици биха се затруднили да сложат име на групите;
 • на някои ученици може да не им стигне времето.

2.5.2. Отсява по една ключова дума от всеки абзац и прави връзката им в заглавие

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 7 мин

Описание

Учениците прочитат внимателно текста и си маркират ключови думи от него. След това отсяват по една ключова дума от всеки абзац и търсят връзката между тях, като измислят заглавие на текста. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 6-7 минути.

Резултат: Учениците измислят стандартно заглавие на текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 6 минути да отсеете по една ключова дума от всеки абзац и да намерите връзката между тях, така че да напишете заглавие на текста.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Учениците отсяват ключови думи;
 • Би се получило добро отваряне на урок.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици могат да срещнат непознати думи, термини и фрази, което да ги обърка;
 • някои ученици могат да се затруднят с изпълнението на задачата за толкова минути;
 • някои ученици да се затруднят при отсяването на ключовите думи и това да ги обърка при заглавието;
 • възможно е да се затруднят при обединяването на ключовите думи в заглавие.

2.5.3. Продължава изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 4 мин

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 2 минути продължават изречението „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…” Оформят отговора си в заглавие за още 2 минути.

Резултат: Учениците пишат стандартно заглавие на текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 4 минути да продължите изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”, и накрая оформяте отговора си в заглавие.

Предимства на стратегията

 • Учениците се научават да обобщават с няколко думи цял текст;
 • Учениците се научават да работят с всякакъв вид текстове;
 • Прекрасна идея за домашно.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • може да се срещнат непознати думи, термини и изрази, които биха затруднили някои ученици при изпълнение на задачата;
 • възможно е някои ученици да не успеят да синтезират с няколко думи целия текст;
 • възможно е текстът вече да им е добре познат;
 • може някои ученици да не успеят да формулират заглавието.

2.6.1. Задава си по един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. Класът може да бъде разделен на групи, но трябва да се внимава на какъв принцип и предварително да се помисли за начина на делене. Всяка група има по един абзац от текста и мисли за най-важния въпрос, свързан с този абзац. Записва си го, а след това отговаря писмено на него. Вади ключовите думи от отговора и ги оформя в точка и подточки на план. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 5 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да напише най-важния въпрос, свързан с нейния абзац, и неговия отговор. Следва да извадите ключовите думи от него и да ги оформите в точка и подточки на план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Съсредоточават се към детайлите;
 • Научават се да формулират правилно въпроси;
 • Научават се да формулират правилно отговори;
 • Отсяват ключови думи;
 • Научават се да правят план на текст с най-важната информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид че:

 • разделянето по групи може да има последствията;
 • нужно е задаването на време;
 • при работата си групите може да се впуснат в разпалени въпроси и да не им стигне времето;
 • нужно е да се дадат точни насоки за плана – точки, подточки и т.н.;
 • нужно е да се предвидят непознатите думи в текста.

2.6.2. Синтезира най-важната информация от текста и прави план по нея с ключови думи

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе предварително. Накрая отсяват ключовите думи и с тях правят план. Класът отново може да бъде разделен на групи по абзаци, но трябва да се премисли добре деленето му. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 4-5 минути с групи и 10 минути самостоятелно без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да синтезира най-важната информация от абзаца си с 3 изречения и да извади от тях ключови думи, с които да оформи точка и подточки от план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Добър вариант за домашна работа;
 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Отсяват важна информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • Разпределението по групи трябва предварително да е премислено;
 • може да се появят непознати думи и термини;
 • сложността на текста да се съобрази с възрастовата група;
 • учениците може да не знаят как да синтезират информация от текст;
 • времето може да не стигне за всички ученици, ако работят самостоятелно.

От практиката

Снимка или разказче

 

2.6.3. Прави пространствено подреждане на важните неща от текста (горе, долу, ляво, дясно, по диагонал…)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това със стрелки горе, долу, ляво, дясно, по диагонал подреждат пространствено на лист най-важните неща в текста. Използват тези отбелязвания и правят план с ключовите думи. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 10 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 10 минути със стрелки горе, долу, ляво, дясно и по диагонал да си отбележите най-важните моменти от него на лист. После използвайте ключовите думи от тези отбелязвания и направете план на текста.

Предимства на стратегията

 • Отсяват ключова информация от текст;
 • Научават нови думи, знания по даден проблем;
 • Подреждат пространствено информация;
 • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • може да не стигне времето за всички ученици;
 • трябва да се дадат точни и ясни инструкции;
 • предварително трябва да се зададе време;
 • стрелките могат да доведат до объркване, ако не им се обясни;
 • непознати думи и термини могат да ги отблъснат от текста.

 

3.1.1.  Прави логическа връзка с друг текст

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. текст. 5-12 15 мин 8 мин

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да си наредят логически непознатия, като правят връзка между двата. Тази стратегия отнема не повече от 8 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да си го подредите логически, като го свържете по прилики с друг текст, който вече познавате.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Учениците търсят логическа връзка между изречения/абзаци в текст;
 • Учениците правят връзка между различни текстове, което помага за тяхното помнене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • са нужни точни и ясни инструкции;
 • нужно е предварително зададено време;
 • може да се появят непознати думи и термини;
 • трябва да сме готови да дадем отговор на въпроса с какви други текстове биха асоциирали този;
 • трябва да насочим учениците към логиката, която да свърже текста.

3.1.2.       Поставяне на знаци отстрани

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на изреченията/абзаците. Класът може да работи по групи. Тази стратегия отнема не повече от 5 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция

След като прочетете внимателно разбъркания текст, имате 5 минути да го подредите, като използвате знаци/стрелки, с които да си отбелязвате отстрани.

Предимства на стратегията

 • Работят в екип;
 • Добър вариант за домашно;
 • Научават нови думи и термини;
 • Намират логиката на текст.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е нужно да обмислим как ще бъдат разделени учениците, ако работят по групи;
 • трябва предварително да зададем знаци, с които да си отбелязват, за да не губят време в измисляне на знаците, което може да им помогне при разчитане на оценка на писмена работа по всички предмети;
 • непознати думи и термини може да ги откаже от задачата;
 • нужно е да съобразим текста с тяхната възрастова група.

 

3.2.1. Разделя структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 5 мин

 

Описание

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и на базата на това разделяне правят оценка на текста в рамките на няколко изречения.

Резултат: На базата на разбиране на целия текст ученикът трябва да направи оценка.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има 12 минути, за да направи характеристика на героите, действията, местата или композицията на текста, на базата на която съставяте оценка за текста в рамките на 3-4 изречения.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят по групи;
 • Би било добро домашно;
 • Правят оценка на текст;
 • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да обмислим как най-подходящо да се раздели класът;
 • трябва да обмислим по каква характеристика ще работят отделните групи;
 • нужно е да се зададе точен обем колко очакваме от учениците да напишат и за колко време;
 • нужно е да зададем точни инструкции за това каква оценка очакваме, можем да дадем пример.

От практиката

Герои Последователни действия Места Композиция

 

3.3.1. Прави връзка с нещо преживяно

 

Подходяща за Приблизително време
                 Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути го свързват с нещо преживяно, нахвърляйки си няколко провокиращи ключови думи. Накрая ги използват, за да напишат провокиращо заглавие и подзаглавие на текста, което да съдържа уникална идея.

Резултат: Заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Имате 10 минути, за да го свържете с нещо, което сте преживели, като си нахвърлите няколко ключови думи от преживяното. След това ги използвате, за да напишете заглавие и подзаглавие, които да съдържат уникална идея.

Предимства на стратегията

 • Добро отваряне на урок;
 • Правят асоциации с неща от живота си;
 • Вникват по-дълбоко в текста;
 • Търсят подсмисъл на текст.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици може да се затруднят с измислянето на заглавията, подгответе си насоки;
 • някои ученици може да се затруднят с ключовата идея, но със сигурност ще е тяхна и уникална;
 • някои ученици може да се притеснят да споделят с какво са свързали текста.

3.3.2. Прави връзка с нещо от заобикалящия го свят

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 10 мин 7 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат на разположение 7 минути да го свържат с нещо от заобикалящия ги свят, така че да измислят провокиращо заглавие и подзаглавие на текста, което да съдържа някаква уникална идея.

Резултат: Учениците съставят заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 7 минути да го свържете с нещо познато около вас и да напишете заглавие и подзаглавие, които да провокират.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни типове текстове;
 • Би било добро отваряне на урок;
 • Учениците вникват отвъд буквалния текст.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е полезно да им дадете пример, насоки (заглавия от вестници, заглавия на снимки, които да носят подтекст и т.н.);
 • някои ученици може да се справят доста по-бързо и обратното, помислете какво ще правят;
 • трябва да обяснете какво значи „провокиращо заглавие”;
 • ако им дадете пример, преди да започнат да работят, това би ги улеснило.

3.3.3. Прави връзка с друг текст

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 7 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 7 минути мислят за връзки с друг текст, сюжетни прилики, прилики по смисъл и т.н. Използват ключови думи от заглавието на вече познатия текст, за да напишат провокиращо заглавие и подзаглавие на новия.

Резултат: Заглавие на текст (провокиращо) заедно с подзаглавие, което показва разбиране на ключова, уникална идея.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Имате 7 минути да го свържете с вече познат текст, който ще ви помогне да измислите провокиращо заглавие и подзаглавие. Можете да използвате ключови думи, цитати от вече познатия ви текст.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Учениците правят сложни връзки между текстове – структурни, логически, сюжетни;
 • Търсят подтекст и провокация;
 • Може да се получи добро домашно.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици биха се затруднили при асоциацията с друг текст – дайте им насоки, примери, цитати;
 • някои ученици може да се затруднят при формулирането на заглавията, подгответе се да им помогнете.

 

3.4.1. Прави мисловна карта със смисловите пластове и метафорите в текста

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да си нахвърлят метафорите от него, като ги групират по смисъл. Накрая правят оценка от 3-4 изречения на целия текст. Класът може да работи по групи, разделени според смисловите пластове на текста. Трябва предварително да обмислите и да ги зададете. (Пример: Романът „Под игото” може да се прочете като любовен, военен, исторически…)

 

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това в рамките на 10 минути всяка група изважда метафорите, свързани с нейния смислов пласт, и ги групира в Мисловна карта. След това, като разсъждава върху тях, с 3-4 изречения прави оценка на текста.

Предимства на стратегията

 • Учениците се научават да правят мисловна карта;
 • Би била добра домашна работа;
 • Учениците се научават да правят оценка на текст;
 • Учениците се научават да търсят метафори и да ги обединяват в общ смисъл.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици може да не знаят как се прави Мисловна карта;
 • някои ученици може да не знаят какво е метафора;
 • трябва да внимавате на какъв принцип ще разделите групите, за да работят ефективно;
 • възможно е да се затруднят при оценката, дайте им пример как става.

3.4.2. Правят мозъчна атака (brainstorming)

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 30 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат текста самостоятелно внимателно. След това в рамките на 7-8 минути целият клас заедно с учителя правят мозъчна атака на глас по текста, като си нахвърлят ключови думи на дъската и в тетрадките. Накрая всеки сам за себе си прави оценка с 3-4 изречения, използвайки ключовите думи. Тази стратегия отнема около 10 минути.

Резултат: Учениците откриват скрит смисъл на текст.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това заедно ще помислим за скрития му смисъл и ще си нахвърляме ключови думи, които накрая ще използвате да направите оценка на текста с 3-4 изречения. Имате 10 минути на разположение. Първи/а ще започна аз.

Предимства на стратегията

 • Учителят работи заедно с учениците – екипна работа;
 • Добро затваряне на урок;
 • Учениците се научават да пишат оценка на текст.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • може да има непознати думи, изрази, термини в текста;
 • учителят трябва да насочи учениците към мислене, оценка и анализ на текста – подгответе се предварително;
 • трябва да им дадете пример за оценка, преди да започнат да пишат.

 

3.5.1. Открояват емоционално натоварените ключови думи и правят извод

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 20 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути търсят емоционално натоварени ключови думи в него, които да подсказват за отношението на автора към текста. Накрая, на базата на това, оформят оценка на текста с 3-4 изречения. Класът може да работи на групи.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има по 10 минути да намери 5-6 емоционално натоварени ключови думи, които подсказват отношението на автора към текста, и с тях напишете оценка на текста от 3-4 изречения. Ето и една такава ключова дума…

 

Предимства на стратегията

 • Учениците работят с различни видове текстове;
 • Учениците работят в екип;
 • Учениците оценяват авторовото отношение към текста;
 • Работят на високо ниво на разбиране на текста.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е важен начинът, по който ще бъдат разделени групите;
 • нужни са примери от страна на учителя, които да улеснят учениците със задачата;
 • трябва да помислите за алгоритъм за писане на оценка на текст.

 

3.5.2. Перифразира думи на автора със свои думи

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 7 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и да перифразират неговите думи, като разсъждават върху тях. Тази стратегия отнема не повече от 7 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора към текста.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Имате 7 минути да откриете местата, където авторът показва отношението си към текста, и да ги перифразирате с 2-3 изречения, като разсъждавате върху тях.

Предимства на стратегията

 • Учениците се научават да перифразират чужд текст;
 • Разсъждават върху авторовото отношение към текст;
 • Вникват по-дълбоко в смисъла на текста.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • може не всички ученици да знаят как се перифразира и какво означава това;
 • може не всички ученици да открият местата, където авторът показва отношението си;
 • трябва да се подготвите предварително с примери, които да им помогнат със задачата;
 • трябва да сте готови да обясните непознатите думи, ако се появят такива.

3.5.3. Изважда ключови думи в две колони на базата на контраст, противоположност и разсъждава върху двойките

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да извадят поне 4 двойки думи, които да са противоположни или да си контрастират. Накрая на базата на това сравнение и като разсъждават, да направят оценка на текста с 3-4 изречения, анализирайки авторовото отношение към него.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора към текста.

 

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. След това имате 10 минути да извадите поне 4 двойки противоположни думи и разсъждавайки върху тях, да направите оценка на текста с 3-4 изречения, като помислите и за авторовото отношение.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците разсъждават, сравнявайки двойки думи по критерий;
 • Би било сполучливо и полезно домашно;
 • Може да се използва и за самостоятелна практика.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици може да се затруднят при анализа на двойките думи, дайте им пример с една двойка;
 • трябва да сте готови да дадете и пример с пасаж с авторово отношение;
 • някои ученици може да се затруднят при оценката, дайте им насоки.

 

3.5.4 Предварителна информация за автора

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст. 5-12 20 мин 15 мин

 

Описание

Учениците прочитат внимателно текст с предварителна информация за автора и си маркират основни неща за творчеството му. След това ги откриват в неговия текст и правят връзката между двата, давайки оценка. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 15 минути.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора.

 

Примерна инструкция

Имате 15 минути да прочетете двата текста, да откриете характерни черти от творчеството на автора в неговия текст и да направите оценка с 3-4 изречения.

 

Предимства на стратегията

 • Сравняват два текста;
 • Може да се получи прекрасна тема за матура и всякакви видове съчинения с анализи;
 • Така научават полезна информация за творчеството и похватите на авторите, което влиза и като тестови въпроси в някои матури.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • информацията за автора, която ще поднесете на учениците, трябва да е добре подбрана предварително, така че да има връзка с текста;
 • на някои ученици може да им е трудно да направят оценка – дайте предварителни насоки, най-лесно ще им бъде в стъпки;
 • тази стратегия отнема доста време.

 

5.1.1. Маркира/отбелязва стойностите

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст. 5-12 5 мин 3 мин

 

Описание

Учениците извличат най-високата, средната и най-ниската стойност по различни критерии от таблица/диаграма. Могат да си разделят лист на три колони – според различните критерии, и да нанесат в него стойностите. Тази стратегия не отнема повече от 2-3 минути за поне 5 критерия.

Резултат: Извлича стойност по критерий (най-висока, най-ниска, средна, по-голяма…), стойност от таблица, диаграма.

 

Примерна инструкция

Имате 3 минути да разграфите листа си на 3 колони и по тези 5 критерия да нанесете най-високата, средната и най-ниската стойност.

 

Предимства на стратегията

 • Учениците се научават да работят с таблици и диаграми;
 • Учениците различават критериите и стойностите;
 • Добра домашна работа.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици може да са готови за минута, а други да срещнат затруднения с диаграмата.

 

От практиката

Критерий 1 (Напр. „Най-голяма стойност”) Критерий 2 (Напр. „Средна стойност”) Критерий 3 (Напр. „Най-малка стойност”)

 

 

 

Примерни проекти

Всички примерни проекти, които споделяме в този раздел, са разработени и осъществени от учители по програма Заедно в час.

Предметна област: Социални науки

Проект: Създаване на Сборник със задачи за подготовка за НВО по География и икономика – 7. клас

Автор: Теодора Вавова, випуск 2014-2016

Описание

Идеята на този проект беше учениците да работят заедно като голям екип за създаването на продукт, който да остане в наследство за училищната библиотека. Видяха, че това е процес, който е свързан с последователна, систематизирана и целенасочена дейност, чийто краен резултат зависи от споделените усилия на всеки от класа. Всеки вторник, първи час, когато имах час с класа, им задавах тема от тематичното разпределение по география. Всеки от учениците до петък трябваше да предаде по 5 въпроса, които е формулирал сам, след като е прочел поне 2 статии по дадената тема. Върху някоя от темите им давах графики или таблици с информация, които трябваше да анализират и след това да измислят въпроси, свързани с тях. Самите въпроси също бяха създавани по определени критерии. Така за събота и неделя имахме поне 100 въпроса от дадената тема, от които работна група от трима ученици да избере най-оригиналните и интересни 25 въпроса. В понеделник след часовете се събирахме за 30 мин, за да съобщя кои въпроси влизат в сборника или да гласуваме за въпроси, за които екипът по подбора има разногласия. Целта ми беше най-вече всеки ученик вкъщи да работи самостоятелно в ниските нива на Блум – като описание, сравнение и приложение, защото такива са въпросите за НВО, а в клас да продължим да развиваме умения и нагласи и да работим на ниво анализ, синтез и оценка. Готовият сборник ще съдържа около 200 въпроса.

Кои цели по четивна грамотност покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Извлича информация от прекъснат текст;
 3. Извлича информация от смесен текст;
 4. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Обобщава, тълкува информация от смесен текст;
 7. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 8. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст.

Времетраене: Процесът по създаване на задачите, крайното оформление в електронен вариант, рисуването на корицата и отпечатването на сборника ни отнеха около 4 месеца работа.

Краен продукт: Книжка – сборник, която беше отпечатана в печатницата в Костинброд. Всеки ученик има по един сборник в своята библиотека и няколко броя бяха подарени на колегите по време на TSIP конференцията.

Примерни въпроси за рефлексия/Насоки за коментар

 1. Как работата ми по сборника ми помага да получа висок резултат на НВО по география?
 2. Какви други умения ще придобия в процеса по създаване на сборника?
 3. Как всеки от учениците подпомага процеса по създаване на сборника?
 4. Какво ще се случи с работата на целият екип, ако един или повече ученици от класа откажат да работят и не предават въпросите си?
 5. Мога ли да приложа наученото при създаването на сборника по география при създаване на сборник по друг предмет или за създаване на друг продукт?

Примерна критериална матрица

Критерий 1 – 2 т. 3 – 4 т. 3 т.
Количествена оценка за брой предадени въпроси Ученикът е предал

1 -2 въпроса

Ученикът е предал

3-4 въпроса

Ученикът е предал

5 въпроса

Количествена оценка за прочетени/анализирани източници на информация, необходими за създаване на авторски въпроси за сборника Ученикът е преписал готови въпроси и не е прочел нито една статия. Ученикът е прочел само 1 статия или 1 графичен източник или таблица за създаването на въпросите. Ученикът е прочел поне 2 статии или е анализирал поне 2 графични източника, за създаването на въпросите.
Качествена оценка на въпросите Ученикът е преписал готови въпроси от интернет или сборници и те не са авторски и създадени на базата на прочетена от него статия или анализирана графика или таблица. Ученикът е създал 1-3 задачи самостоятелно след прочетена статия и те са авторски и ясно формулирани, а останалите е преписал наготово. Ученикът е създал всичките си въпроси самостоятелно, на базата на статията, която е прочел, и те са авторски, ясно формулирани и интересни.

 

Проект: Панаир на континентите – раздел Южна Америка

Автор: Десислава Стоянова, випуск 2014-2016

Описание

Учениците са разделение на групи, като всяка група представлява различна туристическа агенция, която иска да представи своите нови екзотични дестинации. На всеки ученик е дадена задачата да създаде туристическа брошура на една страна в Южна Америка (определена на случаен принцип). Брошурата трябва да съдържа текст, графика и карта. Ученикът трябва да използва минимум 5 източника на информация от различен вид (текст, карта, графика, таблица, снимки и т.н). След края на раздела всяка туристическа фирма и нейните членове ще презентират пред останалите своите брошури.

Кои цели по четивна грамотност покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Извлича информация от прекъснат текст;
 3. Извлича информация от смесен текст;
 4. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Обобщава, тълкува информация от смесен текст.

Времетраене: 1 месец

Краен продукт: Брошура за страна от Южна Америка.

Примерни въпроси за рефлексия/Насоки за коментар

 • Защо ни беше необходимо да създаваме брошура? Как тази брошура се обвързва с голямата цел?
 • Кои умения развих, докато създавах брошурата?
 • Какви трудности/предизвикателства срещнах при създаването на брошурата? Как ги преодолях?
 • Какво бих направил по-различно, ако започна отначало?

Примерна критериална матрица

Критерий 1 т. 2 т. 3 т.
Ученикът е създал брошура с всички компоненти. Ученикът е пропуснал повече от 2 компонента. Ученикът е пропуснал не повече от 2 компонента. Ученикът е включил всички компоненти на брошурата.
Ученикът е разгледал всички компоненти на брошурата и ги е разгледал подробно. Ученикът е пропуснал да разгледа повече от 2 компонента подробно. Ученикът е пропуснал да разгледа най-малко един от компонентите на брошурата подробно. Ученикът е разгледал всички компоненти и е дал обяснения за тях.
Ученикът е включил 3 различни по вид източника (текст, графика, карта). Ученикът е включил само един вид източници на информация. Ученикът е включил само 2 вида източници на информация. Ученикът е включил 3 вида източници на информация.
Ученикът е използвал 5 източника на информация (примерно учебник, енциклопедия и т.н.). Ученикът е използвал по-малко от 3 източника на информация. Ученикът е използвал повече от 3 източника на информация. Ученикът е използвал 5 източника на информация.

 

Проект: Пиеса по история за Първо и Второ българско царство.

Автор: Ралица Петкова, випуск 2014-2016

Описание

Проектът се състои в подготовката и реализирането на историческа пиеса. Обхваща материала от цялата учебна година. Пиесата е голямата цел за края на годината, но всеки раздел също има голяма цел, която подпомага реализирането на годишната цел. Чрез пиеса се усвоява необходимият материал по интересен начин, същевременно учениците вникват в духа на епохата, научават повече за начина на мислене на българите, традициите, обичаите, вярванията им. Тя съчетава в себе си предметно знание, умения, компетенции, творческо мислене, креативност, дисциплинираност, различни таланти.

Всеки ученик от класа разполага с индивидуални задачи, но има и групови. Стъпките, през които учениците преминават, са: уводна рефлексия (защо е важно да правим това); определяне на темата на пиесата, разписване на роли, случаен принцип на разпределяне на роли, подбор на информация, разписване на сценарий, репетиции, изработване на реквизит, репетиции, рефлексии (междинни и финална).

На стената се визуализират стъпките, през които ще премине класът, и всяка седмица по време на рефлексиите/репетициите се дискутира през какво са преминали и какво предстои. Подобен тип проект ангажира и значимите други – в изработването на реквизита, наблюдаване на репетиции, даване на ОВ. Учениците боравят с повече източници на информация и излизат извън рамките на стандартния час или учебник. Учат се да мислят критично, да синтезират и резюмират различни видове информация, да откриват първостепенни и второстепенни моменти. Всеки ученик има делегирани отговорности и задължения, но и работи в екип с всички останали, дава им ОВ.

Кои цели покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 4. Извлича информация от прекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст.

Времетраене: Около 6 месеца, но материалът е от цялата учебна година.

Краен продукт: Историческа пиеса, подготвена и представена от един клас пред всички ученици.

Примерни въпроси за рефлексия

 1. Защо е важно да учим историята си?
 2. В кои случаи можем да приложим опита на владетелите си?
 3. Какви поуки можем да извлечем и къде можем да ги приложим в реалния живот?
 4. Какви послания отправяме към останалите (съученици, семейство, близки)?
 5. Какви умения и компетенции усвоих по време на подготовката на пиесата?
 6. Смятам ли, че сега мога да покажа много повече от качествата и уменията си?

Примерна критериална матрица

Критерий 0 – 2 т. 2 – 4 т. 4 – 6 т.
Ученикът е подбрал информация за ролята си. Подбрал е информация само от един източник. Намерил е информация от учебника и интернет. Намерил е информация от повече от 3 източника.
Синтезиране на информацията за ролята Ученикът е намерил информация, но не е успял да я синтезира и резюмира. Ученикът е подбрал необходимата информация. Синтезирал я е, но не се вмества в отделеното за него време и дължина на репликите. Ученикът е открил най-подходящата информация, синтезирал и резюмирал я е с оглед на времето и репликите, с които разполага всеки един участник.
Участие в репетиции и рефлексии Има пропусната една репетиция и една рефлексия. Няма пропуснати репетиции и рефлексии, но не дава предложения за подобрение и следващи стъпки. Няма пропуснати репетиции и рефлексии. Идентифицира поне 1 място за подобрение и набелязва поне 3 следващи стъпки.

 

Проект: Кратък наръчник по история „В помощ на ученика”

Автор: Росен Богомилов, випуск 2015-2017

Описание

Учениците създават кратък наръчник по история, който съдържа най-важните термини и понятия по история, алгоритъм за анализ на исторически документ с конкретни примери от часовете по история. По време на учебните часове учениците записват непознатите термини и ги обясняват с примери, близки до тях. Oписват стъпките за анализ на различни видове исторически документи (писмени, фотографии, карикатури, паметници на културно-историческото наследство). Това би помогнало на учениците да повишат четивната и писмената си грамотност, да използват термините правилно, което ще увеличи речниковия им запас. Анализите на документи, освен четивната и писмена грамотност, ще развият и критичното им мислене.

Кои цели покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 4. Извлича информация от прекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст.

Времетраене: Цялата учебна година, като в началото залагаме два крайни срока – в края на първия срок и в края на учебната година.

Краен продукт: Кратък наръчник по история „В помощ на ученика”, който ще им бъде от полза през целия период на обучение, а след това могат да го завещаят и на децата си.

Примерни въпроси за рефлексия/Насоки за коментар

В края на всяка седмица правим рефлексия за това, което ще включим от изминалата седмица в наръчника.

 • Защо решихме да включим това?
 • Би ли ни било полезно в бъдеще?
 • Пропуснахме ли нещо, което би ни било от полза?
 • Бих ли препоръчал и на други да направят такъв речник?

Примерна критериална матрица

Критерий 1 – 2 т. 3 – 4 т. 5 – 6 т.
Учениците са локализирали и извадили всички непознати и затрудняващи ги исторически термини и дават дефиниция. Учениците са локализирали повече от половината непознати и затрудняващи ги термини. Учениците са локализирали всички затрудняващи ги термини. Учениците са локализирали всички затрудняващи ги термини и дават дефиниция.
Учениците описват алгоритъма за анализ на различните видовете исторически документи. Учениците са описали половината на стъпките за анализ на исторически документ. Учениците са описали повече от половината от стъпките за анализ на всички видове исторически документи. Учениците са описали стъпките за анализ на всички видове исторически документи.
 Учениците анализират различни видове исторически документи. Учениците са направили собствен анализ на 2 вида исторически документи. У са направили собствен анализ на повече от 2 вида исторически документи. Учениците са направили собствен анализ на всички видове исторически документи.

Предметна област: Езици

Проект: Енциклопедия на интересните факти от живота на българските писатели и историите на написване на техните произведения

Автор: Мария Иванова, випуск 2013-2015

Описание

За този проект е нужно да се проучи предварително библиографията, която биха могли да използват учениците, и да им се предостави списъкът. Подходящ е и за работа в екип по групи. Всяка група проучва отделен автор. Идеята е да се открият интересни и рядко срещани факти от живота на творците и историите на написване на емблематичните им произведения. Би било от помощ на учениците да им бъдат зададени предварителни критерии какво точно да търсят, как да отсяват ключовата информация, как да я подреждат; обемът, който трябва да спазват, и крайният резултат, който се очаква от тях. Тук могат да влязат интересни и рядко срещани фотоси с история, фотоси на ръкописи на произведенията и т.н.

Кои цели покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 4. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст;

Времетраене: 24 седмици

Краен продукт: Книга/Диплянка с профили на авторите.

Проект: „The Very Famous Christmas Instructions“ / „Най-желаните коледни инструкции“

Автор: Богдана Денчева, випуск 2013-2015

Описание

Първата задача на учениците е да съставят анкета и да я разпространят сред съученици в училището, за да съберат информация за това, кои са най-желаните коледни подаръци. След като анализират информацията от анкетите и разберат кои са най-желаните подаръци и защо (вероятно, но не задължително, това ще са устройства от типа на смартфони, таблети, мини тонколонки), учениците гласуват и избират няколко устройства, чиито инструкции за употреба (manuals) трябва да намерят в интернет. След намирането на инструкциите за употреба, учениците трябва да ги преведат от английски на български и да ги адаптират/съкратят, така че крайните потребители (учениците, които досега са учили руски и френски, и учителите) да могат да се работят с устройствата си в лесни стъпки, безпроблемно и без да губят време в излишно четене.

 

Кои цели покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат и прекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат и прекъснат текст.

Времетраене: 2 месеца преди Коледната ваканция.

Краен продукт/Визуализация

PDF документи с преведените редактирани инструкции, като в PDF-ите графично са пресъздадени и някои от технологичните схеми на устройствата (например общ изглед на смартфона със стрелки и описания за какво служат портовете му).

Примерни въпроси за рефлексия

 • Защо ни е необходимо да ползваме текстови анкети? С какво ни помагат те и къде в живота анкетите имат практическо приложение?
 • Защо е важно да тренираме как да търсим правилната информация в интернет?
 • Защо е важно да можем да преведем дадена информация от чужд език на родния ни и кой беше най-полезният инструмент в превода?
 • Защо е важно да умеем да адаптираме информацията в текста?
 • Коя фаза от проекта ви затрудни най-много?

 

Примерна критериална матрица:

Критерий 1 т. 2 т. 3 т.
Съставяне на въпроси за анкетата Ученикът е съставил поне 1 въпрос за анкетата. Ученикът е съставил поне 2 въпроса за анкетата. Ученикът е съставил поне 3 въпроса за анкетата.
Анализиране на отговори от анкетата Ученикът извежда поне 1 ключова тенденция на базата на резултатите от анкетата. Ученикът извежда поне 2 ключови тенденции на базата на резултатите от анкетата. Ученикът извежда поне 3 ключови тенденции на базата на резултатите от анкетата.
Намиране на онлайн инструкции за употреба на устройства Ученикът е намерил поне 1 легитимна онлайн инструкция на английски език за употреба на устройство. Ученикът е намерил поне 2 легитимни онлайн инструкции на английски език за употреба на устройство. Ученикът е намерил поне 3 легитимни онлайн инструкции на английски език за употреба на устройство.
Създаване на преводни PDF-и с инструкции за употреба на устройства Ученикът е създал поне 1 преведено и адаптирано кратко ръководство с инструкции. Ученикът е създал поне 2 преведени и адаптирани кратки ръководства с инструкции. Ученикът е създал поне 3 преведени и адаптирани кратки ръководства с инструкции.
Създаване на обозначителна схема/таблица Ученикът е създал поне 1 обозначителна схема/таблица в ръководството. Ученикът е създал поне 2 обозначителни схеми/таблици в ръководството. Ученикът е създал поне 3 обозначителни схеми/таблици в ръководството.

 

Предметна област: Спорт

Проект: Спортно четене

Автор: Георги Мишев, випуск 2014-2016

Описание

Идеята на този проект е учениците да разберат, че може да съчетават четенето с друга полезна дейност и така да се забавляват. Проектът е предвиден да се използва като част от работата на основния учител по БЕЛ в зависимост от тематиката и от целите, които си е заложил. В този случай се прилага само за първи срок и втория срок учителят по БЕЛ използва сходни упражнения.

Когато проектът се използва като основен от учителя по ФВС, целите и задачите, както и времевият план се задават от него. В този случай се използват 36 часа в годината за такива уроци, което е половината от учебния план за горен курс и 1/3 от учебния план за прогимназиалния курс.

Възрастова граница: Подходящ за 5. – 8. клас и за 9. – 12. клас

Методите, които ще се използват, са щафетни, състезателни и кръгово занятие.

Ще се съчетаят различните четивни методи със спортни упражнения. В зависимост от предмета и целта на занятието може да се съчетават по следните начини:

 • Първо се изпълнява дадено физическо упражнение и след това работа с текст;
 • Първо работа с текст и след това физически упражнение;
 • Едната част от отбора изпълнява физически упражнения, другата – работа с текст.

Темата на текстовете е винаги свързана със спорта и със специфичната спортна работа, която се прилага в конкретния или в предишния час по ФВС. Пример: Ако темата на раздела е баскетбол, могат да се зададат текстове с правилата на баскетбола, за известен баскетболист и/или история на баскетболната игра.

Как да работим по този проект и да задаваме различни цели спрямо различното ниво на подготовка за всеки ученик? – Повечето игри може да са щафетни, така че всеки да има определено място в дадената щафета. Поставянето на сюжетно-ролеви игри е винаги добро решение за този проблем. Задаване на различно време за всеки ученик за определени четивни и физически упражнения.

Този проект ще помогне на учениците да си съставят изводи след работата им с дадена информация, да свързват тези изводи и да могат да оформят едно систематизирано и аргументирано мнение на базата на предишен опит и на базата на исторически факти.

Кои цели покрива?

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 4. Извлича информация от прекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст.

Времетраене

 • 18 часа за 1 срок, ако е допълнителен.
 • 36 часа за 1 учебна година, ако е основен.

Краен продукт: Есе на тема „Баскетболът – любим и полезен спорт“

Примерни въпроси за рефлексия

 1. Как стигнахме до този резултат?
 2. От кои упражнения научихме за това и защо?
 3. Как четенето ни помогна в този час да развием техниката си?
 4. Как четенето ни помогна в този час да сме по-добри баскетболисти?
 5. Създадох своето мнение на базата на…
 6. Източници на информация и как да ги използваме?

Примерна критериална матрица

Критерий 0 т. 1 – 2 т. 3 т.
Извлича информация от текст Извлякъл е по-малко от 2-3 ключови понятия, без да се аргументира. Извлякъл е 4-5 ключови точки, без аргументиране/извлякъл е 2-3 ключови понятия, точки и е дал аргументация. Извлякъл е всяка една(6 важни ключови точки) важна ключова точка и е дал подробна аргументация.
Работа с инструкции от текст Изпълнил е по-малко от 2-3 инструкции от текста. Изпълнил е всички инструкции и няма високи резултати./Изпълнил е 2-3 инструкции и има високи резултати. Изпълнил е всички (5) инструкции от текста последователно и след това има високи резултати на това упражнение.

 

Предметна област: Занималня

Проект: Видеонаръчник за четивна грамотност

Автор: Мариян Ранков, випуск 2015-2016

Описание

Децата заснемат видеоклипове, свързани с четивна грамотност. В клиповете се говори за стратегии за справяне с различните типове въпроси. Децата сами са стигнали до изработването на тези стратегии. Предварително се изготвя списък с роли на учениците за заснемането на клиповете (оператор, сценарист, водещи, режисьор, кой разполага техниката).

Примерно разпределение на клиповете:

 1. Система за извличане на информация от непрекъснат текст;
 2. Система за обобщаване, тълкуване на информация от непрекъснат текст;
 3. Система за осмисляне, оценяване на информация от непрекъснат текст;
 4. Работа с таблици, диаграми и графики;
 5. Система за извличане на информация от прекъснат текст;
 6. Система за обобщаване, тълкуване на информация от прекъснат текст;
 7. Система за осмисляне, оценяване на информация от прекъснат текст.

 

Кои цели покрива:

 1. Извлича информация от непрекъснат текст;
 2. Обобщава, тълкува информация от непрекъснат текст;
 3. Осмисля, оценява информация от непрекъснат текст;
 4. Извлича информация от прекъснат текст;
 5. Обобщава, тълкува информация от прекъснат текст;
 6. Осмисля, оценява информация от прекъснат текст.

Времетраене: Цяла учебна година, като се работи за проекта 3 часа седмично.

Краен продукт: Видеоуроци

Примерни въпроси за рефлексия

 • Каква оценка искам да изкарам на НВО?
 • Колко % от моята оценка зависи от справянето с такива задачи – обсъждане.
 • Къде срещам най-много трудности?
 • С кои задачи се чувствам уверен, че мога да се справя?

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.