Извънкласни дейности за деца и родители “Мотивирам.се”

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • различни според планираните дейности.
Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

Учениците:

 • изграждат навици за здравословен начин на живот;
 • запознават се с различни празници, традиции и обичаи;
 • опознават забележителности с културно-исторически характер.

Цели по умения

Учениците и родителите:

 • придобиват нови знания и се ограмотяват;
 • изграждат умения за работа в екип.

Могат ли фраковете, папионките и рецитирането на стихове да вдъхновят децата да се развиват и да се изявяват? Точно това се случва с малките ученици на Галина Тодорова от Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” в село Камен, общ. Сливен.

Г-жа Тодорова е учител в начален етап и работи в училището от 5 години. Водена от стремежа да помогне на своите ученици да преодолеят обучителните затруднения, тя създава групата за извънкласни дейности “Мотивирам.се”. Всичко започва с една работилница за развитие на речта. А сега децата са в 5. клас и съвместната им работа продължава. В групата участват ученици и техните родители. Всички изпитват трудности при комуникацията на български език

Целите и резултатите, които г-жа Тодорова си поставя са следните:

 • повишаване интереса на учениците и родителите към училищния живот; 
 • привличане и задържане на ромските деца в училище; 
 • формиране на етническа толерантност, търпимост и солидарност, както у децата, така и у родителите им; 
 • намаляване на проявите на проблемно поведение;
 • развитие на талант, с който децата уверено да участват в публичния живот.

Работата по ПБО завършва със спектакъл в края на 4. клас, по време на който учениците се представят пред училищната общност. Г-жа Тодорова разказва за трудностите по време на работата с децата, с които тя се е справила успешно:

“В началото идваха само една баба и една майка. С течение на времето все повече родители се ангажират и проявяват желание да посещават училище. Децата също идват с желание заради тези занимания, чакат търпеливо репетициите следобед и се радват на всяка малка похвала.”

Извънкласни дейности за деца и родители “Мотивирам.се”

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Предварителна подготовка

Част от предварителната подготовка на учителя е да се запознае с ромските традиции, обичаи, бит и култура. От друга страна, той трябва да представи българските традиции по достъпен начин, така че да предизвикат интерес у децата и възрастните от ромски произход. Важно е учителят да проявява уважение към всички, независимо от етноса, а и да демонстрира толерантност към различните етнически групи – еврейска, арменска, турска и други.

В тази презентация г-жа Тодорова представя подробно описанието на ПБО.

Описание на дейностите

Работата по ПБО започва с диагностично оценяване на знанията и уменията на участниците по отношение на четивната грамотност. Сформираната група провежда занятия поне по два часа седмично. В началото е важно да се задържи буден интереса и активността в групата. 

Използваните работни методи са: изследователски подход, творческа задача, учене чрез сътрудничество, интерактивни методи, беседи, лекции, индивидуални и екипни дейности, работни срещи, ролеви игри, планиране, организиране и провеждане на информационна кампания за дейността на групата.

По време на занятията се решава каква да бъде темата на следващото представление. Подготвя се сценарий, който децата коментират заедно с учителката си, тренират трудни за изговаряне думи и словосъчетания. През това време майките на децата подготвят декорите за представлението, например софра за битов кът или паметника Шипка от стиропор и други материали.

В началото учениците работят по организирането на малко тържество в стаята, свързано с настъпващ празник. Второто представяне е във физкултурния салон на училището, където гости са децата от подготвителна група и още един клас. Следва представяне пред цялата училищна общност. 

Време е и за гостуване на учениците от групата в училището на съседното село, което е също толкова вълнуващо преживяване. 

С посещението на предварително обмислените места, децата и техните родители виждат, че всички етноси са пъстри, богати и колоритни и че всички те са люлката на съвременната цивилизация – без цвят и без етикет.

С посещението на етнографски музей в град Сливен, чрез беседата с етнолог и фолклорист, учениците се запознават със занаятите, облеклото и тъканите, празнично-обредния фолклор на българите, традициите и историята. С похода в местността Карандила, край град Сливен, в ПП „Сините камъни“, се запознават с обичаите, нравите и порядките на каракачаните в България. 

В програмата е включено и посещение на цирк, където учениците виждат на живо животните, за които учат в задължителните предмети в училище. Г-жа Тодорова разказва още за това преживяване: 

“Видяхме как с много труд, усилия и търпение хората могат да са успешни не само в образованието. Благодарение на тези качества, акробатите в цирка постигат успехи в спорта и в дресирането на животни. А клоуните използват творчеството, за да подобряват своето актьорско майсторство. От друга страна, учениците видяха колко са важни вниманието, съсредоточеността и координацията при жонглирането.”

Пътуването до връх Шипка е последната и най-далечна дестинация, която посещават учениците. След него у участниците в групата все още изникват спомени, от там тръгват дискусии – кой какво си спомня от беседата, а за учителя остава удовлетворението, че това е било интересно и запомнящо се преживяване.

Извънкласни дейности за деца и родители “Мотивирам.се”

С кулинарния родителски конкурс родителите са мотивирани да разкажат освен за храната, която носят и опитват в училище, и за обичаи, свързани с ястието – кога се готви, защо, кой е научил майката да го готви и други свързани с дейността въпроси. 

Развитие на практиката

Надграждането на тази практика, г-жа Тодорова вижда в мотивирането на нейни колеги да работят в посока ангажиране на родителите за активно участие в училищния живот, защото намира тези дейности са ефективни:

“С последната ни изява представихме нашето виждане за толерантност и повод за гордост от етническата ни принадлежност, която сме успели да възпитаме у себе си чрез участието си в групата.”

Тази практика може да се прилага и в задължителните учебни часове, като родителите се канят в класната стая, дават идеи и участват в реализирането им. Най-голямата цел на всичко това е социализацията на децата и поддържането на мотивацията да участват редовно в учебния процес.  

Галина Тодорова развива своята практиката чрез включване на участниците в работилница за развитие на речта, която наричат “Ние, поетите” по примера на проекта “Поетите”. По този начин тя успява да ги мотивира да продължават да работят в посока социализация и по-добри взаимоотношения с околните.

Приобщаване на всички ученици

Учениците в ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” са деца с различни културни, социални и образователни потребности, но благодарение на активната работа по ПБО, те се мотивират да работят в посока социализация и ограмотяване. Цялата общност е единна и сплотена. В групата има две деца със специални образователни потребности, които също взимат активно участие.

“По време на реализирането на ПБО едно дете проявява лидерски качества. Дете, на което в 1. клас му беше трудно да запомни буквите от азбуката, сега организира всички, разпечатва, реже, раздава, репетира, рецетира с патос, прави забележки за емоции. Желанието си го е имало в него. Просто сега имаше възможност да го прояви.”, разказва с вълнение г-жа Тодорова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Учениците и техните родители се включват в групата “Мотивирам.се” на доброволен принцип. Това повишава мотивацията им за редовно посещаване на учебните занятия, намалява проявите на проблемно поведение, а родителите се включват активно в училищния живот. Когато децата са мотивирани да участват, те развиват своите таланти. По този начин те постигат напредък в социален и академичен аспект. 

Учениците осъзнават своята етническа принадлежност и развиват своите положителни качества. В тях се формира увереност, че за емоционалното израстване, за професионалните успехи и за ученето през целия живот, етносът не е от значение. 

“Часовете за работа в групата наистина стават фактор, определящ културния живот не само в класа ни, но и в нашето училище, защото това провокира интереса и на все повече деца от други класове и на още родители.“, разказва за резултатите Галина Тодорова.

С различните дейности като забавни игри, тържества, вечер на етносите, посещение на автентично празнуване, участниците се запознават с особеностите и пъстротата на фолклора на много от етносите в България. Така осъзнават, че етническата принадлежност, познаването на корените и усилията за съхраняването им през вековете, е сила и предпоставка за успех, социализация и адаптация.

Учениците на г-жа Тодорова показват по-добри резултати на външното оценяване в края на 4. клас, тъй като развитието на речта води и до по-добри резултати в писането.  Също така децата могат да посочат имена на народни будители, официални празници и националните символи на България.

От друга страна, отсъствията от училище по неуважителни причини драстично намаляват. Родителите стават дейни и активни участници в училищния живот. Постоянно търсят връзка с учителката за нови идеи, които да обогатят ежедневието им. 

По нестандартен начин групата успява да въплъти в своите извънкласни дейности цели от различен характер – образователни, спортно-развлекателни, културно-исторически. Създава се специална емоционална атмосфера, различна от тази в редовните часове и успехът е налице: “Доказах на себе си и на колегите, че доброто познаване и владеене на учебното съдържание, ръка за ръка с педагогическата техника, планирането и толерантността са ключът към успеха.”

Извънкласни дейности за деца и родители “Мотивирам.се”

Прилаганият подход е нов и различен, защото чрез участието си в групата учениците и родителите се мотивират сами да търсят и набавят информация, да подобряват своята четивна техника и развитие на речта. Те проявяват желание да се включват дори и в най-малките и уж незначителни детайли на различните дейности. През това време Галина Тодорова ги подкрепя и напътства, докато те постигат своите успехи.

В тази презентация са събрани автентични моменти от реализацията на ПБО.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Галина Тодорова
Начален учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Камен
Галина Тодорова е учител в начален етап от 5 години в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Камен, обл. Сливен. Учениците, на които преподава са изцяло от малцинствена етническа общност - роми. Интересува се от етнокултурните специфики на ромската етническа общност, ролята на езика при етническите общности, мултикултурната образователна среда и дейността на учителя в нея, както и педагогическите взаимодействия между ученици, учители и родители.

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали