Задаване на характерни математически въпроси

Задаване на характерни математически въпроси

Важно е да изградим у учениците си навик как да подхождат към непознати за тях проблеми. Въпросите по-долу са типични математически въпроси, които помагат за ориентиране в ситуация. Затова колкото по-често ги задаваме в час, толкова в по-голяма степен развиваме у учениците нагласата да поставят информацията/данните/задачата в контекст и да търсят връзки.

  • Колко?
  • По колко начина?
  • Кое е най-голямо/най-малко?
  • Какво е общото между…?
  • Какви свойства има?
  • Виждал ли съм подобно нещо преди и къде?
  • Кое е същественото?
  • Защо този метод е приложим тук?

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си. Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа към учебния материал.

Социално-емоционално учене

Емоции през песен – споделяне в часовете по Музика

Дейността цели обсъждането на трудни за учениците теми и споделяне на емоции посредством музика, която слушат. Самоосъзнатост: Учениците идентифицират и изразяват своите емоции, силни страни

Математика

По пътя от идеята до доказателството

Как да научим учениците да търсят аргументи с помощта на кратки математически рутини “Защо?” е един от най-кратките и същевременно един от най-трудните въпроси, които

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали