Три стратегии, с които да помогнем на учениците при проектно-базирано обучение

Проекто базирано обучение

Успешното представяне на вашите ученици по време на проектно-базирано обучение зависи от качеството на вашите инструкции и обратна връзка

Началото на работата по даден проект и представянето на крайния продукт са двете най-ключови точки при проектно-базираното обучение (ПБО). В началото поставяме пред учениците предизвикателен проблем, на който ще трябва да намерят решение, а в края на проекта те представят откритията си под формата на някакъв продукт – презентация, реч, видео, плакат, уебсайт или др. 

Можем да сравним учителя при проектно-базираното обучение с треньор по плуване. В началото треньорът надъхва състезателите за предстоящото първенство, а тяхната ‘презентация’ е представянето им на старта. И в двата случая началото и краят са най-ярките моменти, между които се извършва тежката работа – самата подготовка. Тогава учениците трябва да развият и усъвършенстват нужните умения и знания, за да отговорят на основния въпрос на проекта и да се подготвят за предстоящото представяне на откритията или решенията си. 

В тази статия ще ви представим три стратегии, които ще ви помогнат да подготвите учениците си за проектно-базирано обучение

Да поставим стабилна основа

Когато учениците се срещат за пръв път с даден материал те се нуждаят от целенасочени инструкции, чести проверки на разбирането, ръководена практика и възможности за самостоятелни упражнения. Вярно е, че понякога е важно учителят да се ограничи до даването на съвети и насоки по време на проект, но по време на подготовката той трябва да дава инструкции, корекции и обратна връзка.

С напредването на работата по проекта инструкциите могат да се намалят за сметка на възможностите за съвместна работа между учениците. Ако в началото инструкциите на учителя са насочени към научаването на нови факти и идеи, то по-нататък преподаването има за цел да затвърди наученото и да го обобщи в основни принципи и приложения.

Същото важи и за обратната връзка. В началото учителят дава оценка на работата на учениците, но с развитието на проекта им предоставя различни възможности за самооценка, което ги подготвя за по-предизвикателните задачи и въпроси в края на проекта. 

Ключови стъпки за този начален етап: 

 • В началото въведете основните понятия и знания чрез демонстрации, упражнения и обратна връзка. 
 • С времето целта на преподаването се измества към затвърждаване на наученото и разбиране на същността на изучаваната материя. Организирайте упражнения, които да създават възможности за сътрудничество и дискусии (пр. Сократичен семинар, кооперативно обучение, “световно кафене”)
 • След като учениците усвоят основните знания и умения, нужни за изпълнението на проекта, предайте отговорността за обратната връзка на учениците и се фокусирайте към подобряването на ефективността им и управлението на процесите в класната стая. 

Да следим напредъка си 

При тренировките по плуване спортистите постоянно наблюдават темпото и времето си и преценяват дали техниката и усилията им са достатъчни, за да поддържат или подобрят представянето си. Учениците трябва да правят същото, докато работят по проекта – да сравняват своята работа с примерите дадени от учителя, да сравняват текущите си чернови с предишните, да отбелязват напредъка си и да отразяват постиженията си. Това са важни стъпки към самоорганизацията на учениците и поемането на отговорност за собственото им учене. 

Ключови стъпки при следенето на напредъка:

 • Осигурете няколко работни примера за справка на учениците. 
 • Помолете учениците да си създадат папка, в която да пазят чернови и/или копия на работата си, за да могат да сравняват разликите в процеса на работа.
 • Отделете време за регулярна рефлексия, на която учениците да преглеждат направеното досега и да начертават следващите си стъпки въз основа на резултатите.

Да четем, пишем и говорим 

Най-добрият начин един плувец да стане по-добър е чрез тренировки за развиване на техника, издръжливост и скорост. В проектно-базираната класна стая учениците тренират мисленето си чрез задачи за четене, писане и говорене (а не преписване, диктовка и наизустяване). Тези задачи не бива да са самоцелни, а да надграждат знанието на учениците по предмета.

Един начин да свържем тези три когнитивни задачи е като използваме методи и стратегии, които изискват и трите подред. Пример е “стратегията на четирите C-та”: 

 • Какво Счита автора
 • С какво се Съгласявате в текста?
 • С какво от текста бихте Спорили?
 • Какво от текста се Стремите да постигнете?

Първо учениците трябва да прочетат статия или откъс от даден текст и да напишат отговор на въпроси по текста, след което да обсъдят прочетеното с останалите. 

Ключови стъпки при задаването на задачи за четене, писане и говорене: 

 • Осигурете на учениците примерни отлични образци и ги помолете да ги използват за създаването на оценъчна скала, с която да следят собствената си работа.
 • Изберете стратегии за работа, които позволяват на учениците да дават и получават обратна връзка върху задачи за четене, писане и говорене. Някои примери са:
  • Обратна връзка в малки групи, като учениците могат да изберат с кого да са в група. Така ще се чувстват най-комфортно да споделят откровено обратната си връзка. 
  • Малки групи с ученици с различни мнения и интереси. Така ще видят различни гледни точки. 
  • Стена за обратна връзка, където учениците да могат да оставят отговори и да получават анонимни (или не) мнения от съученици. 
 • Уверете се, че учениците развиват и основни компетентности свързани с четенето, писането и говоренето като например подчертаване на ключови думи, обобщаване, водене на записки и създаване на мисловни карти. 

Проектно-базираното обучение се нуждае от внимателен баланс между директно обучение от учителя и самоорганизация на учениците. Въпреки че подготовката остава в сянка при представянето на продукта накрая на проекта, тя е всъщност най-важната част от обучението. В тази статия ви представихме три стратегии, които да използвате при подготовката и множество практики, с които да ги реализирате. Надяваме се да изпробвате възможно най-много от тях.

 

Материалът е адаптиран от Edutopia.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали