fbpx
Проектно-базирано обучение

Три стратегии, с които да помогнем на учениците при проектно-базирано обучение

Проекто базирано обучение

Успешното представяне на вашите ученици по време на проектно-базирано обучение зависи от качеството на вашите инструкции и обратна връзка

Началото на работата по даден проект и представянето на крайния продукт са двете най-ключови точки при проектно-базираното обучение (ПБО). В началото поставяме пред учениците предизвикателен проблем, на който ще трябва да намерят решение, а в края на проекта те представят откритията си под формата на някакъв продукт – презентация, реч, видео, плакат, уебсайт или др. 

Можем да сравним учителя при проектно-базираното обучение с треньор по плуване. В началото треньорът надъхва състезателите за предстоящото първенство, а тяхната ‘презентация’ е представянето им на старта. И в двата случая началото и краят са най-ярките моменти, между които се извършва тежката работа – самата подготовка. Тогава учениците трябва да развият и усъвършенстват нужните умения и знания, за да отговорят на основния въпрос на проекта и да се подготвят за предстоящото представяне на откритията или решенията си. 

В тази статия ще ви представим три стратегии, които ще ви помогнат да подготвите учениците си за проектно-базирано обучение

Да поставим стабилна основа

Когато учениците се срещат за пръв път с даден материал те се нуждаят от целенасочени инструкции, чести проверки на разбирането, ръководена практика и възможности за самостоятелни упражнения. Вярно е, че понякога е важно учителят да се ограничи до даването на съвети и насоки по време на проект, но по време на подготовката той трябва да дава инструкции, корекции и обратна връзка.

С напредването на работата по проекта инструкциите могат да се намалят за сметка на възможностите за съвместна работа между учениците. Ако в началото инструкциите на учителя са насочени към научаването на нови факти и идеи, то по-нататък преподаването има за цел да затвърди наученото и да го обобщи в основни принципи и приложения.

Същото важи и за обратната връзка. В началото учителят дава оценка на работата на учениците, но с развитието на проекта им предоставя различни възможности за самооценка, което ги подготвя за по-предизвикателните задачи и въпроси в края на проекта. 

Ключови стъпки за този начален етап: 

 • В началото въведете основните понятия и знания чрез демонстрации, упражнения и обратна връзка. 
 • С времето целта на преподаването се измества към затвърждаване на наученото и разбиране на същността на изучаваната материя. Организирайте упражнения, които да създават възможности за сътрудничество и дискусии (пр. Сократичен семинар, кооперативно обучение, “световно кафене”)
 • След като учениците усвоят основните знания и умения, нужни за изпълнението на проекта, предайте отговорността за обратната връзка на учениците и се фокусирайте към подобряването на ефективността им и управлението на процесите в класната стая. 

Да следим напредъка си 

При тренировките по плуване спортистите постоянно наблюдават темпото и времето си и преценяват дали техниката и усилията им са достатъчни, за да поддържат или подобрят представянето си. Учениците трябва да правят същото, докато работят по проекта – да сравняват своята работа с примерите дадени от учителя, да сравняват текущите си чернови с предишните, да отбелязват напредъка си и да отразяват постиженията си. Това са важни стъпки към самоорганизацията на учениците и поемането на отговорност за собственото им учене. 

Ключови стъпки при следенето на напредъка:

 • Осигурете няколко работни примера за справка на учениците. 
 • Помолете учениците да си създадат папка, в която да пазят чернови и/или копия на работата си, за да могат да сравняват разликите в процеса на работа.
 • Отделете време за регулярна рефлексия, на която учениците да преглеждат направеното досега и да начертават следващите си стъпки въз основа на резултатите.

Да четем, пишем и говорим 

Най-добрият начин един плувец да стане по-добър е чрез тренировки за развиване на техника, издръжливост и скорост. В проектно-базираната класна стая учениците тренират мисленето си чрез задачи за четене, писане и говорене (а не преписване, диктовка и наизустяване). Тези задачи не бива да са самоцелни, а да надграждат знанието на учениците по предмета.

Един начин да свържем тези три когнитивни задачи е като използваме методи и стратегии, които изискват и трите подред. Пример е “стратегията на четирите C-та”: 

 • Какво Счита автора
 • С какво се Съгласявате в текста?
 • С какво от текста бихте Спорили?
 • Какво от текста се Стремите да постигнете?

Първо учениците трябва да прочетат статия или откъс от даден текст и да напишат отговор на въпроси по текста, след което да обсъдят прочетеното с останалите. 

Ключови стъпки при задаването на задачи за четене, писане и говорене: 

 • Осигурете на учениците примерни отлични образци и ги помолете да ги използват за създаването на оценъчна скала, с която да следят собствената си работа.
 • Изберете стратегии за работа, които позволяват на учениците да дават и получават обратна връзка върху задачи за четене, писане и говорене. Някои примери са:
  • Обратна връзка в малки групи, като учениците могат да изберат с кого да са в група. Така ще се чувстват най-комфортно да споделят откровено обратната си връзка. 
  • Малки групи с ученици с различни мнения и интереси. Така ще видят различни гледни точки. 
  • Стена за обратна връзка, където учениците да могат да оставят отговори и да получават анонимни (или не) мнения от съученици. 
 • Уверете се, че учениците развиват и основни компетентности свързани с четенето, писането и говоренето като например подчертаване на ключови думи, обобщаване, водене на записки и създаване на мисловни карти. 

Проектно-базираното обучение се нуждае от внимателен баланс между директно обучение от учителя и самоорганизация на учениците. Въпреки че подготовката остава в сянка при представянето на продукта накрая на проекта, тя е всъщност най-важната част от обучението. В тази статия ви представихме три стратегии, които да използвате при подготовката и множество практики, с които да ги реализирате. Надяваме се да изпробвате възможно най-много от тях.

 

Материалът е адаптиран от Edutopia.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.