Какво е философията? Докъде стигнахме, накъде отиваме?

Подходящ за: 9. клас

Продължителност: 40/45 минути

Очаквани резултати: да се откроят положителни характеристики на философията като учебен предмет и да се създадат очаквания/цели за предстоящата работа

Въведение:

В началото на часа започнете с кратка препратка към изученото по философия в осми клас. Например, може да започнете с това, че всеки има различна гледна точка, всеки попада в гранични ситуации, всеки изпитва различни емоции и ги преживява и адресира по различен начин, всеки е с различен темперамент, характер и т.н. Задайте целта на урока – да си поговорите какво предстои в часовете по философия в девети клас.

Ангажиране: 

Задайте казус/ притча/ текст, който да е свързан с конкретен обект, върху който всеки има различна гледна точка, но за да се разгледа цялото, е важна всяка една от тях.

За пример може да погледнете историята ”Моят бял слон” от нашия работен лист.

Изследване:

След като заедно с класа прочетете притчата/казуса/текста, който сте избрали, коментирайте:

 1. Защо е важна всяка гледна точка?
 2. Защо е необходимо да имаме цялостен поглед върху “проблем”?
 3. Какво ни казва частта за цялото

Дайте и други  примери и предизвикайте учениците да помислят за такива ситуации. Обсъдете прочетеният текст, като го свържете с философията. Всеки от нас е бил част от различни групи. В някои от тях е бил попадал случайно, в други задължително. В някои се е чувствал неприет, в други – щастлив и привързан. В същата ситуация за другите членове на групата може да е било различно, защото всеки има своята история и вижда различни неща. Като учебен предмет философията търси именно точно тези различни гледни точки.

Насочете вниманието на класа към смисъла от изучаването на философия: 

 1. Разделете учениците в малки групи групи (не повече от 4/ 5 човека) и ги помолете да запишат 5 моменти/ситуации/въпроси/житейски аспекти, в които философията им е била полезна.
 2. Разгледайте дали и кои от тези идеи се повтарят и направете обобщение:
 • ако търси положителното, човек би го намерил във всяка ситуация/проблем – всеки учебен предмет положителната роля; 
 • различните гледни точки към едно и също нещо допринасят по различен начин за изясняването на цялата картина.

Продължете работата по групи:

 1. Помолете учениците да запишат 5 въпроса, на които искат да получат отговор от философията
 2. Разгледайте всички въпроси и заедно изведете най-вълнуващите от тях.
 3. Всеки ученик да ги запише в тетрадката си, за да може на края на годината да ги разгледате отново и да обсъдите удовлетворени ли са очакванията им от философията.

Надграждане:

Нека с помощта на философията всеки ученик да опише любим момент, в който се е чувствал най-добре, най-удобно, най-щастлив както следва: 

 1. Какъв философски въпрос се поставя в тази ситуация?
 2. Какви са личностни характеристики на участниците (екстроверт, интроверт, характер и пр.)? С какво това допринася?
 3. Какви емоции и чувства допринасят за конкретното поведение?
 4. Каква е самооценката на Аз-а и каква оценката на околните за тази ситуация?
 5. Какви възможности и какви проблеми е имало?
 6. Каква е била мотивацията ни? 

Ако вместо любим момент за някой ученик е по-лесно да опише трудна ситуация, която е имала красив завършек – нека опише нея. Най-добре да поставите задачата за домашна работа и да коментирате изпълнението ѝ в началото на следващия час (или пък извън часовете в интернет – в google classroom или друго споделено пространство на класа).

 

Източници:

 • Варджийска, Е., Цветанска, С., Захариев, Я., Учебник по Философия за 9. клас, Просвета, 2022
 • проф. Джонев, С., д-р Димитров, П., Организационно консултиране, УЧР, том 2, Ен Джи Би Консултинг, 2014, с.382-383

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Преобразете учебния процес с приложението Seesaw

Seesaw е платформа, която разнообразява учебния процес и улеснява комуникацията между учители, ученици и техните родители. Seesaw предоставя възможност на учители и ученици да споделят

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали