Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Български език в час по математика, четивна грамотност

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей “Книгата на природата е написана на езика на математиката”.

По една или друга причина обаче (тема, която може би заслужава отделна дискусия!), за много от учениците по света математиката е труден за овладяване език. Това е област, пълна с нови понятия, които е трудно да бъдат разбрани, ако следваме само материала в учебниците. А ако работите с ученици билингви, вероятно ще се съгласите, че те срещат дори повече затруднения, породени от недостатъчно добрите умения по български език.

Ето защо, за да отговорим на нуждите на децата, е необходимо да въведем в часовете по математика интегрирана езикова подкрепа. В настоящата статия ще ви разкажем как точно се случва това в Иновативно основно училище “Антон Страшимиров” в с. Бохот, община Плевен. 

Около 95% от учениците в училището са с майчин език, различен от българския, и имат нужда от допълнителна и интегрирана езикова подкрепа във всички учебни часове и режимни моменти. Надникваме в класната стая г-жа Диана Йолова-Варджиева и заедно с шестокласниците преминаваме през въведението в темата “Множества”.

Как протича часът

“Загряване на мозъка”

В началото на часа за загрявка учителят е предвидил малко четене с разбиране. Учениците теглят билети, на всеки от който са написани по 2 изречения от различни учебни предмети в 6. клас. Децата четат изреченията самостоятелно и отгатват учебния предмет. След изтичане на предвиденото време обясняват в голямата група по какво са се ориентирали.

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Въвеждане на новите понятия

Преди да въведе новото понятие от заглавието на урока, учителят обръща внимание, че в българския език съществуват думи, които имат повече от 1 значение. В горния десен ъгъл на дъската написва думите: пръст, син, нос, коса. Учениците назовават значенията на тези думи.Точно както тези думи, думата множество също има две значения, едното от които използваме в математиката:

– 1-во значение: много (медали, чувства, мисли…). Например: “На последното състезание по художествена гимнастика българските гимнастички спечелиха множество медали”;

– 2-ро значение: група от различни обекти, която се разглежда като едно цяло. Елементите в множеството не могат да се повтарят и не са подредени по специален ред.

Визуализацията е особено важна за децата, а за децата билингви – дори повече! Затова е важно да отделим достатъчно време за онагледяване на понятието множество с неговото значение в математическата наука.

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Класът разглежда изображението със сухоземни и водни животни в учебника. Може учениците да направят подобна визуализация в тетрадките си, като изберат друг от посочените в учебника пример за множества.

Учителят дава инструкция за следващата задача: учениците от лявата колонка трябва да запишат в тетрадките си множество от 5 плода, а учениците от дясната колонка – множество от 5 зеленчука.

Следва обсъждане кое е общото между плодовете и зеленчуците, за да могат децата да достигат до обяснение на понятието “обединение“: групата от елементите на две множества. 

Чрез въпроса “Кои плодове и зеленчуци от споменатите са червени?” учителят обяснява понятието “сечение“: групата от елементите, които са елементи едновременно от две други множества.

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Работа с учебника

Учениците определят верността на твърденията в учебника. Учителят припомня, че очаква от тях да отговорят с цяло изречение, а не само с “Да” или “Не”.

Обратна връзка и рефлексия

За да получи информация за това как се чувстват децата, учителят назовава различни емоции, а учениците показват с пръсти от 0 до 5 степента на своето емоционално състояние в момента.

Какви знания и умения развиват учениците

Забелязваме, че в часа се адресират ключови нужди, знания и умения на учениците, като например:

– четене с разбиране;

– познаване и разбиране важността на понятията от другите учебни дисциплини;

– обогатяване на речниковия запас;

– съгласуване на съществителни и прилагателни имена по род и число;

– използване на сложни изречения с подчинителни връзки;

– знания за ползата от плодовете и зеленчуците;

– концентрация на вниманието;

– откриване на логически връзки;

– желание за изява.

За какво да внимаваме

1. Различно темпо на децата

Тъй като всяко дете работи с различно темпо, добре е да подготвите повече на брой билети за четене с разбиране за загрявката в началото на часа. Така учениците, които се справят по-бързо от останалите, няма да скучаят.

2. Използване на цели изречения

В стремежа си да се изявят преди другите, децата отговарят с по една дума. Бъдете безкомпромисни и напомняйте, че очаквате да чуете цели изречения.

3. Спазване на зададеното време

Определете предварително по колко минути ще отделите за всяка активност и следете часовника. Когато са увлечени, децата могат да прекарат доста време в една и съща дейност… а четенето на билети или рисуването на множества не трябва да отнема целия учебен час!

4. Непознати думи

Бъдете готови и за това, че в хода на урока вероятно ще се изскочат и други непознати думи. За още идеи как да работите с лексика в часовете си, прочетете статията “Как да помогнем на учениците билингви да учат нови думи”.

Дори да не успеете да решите задачите в учебника, не оставайте с усещане за несвършена работа. За да се справят със задачите, учениците първо трябва да вникнат в понятията и в случая езиковата подкрепа по български напълно си заслужава разчупването на рамката… За да може езикът на математиката да става все по-близък и разбираем за децата!

 

Още полезни статии:

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали