Качествен краен продукт от проект – вдъхновение за ученици

Да представите модели на качествени продукти от проектна работа, за да покажете какви точно са изискванията към децата, често е стратегия, която учителите използват с по-малки ученици. Но всъщност, без значение от класа, с който работите, този метод е крайно необходим, когато искате учениците ви да анализират висококачествената работа по темата, която сте избрали за проекта. Чрез представянето на различни модели на продукти, децата не само придобиват ясна представа за това какви са очакванията към крайния резултат от работата им, но и се самооценяват, усъвършенстват уменията си и се стремят към високи постижения. Това помага на учениците да задълбочават разбирането си относно критериите за качество на крайния продукт и да реализират потенциала си. 

Следват няколко стъпки, чрез които да ангажирате учениците в анализирането и използването на модели за качествена проектна работа.

1. Изберете подходящ образец

Образецът е артефакт от определена дейност, който служи като модел за съвършенство. Образци могат да бъдат извлечени от публичната работа на експерти от областта, в която ще работите, или да са най-добрите примери от ученици, които са работили по същата тема преди.

Например ако учениците ще пишат статии, които включват значими събития и новини от вашето училище, може да ги запознаете с различни статии от известни вестникарски издания.

Използвайте разнообразни източници на модели и различни възможности, които водят до крайния резултат на проекта, но се стремете да не се отдалечавате от темата, по която ще работите, за да не объркате учениците. 

Фокусът върху един или два примера може да ограничи мисленето на учениците и те да са стремят да повторят точно това, което са видели като образец. От друга страна, множеството модели също затрудняват работата им. Постарайте се да подберете най-много 4-5 примера за качествен продукт и то такива, които показват различни начини за представяне на крайния резултат.

В случая с писането на статии, може да предложите статия, която е написана в научен стил; статия, в която се използват жаргонни изрази с цел да бъде по-достъпна за аудиторията си или фоторепортаж с атрактивни фрази, които събуждат любопитството на четящите. 

Бъдете съзнателни в предоставянето на разнообразие от модели и подходи при представяне на образци и насърчавайте творческото и новаторско мислене. Качествената работа при вашите ученици не бива да се свежда до това да повторят модела, който сте им показали!

2. Направете анализ на моделите

Ето тук започва сериозната част от работата. За да може един модел за качествена работа да служи добре на учениците, те трябва да анализират и отбележат кои са тези характеристики, които го правят “съвършен”. При прегледа на различните модели, може да включите и допълнителни дейности, които да подпомогнат разбирането на децата.

Ако ще пишат статии, срещнете ги с вдъхновяващ журналист, отидете в редакцията на някой вестник или излезте на улицата и попитайте хората за мнението им по важен въпрос, а после напишете кратка статия (чернова) по темата, върху която работите. 

Ако решите да включите дейност към тази част от работата ви, нека тя бъде само една. Все пак основната ви задача тук е да анализирате модели, а допълнителната дейност има за цел само да ви улесни на този етап. След това помолете учениците да се вгледат по-внимателно в моделите, разделете ги по групи, за да насърчите колективното мислене, и им поставете за задача да идентифицират и опишат характеристиките на моделите, които ги правят толкова въздействащи или които ги определят като висококачествен продукт.

Може също така да поискате учениците да сравняват различни примери и така допълнително да усъвършенстват разбирането си за качествата, които всеки един от тях притежава. Накарайте учениците да създадат списък, включващ ключови атрибути или набор от критерии, които определят един висококачествен продукт. Списъка поставете на видно място и си позволявайте да го преглеждате редовно, ако в хода на работата на учениците ви им хрумне, че могат да добавят още някой критерий за високо качество. 

3. Помолете учениците да потърсят други примери

Докато учениците изграждат знания и умения по време на работата си по крайния продукт, може да ги помолите да потърсят допълнителни примери, които отговарят на списъка с критерии, които вече сте извели от предложените от вас модели. При големите ученици това означава, че им делегирате отговорност сами да потърсят източници на вдъхновение.

Ще се изненадате колко добри примери могат да намерят децата – родител, който работи в областта, която изследвате; история от баба, която в детството си е правила същите неща, но по различен начин или приятел от друго училище, който е спечелил награда за високи постижения по определена дейност, върху която и вие работите. Примерите, които ще дойдат от учениците могат да вдъхновят дори вас самите или да ви покажат в каква посока се движат интересите на вашите ученици.

4. Върнете се към наблюдението и дайте “лоши” примери

След като сте готови с крайния продукт, не мислете, че това е краят на вашата работа по проекта.

Върнете се заедно с учениците си към списъка с критерии и към моделите, които сте разглеждали. Разделете се в малки групи и нека всеки ученик се чувства свободен да разгледа продуктите на съучениците си и да отправи критика, ако тя е необходима, както и препоръки за подобрение. Може някой да е пропуснал важен критерий, според който продукта не отговаря на високото качество, към което се стремите или пък друг да вижда детайл, който може да бъде направен по-добре. Направете критериална матрица и помолете всеки ученик индивидуално да премине през нея, за да оцени сам собствения продукт от работата си. 

Разглеждайки отново моделите, добавете и един-два примера за “лоша” работа. Накарайте децата да сравнят “добрите” модели с другите, които не показват толкова качествен продукт.

Ако например анализирате примери на художествени творби – портрети, предложете два портрета и нека учениците помислят кой лично на тях им въздейства повече, струва им се по-привлекателен и интересен. Ако на единия портрет е представен човек, който гледа прекалено сериозно или изглежда отегчен, а на другия виждате човек, който се смее и децата определят втория портрет като по-интересен, то може да добавите като критерий това, че е важно художникът да улавя и представя дадена емоция, за да бъде картината му по-въздействаща за аудиторията.

Тази последна задача е особено предизвикателна, тъй като включва и не толкова добри модели за пример. Затова при разграничаването им, не се притеснявайте да задавате насочващи въпроси към учениците, за да могат да забележат по-лесно разликите в моделите. 

Критерии за добър модел на проект:

  • По-високо ниво

Моделът, който ще представите като пример за учениците е задължително такъв, който подобрява и усъвършенства множество техни умения по време на целия процес. 

Дали това ще бъде преглед на текстове в научен стил, които включват терминология от областта, в която сте избрали да работите, или писане на статии в официален стил, предназначени за висшестоящи служители в различни институции, целта е учениците да предизвикат и надминат собствените си способности и възможности.

  • Прецизност

За да създадете качествен продукт, от голямо значение е учениците да проявяват постоянство и прецизност към детайлите. Може да направите много чернови или репетиции, но те са необходими, за да се научат децата да подхождат с внимание, ясен замисъл и красота при изработката на продуктите си.

Това не само учи подрастващите как да запазят вдъхновението си по време на всички дейности, но и как би изглеждал един продукт, на който самите те биха се радвали, който ще им бъде полезен и с който ще се гордеят. 

  • Автентичност

Автентичната работа демонстрира оригиналното, творческо мислене на учениците – тяхното автентично възприятие и идеи – вместо просто да показва, че учениците могат да следват инструкции и да изпълняват указанията на учителя. Много често тази автентичност се постига, когато на децата се даде възможност да разработват продукти, които ще бъдат използвани и представени пред широката общественост и включват модели от професионалисти в избраната от вас област.

Това може да означава, че учениците ще създадат рецензия на книга, която ще бъде публикувана в местния вестник или колело, задвижвано от еко-енергия, което ще бъде поставено в центъра на града и ще се използва за зареждане на мобилни устройства, например.

Автентичната работа често свързва академичните стандарти с проблеми от реалния свят, противоречия, местни хора и значими места за общността. Тя дава цел и смисъл на учениците и се споделя с аудитория извън класната стая и училището. 

Отново ще повторим, че целта на перфектните модели на продукти не е учениците да копират и направят същото творение, което им представяте. Целта е децата да се вдъхновят от това, което други са сътворили, да повярват в своите умения, да надграждат знанията си и да се мотивират да създадат качествен продукт, който ще бъде от полза за много други хора. Това ще ви гарантира, че децата с радост ще работят по различни проекти и ще намират смисъл в прилагането на новаторски подходи при разрешаването на различни проблеми, с които се сблъскват. 

 

Източници: 

Using Models of Quality Work, my.pblworks.org

Models of excellence, modelsofexcellence.eleducation.org

Още полезни статии:

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Билетче за рефлексия
Умения за учене

Билетче за рефлексия

Първата стъпка за постигане на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е свързана с попълване на билетче с въпроси за рефлексия от всеки

Glasses on a book
Четивна грамотност

Създаване на връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор

Учениците четат внимателно текста. Тази стратегия дава възможност да бъдат разделени на групи. (Предварително обмислете как ще ги разделите и какви биха могли да бъдат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали