Защо са важни критериите?

От критерии към критериална матрица

Какви са ползите от критерии?

За учениците За учителите
 • ясни очаквания
 • обратна връзка върху конкретни силни страни и зони за подобрение
 • развиват способностите за самооценка (за това ще говорите по-късно с Иван) и подкрепят саморегулираното учене
 • развиване на отговорност 
 • подготовка за реалния живот
 • даване на обективна обратна връзка (“Ама как той има 5, а пък аз имам 4”)
 • връзка между оценката и учебните цели (целеполагането; да си представяме как изглеждат децата знаещи и можещи)
 • Лесна и конкретна ОВ
 • Лесно събиране, съпоставяне и анализиране на резултати

Нуждата от критерии

Тъй като отворените въпроси със субективен отговор нямат един единствен верен отговор и подход за разрешаване, оценяването на справянето на учениците се базира на критерии за успешно изпълнение на задачата. Те ни показват до каква степен представянето на учениците отговаря на предварително зададените очаквания. Но как да създадем подходящи критерии? Подходящите критерии за успешно представяне проследяват онези аспекти от представянето на учениците, които в най-голяма степен разкриват дълбочината на разбирането на материала. 

Например, когато четем разказ, ние искаме да се почувстваме въвлечени в него, да разпали въображението ни или да привлече интереса ни. Най-добрите разкази задържат вниманието чрез ефективна комбинация от сюжет и герои. Така че ключов критерий в оценяването на един разказ ще бъде доколко е увлекателен. Друг критерий може да бъде умението на автора да използва литературни изразни средства и богат речник. Следващият критерий би могъл да е достоверността на героите или пък развитието им през сюжета. Въпреки че тези 3 критерия са свързани, те също така са и независими. Например един разказ може да е увлекателен, но с несъответствие в  сюжета. Следователно трябва да изведем независимите критерии, по които ще определим качеството на представянето. Така критериите ще представляват изискванията, които всяко представяне трябва да изпълни, за да бъде успешно. 

Много учители се заблуждават като посочват само онези критерии, които са лесни за проследяване, но не се отнасят до качеството на изпълнението на задачата. Например, често научно изследване може да получи висока оценка по критериите, защото има многобройни бележки под линия, вместо добра защита на изследването; или да оценят високо устно изложение, което е остроумно, но не и задълбочено; или постер, който е оценен високо, защото е цветен и оригинален, но не представя задълбочено информацията.

От критерии към критериални матрици

Критериалната матрица е инструмент за оценка, базиран на критерии, който включва скала за оценка и степента на изпълнение на критериите (например  0, 1, 2, 3 ИЛИ 1, 2, 3 точки). Под всяка оценка (например под 2 т.) са описани характеристиките на представянето, които отговарят на тази оценка.

Критериалната матрица отговаря на въпросите:

 • Какви са критериите, които ще оценят едно представяне? 
 • Какво трябва да наблюдаваме, за да оценим доколко успешно е представянето? 
 • По какъв начин трябва да бъдат описани и разграничени едни от други различните нива на качеството на изпълнението/ дълбочината на разбирането/ майсторството в изпълнението? 
 • Важно е също така да се разделят качествените от количествени критерии. Пример за качествен критерий е качеството на теза/аргумент, а количествен – брой думи/страници; брой аргументи. 

Аналитичната критериална матрица разделя изпълнението на няколко отделни характеристики и оценява всяка една поотделно. Например, широко разпространена критериална матрица за оценка на писмен текст оценява 5 характеристики: (1) идея; (2) организация на текста; (3) избор на думи; (4) свързаност на изреченията; (5)  правопис. Уменията за писане на учениците са оценени според това до каква степен изпълнението покрива всяка характеристика/изискване. Например едно писмено изложение може да получи 3 точки за развитие на идеята, 2 точки за избор на думи и 4 за правопис.

Източник: Understanding by Design, Grant Wiggins, Jay McTighe , 2005,

Association for Supervision and Curriculum Development

1703 N. Beauregard St. • Alexandria, VA 22311-1714 USA