Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

[bwl_pvm /]

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) доста ученици са натрупали пропуски в своите академични знания, както и дефицити в социалните си умения и общуването помежду си. 

В тази статия ще ви разкажем за една добра практика за преодоляване на тези дефицити от ОУ “Васил Левски” – село Ярлово. Училището е защитено и се намиращо в отдалечен район, а голяма част от децата идват от съседни села. “Ние се опитваме да възпитаваме образованието като ценност и се радваме на всеки малък успех на нашите ученици”, споделят Петя Низамова и Марина Владимирова, които преподават в училището.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Дигитално-литературен театър

Цели:

 • развиване на креативност и аналитично мислене;
 • развиване на дигиталните умения;
 • развиване на уменията за работа в екип;
 • приобщаване на родителите към училищния живот.

Подходяща е за: ученици от 5. и 6. клас

Прилага се:  като допълнително обучение с цел обща подкрепа за преодоляване на дефицитите от ОРЕС

Необходими материали: 

 • компютри и софтуерни продукти за създаване на презентации и таблици;
 • подръчни материали за изработка на костюми на литературни герой.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Дигитално-литературният театър се ражда в отговор на нуждата от подкрепа за преодоляване на дефицитите от ОРЕС, защото по думите на Петя Низамова и Марина Владимирова:  “Всяка жива система е в обмен със своята среда – те взаимно се повлияват. От това произтича необходимостта от синхронно учене и преподаване”. Основната идея, с която двете учителки започват да разработват практиката, е следната: “Учениците да възприемат учебния материал, като участват в сценка, в която самите те са герои”. Така стартира проектът „Проектно-базирано и интердисциплинарно обучение по информационни технологии и български език и литература“, който се осъществява в рамките на 20 учебни часа.  В практиката участват и ученици със специални образователни потребности от пети клас.

В следствие на осъществената диагностика на напредъка на петокласниците и шестокласниците е приложен компетентностен подход и проектно-базирано обучение, както и екипна работа между преподавателите. Залага се на интерактивни техники и бинарен подход, базиран на междупредметни връзки. 

За проектно-базираното обучение с цел преодоляване на дефицитите е характерно следното:

 • Учениците са поставени в центъра на процеса;
 • Съчетават се изобразяване на идеи, ролеви и ситуационни игри;
 • Ученето е базирано на междупредметни връзки (в случая е планирано изследване, прилагане и представяне на наученото по предметите информационни технологии и български език и литература;
 • Налице е съвместна дейност между преподаватели и класове;
 • Учениците и учителят заедно вземат решения за детайлите на проекта;
 • Традиционният учебен процес се обновява и обогатява;
 • Обучението е базирано на умения, необходими в реалния живот;
 • Основен фокус е ученето, а не преподаването.

Реализацията на дейностите включва няколко етапа:

1. Подбор на произведения от учебниците – той е предоставен изцяло на учениците. Това ги вдъхновява при подготовката за драматизацията и избор на костюми. Г-жа Низамова, учител по български език и литература, разказва: “Учениците сами избират кой герой да представят. За  да се запознаят с героите, те трябва да прочетат произведението, да направят характеристика на литературния герой”. Родителите също участват активно. 

Любими герои на учениците, които оживяват на дъската и в класа, са Златното момиче, Черното момиче, Котаракът в чизми, Тримата братя, Лазо от “Косачи”, Рада Госпожина и древногръцките богове – Зевс и Хера.

2. Създаване на презентация по зададена тема по автори и произведения. Съставяне на електронна таблица и обработване на таблични данни с изучавани автори, произведения и основни теми – по време на ОРЕС децата активно използват технологии. Те имат техническа обезпеченост и се учат да създават различни продукти.

3. „Дигитално-литературен театър“ – учениците представят създадените продукти, облечени като любими литературни герои от избраните теми. С цел осъществяване на пълноценно взаимодействие и обратна връзка са поканени родители, учители и гости на училището.  

ЗАЩО ДА ПРИЛОЖИМ

Г-жа Низамова и г-жа Владимирова споделят: “Всички са включени в мероприятието, има масовост. Участват и родителите, които помагат за подготовката на костюмите и грима. Учениците са мотивирани да идват на училище и да участват в проекта”. За реализацията на този вид обща подкрепа не са необходими парични средства, което я прави достъпна за всяко училище.

Гласуваното доверие на учениците ги учи да работят в екип, да са активни в процеса по идентифициране на значим за тях реален проблем, да го изследват цялостно и задълбочено. Въз основа на практическа дейност те разработват решение, подкрепено с доказателства, и представят идеите си чрез набор от съвременни средства за визуализация.

Учениците затвърждават придобитите уменията да работят с компютърни програми и използват информационните технологии. 

Учителят по български език и литература ги насърчава и ръководи в изграждането на култура за учене и придобиването на нужните умения за учене през целия живот въз основа на принципа “проба-грешка”.

Освен това съвместната работа между двама преподаватели нагледно дава пример за това как се работи в екип. Съществено значение има приобщаването на ученици със специални образователни потребности: “По време на практиката за тях беше изключително забавно и се включиха с удоволствие в ролевите и ситуационни игри. За тях да участват в този „Дигитално-литературен театър“ беше събитие, тъй като са от социално слаби семейства, с необразовани и незаинтересовани родители”, разказва г-жа Владимирова, учител по информационни технологии.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Важно е учителите да използват иновативни подходи, да стимулират креативността на учениците и да подкрепят идеите им. Изисква се съвместна работа на различни специалисти в дейности с разнообразен обхват, затова е важно в екипа да има добри взаимоотношения и готовност за взаимодействие и излизане от зоната на комфорт.

За да се оценят резултатите от практиката, следва регулярно да се проследява напредъка на учениците, включени в дейността.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Интерактивен урок по човекът и природата

Онагледяването на учебното съдържание повишава степента на усвояването му от учениците. По този начин се задействат всички сетива на възприемане – зрителните, механичните, слуховите, тактилните

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x