Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) доста ученици са натрупали пропуски в своите академични знания, както и дефицити в социалните си умения и общуването помежду си. 

В тази статия ще ви разкажем за една добра практика за преодоляване на тези дефицити от ОУ “Васил Левски” – село Ярлово. Училището е защитено и се намиращо в отдалечен район, а голяма част от децата идват от съседни села. “Ние се опитваме да възпитаваме образованието като ценност и се радваме на всеки малък успех на нашите ученици”, споделят Петя Низамова и Марина Владимирова, които преподават в училището.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Дигитално-литературен театър

Цели:

 • развиване на креативност и аналитично мислене;
 • развиване на дигиталните умения;
 • развиване на уменията за работа в екип;
 • приобщаване на родителите към училищния живот.

Подходяща е за: ученици от 5. и 6. клас

Прилага се:  като допълнително обучение с цел обща подкрепа за преодоляване на дефицитите от ОРЕС

Необходими материали: 

 • компютри и софтуерни продукти за създаване на презентации и таблици;
 • подръчни материали за изработка на костюми на литературни герой.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Дигитално-литературният театър се ражда в отговор на нуждата от подкрепа за преодоляване на дефицитите от ОРЕС, защото по думите на Петя Низамова и Марина Владимирова:  “Всяка жива система е в обмен със своята среда – те взаимно се повлияват. От това произтича необходимостта от синхронно учене и преподаване”. Основната идея, с която двете учителки започват да разработват практиката, е следната: “Учениците да възприемат учебния материал, като участват в сценка, в която самите те са герои”. Така стартира проектът „Проектно-базирано и интердисциплинарно обучение по информационни технологии и български език и литература“, който се осъществява в рамките на 20 учебни часа.  В практиката участват и ученици със специални образователни потребности от пети клас.

В следствие на осъществената диагностика на напредъка на петокласниците и шестокласниците е приложен компетентностен подход и проектно-базирано обучение, както и екипна работа между преподавателите. Залага се на интерактивни техники и бинарен подход, базиран на междупредметни връзки. 

За проектно-базираното обучение с цел преодоляване на дефицитите е характерно следното:

 • Учениците са поставени в центъра на процеса;
 • Съчетават се изобразяване на идеи, ролеви и ситуационни игри;
 • Ученето е базирано на междупредметни връзки (в случая е планирано изследване, прилагане и представяне на наученото по предметите информационни технологии и български език и литература;
 • Налице е съвместна дейност между преподаватели и класове;
 • Учениците и учителят заедно вземат решения за детайлите на проекта;
 • Традиционният учебен процес се обновява и обогатява;
 • Обучението е базирано на умения, необходими в реалния живот;
 • Основен фокус е ученето, а не преподаването.

Реализацията на дейностите включва няколко етапа:

1. Подбор на произведения от учебниците – той е предоставен изцяло на учениците. Това ги вдъхновява при подготовката за драматизацията и избор на костюми. Г-жа Низамова, учител по български език и литература, разказва: “Учениците сами избират кой герой да представят. За  да се запознаят с героите, те трябва да прочетат произведението, да направят характеристика на литературния герой”. Родителите също участват активно. 

Любими герои на учениците, които оживяват на дъската и в класа, са Златното момиче, Черното момиче, Котаракът в чизми, Тримата братя, Лазо от “Косачи”, Рада Госпожина и древногръцките богове – Зевс и Хера.

2. Създаване на презентация по зададена тема по автори и произведения. Съставяне на електронна таблица и обработване на таблични данни с изучавани автори, произведения и основни теми – по време на ОРЕС децата активно използват технологии. Те имат техническа обезпеченост и се учат да създават различни продукти.

3. „Дигитално-литературен театър“ – учениците представят създадените продукти, облечени като любими литературни герои от избраните теми. С цел осъществяване на пълноценно взаимодействие и обратна връзка са поканени родители, учители и гости на училището.  

Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

ЗАЩО ДА ПРИЛОЖИМ

Г-жа Низамова и г-жа Владимирова споделят: “Всички са включени в мероприятието, има масовост. Участват и родителите, които помагат за подготовката на костюмите и грима. Учениците са мотивирани да идват на училище и да участват в проекта”. За реализацията на този вид обща подкрепа не са необходими парични средства, което я прави достъпна за всяко училище.

Гласуваното доверие на учениците ги учи да работят в екип, да са активни в процеса по идентифициране на значим за тях реален проблем, да го изследват цялостно и задълбочено. Въз основа на практическа дейност те разработват решение, подкрепено с доказателства, и представят идеите си чрез набор от съвременни средства за визуализация.

Учениците затвърждават придобитите уменията да работят с компютърни програми и използват информационните технологии. 

Учителят по български език и литература ги насърчава и ръководи в изграждането на култура за учене и придобиването на нужните умения за учене през целия живот въз основа на принципа “проба-грешка”.

Освен това съвместната работа между двама преподаватели нагледно дава пример за това как се работи в екип. Съществено значение има приобщаването на ученици със специални образователни потребности: “По време на практиката за тях беше изключително забавно и се включиха с удоволствие в ролевите и ситуационни игри. За тях да участват в този „Дигитално-литературен театър“ беше събитие, тъй като са от социално слаби семейства, с необразовани и незаинтересовани родители”, разказва г-жа Владимирова, учител по информационни технологии.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Важно е учителите да използват иновативни подходи, да стимулират креативността на учениците и да подкрепят идеите им. Изисква се съвместна работа на различни специалисти в дейности с разнообразен обхват, затова е важно в екипа да има добри взаимоотношения и готовност за взаимодействие и излизане от зоната на комфорт.

За да се оценят резултатите от практиката, следва регулярно да се проследява напредъка на учениците, включени в дейността.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали