Проектно базирано обучение и деца със специални образователни потребности

Проектно базираното обучение /ПБО/ е нов тип на взаимодействие между учители, деца и родители. Tой излиза извън рамките на традиционното обучение и постига разнообразие в образователния процес. Подходът създава условия за обмен на информация и постоянна комуникация и се явява възможен ефективен вариант за овладяване на ключови компетентности и функционални умения от деца в различна възраст.

ПБО е подходящ вариант и за алтернативен начин на обучение за деца със специални образователни потребности. Когато възлагате проект на класа, нито за миг не се колебайте дали в него да включите в него ученика със СОП – това може да се превърне в приобщаващ метод на преподаване, достъпен за всички деца.  Именно чрез участие в общи дейности за класа ученикът с по-различни възможности би успял да се включи в общността и да участва пълноценно в живота на класа.

Проектно базираното обучение:

 • предоставя възможност за участие на учениците със СОП – алтернативна и съобразена с наличните им умения;
 • повишава мотивацията, самочувствието и успеваемостта на учениците със СОП;
 • подпомага овладяването на нови знания и умения и стимулира развитието на придобити вече такива;
 • създава подкрепяща среда за различните възможности – всеки участва според своите силни страни;
 • създава приятелства и подобрява комуникацията с “различните” деца;
 • формира умения за работа в екип;
 • подобрява екипното взаимодействие между ученици, учители, специалисти и родители;
 • променя нагласи и преборва стереотипи за неуспеваемостта на учениците със СОП.

Когато искаме да реализираме проектно базирано обучение с участието на деца със СОП, трябва да обърнем внимание на два важни момента: на правилното планиране (с адаптирани според възможностите на всички деца цели) и на доброто екипно взаимодействие.

Внимателното планиране е основна отличителна черта на ПБО с участието на ученик със СОП. Заложените цели и дейности трябва да са съобразени с възможностите на всички деца, а в проектния замисъл трябва да са предвидени дейности, в които могат да се включат и ученика с по-различни възможности. Проектът задължително трябва да се реализира със знанието и съгласието на родителите му.

Друга важна особеност на проектно базираното обучение с участието на  ученици със СОП е, че то трябва да се реализира при много добро екипно взаимодействие между деца, учители, специалисти и родители. Само обединените усилия биха дали добър краен резултат.

Как да планираме ПБО, когато в класа има ученик със СОП?

 • Анализирайте силните страни на ученика със СОП 

Заедно с ресурсния учител или с някои от другите ресурсни специалисти, които го подкрепят (логопед, психолог и др.) направете оценка на възможностите и анализирайте силните страни на детето. Може да обсъдите въпроса на екипно заседание на ЕПЛР. Споделете с останалите колеги какво възнамерявате да възложите като проект на класа и обсъдете как би могъл да се включи ученикът със СОП. Например ако с децата ще работите по проект “Планетите от Слънчевата система”, детето с по-различни възможности може да участва в изработването на планетите от пластилин, картон или други материали. Ако детето може да рисува, то една от целите ви в проекта би могла да бъде постер, на който да са нарисувани планетите.

 • Внимавайте при формирането на екипите за изпълнение на проекта

Помислете добре как да разделите класа и на коя група какви дейности да възложите. Важно е да разпределите ученика със СОП в екип, в който не попадат деца, които видимо демонстрират негативни нагласи към различието или които имат трудно за овладяване поведение, което не би се отразило добре на детето със СОП. Важно е то да е заедно със своите приятели или с тези от учениците, които му оказват подкрепа и на които има доверие.

 • Обсъдете индивидуално проекта с ученика със СОП 

Намерете време да поговорите с детето за проекта, който възлагате на класа. Обяснете ясно и конкретно какво искате от него по начин, по който то ще ви разбере. Вдъхнете му кураж като споменете, че знаете колко добре може да се справя с определени дейности и че очаквате от него да вложи старание, за да помогне на екипа си в справянето с възложените проектни дейности. Гласувайте му доверие и демонстрирайте вяра в способностите му.

Ако имате проблем с комуникацията с конкретното дете и не знаете как да му обясните какво очаквате от него, повикайте на помощ психолога, който го подкрепя, или друг от ресурсните специалисти.

 • Включете родителите в реализирането на проекта 

Може да потърсите помощ и от родителите. Те ще го мотивират допълнително, ще му съдействат и ше го подкрепят в усилията му да участва и да се справи. Може да ги поканите и да участват в презентирането на крайния продукт – по този начин ще ги правите ваши трайни партньори в приобщаването на детето. Когато останалите ученици видят усилията, които полага семейството на по-различния им съученик, вероятно биха били по-толерантни и възприемащи различието като цяло. 

Възможно ли е ученикът със СОП да участва във всички ПБО на класа?

Участието на ученика със СОП в ПБО зависи не от темата и възможностите, а преди всичко от желанието на учителя да го включи и от умението му да управлява ефективно съответния проект.

Много често, когато класът работи по някаква задача, ученикът със СОП е изведен в ресурсния кабинет с ресурсния учител с аргумент, че не може да участва. Случва се и да бъде изпратен при ресурсния учител в ресурсния кабинет с указание към колегата “Виж там нещо направете за проекта”. Дали това е добра практика? Мястото на ученика със СОП е в класа заедно с другите деца. Там би трябвало да е и ресурсният учител, за да го подкрепя и да му помага да се включва по време на час, а също така и в различни дейности, проекти и други. По този начин те биха могли да работят в клас заедно с всички останали, за да се избегне изолацията, така добре позната на всички деца със СОП. 

Да понякога има моменти, в който наистина се чувстваме безсилни и във безизходица, но дали това е наистина така? 

Ако проектът е достатъчно адаптиран за класа, би трябвало всички деца да могат да участват, в това число и ученикът с ограничени възможности. Можем да го включим, като потърсим неговите силни страни, умения и научим повече за наличните му възможности.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Проектно базирано обучение и деца със специални образователни потребности

Ето няколко примера:

 • Как да включим дете с интелектуални затруднения в проект по история и цивилизация

Много учители не виждат как основните цели на проект по история и цивилизация биха се пречупили през призмата на интелектуални заруднения. Когато ученикът не осъзнава абстрактни понятия и се затруднява да възприеме поднесената информация в учебните часове, е трудно да засилим мотивацията му към предмета, да му помогнем да оцени ролята на големите личности или събития в историята или да стимулираме в него изследователската работа, критичното мислене и т.н.

Но винаги бихме могли да вмъкнем в проекта още една цел, специално съобразена с наличните ментални ограничения на ученика със СОП. Поемайки в тази посока на разсъждение, може да заложим сред проектните дейности например изработването на постер с портрети на възрожденските личности. Ученикът със СОП може да изреже, подреди и залепи фотографиите им, като по този начин работи за подобряване на фината си моторика и пространственото ориентиране върху кадастрона. Успоредно с трениране на приложните умения, детето може да придобие умения визуално да разпознава и посочва някои от тези личности. 

По същия начин в ученикът със СОП може да бъде включен и в проект “Магията на българската шевица”, дори ако не осъзнава какво е шевица и ако за него остават неразбрани символиката на шевиците, значението на основните им видове и същността на българските традиции и обичаи. Участието на детето може да е обвързано със съответната адаптирана цел и със съобразени с възможностите му задачи. То може да работи върху цели като диференциране на цветове и форми, научаване значението на нови думи, трениране на апликационните умения, пространствена ориентация и т.н.

 • Как да включим дете от спектъра с ограничена комуникация и импулсивно поведение в проект по литература  “Древногръцка митология” 

Ако детето обича да рисува/оцветява, то като краен продукт можем да заложим илюстративна книжка, в която децата ще поместят намерените от тях статии и други материали за древногръцки богове, а ученикът със СОП ще нарисува съответните илюстрации;

Ако детето има предпочитания към музиката, тогава би могло да работи в посока песни, посветени на темата. Ще има нужда от подкрепа. В екип може да го поставите с други деца, които имат интерес към музиката или да потърсите съдействие от родителя. И в края на проекта по време на презентирането и представянето на крайния продукт, бихте могли да се насладите на музиката, подбрана по темата;

Ако хиперактивното поведение взима превес над всичко останало, защо пък ученикът да не се разхожда спокойно из стаята, облечен като някой от древногръцките персонажи? Той, а може би и още някой от другите ученици, би могъл да визуализира добре обсъжданите богове. Атрактивните костюми със сигурност биха допринесли за създаването на една интересна и приятна творческа атмосфера в класната стая.

 

В проектно базирано обучение като цяло е важен не толкова крайният продукт, а пътят за неговото постигане. Да, детето със СОП трудно би възприело изучавания материал, но това, че участва заедно със съучениците си, че може да се почувства ценено и значимо за общата дейност, е важен успех за него, а предоставената възможност за включване е безценна.

Включването на децата със специални потребности в ПБО наистина може да преобрази учебния процес – тяхното участие допринася за разнообразието на проектите и стимулира креативността. Когато адаптираме обучението към индивидуалните потребности и особености, не само приобщаваме, но и разкриваме уникалния потенциал във всеки наш ученик. Така класната стая възприема облика на приобщаваща и иновативна среда, която предоставя равен шанс за участие.

Още полезни статии:

Приобщаващо образование

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Приобщаването на дете със специални образователни потребности в общообразователна среда е нелека задача, която не би могла да се реализира без участието, подкрепата и ефективното

Приобщаващо образование

Доклад за дейността на ЕПЛР

Защо и как да обобщим дейността на ЕПЛР на ученик със СОП в края на годината? Учебната година се изнизва неусетно, а на финала ѝ

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали