Проектно базирано обучение

Ангажирайте учениците си докато усвояват академични знания и развивайте ключови умения чрез готови проекти.

Проектно базирано обучение

Въведение в проектно базираното обучение

Проектно базираното обучение (ПБО) е иновативен метод на преподаване, който стимулира учениците да придобиват знания и умения чрез разработването на проекти, свързани с реални проблеми или автентични изследователски въпроси. Вместо традиционния подход, при който учениците пасивно приемат информация, ПБО ги поставя в ролята на активни участници, които трябва да проучват, планират и реализират свои собствени идеи. Този метод на обучение обогатява учебния процес с практическо приложение на новите знания, развиване на критическо и креативно мислене и работа в екип. Отвъд развиването на ключови компетености нна 21 век ПБО помага на учениците да усвоят учебния материал по-трайно и задълбочено и да  свържат изучаваното в училище с реалния свят, който ги заобикаля. 

 

Ползите от проектно базираното обучение включват:

Откъде да започнем?

Тук ще откриете статии, които разкриват основите на проектно базираното обучение, включително водещите принципи, основните стъпки и ефективните начини за внедряване на ПБО в учебния процес.

Ресурси за професионално развитие

Тук ще намерите разнообразни ресурси, които ще ви помогнат да усъвършенствате уменията си в областта на ПБО – от онлайн курсове до уебинари и материали за вътрешноучилищна квалификация.

Проектно базирано обучение
Ангажиращо преподаване

Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете

КУРС Какво прави един учител изключителен? В курса по книгата “Изключителни учители за децата, растящи в бедност” на Мартин Хейбърман ще потърсим отговор на този въпрос като погледнем в света

Запиши се за обучението

Примерни проекти по предмети

Тук ще откриете всичко необходимо, за да планирате и провеждате ангажиращи проекти, като се вдъхновите от конкретни примери за  проекти в различни учебни дисциплини и възрастови групи.

Проектно базирано обучение
Проектно базирано обучение

Трите фази при планиране на проект

или най-важното, което трябва да знаете, преди да започнете проектно-базирано обучение Началото на всеки проект е свързано с представяне пред учениците на

Добри практики от България

Тук ще се вдъхновите от конкретни примери на български учителии за успешно приложение на проектно базирано обучение в различни учебни дисциплини и възрастови групи.

Проектно базирано обучение
Проектно базирано обучение

Как гражданското образование в начален етап формира умения за успех

Нуждата от подобряване на гражданските компетентности на учениците е неотложна. Това сочат резултатите от третото издание на Международното изследване на гражданското образование

Вие питате, ние отговаряме

Как да започна с ПБО в моя клас?

Започнете с избор на тема или проблем, който е актуален и интересен за учениците. Планирайте проекта, определете целите и ресурсите, които ще са ви необходими.

Как да оценявам работата на учениците при ПБО?

Оценката може да включва комбинация от индивидуална и групова работа, презентации, дневници на проекта и други методи, които отразяват придобитите умения и знания.

Как да интегрирам ПБО в учебната програма?

Изберете теми или раздели от учебния план, които могат да бъдат разширени или допълнени чрез проектно базирано обучение.