Прием на ученици със СОП след завършен 7. клас

Завършването на основното образование изправя учениците пред един от първите важни избори, които трябва да направят – къде да продължат своето обучение и как да направят най-правилния избор. За децата със специални образователни потребности този преходен период е поредно предизвикателство и е важно да ги подкрепим и насочим.

Настоящата статия дава ориентири за процедурата по насочване на ученици със СОП, които завършват 7. клас с удостоверение и до момента са оценявани с качествен показател.  

С кои нормативни текстове трябва да се запознаем?

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците постановява, че учениците със СОП, които се обучават по индивидуални учебни програми, се оценяват с оценки с качествен показател. Когато се установи, че изискванията на учебната програма са постигнати, се поставя оценка с качествен и количествен показател и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява. Ако учениците със СОП продължават да срещат затруднения с овладяването на учебното съдържание, в 7. клас получават удостоверение за завършен клас с качествени оценки. Възможните варианти са:

 • “постига изискванията”;
 • “справя се”;
 •  среща затруднения”.

Възможността за продължаване на обучението на ученици със специални образователни потребности, които са завършили седми клас с удостоверение, е регламентирана в чл.145, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. Текстът гласи, че учениците, които са получили удостоверение за завършен 7. клас, може да продължат обучението си в следващ клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Повече информация за възможностите за продължаване на образованието си учениците със СОП и техните родители могат да получат от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/. Съгласно чл.190 от закона РЕПЛР се сформира от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование към съответната област. Една от функциите на екипа е именно да запознае семействата с възможностите за продължаване на образованието на детето със специални образователни потребности или възможността то да придобие професионална квалификация след 7. и 10. клас.

В състава на РЕПЛР се включват:

 • ресурсни учители;
 • специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа;
 • психолози;
 • логопеди и други специалисти при необходимост;
 • представители на регионалните управления на образованието. 

Ръководител на екипа е представител на съответното регионално управление на образованието. Във връзка с приема на ученици със СОП РЕПЛР провежда информационни кампании и родителско консултиране.

Информационни кампании за план-приема на ученици със СОП

Добра практика е провеждането на информационна кампания за представяне на план-прием за съответната учебна година и за консултиране и насочване на седмокласници със СОП и техните семейства. Благодарение на обединените усилия и междусекторното партньорство и сътрудничество учениците, техните родители и учители имат възможност да получат информация за:

 • за възможностите за продължаване на образованието на територията на областта;
 • необходимите документи, сроковете и начините за подаване;
 • за самия процес по насочване/консултиране;
 • добри практики на различни образователни институции.

Информационната кампания може да се реализира съвместно с Регионално управление по образование /РУО/ и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ в съответната област и с подкрепата на кариерни консултанти. 

Как ученици и родители да получат консултиране?

Както вече споменахме, индивидуалното консултиране се провежда от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие. Идеята е да се повиши информираността на семейството на ученика със СОП относно различните възможности за продължаване на образованието на детето в следващ образователен етап, като се вземат предвид неговите потребности и здравословното му състояние. По време на процеса специалисти и родители коментират силните страни на ученика, възможностите и затрудненията му, за да бъде направена реална преценка на индивидуалните потребности, личните интереси и мотивацията му. 

Специалистите от РЕПЛР запознават семействата с процедурата по прием на ученици със СОП след 7. клас и дават насоки за подготвяне на необходимите документи за кандидатстване. 

Родителското консултиране се провежда от специалисти от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/, с подкрепата и съдействието на директори, координатори, образователни медиатори, социални работници, класни ръководители и педагогическите специалисти от екипа за подкрепа за личностна развитие /ЕПЛР/ на ученика със СОП в съответното училище.

Каква е процедурата за насочване на седмокласници със СОП, които ще получат удостоверение?

Процедурата е регламентирана в чл. 140 и 142 от Наредбата за приобщаващото образование. Не се насочват ученици със специални образователни потребности, които се оценяват с количествени оценки и ще получат свидетелство за завършено основно образование. Насочването е за ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен 7. клас с качествена оценка.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя мотивирано становище за продължаване на обучението в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните потребности и здравословното състояние на децата и, разбира се, с държавния план-прием за областта. Становището съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда (ако е необходимо такова) и за подходящата форма на обучение на ученика.

Директорът на РЦПППО изпраща изготвеното становище в РУО на комисията по чл.95, ал.3 от Наредбата № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, която насочва учениците по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Какви са необходимите документи?

Учениците със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател качествен показател (“постига изискванията”, “справя се” или “среща затруднения”), представят следните документи:

 • Заявление (по образец) до Председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
 • Декларация за съгласие от родител/настойник за обработване на лични данни на дете/ученик;
 • Заявление (по образец) до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;
 • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване;
 • Служебна бележка от образователната институция, че ученикът е на качествено оценяване;
 • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Документите за всяка учебна година се подават в срок от 03.05 до 21.05. Образците се предоставят от РУО и РЦПППО в съответната област (примерни формуляри може да разгледате ТУК). Подаването в срок на необходимите документи в редица случаи затруднява и обезсърчава родителите, затова е необходимо ЕПЛР на съответния ученик да окаже съдействие. 

Да бъдем подкрепящи!

За да подкрепим ефективно учениците със СОП за продължаване на образованието им в следващ образователен етап, е необходимо да обединим усилия и да работим в условия на междуинституционално партньорство и постоянен диалог. Приемът на ученици със СОП, завършващи с удостоверение 7. клас, се реализира съвместно от Регионално управление по образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други институции, чиито представители влизат в състава на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Хубаво е предварително да обсъдим възможностите с представители на гореизброените институции, ако искаме да консултираме седмокласниците със СОП, на които преподаваме, къде да продължат образованието си. Така ще избегнем моменти на противоречия, заблуди и празни надежди на децата и техните семейства – за тях преходът от един в друг образователен етап много често е съпроводен с допълнителни предизвикателства. Но всички трудности могат да бъдат лесно преодолени, когато заедно подкрепяме процеса!

Източници:

 

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

4 насоки за комуникация с родители, които отричат специалните образователни потребностите на детето си

Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие /ресурсно подпомагане/ е възможно единствено със съгласието на родителите. Ето защо процесът на комуникация с тях е от

Деца билингви
Билингви

Какво е да не разбираш езика на училището

Ако имате ученици, които общуват в семейството си на език, различен от българския, вероятно сте усетили, че имат нужда от допълнителна подкрепа. Те често изостават

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали