5 принципа за ефективно екипно взаимодействие в екипите за подкрепа за личностно развитие

Екипите за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ имат важна роля в живота на децата със специални образователни потребности /СОП/, за максималното развитие на техните умения и за ефективното им включване в образователния процес. Приобщаването е екипна съвкупност от индивидуални подходи на взаимодействие и подкрепа. Но наред с оказваната индивидуална помощ на детето от страна на всеки един от тях, голямо значение има и ефективното екипно взаимодействие между самите специалисти.

Да се работи в екип не е лека задача. Невинаги участниците в него съумяват да намерят общ език и да обединят усилията си в една посока. Много често възникват разногласия, конфликти и противоречия. Когато екипът подкрепя дете със СОП, задачата като че е по-трудна и поради спецификата на предоставената подкрепа. 

За да осигурите едно по-доброто функциониране на вашия ЕПЛР, следвайте тези 5 основни принципа за ефективно взаимодействие:

 • Добра комуникация

Екипът се създава, за да изпълни определени задачи и да постигне конкретни цели. Това би било невъзможно без наличието на добра комуникация между всички заинтересовани страни. За да работи екипът ефективно, е необходимо добро партньорство и взаимодействие между всички участници в него. Необходимо е да се изгради атмосфера на доверие, разбирателство и високи нива на обща мотивация при реализиране на дейността.

 • Обмен на информация

Необходимо е да има непрекъснат обмен на информация между участниците в екипа, тъй като в състава му влизат много педагогически специалисти с различни работни графици, както и с различен ресор на дейност. Общообразователният учител е специалистът по дадения учебен предмет. Ресурсният учител познава добре спецификата на нарушението и всички произтичащи от него затруднения и предизвикателства, както и подходящи методи за тяхното преодоляване, способи за адаптиране на учебното съдържание, подготовка на съобразени с възможностите дидактични материали, работни листи и др. Логопедът оказва подкрепа в комуникацията на детето, психологът подкрепя  процеса на приобщаване и социализация и т.н. Между всички участници трябва постоянно да се обменя информация за постигнатото до момента и за възникналите затруднения. 

 • Разпределяне на отговорностите

Добрият екип споделя своите отговорности. Дейността на ЕПЛР съвсем не е еднопластова. Наред с оказването на подкрепа на конкретното дете, ЕПЛР изготвя и една голяма по обем задължителна документация, която се съхранява в личното образователно дело на ученика със СОП. Ето защо отговорностите на екипа трябва да са разпределени между всички негови членове. Всеки един от тях трябва да участва в оценката и в изготвянето на документацията. 

 • Недопускане на надпревара между участниците в екипа

За ефективното функциониране на екипа е много важно да не се допуска надпревара между неговите членове. Акцентът не бива да е върху кой е “по-добър”, при кого от учителите детето постига по-добри резултати или при кого по-успешно адаптира своето поведение. Вместо това всеки участник в приобщаването трябва да се стреми към своя индивидуален принос чрез своите компетентности, подкрепа, консултация, насоки. Йерархията трябва да бъде разбита и да се превърне в сътрудничество.

 • Ефективна комуникация с родителите 

При обучението на ученици със СОП водеща роля има и диалога с родителите. Те са ценен източник на информация за детето и отражението на усилията, които екипът полага, върху него. Ето защо е много важно родителите да бъдат партньори в приобщаването и обучението на техните деца. 

За да имам ефективната комуникация с родителите, е важно да осигурим:

 • общуване в атмосфера на добрия тон  с избягване на императивен оттенък на изказа;
 • добра информираност на семейството за случващото се с детето им в училище; участие на родители в заседания на ЕПЛР;
 • изграждане на доверие: проявяване на интерес, загриженост, топло отношение, приемане на различието, отзивчивост;
 • използване на индивидуален подход към всяко дете и семейство; акцент върху спецификата на нарушението и всички факти и обстоятелства, произтичащи от него;
 • системно предоставяне на обратна връзка и консултиране.

Екипното взаимодействие включва голяма палитра от различни стилове и модели на работа, която отчита различните нюанси на многообразието. Универсална формула за ефективно екипно сътрудничество не съществува – до нея достига всеки екип, който;

 •  умело успява да обедини разногласията и да ги превърне в единомислие;
 •  владее изкуството на умелото общуване и балансираното разпределение на отговорностите;
 • привлича родителите като партньори в образователния процес;
 • поддържа диалога между всички заинтересовани страни в среда на взаимно разбирателство и сътрудничество

 

Прочетете още: 

Екипи за подкрепа за личностно развитие – важна роля и споделена отговорност 

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със СОП

4 насоки за комуникация с родители, които отричат специалните образователни потребности на децата си

 

Източници:

 1. Екипно взаимодействие и екипен дух
 2. Дерменджиева, С. (2012) Как да работим с родители. София: РААБЕ България ЕООД

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали