Адаптиране на учебно съдържание за ученици със СОП: защо, кога и как

Адаптирането на учебно съдържание е основен компонент на приобщаващото образование. То е част от дизайна на подкрепящата и приобщаващата среда в съвременното общообразователно училище, мост между държавните образователни изисквания и възможностите на учениците с различни затруднения, който им дава шанс да учат заедно със своите връстници. Адаптирането осмисля престоя на ученика в класната стая, защото му позволява да участва в часа, като работи по темата на урока чрез адаптирани за неговите възможности дейности и задачи. Това допълнително усилие от страна на учителя е като лъч светлина в мрачния тунел на ограничени възможности, песимистични диагнози и неясно бъдеще. Гарантира достъп до учебните програми и съдържание. 

Какво означава да адаптираме учебното съдържание за деца със СОП?

Накратко казано, адаптирането на учебния материал е подход на редуциране и модифициране на информацията в учебните часове, който дава възможност на ученика със СОП:

 •  да овладява нови знания;
 •  да повярва в своите собствени възможности;
 • да се стреми да ги надгражда и подобрява;
 • да повиши личностната си мотивация;
 • да се чувства значим сред връстниците си.

Когато адаптираме учебно съдържание, е необходимо да се съобразим със следните фактори:

 • Основни характеристики на групата деца със СОП и влиянието им върху обучителния процес;
 • Индивидуалния стил на учене на всяко дете със СОП;
 • Собствените си умения да адаптираме плана на урока, като се придържаме към основната тема;
 • Времето, което е необходимо за овладяване на редуциран обем от информация, т.е. времевата рамка, нужна за овладяването на тази информация от конкретния ученик;
 • Различните методи за пресъздаване на информацията, като тук е добре да се водим от интересите на ученика.

Какво включва процесът на адаптиране на учебно съдържание?

Когато адаптираме учебно съдържание, правим адаптации на няколко нива като се съобразяваме с потребностите на ученика:

 • Цели на урока и адаптирани за конкретния ученик такива;
 • Средства, чрез които ще се реализира целеполагането;
 • Участие на ученика със СОП в часа;
 • Количество информация;
 • Време;
 • Форма на изразяване;
 • Ниво на трудност.

Адаптирането на учебно съдържание винаги е в пряка зависимост от потребностите на конкретния ученик и следва логическата последователност на отговорите на въпроса: “Какво трябва да научи ученикът от този урок?”. Ефективните адаптации се постигат чрез ясно конкретизирани и строго индивидуализирани цели. Тях постигаме чрез подходящи начини и средства на изразяване, като непрекъснато се стремим ученикът със СОП да участва в хода на урока според своите възможности. Независимо от различията, трябва да  осигурим възможност за участие в дейностите по време на учебния час на всички деца. 

Имаме свободата да преструктурираме изцяло урока, за да го направим по-достъпен. Можем да редуцираме количеството информация, да намалим обема на текстовото съдържание, като го заменим със символи, картинки, инфографики и др. с цел богато онагледяване на поднесената информация, която е от изключително значение за учениците с интелектуални затруднения. Адаптираме нивото на трудност според възможностите и се въоръжаваме с търпение, като предоставяме повече от определеното за останалите ученици време, така че времевият ресурс да не е бариера по пътя на демонстрация на знания и умения от ученика със СОП.

 • Цели

Адаптираме целите на урока. Правим ги възможни за реализация и реално постижими. Основна цел: овладяване на нови знания.

 • Количество информация

Обемът от информация се редуцира според възможностите на детето. Трябва да определим количество информация, която би могло да бъде овладяна от конкретното дете.

 • Време

Избираме различна времева рамка, в която да се изпълнят поставени задачи или да се овладее нова информация. Ученикът със СОП може да се нуждае от допълнително време, което да му предоставите, за да се справи ефективно с поставената задача. Например: удължаваме времето за самостоятелна работа от един на два учебни часа.

 • Ниво на трудност

Едни и същи задачи могат да имат различно ниво на трудност. За ученика със СОП поставената за класа задача се преструктурира до нивото на неговите възможности.

 • Методи

Използваме различни методи според интересите и възможностите на ученика: персонализирано обучение, обяснение, демонстрация, наблюдение, визуализация, беседа, групова дейност, адаптирани работни листи, задачи и дейности и др. 

 • Средства

Средствата са различни за  всяко дете. Определят се от неговите възможности. Ефективността им е налична, ако съдържанието на урока успее да достигне до ученика.

 • Изразяване и участие

Подбираме подходящия начин ученикът да изрази своите знания, съобразявайки се с неговите налични затруднения. Избираме устно изпитване за ученик със затруднения във фината моторика и обратно – писмена форма на изпитване за ученик, който има някакви езиково-говорни нарушения.

Адаптиране на учебно съдържание за ученици със СОП: защо, кога и как

Когато адаптираме учебно съдържание, ние осигуряваме достъпност. Адаптирането отстранява моделът на аутсайдърство за децата с обучителни затруднения. За да осигурим ограмотяване на ученик с нарушение в интелектуалното развитие, се налага да разчупим класическия модел на преподаване и да адаптираме стандартните учебни програми чрез адаптация на материала. По този начин осигуряваме достъпен модел на обучение за децата със специални образователни потребности. Всяка стъпка в адаптирането на учебното съдържание е съобразена с възможностите на конкретното дете и с неговите интереси.  Ето защо ключът към успеха на тази дейност е да познаваме много добре своите ученици. Само тогава бихме могли ефективно да планираме как да адаптираме учебното съдържание, да знаем колко и каква информация да подберем, колко време ще е необходимо тя да бъде овладяна. Само ако добре познаваме специалните потребности, можем да планираме реално постижими цели, да изберем правилните методи за работа, както и съответните средства и начини на изразяване.  

Адаптирането на учебното съдържание свързваме с индивидуализиране на целите и задачите към всеки урок съобразно възможностите, интересите и потенциала на учениците със СОП. Преструктурираме изцяло урока. Адаптираме цели, методи, средства на поднасяне на информацията. Редуцираме съдържанието. Извличаме най-съществената информация от текста на урочната статия и я поднасяме по достъпен за конкретното дете начин. От цялото съдържание подбираме няколко изречения. Изчистваме текста от абстрактни понятия. Преструктурираме изреченията в прости. Добавяме богато онагледяване с картинки, символи, рисунки, схеми, таблици, постери и други според възможностите. Подготвяме различни помощни средства и дидактични материали, за да привлечем вниманието и да го задържим максимално дълго. Разработваме работни листи, по които да работи ученикът със СОП и да се чувства равноправен и значим в класа по време на час.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Адаптиране на учебно съдържание за ученици със СОП: защо, кога и как

Примери за адаптирано поднасяне на информация от урочна статия:

Човекът и природата – 4. клас 

тема: “Хранене на човека”

Адаптиране на учебно съдържание за ученици със СОП: защо, кога и как

Наред с урока от учебника по темата можем да представим разнообразна информация чрез картинково онагледяване. Това е метод, подходящ за учениците със СОП, но ще бъде атрактивен и полезен и за всички останали в класа. Според потребностите на конкретното дете може да фиксираме и целите на адаптирания за него урок. 

 • За ученик с интелектуални затруднения термини като “белтъци”, “мазнини”, “въглехидрати” са недостъпни поради своята абстрактна същност. Ето защо в този случай можем да адаптираме целите си до това ученикът да научи кои храни са полезни, кои са вредни и как да се храни здравословно. Наред с овладяване на информация по темата за часа, го подготвяме и с умения, които ще са му полезни извън рамките на училището.
 • За ученик с по-силно изразени ограничения в овладяването на информацията по учебната дисциплина,  може да използваме дидактични игри по темата, табла с картинки на плодове и зеленчуци или дървени пъзели за вгнездяване. Учейки се да назовава наименованията на плодове и зеленчуци, детето се учи да ги възприема като полезна храна, упражнява своята фина моторика, като работи по темата на урока в часа и се включва според своите възможности. 

 

Биология и ЗО – 7. клас

тема: “Насекоми”

Адаптиране на учебно съдържание за ученици със СОП: защо, кога и как

Урочната статия съдържа доста термини, специализирана информация и е в значителен обем. Всичко изредено се явява като бариери за възприемане, осъзнаване и запаметяване на информацията от ученик със СОП. Ето защо адаптираме целите на урока за конкретното дете. Водим се от въпроса: “Какво би могло да разбере и запомни?” Целим ученикът да запомни наименованията на насекоми, да ги разпознава и назовава, защото едва ли би се справил със задачата да запомни жизнените им процеси. За целта подбираме богат картинков материал, който да му предоставим по време на часа. Той ще е полезен и за всички останали ученици в класа. Можем да се спрем само на част от урока, която е достъпна като съдържание за ученика. От цялото съдържание се концентрираме само върху първата част за устройство на тялото при насекомите. Наред с илюстрациите от учебника подготвяме и допълнителни схеми с богато онагледяване. Можем да поискаме от него да направи табло с насекоми, което да се използва от целия клас. Можем да зададем задача за изработване на апликация с насекоми, книжка с насекоми и други. Задаваме проектна задача на ученика със СОП, която е обвързана с темата на урока за часа и в същото време е съобразена с неговите възможности. Този метод гарантира успех и съответно повишава мотивацията за участие и в следващите часове.

За ученици с по-сериозни затруднения в овладяването на информация можем да подготвим шаблони за оцветяване на насекоми, с което отново ще тренираме разпознаването и назоваването им, както и фината моторика, цветоусещането и др. 

Подробна информация за същността на адаптирането на учебно съдържание, примерни адаптирани планове на уроци и разработени адаптирани работни листи може да намерите на сайта на МОН. 

Адаптирането на учебно съдържание по своята същност напомня на творчески процес с неограничени възможности. То не следва конкретни формули. Няма строго регламентирани правила. За всеки ученик е уникално и строго персонализирано. Понякога за един и същ ученик адаптирането на един и същи урок може да бъде направено по няколко и то съвсем различни начина. Възможностите са безброй. Те следват наличните умения до момента и водят до ефективното овладяване на нови такива. 

Как да въвлечем целия клас? 

От изключително значение е в направените адаптации да въвлечем целия клас. Важно е да не забравим да насочим вниманието на останалите ученици от класа към това, което прави по-различният им съученик. По този начин градим авторитета на детето с по-различни потребности и демонстрираме неговите умения и устрем да участва наравно с останалите в часа. Поощряването на неговите усилия, повишава увереността в собствените му възможности и увеличава мотивацията му за работа. Ползи има и за останалите ученици от класа. Те започват да забелязват това, което може по-различното дете, осъзнават колко усилия са му необходими и променят своите нагласи към различието. Учат се да бъдат търпеливи, толерантни и добри – ценности, които доста често забравяме в забързаното си ежедневие. Осъзнават, че учебното пътуване на всеки ученик може да бъде различно, но крайната цел е една и съща: да придобие знания, които да го подготвят за собствения му бъдещ живот.

В заключение

При адаптациите в този аспект трябва да се научим да пречупваме светлината. За различните ученици, тя достига до тях по различен начин. Много е важно да уточним ъгъла на нейното пречупване. Светлината на познанието се пречупва при преминаване от една в друга среда и променя посоката си на разпространение. При адаптирането на учебно съдържание преминаваме от общоприетия начин на усвояване на знания към специализиран такъв, различен и уникален за всяко дете. Всичките усилия си заслужават, защото учениците със СОП успяват да учат заедно със своите връстници, имат достъп до образование и са ефективно приобщени към образователния процес. Техните успехи и постижения са отражението на онази светлина, която игнорира тъмнината на обучителните затруднения. Те зареждат нас учителите с нови дози увереност и мотивация да се справим с всяко следващо предизвикателство като продължим да строим мостове между стандартните изисквания и наличните възможности, реализирайки своята цел – да бъдем приобщаващи педагози.

Статията е вдъхновена от личния опит на автора и е допълнена с информация от следните източници:

ИЗТОЧНИЦИ:

Учебни помагала и методически ръководства за ученици със СОП на МОН, разработени по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ 

15 иновативни методи на преподаване с ръководство и примери

Как да се адаптира литературен текст за ученик с интелектуална недостатъчност

Адаптиране на учебно съдържание чрез интерактивни методи

За картинните визуализации в подкрепа на текстовата информация в статията са използвани илюстрации от интернет.

 

Още полезни статии:

Приобщаващо образование

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Приобщаването на дете със специални образователни потребности в общообразователна среда е нелека задача, която не би могла да се реализира без участието, подкрепата и ефективното

Приобщаващо образование

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се очертава работата с ученици със специални образователни потребности. Включването

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали