Деца от спектъра и общообразователна среда

Преди дни медии, социални мрежи и други канали за информация отправиха поглед към датата 2 април – Световен ден на информираност за аутизма. Международната общност поставя акцент върху необходимостта да познаваме това състояние и редицата съпътстващи го особености, за да можем да освободим от стоманената прегръдка децата, целунати от тази диагноза, да ги преоткрием и приемем в нашия свят, да се научим как да се държим, за да ни допуснат те в техния. 

На границата между два различни свята, затворени в своята аутистична решетка, децата с аутизъм ежедневно остават неразбрани и лишени от възможността да  изразят това, което биха искали да ни кажат.

В световен мащаб броят на диагностицирани с аутизъм деца нараства, ето защо е много важно да помислим:

 • Достатъчно ли сме информирани по темата?
 • Имаме ли готовност да приемем, включим и приобщим аутистичните деца в нашата образователна система?
 • Знаем ли как да реагираме в тревожни или кризисни ситуации?

КАКВО Е АУТИЗЪМ?

Аутизмът е комплексно нарушение в развитието, характеризиращо се с поредица нарушения в нервната система и мозъка.  Характерни особености на това състояние са трудности в общуването, повтарящи се стереотипни модели на поведение, усамотяване, самоизолиране и други. Проявява се в ранна детска възраст по различен начин, като всички деца страдат от качествено нарушение на комуникацията и социалното общуване.

Най-често срещаните симптоми на аутизма са:

 • избягване на  очен контакт; затвореност в себе си с липса на интерес към външния свят;
 • неразбиране от страна на детето какво му се говори; липса на реакция – сякаш не чува, това, което му е казано;
 • избягване на взаимодействие с връстници или с възрастни – детето предпочита да играе само; стремеж за еднообразие в обстановка и дейности;
 • фокусиране върху една-единствена тема;
 • привързаност към предмети и манипулационна дейност с тях, обвързана със стереотипни движения;
 • забавяне в развитието на речта;
 • повтаряне на едни и същи думи или фрази; ехолалична реч
 • липса на умения за диалог, нарушена комуникация и др.

Важно е да познаваме тези симптоми и когато доловим дори само един от тях, да не подценяваме ситуацията, а да следим адаптацията, развитието и напредъка на съответното дете. Всеки от тези симптоми трябва да алармира за начало на атипично развитие и да изостри вниманието както на учители, така и на родители. Ранната интервенция е много важна за развитието на аутистичното дете. Колкото по-рано то бъде подкрепено от съответните специалисти, толкова повече нараства възможността за добра социализация и адаптация, включване и участие в детската градина, по-късно и в училище.

Няма две еднакви деца с аутизъм. Някои са буйни и агресивни, други са спокойни и мълчаливи. Много от децата с аутизъм са невербални, а тези, които могат да говорят, се отличават със специфика в речта си. Някои от тях имат феноменални способности, несъизмерим талант, редица дарби и неограничени възможности в определена област, до които понякога е много трудно да достигнем поради спецификата на състоянието им.

Всички аутисти са силно чувствителни и се нуждаят от много време, за да свикнат с нова обстановка или нови лица около себе си. Ето защо постъпването в детска градина или в училище може да бъде силно драматичен момент за дете, семейство и учители, а общообразователната среда е и си остава голямо предизвикателство за децата с аутизъм и за всички, които ги подкрепят. 

АУТИЗЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Много често първата значителна съществена промяна в средата на аутистичното дете е именно посещението в детската градина. Този преход към нова социална роля може да бъде изключително труден за тези деца, така че бъдете подготвени за труден и продължителен преход.

За някои деца с нарушения от аутистичния спектър средата в детската градина е много благоприятна. Макар и с някои странности, особености в поведението и причудливи постъпки, детето успява да свикне с правилата в групата. Може да страни от другите, но и да се включва в общи интеракции и бавно, но сигурно да прави нови стъпки към подобряване на социализацията си и участието в общообразователна среда. 

За успешното приобщаване на децата с аутизъм в детската градина е необходима подкрепяща среда, съобразена с потребностите им. Да бъдат подсигурени необходимите специалисти, които да подкрепят детето, както и помощник на учителя, който да му помага в процеса на формиране на умения за самостоятелно справяне с дейности от ежедневието. Препоръчва се богато онагледяване на всяка поднесена информация, както и визуални графици или разписания, които да определят по достъпен начин последователността от дейности в дневния режим на детето.

Често се сблъскваме със случаи, в които посещението на дете с аутизъм в общообразователна детска градина е доста трудна задача. Редовно се случва детето въобще да не може да бъде вкарано в детското заведение – то плаче, крещи, пада на земята и изпада в тежки емоционални кризи. Това не е поредната доза глезене или лошо възпитание, не е прищявка или инатлива демонстрация, а просто защитна реакция. Съпротивата може да не спре само с преминаването на входа, а да продължи и сред останалите 20 и повече деца в групата. 

В тази ситуация учителят няма как да се справи сам. Когато се сблъскате с подобно предизвикателство, със сигурност трябва да потърсите подкрепа. Ясно е, че дете със такава специфика на поведение се нуждае от постоянна индивидуална подкрепа и заедно с ръководството и с екипа за подкрепа за личностно развитие трябва да помислите как тя да бъде подсигурена. Вариантите са: помощник на учителя, личен или социален асистент, придружител от семейството или друг вид форма на обучение. Със сигурност ще се появят и още възможности в контекста на създалата се ситуация. Сигурно е и че има нужда от тези опции, за да може да продължи процеса на приобщаване  и потребностите на всички деца в групата да бъдат зачетени и адекватно посрещнати. 

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Деца от спектъра и общообразователна среда

УЧЕНИЦИ С АУТИЗЪМ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Ако в детската градина игровият подход и възможността да се реагира гъвкаво по време на педагогически ситуации и другите организирани дейности способства за приобщаването на деца с аутизъм, то в училище нещата придобиват по-предизвикателен характер. Спецификата на структуриране на учебните часове и цялостният престой обикновено не позволява тази гъвкава динамика в толкова голяма степен. 

Затова когато разберем, че в класа ще се обучава дете с нарушения от аутистичния спектър, задължително е да направим няколко разумни стъпки:

 • Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца с аутизъм 

Има все повече варианти за обучителни курсове и организации, които предлагат уебинари, информационни семинари, тренинги и др. в посока повишаване готовността и компетенциите на учителите да приобщават ефективно деца с аутизъм в общообразователна среда. За методическа подкрепа, консултиране и супервизия може да се обърнете и към специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във вашата област.

Подберете обучителен курс, който да ви запознае със спецификата на развитието, общуването и обучението на деца и ученици от аутистичен спектър и да ви представи основните терапевтични подходи и практически насоки в подкрепа на процеса на адаптация и пълноценното включване на деца с аутизъм в общообразователна среда. Много от основните принципи от терапевтичните подходи могат да се използват в общообразователна среда, например: адаптиране и структуриране на средата, подбор на помощни дидактиви средства и материали, адаптиране на учебно съдържание, разработване на работни листи, изготвяне на планове за подкрепа  и други. 

 • осигуряване на добре структурирана подкрепяща среда за нуждите на деца от спектъра

Децата с аутизъм се нуждаят от добре структурирана среда, за да се чувстват спокойни и сигурни. В класната стая трябва да има физически и визуални граници. Изберете за детето място, но не на последния чин, което максимално да ограничава звуковите и светлините дразнители. За предпочитане е мястото да не бъде близо до врата и да не е пред прозорец. Ако това е невъзможно, може да използвате някакъв параван или шкаф, който да отдели работното пространство от останалото, да сложите перде, щори или фолио на прозореца, за да ограничите светлината. Параванът изолира, но не лишава от присъствие в часа аутистичното дете. Той му носи сигурност и му помага за по-добра концентрация.

Важен акцент е приемствеността между детската градина и училището. Добрият диалог между екипите в двете образователни институции ще допринесе за това започната в предучилищна възраст подкрепа на “различното” дете да продължи в еднакви или сходни параметри с цел по-бърза адаптация към новата за него социална роля на ученик.

 • ефективно функциониране на екипите за подкрепа за личностно развитие

Когато подкрепяте дете от аутистничния спектър, усилията на всички специалисти, които работят с него, трябва да са синхронизирани и да преследват една обща цел. За това се изисква много добра координираност между всички участници в Екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) и постоянен обмен на информация за подходи на взаимодействие, методи на работа и други работещи стратегии. В екипа за подкрепа няма място за прехвърляне на отговорности – твърдения от типа: “Аз не знам как да работя с такива деца” или “Вие /специалистите/ си знаете как да подходите” не трябва да са повод за измъкване от ситуация. Отговорността за приобщаването на аутистичните деца е обща и всякакво самоизолиране от същността на проблема е неоправдано и недопустимо.

 • промяна на нагласите към аутистичните деца

Не на последно място е необходимо да обърнете внимание на вашите собствени нагласи към децата от спектъра и тези на ръководството и колегите ви в училище. Без самите вие да искате да приемете детето с аутизъм, няма да дадат резултати и най-добрите взаимствани практики за приобщаване. Преди всичко приемете подкрепата на аутистичното дете като мисия. Ако присъствието му в класа ви е тежест за вас, потърсете начин да смекчите товара. Ако общувате с това дете със страх, преборете се със страховете и опасенията си. Ако искате да му помогнете, но не знаете как, потърсете подкрепа и научете как да бъдете полезни. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: 

Няма как да върнем дете и да не го запишем в детската градина или в училището, само защото има специални образователни потребности. За съжаление все още има образователни институции, които при споменаването на диагнозата аутизъм автоматично са изчерпали леглова база, надвишили са допустимия брой деца в група или клас, вече имат и друго дете със СОП в групата или класа. ”Различните” деца имат право на образование като всички останали, а техните специални потребности ги извеждат с нормативно предимство спрямо всички останали. Фактът, че техните родители са избрали вашето учебно заведение говори, че те вече са ви гласували доверие. Не го пропилявайте – то ще ви е много необходимо в процеса на приобщаване на детето със специални потребности. Без подкрепата на семейството, усилията ви трудно биха се увенчали с успех.

Потърсете подкрепа и сред останалите деца в класа. Всички заедно можете да постигнете повече и да стигнете по-далеч. За целта не спирайте да информирате учениците си за проблемите на аутизма, за неговите особености и за това как да се справяте с някои специфични поведенчески реакции, емоционални кризи и други съпътстващи ситуации. Не чакайте да дойде 2 април, за да разговаряте по темата и да отговаряте на въпроси, свързани с аутизма. Използвайте часовете на класа и споделете случка с аутист, успехи на дете с аутизъм, талант, до който сте се докоснали. Посетете изложба на талантлив художник, който страда от аутизъм. Подберете имена на учени, известни артисти, музиканти, художници, които са всеизвестни с таланта си и не чак толкова известни с факта, че страдат от аутизъм. Поставете задача на няколко ученици да съберат информация за талантливи и постигнали успехи личности, които имат аутизъм. Препоръчайте филм, посветен на аутизма, а после заедно коментирайте и изгледайте вълнуващи сцени от него. Не е трудно, нали? И със сигурност ще заинтригувате своите ученици, които ще променят начина си на виждане за техния по-различен съученик. 

Каквито и затруднения и притеснения да имате, оставете ги настрана и смело се впуснете напред. Научете се да летите в полет. А, когато ви е най-трудно, погледнете тази уникална рисунка:

https://purvite7.bg/5-fantastichni-kartini-szdadeni-ot-detsa-s-autizm/

Деца от спектъра и общообразователна среда

Тя е наречена ,,Птици”, и е нарисувана от Дейвид Барт, десетгодишен аутист. На рисунката има 397 различни видове птици. Момчето знае имената и латинските наименования на повечето от тях. 

Неизмеримият талант със сигурност би се справил да нарисува всички тези представители на птичия род и в полет. Защо ли обаче избира статична позиция? Можем само да гадаем… Но и да се вдъхновим да дадем крила на нашите аутистични деца, за да излязат от статичната позиция на мълчаливото си присъствие в училище и смело да се впуснат в полет към знанието с всички останали деца. 

Източници:

Аутизъм – същност, прояви и живот с аутизъм

Какво е аутизъм? 

Интеграция на деца с нарушения от аутистичния спектър в общообразователни детски градини

Как да направим предметната среда подходяща за нашето дете с аутизъм?

Уникални хора

5 фантастични картини, създадени от деца с аутизъм

40-те най-емоционални филма за аутизма 

Цветкова-Арсова, М. (2022) Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Шапкова-Танева, П.(2012) Как да работим с деца с аутизъм. София: РААБЕ

Йончева, А., Тодорова, В., Да се запознаем с „различните“ деца на България – НАРУ, Фондация Просвета – София, „Различните“ деца на България, Можем заедно

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали