Родителски срещи и предизвикателствата на приобщаващото образование

Родителските срещи са инструмент за обмен на информация между семейство и институция и възможност за диалог между учители и родители. В условията на приобщаващо образование те са с надграден обхват, тъй като родителят вече има не само правото да бъде информиран, а и възможността да бъде пряк участник в образователния процес

По време на родителските срещи на всеки учител се налага да използва своите умения за ефективна комуникация с родителите, така че по най-деликатния начин да направи анализ на взаимоотношенията между деца, родители и педагози. Те са подходящо пространство за споделяне на всички предизвикателства на приобщаващото образование. Много често в класа се обучават деца със специални образователни потребности /СОП/, а успешното им включване в училищния живот и в учебния процес зависи от всички нас. Ето защо след като в класната стая сте поговорили с децата за различието, родителската среща е много подходяща възможност да направите това и с техните родители. 

От години темата за общуването с родители на деца със СОП е актуална и далеч не е новост за учителите. Но това, което сякаш остава на малко по-заден план във времето, е комуникацията с всички останали родители на децата в класа, в който има ученик със СОП. 

Когато в класа ви има “различно” дете, не пропускайте да информирате всички родители за неговите по-особени потребности още на първата родителска среща. Те със сигурност вече знаят за това от своите деца, но нека чуят от вас обобщената информация и гласно изразяване на желанието ви децата им да бъдат съпричастни, търпеливи и добронамерени към своя съученик в неравностойно положение.

Акцентирайте, че семейният модел на поведение е от изключително значение за формиране на позитивни нагласи към децата със СОП в училище и в обществото като цяло. Напомнете им, че моменти на шеги, подигравки и обиди с неравностойното положение на дадено дете са абсолютно недопустими. Коментирайте темата за стереотипите и предразсъдъците към различието, които трябва да бъдат загърбени в миналото.

Обсъдете със семействата необходимостта от промяна в нагласите на цялото ни общество към различието и им дайте насоки как биха могли да допринесат за това децата да пораснат като приемащи и толерантни личности, изхождайки от ситуацията в класа. Подгответе родителите, че е много вероятно често да получават от децата въпроси, породени от различни ситуации в училище с ученика със СОП. Възможно е той да има специфики в своето поведение, да среща различни затруднения в адаптацията, социализацията, комуникацията, овладяването на учебно съдържание и др. Обяснете, че е от изключително значение да не подминават тези въпроси, а да се опитат да им отговорят, като достъпно и настоятелно насочват към идеята, че всички деца, независимо от своите силни или слаби страни, могат и трябва да бъдат заедно в училище.

Наличието на дете със СОП в класа изисква съобразяване и адаптиране на учебното съдържание спрямо неговите по-различни потребности, планиране, съобразено с възможностите му, и цялостно преструктуриране на средата в класа с оглед на уважение и зачитане правото на образование на всички деца, независимо от техните затруднения.

Не забравяйте, че вие самите трябва да сте отворени към различието, да имате стратегии и начини за посрещане на по-различните потребности и да сте убедителни в идеята за ефективно приобщаващо образование за всички деца. Всяко ваше колебание или несигурност няма да останат незабелязани от родителската аудитория. 

Особено внимателни трябва да бъдете, когато на срещата присъства и родителят на дете с нарушения в развитието. Присъствието на родител на ученик със СОП по време на родителска среща изисква внимание към някои по-особени моменти, които не бива да бъдат пропускани, подценявани и неглижирани:

  • Разговор с родителя на ученика със СОП относно желанието му да присъства на родителска среща

Поканете на родителска среща родителя на дете със СОП, както и всички останали родители. Негово право е да присъства. Запознайте го предварително с тематичното съдържание на предстоящата среща и му оставете възможността да прецени дали да участва, или не.

Ако родителската среща е за коментар и анализ на резултатите от входните нива на учениците, а ученикът със СОП има съществено различаващо се ниво на възможности от останалите ученици в класа или не е взел участие в направените тестове, то по време на родителската среща той няма да получи някаква съществена информация за възможностите на своето дете. В този случай по-ефективен формат на комуникация би била една работна среща с родителя и екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ на ученика, на която да присъстват всички специалисти, които подкрепят детето и които са направили оценка на неговите образователни потребности в началото на учебната година – ресурсен учител, психолог, логопед, класен ръководител и др.

Но водещо е желанието на родителя. Въпреки различното ниво на успеваемост на неговото дете, все пак той може да желае да присъства на родителската среща – например за да се запознае с другите родители, да добие представа за общото ниво на класа или за атмосферата в класната стая. 

  • Избягване на “аутсайдърски” позиции за родителите на ученици със СОП по време на родителските срещи

Ако родителят на ученик със СОП избере да присъства на родителската среща, трябва предварително да подготвите резултатите от направената оценка от ЕПЛР на образователни потребности и да му ги предоставите. Не допускайте той да се почувства изолиран, като не получи обратна връзка за възможностите на детето му, както всички останали присъстващи родители. 

  • Избягване на неловки ситуации 

Не изчитайте дословно тези резултати, ако прецените, че те биха допринесли до моменти на неудобство от страна на родителя поради ниското ниво на успеваемост на детето му. Можете да му ги предоставите писмено. Обяснете на останалите родители, че конкретният ученик среща затруднения в овладяването на учебното съдържание, което налага да му бъде предоставена допълнителна подкрепа за личностно развитие от специалисти. Използвайте момента да споменете за някои области, в които е отчетен напредък и да похвалите усилията, които полага детето, за да се справя въпреки наличните трудности. 

  • Акцент върху различните възможности

По време на родителските срещи не пропускайте да обърнете внимание на това, че групата в класа е с разнородни възможности и че всеки ученик се нуждае от различен вид подкрепа, за да върви напред и да постига успехи. Говорете за учениците със СОП, за техните специфични потребности и за това, че те се нуждаят от подкрепата не само на специалисти, но и от подкрепата на своите съученици. Важна е темата за възпитаването на ценности и за това как толерантността, емпатията и търпението към по-различните деца в клас могат да формират ценни качества в личността на децата за цял живот. 

  • Владеене на личните чувства, емоции и нагласи спрямо различието

Не забравяйте, че всеки нюанс на отегчение, отрицание, несъгласие и недобронамереност към различието от ваша страна няма да остане незабелязан и няма да допринесе до промяна в негативните нагласи, до формиране на позитивна атмосфера на съпричастност и разбирателство в класната стая. Всеки ваш жест се забелязва както от учениците ви, така и от родителите, и има своето отражение. Ето защо е много важно първо да започнете от своите собствени нагласи към различието, да успеете вие да го приемете като нормална, а не извънредна ситуация. След това ще ви бъде много по-лесно да работите за нагласите на ученици и родители.

Промяната на нагласите на обществото към “различните” деца е един труден и продължителен процес. Той изисква цялостно промяна на отношението към различието. За това са необходими желание, вяра и мотивация. Няма правило и формула, които да бъдат следвани. Не са известни стъпките, които да бъдат извървени. Това, което е сигурно, е, че промяна е необходима и тя трябва да бъде стартирана. Трябва да започне от някого, от някъде… Промяната трябва да има начало, а какво по-подходящо пространство за старт от това, което споделяме заедно учители, деца и родители?

 

Статията е вдъхновена от личния опит на автора.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали