Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

Приобщаването на деца със специални образователни потребности /СОП/ все още е предизвикателство за много учители и ръководители на образователни институции. Обучението на тези деца много често се асоциира от педагогическите специалисти с изключително тежка административна отговорност. Писането на поредица от различни документи, съгласно Наредба за приобщаващото образование в много случаи плаши учителите, а допълнителната ангажираност нерядко води до понижаване на тяхната мотивация за приобщаване на “различните” деца.

Настоящата статия ще се опита в няколко последователни стъпки да внесе яснота относно  документацията във връзка с предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Ще разгледаме предоставянето на допълнителна подкрепа в две посоки:

 1. Документация за стартиране предоставянето на допълнителна подкрепа;
 2. Документация, която ежегодно водим при предоставянето на допълнителна подкрепа

6 стъпки за стартиране на допълнителна подкрепа

Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя при сериозни затруднения в овладяването на учебното съдържание. От допълнителна подкрепа,  познатото ни ресурсно подпомагане, се нуждаят ученици, които не могат да учат наравно с темпото на класа; такива, които имат специални потребности и необходимост от по-различна подкрепа, за да успяват и да напредват в усвояването на знания, умения и компетенции.

Понякога родителите идват и изразяват своето желание децата им да получава допълнителна подкрепа, тъй като са наясно с трудностите, които срещат,  но има и случаи, в които учителите са тези, които установяват затруднения и проблемни области в развитието на децата. Независимо от начина на идентифициране на специалните потребности, допълнителната подкрепа стартира по нормативно определена процедура.

Документацията, която ще опишем, обхваща цялостния процес за начало на процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа за дете със затруднения в обучителния процес. Можем да наречем тази ситуация “процедура за нов случай”, защото детето до момента не е идентифицирано като дете със специални образователни потребности.

Ето и какъв е пътят, за да започне да получава ресурсно подпомагане от специалисти според потребностите му. Необходимо е да преминете последователно през следните 6 стъпки: 

Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

След като заповедта от стъпка 6 – тази за одобряване предоставянето на допълнителна подкрепа – вече е факт, ученикът е със специални образователни потребности може да започне работа със специалистите.

Примерни образци на гореизредените документи можете да намерите тук, както и на сайта на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование във вашата област.

Показаната по-горе последователност касае деца, които до момента не са получавали допълнителна подкрепа. Тя се реализира еднократно с цел да се установи, че детето се нуждае от подкрепата на ресурсни специалисти. Продължителността на предоставянето ѝ ще бъде посочена в заповедта на директора на РЦПППО. 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие може да бъде краткосрочна и дългосрочна.

 • краткосрочна допълнителна подкрепа – предоставя се за определен период от обучението на детето – от една година до завършване на съответния етап от степента на образование;
 • дългосрочна допълнителна подкрепа – предоставя се за повече от един етап от образованието на ученика.

Документация за предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие през учебната година

През учебната година в личната папка на ученика със СОП се разработват, попълват, и прилагат следните документи

Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

Примерни образци на документи на ЕПЛР може да видите тук:

Заявление от родител

Всяка следваща година предоставянето на допълнителна подкрепа се реализира, без да е необходима нова оценка от Регионален екип за подкрепа за личностно развитие и без да се издава нова заповед за одобряване от директора на РЦПППО.

Необходимо е обаче  заявление от родител, в което е изразено желание детето да продължи да получава вече одобрената допълнителна подкрепа.

Заповед на директора за сформиране на екип

Следващият необходим документ е заповед на директора за сформиране на ЕПЛР /примерен образец/;

Директорът трябва отново да сформира екип за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ – за настоящата учебна година. Ако не разполага с необходимите специалисти, които да подкрепят детето, може да ги изисква от областния Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /заявление образец 2/. В състава на ЕПЛР задължително се включват учители от образователната институция, логопед психолог и други специалисти според потребностите на детето.

Доклади от педагогическите специалисти, включени в ЕПЛР

Учителите от ЕПЛР правят оценка на образователните потребности на ученика. Всеки от тях описва своите наблюдения и постигнати резултати от ученика в кратък доклад до ръководителя на ЕПЛР. 

Карта за оценка на образователните потребности на детето  /примерен образец/

Картата за оценка на потребностите се попълва съвместно от всички педагогически специалисти, включени в състава на ЕПЛР. Тя съдържа информация за общия здравословен статус на ученика, неговото познавателно, когнитивно, езиково-говорно развитие и образователни постижения. В картата се изписва становището на екипа относно необходимостта от предоставяне на подкрепа, специалистите, които могат да подкрепят детето и препоръки според потребностите в конкретния случай.

План за подкрепа /примерен образец/

Планът за подкрепа е водещ документ при предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие. В него се описва цялостната подкрепа за ученика със СОП, определена на основата на извършената от екипа оценка. Отразява се вида на подкрепа и специалистите, които ще подкрепят детето. Набелязват се цели и методи за тяхното реализиране. Описва се седмичната честота на работа на специалистите и екипното взаимодействие между всички участници в предоставянето на подкрепата. При промяна в някои от компонентите на плана за подкрепа се прави актуализация в съответната част.

Индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми

Индивидуален учебен план се утвърждава се със заповед на директора на училището. За ученици със СОП в дневна форма на обучение се изготвя при необходимост, преценена от ЕПЛР, а за ученици със СОП в индивидуална форма на обучение – задължително. Индивидуалният учебен план съдържа: 

 • броя на учебните седмици по класове;
 • наименованията на учебните предмети и седмичния брой часове по учебните предмети/ модули;
 • пояснителни бележки за отразяване на особеностите по прилагането му.

Екипът за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма за всеки предмет от учебния план. При разработването й се спазват рамковите изисквания, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование /чл.95, ал.7 и 8 от Закона за предучилищното и училищното образование/. Програмата се утвърждава се от директора на училището.

Повече информация за разработването на индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми може да намерите в глава 5 на Наредба за приобщаващото образование

Доклад/карта за напредъка в развитието /примерен образец/

Постигнатите резултати от обучението на ученика със СОП се отразяват в края на първия учебен срок и в края на учебната година. Нанасят се в карта за напредъка или се вписват в доклад за напредъка в развитието на ученика със СОП. Според постигнато в обучението до момента се определя и необходимостта от промяна и актуализации в плана за подкрепа за предстоящия учебен срок или учебна година.

Доклад за дейността на ЕПЛР

Цялостната дейност на екипа за подкрепа за личностно развитие се описва в доклад за дейността на ЕПЛР за всеки ученик със СОП. Докладът съдържа информация за състава на екипа, дейността му през отчетния период, брой  проведени заседания, инициативи и форуми на ЕПЛР, изяви на детето, участия в проекти, изложби, конкурси и други извънкласни дейности и мероприятия.  Той представя анализ на ефективността на екипното взаимодействие, силни и слаби страни, както и препоръки за оптимизиране на дейността.

Изготвянето на този комплект от документи на пръв поглед изглежда трудно за осъществяване, дори невъзможно. Но много училишни екипи се справят, ще се справите и вие!

Не забравяйте, че не сте сами в този процес. Документацията се подготвя от всички педагогически специалисти, включени в ЕПЛР. Със сигурност ще има много въпроси и неясноти, но винаги може да се консултирате с колеги с повече опит в предоставянето на ресурсно подпомагане или със специалистите от РЦПППО. Много от затрудненията в изготвянето на документацията могат да се преодолеят, когато повишите вашето ниво на информираност по темата. Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по области имат свои сайтове, на които може да откриете полезна информация, както и необходимите образци и заявления за допълнителна подкрепа. Провеждат се и обучителни курсове за административната ангажираност в процеса на приобщаващо образование, в които може да се включите, за да придобиете сигурност и уверено да се справите с тази задача.

Вие сами ще установите, че с практиката воденето на тази документация ще стане нещо обичайно и далеч вече няма да създава онези натовареност и дискомфорт, които сте изпитвали в началото. Положените усилия и повишената информираност по темата ще направят път на рутинността, а затрудненията ще отстъпят пред уменията. 

Насоки за изготвяне на документация за предоставяне на допълнителна подкрепа за ученици със СОП

 • Подготвяйте документацията съвместно с останалите учители и специалисти от екипа за подкрепа за личностно развитие. Споделете тази отговорност. Тя не е задължение само на координатора, само на ръководителя на екипа или само на ресурсния учител. Всички педагогически специалисти трябва се включват в попълване картата за оценка на образователните потребности или в разработването на плана за подкрепа;
 • Използвайте конкретика при разработването на документацията. Не се изразявайте с изречения по периферията на същността, а с точно формулирани фрази, които отвеждат до конкретни действия;
 • Отразете реално възможностите на детето, но не акцентирайте върху тава какво не може и с какво не се справя, а опишете нивото на неговите възможности. Те ще ви послужат за основа, върху която да надграждате умения и компетентности;
 • Формирайте разумни цели за реализиране, възможни за постигане в споменатия период, за който изготвяте документите /най-често за една учебна година/. Няма смисъл за дете, което не познава все още всички букви от азбуката, да имате цел да подобрите неговата четивна техника. Това трудно би се случило в рамките на няколко месеца. Винаги съобразявайте целеполагането с потенциалните възможности на ученика;
 • Включете родителите в процеса на оценка и разработване на плана за подкрепа на ученика със СОП. Те са ценен източник на информация и много реално могат да преценят възможностите на своето дете и от каква подкрепа се нуждае то. Не пропускайте да им предоставените изготвените документи, за да се запознаят с тях и да ги подпишат. Бъдете в постоянен диалог с тях не само по време на изготвяне на документацията, но и през останалото време на учебната година. Поддържайте връзка дори по време на ваканциите. Те имат какво да споделят. Чувстват се сигурни, когато имат вашата подкрепа, и много се радват, когато малките успехи на детето им са споделени  от неговите учители;
 • Не се притеснявайте да потърсите помощ в моменти, в които смятате, че вашето ниво на компетентност е недостатъчно, за да се справите сами. Може да получите подкрепа от ресурсните специалисти, които са включени в ЕПЛР или да потърсите методическа подкрепа от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование във вашата област; 
 • Не допускайте хаос сред документите си. Стремете се винаги всичко да е подредено в необходимата последователност, организирано и систематизирано. Не забравяйте, че документацията е огледало на вашата институция.

Много скоро ще установите, че мисията далеч не е толкова невъзможна, колкото изглежда. Трудно е началото! Оптимизирайте максимално дейността по документацията, защото същинските усилия предстоят. Процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа е само увод, който отвежда да необятното изложение, в което вие трябва да съсредоточите усилията си – в реалния процес на приобщаване на детето.

Прочетете още: ”Как да приобщим в класа дете със специални образователни потребности (СОП)?”

 

Литература:

 1. Процедура по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
 2. Документи за предоставяне на допълнителна подкрепа
 3. Примерни образци и документи
 4. Документи на ЕПЛР
 5. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Велико Търново
 6. Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики за приобщаващо образование – философия и практика на подкрепата
 7. Закон за предучилищното и училищното образование
 8. Наредба за приобщаващото образование

 

Още полезни статии:

Игрови подход и игровизация

Интерактивно обучение в детската градина

“Всеки, който е започнал да прилага интегрирано, проектно базирано обучение, никога не се е върнал към традиционната фронтална урочна форма. Представеното педагогическо взаимодействие изгражда учители

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали