Подобряване на уменията по български език чрез превод от английски език

Гимназистите често са привлечени повече от чуждите езици, отколкото от родния им език. Може ли учител по български език и литература да използва това, за да повиши компетентностите на своите ученици при създаване на български текст? Може, и още как! Така се е зародила идеята за един интегрален образователен метод и рядко срещана дейност в часовете по родния език – превода от чужд език. 

Визитка на практиката

Име: Превод от английски език за подобряване на уменията по български език

За кого е подходяща: прогимназиален и гимназиален етап

Продължителност: 10 учебни часа през първи срок и 10 учебни часа през втори срок

Необходими материали/умения: висока езикова култура по английски и български език на учителя; предварително подготвени задачи за сравнителни анализи между двата езика

Информация за учителя: Цветелина Георгиева е учител с над 30-годишен стаж. Преподавала е една година в родния си град Габрово, след това продължава професионалната си дейност в София. Към момента е учител по български език и литература в столичното 134 СУ “Димчо Дебелянов”. Сътрудничи в издаването на множество учебни помагала към изд. “Просвета”, тренировъчни тестове за външно оценяване и подготовка за матура. Учителската професия избира, защото търси място, на което да се чувства полезна. Времето, прекарано с учениците я зарежда с положителни емоции и винаги отива с усмивка на работа.

Цели:

  • използване на междупредметни връзки в уроците;
  • подобряване на уменията и знанията по български език и литература.

Описание на практиката:

Търся нещо, което да направи уроците ми интересни. Търся провокация за децата. Да правят нещо, което другите не правят.” – споделя Цветелина Георгиева. Допълва, че е забелязала интереса на учениците си към английския език и решава да го използва, за да подобри уменията им по предмета, който преподава – български език и литература. В същото време нейните колеги по английски език пък споделят, че учениците се затрудняват да правят преводи от английски на български език.

Затова г-жа Георгиева използва превода като дейност, която да усъвършенства езиковата култура на децата. В поредица от 10 урока през първия и 10 урока през втория учебен срок учениците се запознават с особеностите, общи за българския и за английския език, както и с езиковите употреби, характерни само за единия от двата езика.

Книги, които учениците превеждат от английски език на български език

Задачата, която учителката избира за седмокласниците, е да преведат книжка, написана на английски език –‘Beauty and the Beast’, като си представят, че може да я издадат на български език. Текстът е съобразен с нивото на владеене на чужд език на учениците. Конкуренцията между младите преводачи е голяма, по мнението на г-жа Георгиева. В процеса на работа се оказва, че знанията по българска граматика са особено важни. Докато са превеждали, учениците често са се сблъсквали с различни езикови въпроси и с ентусиазъм са търсили отговорите. По този начин са си припомнили  голяма част от изучения вече материал.

Учебен час, в който учениците пишат своите преводи

Г-жа Георгиева разчита не само на своя преподавателски опит и интуиция, но и на данни. На първия етап от обучението (в областта на синтаксиса) учителката установява следните резултати: подобряват се комуникативните умения на учениците, свързани със строежа на изречението и по-точно – с подходящото използване на различни варианти в словореда и с правилното свързване на думите в словосъчетания. 

За сметка на това пък незначително се увеличава относителният брой на повторенията на думите и броят на грешките при свързване на подчинените изречения в състава на сложното изречение. Обяснението на този факт се търси в същността на грешките – повторенията са лексикални грешки на текстово равнище и допускането им вероятно се дължи на неумението на учениците да намерят подходящ синоним или на тяхното невнимание. Трябва да отбележим също, че подрастващите рядко се връщат да прочетат целия текст, който са създали, и да направят необходимите поправки. Най-голям е делът на грешките, допуснати при употребата на думата в контекста. 

Това е и причина учителката да разработи втората част на системата за обучение, която поставя акцент върху овладяването на стилистичните употреби на лексикалните единици. На втория етап от обучението (в областта на лексикологията) се установяват следните резултати: 

  • Най-добрите постижения са свързани с намаляване (почти три пъти!) броя на повторения на думи и изрази.
  • Значително (повече от два пъти) се подобряват и резултатите при другите наблюдавани показатели – брой грешки при неправилна употреба на думата в контекста, при избор на подходящ лексикален синоним, при неуместно смесване на думи и изрази от различни лексикални пластове и при употребата на фразеологизъм.  

Наблюденията над индивидуалните постижения на учениците показват, че 75% от общия брой ученици са възприели добре учебното съдържание и благодарение на направените анализи и упражнения са изградили необходимата социолингвистична и езикова компетентност. Самите те са удовлетворени от постигнатите резултати и мотивирани за бъдеща работа.

Цветелина Георгиева смята, че това е доказателство за правилната насока в провеждането на методическата дейност: Тази практика ме убеди, че учителят не трябва да се стреми да даде цялото знание на своите ученици – това е невъзможно. Но той трябва да провокира интереса на младите, да събуди мисълта им и да посочи смисъла на бъдещите им усилия.”

Защо да опитате тази практика:

  • тя изгражда умения за сравнителни анализи в българския и чуждия език – използване на метафори, правилна конструкция на изреченията и др.
  • допринася за едно по-добро разбиране на езиковите средства в двата езика, овладяване на писмените и устните преводи от английски на български език;
  • спомага за обогатяването на речников запас.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали