Пътеводител на руски език – “Бургас от А до Я”

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • бяла дъска, интерактивна дъска, цветни маркери;
  • учебник, тетрадка-речник, тетрадка за работа в клас;
  • презентация по учебното помагало „Москва от А до Я“, учебно помагало „Москва от А до Я“ (на хартиен носител) и учебно помагало „Санкт-Петербург от А до Я“;
  • таблети
Време за активността: 6 седмици

Цели по предметно знание

  • подобряване на комуникативните умения по руски език и обогатяване на речника.

Цели по умения

  • учениците развиват критично мислене;
  • изграждат умения за сътрудничество;
  • развиват креативност и иновативно мислене;
  • ангажират се в учебния процес и развиват организационни умения.

Проектът “Бургас от А до Я” представлява азбучен пътеводител на град Бургас, който дава информация на руски език за някои от неговите забележителности под формата на презентации. По проекта с подкрепата на г-жа Нели Доброджалиева работят ученици от 11. клас от Търговска гимназия – Бургас, които го реализират в рамките на 6 седмици (по време на часовете и като самостоятелна извънкласна работа).

Пътеводител на руски език - “Бургас от А до Я”

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Първи урок

Дейността по проекта започва с въвеждащ урок “Азбука Москвы”, който се провежда в рамките на два учебни часа и представлява изложба на известни руски забележителности и личности, представена в учебника. Урокът има за цел да въведе учениците в темата на проекта и да усъвършенства уменията за говорене на руски език чрез участие в беседа.

За домашна работа г-жа Доброджалиева поставя задача на трима ученици (които са изявили желание) да потърсят пътеводители на руски език за забележителностите в Бургас. Учениците трябва да потърсят такива издания на следните места: в училищната библиотека, поне в три книжарници и в интернет. 

Втори урок

Вторият урок (пак с продължителност два учебни часа) отново е въвеждащ и включва работа с текст. Основните задачи са изясняване на дейностите и целите на проекта чрез дискусия, надграждане и разширяване на темата Градски забележителности в помагалото “Азбука Москвы” от предходния урок, усвояване на нова лексика и не на последно място – обогатяване на общата култура на учениците. Учителката се опитва да насърчи и най-притеснителните единайсетокласници да изразят идеите и чувствата си по темата, за да се отпуснат да говорят пред публика на руски език. 

Във втория час г-жа Доброджалиева проверява и поставената домашна работа. Всеки един от тримата доброволци представя пред класа информацията, която е намерил за рускоезичен пътеводител на град Бургас.

Изводите от проучването са, че в училищната библиотека няма книга с подобно съдържание, а в книжарниците могат да се открият само две книги, посветени на Бургас, при това само на български език – „Бургаският жаргон до 1989“ и „Бизнес каталог. Бургас и региона“. В интернет има отделни статии на руски език за различни забележителности в града, но не и цялостен пътеводител. Така учителката по логичен начин въвежда идеята на проекта и изразява увереността си, че с общи усилия учениците от класа биха могли да създадат подобен продукт, достъпен за гражданите и гостите на град Бургас, владеещи руски език. 

Г-жа Доброджалиева разделя 25-имата ученици в 5 групи. Екипите си избират капитани, след което получават по 6 букви от руската азбука, с които трябва да започват обектите в техните презентации за пътеводителя. Обсъждат се изискванията за съдържанието на презентациите и капитаните получават програма за изпълнение на дейностите по проекта. Екипите могат да включат видеа и авторски снимки или да изработят други материали, чрез които по креативен начин да представят буквите и забележителностите си.

На този етап учителката разяснява и критериите за оценяване на груповата презентация – креативност, правилно конструиране на изреченията на руски език (тук правилото е по-малко текст, но грабващи вниманието изречения) и спазване на времето – 10 минути на представяне. Оценяват се също и компонентите на слайдовете – например дали използваният шрифт е четлив и други технически характеристики. 

Трети урок

Третият урок представлява извънкласна дейност – изнесен урок в Регионалния исторически музей и в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас. Беседите са насочени към информирания избор на забележителност, като имат за цел да провокират учениците да проявят креативност и иновативност в този процес. 

По време на четвъртия и петия урок учениците по групи представят своите презентации.

Пътеводител на руски език - “Бургас от А до Я”

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Ефективността на използваните методи в уроците си г-жа Доброджалиева проследява чрез анкета за обратна връзка. На въпроса “Доволен ли си от общуването в групата по време на работата ви?” 71,4% от учениците отговарят утвърдително. Единайсетокласниците са на мнение, че работата по проекта ги е подпомогнала да формират умения за критично мислене – 80% от тях споделят мнението, че по време на груповата работа са разсъждавали, преценявали и анализирали. Почти всички ученици в класа – цели 90,5% от анкетираните – осъзнават, че проектът им е помогнал да развият уменията си за самооценяване. Те са имали възможност да оценят дали са избрали точната информация, как са я приложили в презентацията и дали са се сработили с членовете на екипа си. 

“Тази практика дава на учениците от гимназиален етап по-голяма свобода в ученето, като им предоставя възможност сами да организират и подбират информацията и дейностите си по проекта. Сами преценяват кои са значимите места и забележителности в града. Имат възможност да изразяват мнение и да приемат критика вътре в групата, докато достигнат до обща идея за крайния продукт, който трябва да представят. Всички тези дейности по проекта развиват у учениците умения като работа в екип, критично мислене, емоционална интелигентност, сътрудничество, комуникационни умения.”, обобщава учителката.

КАК ДА НАДГРАДИМ ДЕЙНОСТТА?

“В 12. клас работата по този проект може да се продължи, като се разшири обхватът му. Може например да се направи азбучен пътеводител на България на руски език. Може също така да се сформира училищен екип с колегите по английски и немски език и с колегите по информационни технологии и да се направи цял сайт, посветен на град Бургас и неговите забележителности на трите езика. Тази практика ще включи ученици с различни възможности и потребности, като гимназистите сами ще разпределят задачите си по проекта. По този начин всеки може да се занимава с дейност, към която има по-голям интерес – събиране на информация, графично оформление, създаване на интерактивен продукт (видео, колаж и т.н.)”, допълва г-жа Доброджалиева.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Нели Доброджалиева
Учител по руски език
Нели Доброджалиева е учител по руски език в гимназиален етап малко над 6 години, а от три години преподава в Търговска гимназия, гр. Бургас. Завършила е руска филология в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Има и следдипломна квалификация за детски учител. Преди да се посвети на образованието, Нели работи в сферата на туризма. В свободното си време обича да чете и да ходи на театър.

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали