Интерактивен урок по човекът и природата

Онагледяването на учебното съдържание повишава степента на усвояването му от учениците. По този начин се задействат всички сетива на възприемане – зрителните, механичните, слуховите, тактилните и емоционалните. В основата на ефективното учене е мотивацията за учене, която се основава на позитивни емоции.

“Съвременните обучаващи технологии включват виртуални светове, интерактивни мултимедийни библиотеки, безжични технологии и използване на мобилни устройства. Факт е, че новото поколение деца идва със завидни способности да работи с различните електронни и компютърни иновации. Желанието ми бе да индивидуализирам работата си и да създам урок с ресурси, изработени от децата, и с различни мултимедийни средства. Крайната цел беше да направя преподаването си интересно за учениците, като предизвикам повишаване на познавателната им активност”, споделя класният ръководител на 4. клас в СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич – Даниела Атанасова.

Визитка на практиката

Име: Интерактивен урок по човекът и природата

За кого е подходяща: начален етап – 4. клас

Продължителност: една седмица за подготовка и един учебен час за представяне на избрания урок

Необходими материали/умения: табла, картони, листи, пособия за рисуване и илюстрации, малки платнени торбички, билки, компютри

Информация за учителя: Даниела Атанасова има 32-годишен стаж като начален учител. Завършила е специалност “Начална училищна педагогика” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Към момента е класен ръководител на 4. клас в Средно училище “Димитър Талев”, гр. Добрич. Тази година учителката е наградена от Министерството на образованието и науката с грамота за иновативен учител. През свободното си време обича да пътува и да бъде сред природата.

Цели:

  • използване на съвременни образователни технологии в часовете;
  • изграждане на навици за анализиране на текст и пресъздаване на извлеченото послание чрез визуални методи;
  • мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес.

Описание на практиката:

“Благодатна материя за един интерактивен урок, представен с помощта на образователната платформа MozaBook, са часовете по човекът и природата в начален етап. Заедно с учениците избрах темата „Групиране на растенията и тяхната среда на живот”, защото разнообразието на растенията в нашата страна е много голямо, нашата природа е уникална, а ние искаме да я опознаем. При разработване на урока се ръководех от идеята как лесно, интересно и точно да представя съдържанието на учебния материал и да дам практическа насоченост на учебното съдържание. Заложих на проектна работа, насочена към различни дейности”, разказва Даниела Атанасова.

Съдържанието на избрания урок се разделя на малки части, като всяка група от класа има собствена подтема и работата на всички е важна за постигането на крайния резултат. Групите са сформирани въз основа на общите интереси на учениците. Децата са активни участници, които сами конструират новото познание. Предварителната подготовка за урока се осъществява в часовете по дейности по интереси при целодневна организация на обучение. 

Интерактивен урок по човекът и природата Интерактивен урок по човекът и природата

Ето и какви са задачите на всяка група и какво представят пред класа:

Първа група – децата от тази група са художници и имат за задача да създадат табло, на което да илюстрират растения, които обитават водата или живеят край бреговете на водните басейни. Илюстрациите трябва да бъдат подкрепени с подходяща кратка информация. 

Втора група – учениците от тази група работят по темата „Растения в горите“. Тя е представена под формата на презентации, създадени от учениците в часовете по информационни технологии. Всеки ученик трябва да си избере вид гора за презентиране – широколистна, смесена или иглолистна. Изискването към презентациите е да не са повече от три слайда, а информацията да е подкрепена с подходящи илюстрации. Учениците гласуват, за да изберат три презентации, най-точно илюстриращи поставената тема, които да бъдат представени по време на интерактивния час. 

Трета група – четвъртокласниците от третата група имат задача по темата „Растенията по високите части на планините“. С помощта на инструментите на програмата MozaBook учениците представят няколко упражнения, по които работят пред съучениците си в часа. Упражненията включват задачи за свързване на начална информация с твърдения, които могат да я допълнят, и попълване на думи в текст по темата с празни места. Упражнението завършва с метода “Светкавица” (мозъчна атака), при който се струпват различни растения и един ученик от групата трябва в рамките на 1 минута да ги подреди като започне от най-ниските до най-високите части, според това къде обичайно се срещат растенията в планините. Целта е децата да бъдат подготвени предварително с урока, за да могат да покажат знанията си по време на упражненията. 

Четвърта група – „Защитени растения“ е темата, по която работят учениците от четвърта група. Те трябва да изработят лапбук за билките. В дейности по интереси правят табло, на което се залепят торбички с билки. По време на часа те ги помирисват и споделят със съучениците си информация за какво се използват, какво лекуват и т.н. Работата на тази група е много приятна за всички, защото след часа следва изненада – учителката черпи децата с чай от билките, които са представили. 

В края на часа се представя и предварително зададена от учителката индивидуална проектна работа – ученик от класа изработва 3D макет на широколистна гора. Учениците имат възможност да видят и 3D анимация на широколистна гора отново от ресурсите на MozaBook. 

“Ролята на учителя в тази групова работа е да бъде инструктор и координатор при създаването на дидактическия софтуерен продукт и при реализирането на основните дидактически принципи като активност, гъвкавост, достъпност, нагледност, последователност, системност, свързване на теорията с практиката и възможност за индивидуален подход”, споделя още за дейностите в интерактивния урок Даниела Атанасова.

Защо да опитате тази практика:

  • предложените дейности усъвършенстват умението за работа в интернет среда;
  • подобряват се уменията за екипна работа;
  • развиват се креативност и творчество.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Фестивал на професиите или как да ангажираме родителите в училищния живот?

Като учител винаги съм смятала, че ефективното партньорство с родителите е изключително важно за успехите в класната ми стая. Като родител обаче бях поканена единствено

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали