Как да използваме визуални образи в обучението по Литература

Мария Камбурова е учител по български език и литература в Средно училище “Пейо Крачолов Яворов”, гр. Пловдив. Г-жа Камбурова споделя с нас практика за употреба на визуални средства в обучението по литература. Тя забелязва, че някои от моралните категории, обсъждани в часовете по литература, са твърде абстрактни за учениците. За да подпомогне усвояването им, тя решава да включи и визуални образи – снимки, рисунки, с които да улесни разбирането. По този начин тя стимулира учениците да излязат от рамката и да се включат активно в учебния процес. 

В хода на дейността учениците й заснемат образи или обекти, които най-плътно покриват тяхната идея за определено понятие, използвано в анализ на литературна творба. Благодарение на визуалното представяне, понятия като богатство, бедност, милосърдие, справедливост придобиват по-дълбок смисъл за децата.

“По този начин мотивирам учащите да излязат от позицията на “консуматори” на учебно съдържание и да се превърнат в негови активни потребители, способни да съотнасят урочния материал към собствените си идейно-емоционални и поведенчески нагласи., споделя г-жа Камбурова.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Работа с визуални образи в обучението по литература

За кого е подходяща: ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение

Продължителност: няколко учебни часа

Необходими материали: телефон или камера за заснемане, мултимедия, компютър/лаптоп

Цели:

  • разпознаване и интерпретиране на различни човешки състояния, разглеждани в произведенията по литература;
  • провокиране на проява на креативност;
  • придобиване на увереност за аргументиране гледната точка;
  • усвояване на умения за презентиране на готов продукт пред публика.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

В хода на практиката учениците имат за задача да изразят своята представа за ключови теми в литературните творби посредством снимка или рисунка. Такива теми могат да бъдат “богатство”, “бедност”, “несправедливост”, “страдание” и т.н.

След това учениците представят илюстрованите кадри – заснети или нарисувани, като всеки ученик последователно се изправя пред класа, за да разкаже историята на своите фотообрази/рисунки, да мотивира избора си и да изведе концепцията си за избраните понятия. 

КАК ДА ПРИЛОЖИТЕ

1.Представете на учениците задачата и краен срок за изпълнение. Обяснете им, че трябва да намерят и заснемат с телефоните си или да нарисуват с избрани от тях техника и материали образи/обекти, които представят тяхната идея за определено понятие.  Информирайте ги, че след това ще презентират кадрите/рисунките пред съучениците си, като аргументират своя избор. Предварително уточнете на какъв източник ще представят проектите си – дали сами ще изготвят презентация или пък ще изпратят снимките на преподавател. 

*Ако учениците изучават стихотворението „Братчетата на Гаврош” например, можете да им дадете за задача да разсъждават върху проблемите за социалното страдание, бедността, справедливостта, милосърдието. 

2. Учениците изпълняват конкретната задача – в случая трябва да заснемат два кадъра, които според тях най-плътно покриват представите им за богатство и бедност (или други две понятия по Ваш избор).

3. В следващия етап от практиката учениците представят заснетите кадри, като всеки ученик последователно се изправя пред класа, за да разкаже историята на своите фотообрази. Всеки мотивира избора си на заснемане и извежда кратка концепция за понятията „богатство” и „бедност” (или други понятия, които са включени в заданието). Успоредно с това останалите ученици имат задача да впишат в предварително раздадени работни листове отделните дефиниции и в края на часа да откроят три от тях, които в най-пълна степен импонират на собствената им представа. 

Разгледайте галерията с изображения на тема “Богатство – Бедност”

 

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Г-жа Мария Камбурова смята, че в резултат на практиката учениците преминават през визуално-образното осмисляне на проблемите и получават възможността да ги пречупят през контекста на собствения си мироглед, както и да ги превърнат в част от от собственото си емпирично познание. Това в значителна степен улеснява последващата познавателна дейност, прави часовете по-интересни, провокира креативността. От опита си г-жа Камбурова споделя, че резултатите от писмени изпитвания върху литературния материал при учениците от класове, в които практиката е приложена, надвишават с повече от половин единица тези, които се обучават изцяло в рамките на традиционните учебни практики.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ 

  • Предварително разгледайте предложените от децата материали и ги подредете в рамките на определена логика, за да избегне повторенията, както и хаотичното им поднасяне на аудиторията.
  • Ако някое от децата не разполага с телефон, позволяващ заснемане, нека бъде стимулирано да нарисува идеите си, а не да се отказва.
  • Подгответе работни листове за всички ученици, така че всички да следят по-ангажирано случващото се. По този начин учениците се чувстват участници в целия ход на презентирането, упражняват способността си за оценка на видяното, активизират умението за съотнасяне между собствената си работа и тази на своите съученици.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали