Интегрираните открити практики в помощ на обучението по БЕЛ

Често се случва учениците билингви да не владеят достатъчно български език, когато постъпват в училище. Необходимостта от подпомагане на обучението по български език е причина много учители да търсят по-различен подход и нови пътища в преподаването. 

Преди повече от десет години по този нов път тръгват г-жа Марияна Ангелова и г-жа Дияна Янкова, – първо в извънурочна дейност, а днес вече и в урочна. Двете преподават в ОУ “Панайот Волов”. Училището се намира в непосредствена близост до Шекер махала в Пловдив и в него се обучават деца от подготвителна група до седми клас с различен етнически произход, най-вече ромски и турски. 

Двете учителки вярват, че “…добрият учител обича това, което прави и тези, за които го прави”.  Затова са решили да споделят с нас своята добра практика. Сигурни сме, че предложените идеи и творчески дейности ще допаднат на всички ученици, независимо дали са билингви, или българският е майчин език за тях.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Интегрирана открита практика по БЕЛ за ученици от 4. и 5. клас

Цели: Създаване на интерактивна учебна среда, която:

 • позволява повишаване на мотивацията за учебно-възпитателния процес;
 • предлага различни форми на образователна дейност;
 • развива личностните качества на учениците и подобрява тяхното благосъстояние.

Подходяща е за: Ученици от 4. и 5. клас, но може да бъде адаптирана

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Интерактивната открита практика е актуална и активна форма на образователна дейност в обучението по български език. Тя има практическа насоченост и е средство за повишаване на ефективността от обучението. Осъществява се под формата на открит урок – празник, което още повече мотивира учениците. Те са разделени в групи по класове, облечени са в народни носии, а техни гости са родителите, други учители и журналисти. Тази открита практика е много подходяща за учители, работещи в мултикултурна среда и желаещи да приемат предизвикателството на новото време.

По време на открития урок учениците показват как чрез правене, чрез действие и опит се учи. Госпожа Ангелова споделя: “Участниците в дейността владеят български език на различно ниво, но всички имат дефицити в езиковите, литературните, социокултурните и комуникативните компетентности. Обединява ги желанието да се развиват, да знаят, да могат, да се изявяват, да са заедно в училище, да се занимават с нови и интересни дейности. Участваха на живо пред публика – учители, родители и журналист, като създадоха спектакъл, твориха, забавляваха се и учеха”.

Открит урок с ученици от 5. клас

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

За да бъде реализирана интегрираната практика, се преминава през два основни етапа – творчески проект и творческа реализация. 

Творчески проект

 1. Поставя се тема, като се търсят допирни точки между 4. и 5. клас. Темата на интегрираната практика по БЕЛ в ОУ “Панайот Волов“ е “Фолклорни празници”.
 2. Избира се идея, т.е. това, което искаме да внушим на участниците и гостите – да демонстрираме силата на ученето чрез правене.
 3. Поставя се задачата на практиката или защо го правим – за сме активни, знаещи и можещи.
 4. Набелязват се действия за подготовка, както за учителите, така и за учениците:
 • Към задачите на учителя спадат:

– планиране на дейностите за учениците по време на интегрираната открита практика – слушане, говорене, четене, писане, художествена творческа дейност;

– проектиране съдържанието на темата;

– изготвяне на план-конспект;

– разработване на работни листове по БЕЛ, нагледни материали и дидактични средства;

– избор на място за провеждане на урока, подготовка на зала и реквизит;

 • Предварителната подготовка на учениците включва:

– наизустяване на стихове;

– разучаване на песен.

 1. Избират се роли на участниците по време на самата реализация на практиката. 

Творческа реализация

Избраната тема “Фолклорни празници” залага на емоциите и на това децата да изразят себе си по възможно най-добрия начин. По време на практиката учениците минават през няколко основни задачи:

 • Запознават се с фолклорните празници Лазаровден, Цветница, Великден и някои  традиции и обичаи, свързани с тях – учениците четат стихотворения, решават ребуси, отговарят на въпроси към текст, всички свързани с изброените празници;
 • Работят с непознат литературен текст и извличат  информация от него, свързана с литературни, езикови и комуникативни компетентности;
 • Възприемат и чувстват посланията на фолклорен текст на тема “Празници“.

Тук може да намерите подробна методическа разработка на темата, презентация и работен лист за учениците.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Интегрираните открити практики развиват уменията за активност и сценично поведение на учениците. Формират се компетентности по БЕЛ, свързани с четене с разбиране, писане, говорене, слушане. У учениците се формира култура на общуване, емоционалност, уважение към труда на другите и толерантност. Обогатява се тяхната речева култура. Научават се да общуват в различни речеви ситуации, използвайки правилна и изразителна реч. Усъвършенства се умението за работа в екип чрез продуктивно сътрудничество със съученици от различен клас.

След реализирането на практиката г-жа Ангелова споделя: “Всички ученици искат да участват в тържествата на училището. Учениците са придобили самоувереност. Повиши се и тяхното желание да вземат участие в часовете по БЕЛ и в извънкласни дейности”.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Важно е темата и адаптирането на учебния материал да е съобразен с възможностите на учениците, с техните социален опит, култура и етнос. Нека всеки ученик има роля по време на събитието.

Хубаво е атмосферата да е различна от обикновения час. По този начин учениците ще бъдат изведени от зоната си на комфорт и ще могат по-добре да усетят преживяването.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали