Как да отключим креативността на учениците чрез мисловни карти?

Д-р Анита Николова е преподавател по български език и литература в ЧОУ „Роналд Лаудер“ – София. Описаната практика е приложима за всички хуманитарни предмети.

Визитка на практиката

Тема: мисловните карти в обучението по литература в 7. клас
Предмет: БЕЛ (може да се приложи по хуманитарните предмети)
Развивани умения:

  • синтез на информация;
  • визуалното представяне на идеи;
  • умение за учене и самостоятелност;
  • дигитални умения – работа с различни програми за разработка на мисловни карти (PowerPoint, Mindmap и др.)

Предимства: учениците учат, докато се забавляват
Необходими средства: листове, тетрадка, цветни моливи, химикали, компютър, интернет

Мисловните карти са утвърден инструмент, който отключва креативността на учениците и им позволява да разбират по-добре информация. Могат да се използват както с помощта на преподавател, така и самостоятелно – за домашна работа.

Практиката в няколко лесни стъпки

Стъпка 1: Прочитане на литературното произведение или информацията в учебника
Всеки ученик предварително трябва да се е подготвил, преди да започне работа върху мисловната карта. За целта е необходимо да прочете литературното произведение или информацията в учебника. След това идва ред на творческия процес. Учениците имат свободата да концептуализират информацията и да я представят по най-подходящия начин. Препоръчително е да работят в посока на часовниковата стрелка с цел по-лесното запаметяване на най-същественото.

Стъпка 2: Създаване на мисловната карта
Един от основните въпроси при създаване на мисловната карта е как информацията да се представи синтезирано и с помощта на различни изображения. Препоръчвам на учениците да изобразяват всеки нов момент от изучаваното литературно произведение с различен цвят, за да се откроява, което спомага запаметяването. Всеки ученик може да украси своята мисловна карта и да разгърне творческите си заложби (Фиг 1.). Как да отключим креативността на учениците чрез мисловни карти?Възможно е да използват специална програма за създаването на мисловна карта, което им позволява да подобрят своите умения по информационни технологии (Фиг 2).

Как да отключим креативността на учениците чрез мисловни карти?

 

Стъпка 3: Даване на обратна връзка
След като учениците са създали своите мисловни карти, следва проверка от учителя и коментар как мисловните карти могат да бъдат подобрени.
Обратната връзка включва:

  • анализ на начина, по който е представена информацията;
  • анализ на визуалното оформление;
  • анализ на допуснатите грешки.

Стъпка 4: Преговор

  • Една от най-силните страни на мисловните карти е, че позволява бързо и лесно да се преговори голям обем от информация, което ги прави много полезни в дните преди външното оценяване по български език и литература.
  • Докато работят върху задачата, учениците се разтоварват, което прави задачата лесна и приятна за тях.
  • Цветовете спомагат по-лесното запаметяване на новата информация.

Още полезни статии:

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали