Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

Ако преподавате английски език в начален етап, със сигурност ви е до болка познато какъв шок и ужас преживяват малките ученици, когато приятното устно наизустяване на песни, кратки ежедневни диалози и несложни думи по картинки от предучилищна възраст трябва да премине в развитие на умения за четене, писане и първично усвояване на граматически конструкции. Английският език не е фонетичен, т.е. произношението на думите не отговаря на техния правопис, поради което вероятността непрестанно да бъркаш, когато се опитваш да прочетеш или напишеш нещо, е гарантирана. Това може много да фрустрира и обезсърчи децата, както и да разклати крехката им увереност, че могат да се справят успешно с учебните задачи.

Г-жа Росица Атанасова-Минева е отдадена на мисията да мотивира учениците си от начален етап да учат активно и осъзнато и да трансформират страха си от грешки в желание за напредък. За целта тя използва интерактивната платформа Seesaw и арсенал от допълнителни дигитални инструменти, чрез които създава вдъхновяващи и вълнуващи преживявания, съпътстващи учебния процес.

Г-жа Атанасова-Минева е част от екипа на Пето ОУ „Митьо Станев” – гр. Стара Загора. Училището е иновативно от 2018 г. насам и се фокусира върху нови методи на обучение и оценяване, които да повишат ангажираността на учениците и да развият у тях ключовите 4К умения – за активно мислене, творчество, общуване и сътрудничество. Сред практиките на Пето ОУ „Митьо Станев” са използване на мултидисциплинарен подход, индивидуална и диференцирана работа с присъствието на двама учители в час, проектно и проблемно базирано обучение, обърната класна стая, елементи от метода Монтесори, психо-педагогически и творчески ателиета, формиращо и автентично оценяване. 

Г-жа Атанасова-Минева избира организирането на ученическо портфолио със Seesaw като креативен начин да стимулира самостоятелното учене, изграждането на обективна самооценка и формирането на умения за даване на ефективна обратна връзка. „Изследвам идеята за оценяване на цялостното развитие на децата. С помощта на портфолиото ученето става тяхно, сами го организират и сами проследяват напредъка си”, споделя тя.

Визитка на практиката:

Име: Организиране на електронно ученическо портфолио със Seesaw

За кого е подходяща: ученици от начален етап, но може да бъде адаптирана и за прогимназиален и гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: за работа в клас – интерактивна дъска или компютър с мултимедиен екран и интернет, за работа вкъщи – дигитално устройство (компютър, таблет или телефон) с интернет

Информация за учителя: Г-жа Росица Атанасова-Минева преподава английски език в начален етап в Пето ОУ „Митьо Станев” – гр. Стара Загора. Започва работата си там уж временно, но остава за постоянно и е част от екипа вече 33 години. Може да проследи педагогическия ген в рода си до прадядо сиѝ. Вярва в ученето през целия живот и постоянно развива уменията си – завършва индивидуална квалификационна дейност по Коменски във Великобритания и програма “Нови лидери в образованието” в САЩ. Чувства се много щастлива, децата са абсолютната ѝ любов и всеки ден ѝ е топло на душата сред тях. Смята, че в ролята на учител човек може да реализира велики дела.

Цели:

  • учениците самостоятелно планират и изпълняват учебните си задания с цел да подобрят академичните си резултати;
  • развиване на 4К уменията (комуникация, колаборация, критическо мислене и креативност) и на дигиталната грамотност на децата;
  • преодоляване на страха от правене на грешки и изграждане на стратегии за учене от тях;
  • формиране на умения за самооценка – учениците сами оценяват своята работа и тази на съучениците си според зададени от учителя критерии;
  • повишаване на мотивацията и ангажираността в процеса на учене.

Описание на практиката

Г-жа Атанасова-Минева е на „ти” с информационните технологии и непрекъснато ги използва, за да разчупи часовете си. На платформата Seesaw тя попада през 2015 г. и веднага разбира, че е особено подходяща за нейните ученици. Лесна за управление, пригодена за ползване от малки деца и достъпна от всякакви устройства (компютър, таблет, телефон), платформата предлага множество привлекателни дейности за учениците и възможности за педагозите.

Безплатната версия позволява създаването на виртуална класна стая, управлявана от двама учители, където е възможно да бъдат качени до 80 публикации. Влизайки в своя профил, учениците могат да рисуват чрез бяла дъска, да показват с показалка, да пишат текст и да добавят към него изображения, да качват снимки, да правят аудио и видео записи и, не на последно място, да гледат публикациите на съучениците си и да ги коментират. Seesaw прилича досущ на своеобразен училищен фейсбук, което го прави изключително притегателен за малчуганите. 

Платформата позволява също активирането на публичен блог на класа, където се споделят избрани публикации. Той може да бъде свързан с блога на други ученици от която и да е точка на света, така че децата взаимно да следят и коментират изпълнените от тях задачи и проекти.

Електронното портфолио служи като ученически дневник на постигнатия академичен напредък – има опция да бъде записано като PDF файл и да остане като спомен за цял живот.

Стъпка 1 – Предварителна подготовка

Като първа стъпка от водещо значение, г-жа Атанасова-Минева определя получаването на информирано съгласие от родителите за активно ползване на Seesaw профил от учениците. Те решават от какво устройство да работят децата им с платформата вкъщи и съответно имат възможност непрекъснато да следят активността им в нея.

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

Следващата стъпка е представянето на идеята пред стартиралите обучението си по английски език второкласници. Г-жа Атанасова-Минева прави демонстрация на някои от възможностите на Seesaw на интерактивната дъска по време на час. Показва им как се рисува, как се качва снимка с коментар, прави кратък запис, който гледат заедно и на финала обещава, че ако класът работи активно, всеки ще получи възможност да използва тези инструменти вкъщи. Децата са във възторг и нямат търпение да започнат.

Последната част от предварителната подготовка е активирането на виртуален клас и осигуряването на достъп на всички ученици до него . Това може да стане чрез QR код или линк, изпратен по мейл.

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

Стъпка 2 – Изграждане на ученическо портфолио със Seesaw

След като виртуалната класна стая е готова и достъпна за всички, г-жа Атанасова-Минева обсъжда с учениците какъв брой и какъв вид доказателства за учене ще събира всеки от тях в профила си (четене на уроци, презентации, проекти, домашни работи, писмени изпитвания, регулярни задачи и др.). Определят се също честотата и критериите за оценяване. 

Когато регламентът на взаимодействие във виртуалната класна стая е изяснен с всички, г-жа Атанасова-Минева стартира поставянето на заданията, които учениците трябва да изпълнят. Тук тя прибягва до употребата и на други полезни дигитални инструменти като Wordwall, където може да съставя най-различни учебни задачи с атрактивен дизайн, и Quizizz, с помощта на който създава кратки викторини за формиращо оценяване и получава обобщени данни за анализ и сравнение на резултатите.

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

Най-важната част от работата с портфолиото е предоставянето на регулярна обратна връзка от учителя, въз основа на която децата могат да подобрят постиженията си и да коригират направените грешки. Г-жа Атанасова-Минева ежедневно проследява доказателствата за учене на всеки и при нужда дава насоки за допълнителна работа върху задачата. Например, ако ученикът е записал на видео прочит на текст и е сбъркал произношението на някои думи, тя ги отбелязва в коментар. Ученикът трябва да повтори записа с правилното произношение. Или, ако някои отговори от граматическо упражнение са грешни, тя ги посочва и насърчава детето да помисли отново и открие верните.

Останалите деца в класа също дават обратна връзка под формата на констатации, въпроси и отговори. За целта постоянно се обсъжда в час какво представляват градивните „топли” коментари и колко е важно оценката на чуждата работа да е основана на позитивно отношение и вяра в способностите на съученика.

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

В класа на г-жа Атанасова-Минева има и ученик със СОП, който също събира свои доказателства за учене в Seesaw. За него тя подбира специални диференцирани задачи, на които също редовно дава окуражителна обратна връзка.

Част от постиженията на децата г-жа Атанасова-Минева споделя в публичния блог на класа, където те получават автентични реакции и коментари от връстниците си от партньорското им училище Bridgeway Elementary School – САЩ.

Стъпка 3 – Самооценка и оценка на постигнатите резултати

В края на всеки месец учениците отчитат постигнатите от тях резултати и сами ги оценяват според предварително изяснените критерии. Те имат възможност да генерират атрактивни сертификати за отлично свършена работа, които г-жа Атанасова-Минева създава с Canva и качва в платформата. 

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

В рамките на едномесечния период всяко дете трябва да е събрало доказателства за: три правилни прочита на текст от учебника и отговори на въпроси към тях, които учителката задава в коментар към публикацията; реализация на един проект, например разказ на ежедневието под формата на видеозапис или аудиозапис на фона на подходящи изображения; пет решени викторини с отлични резултати; активност по редовните упражнения върху материала.

Ако всички доказателства са налице и на необходимото ниво, ученикът получава от учителя отлична оценка в дневника, а ако задачите са изпълнени частично или не отговарят на критериите за отлична работа, получената оценка съответства на постигнатото.

Важно е да се отбележи, че ако даден ученик не е качил изпълнените задания в електронното портфолио, той трябва да ги направи по време на час и бива оценен след като получава въпроси върху задачите си от съучениците и учителя.

Защо да опитате тази практика?

Малките ученици на г-жа Атанасова-Минева оценяват работата със Seesaw като много интересна и забавна. Всички в класа, включително детето със СОП, са активни – редовно правят задачите си вкъщи и ги качват в платформата. Дори когато имат технически проблем и учителката ги успокоява, че могат и в час да изпълнят заданието, те настояват да го направят в Seesaw. Редовно в училище питат: „Госпожо, видяхте ли какво съм качил? Хареса ли ви?”

Академичният напредък на децата, докато работят със Seesaw, е категоричен. Възможността да получават информация за грешките си и сами да ги поправят, им помага да ги използват, за да затвърдят знанията си. Изпитването в час пред всички е много стресиращо за учениците, но когато правят задачите вкъщи, където са в спокойна среда, те постигат много по-добри резултати. Ученическото портфолио им помага да се отпуснат и ги стимулира да говорят и четат, без да се страхуват, че няма да се справят.

Взаимната подкрепа и уменията за ефективна обратна връзка също са осезаеми. Учениците се поздравяват взаимно за постиженията, интересуват се и следят работата на другите, помагат си с въпроси и коментари. Децата са изключително впечатлени от положителните реакции на американските си връстници – много се радват, че те ги слушат и им казват, че са страхотни.

Seesaw създава условия родителите също да бъдат сериозно ангажирани с процеса на учене. Те понякога помагат със задачите – записват, разчитат трудни думи, дават идеи и обратна връзка и т.н. Тъй като имат постоянен достъп до виртуалната класна стая, родителите се ориентират какво учи детето им и как напредва. Една майка споделя: „Тези, които не знаем английски, го учим заедно с тях!”

Успехът на практиката заразява и колегите на г-жа Атанасова-Минева. Тя е щастлива, че иновацията вече продължава и след 4. клас, т.е. създава се приемственост, обменя се опит с учителите от следващия етап на обучение. Още седем педагози в училището са решили да ползват електронното портфолио и разчитат на съдействие от г-жа Атанасова-Минева. Seesaw се прилага и по други предмети – например за дигитален читателски дневник. Ако в началото нововъведенията са стартирани само от двама учители, то към днешна дата 17 човека реализират 10 иновативни дейности, които развиват уменията и знанията на учениците.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Атанасова-Минева отправя следните съвети към колегите, решили да опитат тази практика:

  • мотивирайте децата, като им покажете забавната страна на Seesaw портфолио – започнете с инструментите за рисуване и анимация и ги ангажирайте да създадат собствен елементарен продукт – да запишат разказ, докато рисуват;
  • запознайте учениците с инструментите поетапно, като започнете от най-лесните и добавяте нови всяка седмица или всеки месец;
  • непременно обсъдете предварително какви доказателства за учене трябва да представят учениците за съответния месец, набележете срокове, определете ясни и конкретни критерии за самооценка и оценка от учителя;
  • рефлектирайте върху ученическото портфолио в началото на всеки учебен час – коментирайте кой е качил задачите си и какво се случва, така че децата да се чувстват мотивирани да отразяват учебните си дейности в него;
  • активирайте ученическия блог и по възможност го свържете с този на друг клас (най-добре от англоезична държава), така че учениците ви да имат автентична публика.

Виртуалната реалност заема значителна част от ежедневието на съвременните млади хора. Без съмнение използването на атрактивни дигитални инструменти в процеса на учене влияе положително върху мотивацията и ангажираността на учениците, като същевременно им помага да имат по-осъзнато и по-отговорно поведение онлайн. Ако искате да превърнете обучението в приятно и ползотворно преживяване, опитайте практиката на г-жа Атанасова-Минева (повече информация можете да видите тук) или се вдъхновете с други идеи по темата.

Практиката „Организиране на електронно ученическо портфолио със Seesaw” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три направления: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Креативност
Креативност

Креативност

Креативност Какво представлява умението и защо е важно Какво е креативност?  Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали