Идеи за осъществяване на асинхронно обучение

Асинхронната форма на обучение от разстояние в електронна среда е подценявана и рядко използвана в българското училище. А този вид взаимодействие има своите предимства. Те са свързани основно с възможността учениците да учат със собствено темпо, да задълбочават разбирането си по изучаваните теми, да подобрят уменията си за учене, за фокусиране, за управление на времето. 

В тази статия ще обобщим най-често срещаните инструменти и начини за организиране на асинхронно обучение. 

Запис на видео

На пръв поглед може да изглежда, че няма разлика между това да разкажете на някого ключовите точки от урока в жива връзка или да запишете предварително видео с тази информация. Но на втори не е точно така! Най-важното предимство е това, че при запис, ученикът може да гледа информацията колко пъти му е необходимо, да спира видеото, да повтаря неясните части. Съществуват различни инструменти, с които може да правите запис на екрана си и да създавате сами видеа. Аз съм ползвала loom – лесен за работа, записаните видеа може да се гледат онлайн или да ги смъквате. 

Освен да правите видеа за преподаване на нов материал, бихте могли лесно да записвате видео с обратна връзка по създаден текст от ученик. Това пести време от писане на писмена обратна връзка, а и съвременните ученици имат добре развити умения да възприемат аудио/видео формат.

Ползване на видео

Обучението по предмети като физика, химия, биология би спечелило, ако учителите инвестират време, за да намерят подходящо видео, илюстриращо изучавания материал. В тези случаи е добре да се търси максимално кратко видео, което да бъде част от цялостната концепция на часа, а не видео, което да замести преподаването и структурирането на образователно преживяване. 

Работа в споделени файлове 

Работата в споделени файлове развива не само дигиталните, но и комуникационните умения на учениците. Докато в един разговор можем да използваме невербални знаци, за да дообясним мисълта си или просто да я перифразираме, ако забележим, че отсрещната страна не ни разбира напълно, то при онлайн писмена комуникация това няма как да се случи. Всяко нещо, което пишем в общ документ, трябва да е максимално ясно и изчистено. Редица изследвания също потвърждават, че асинхронното обучение влияе положително на повишаване на писмената езикова култура на учениците. 

Примерна задача: Запознайте се с представителите на Романтизма в Европа. Всеки член на екипа проучва подробно една личност и поставя в общото табло информация по зададени критерии. Втора стъпка на задачата е всеки да формулира по 2 прилики между авторите – относно живота им, темите по които пишат, стила им на писане и т.н. Тази задача може да бъде свършена изцяло асинхронно с два ясно зададени срока – първи срок за попълване на таблото и втори срок – за създаване на коментар за прилики между авторите. 

Работата в споделени файлове може да е насочена както върху задачи, до които ще има достъп само учителят и той ще нанася корекции в документите, така и за работа по групи. Във втория случай учениците имат възможност да развиват уменията си за убеждаване, социално-емоционалните си умения и ред други необходими и важни умения.

Освен добре познатите google docs, в които може да разпишете многостъпкова инструкция, която учениците да следват и да записват отговори на определени места, отлична работа може свършат и инструменти като Padlet. Тук учителят създава “табло”, в което всеки ученик може да дописва неща, а останалите  ученици да коментират или да реагират на съдържанието.

Проектно базирано обучение 

Качественото изпълнение на една проектна задача изисква време и едва ли може да се побере в 40-минутен час. За да извлекат максимална лична полза от процеса на работа по проекта си, учениците не трябва да усещат притискане на времето им за изследване и обмисляне.

Едно от най-важните умения при проектно-базираното обучение (а и изобщо) е умението за търсене и отсяване на информация. При асинхронна изследователска задача учителят може да разпише стъпки, през които ученикът да премине, за да изготви финален проект по дадена тема. Изключително полезни за целта са специализираните инструменти за организация на задачите, напр. Trello или интегриран инструмент като Tasks в MS Teams. 

Тестове и куизове

Използването на формиращо оценяване е ценен ориентир за това доколко е усвоен учебният материал. Редовното провеждане на оценявания помага на преподавателите да преценят дали трябва да се върнат и да работят още над дадена тема, или спокойно да продължат напред. И Google Workspace, и MS Teams предлагат интегрирани в тях системи за тестове, които осигуряват и самопроверяване и полезно визуализиране на резултати. При асинхронно обучение тестовете могат да играят ролята на финална задача след изпълнение на зададените стъпки за усвояване на нов материал. Чрез самопроверяващи се тестове ученикът може да разбере сам дали е необходимо да се върне и да извърви отново стъпките в урока, или вече е усвоил необходимото му, за да продължи към следващата тема. 

Peer to peer review/Работа по двойки

Често се случва учениците да разберат дадена концепция или учебен материал едва когато някой техен съученик им я обясни. Затова е добре да не подценяваме възможността да организираме и структурираме взаимното учене.

Напр. учениците трябва да създадат есе по литература. След написването на текст вместо да го изпратят на преподавателя, първо го пращат на определен съученик, който оценява текста по предварително зададените критерии. След като ученикът получи тази обратна връзка и идеи за подобрение, адаптира и предава текста си на учителя за финална оценка.

Ученикът, който чете чужд текст, получава уникалната възможност да види как друг е работил по същата тема, което обичайно не се случва в часовете по БЕЛ. При прилагането на критериите за оценка е вероятно ученикът сам да осъзнае недостатъците на собствения си текст и да подобри разбирането си за това какво означава един или друг критерий. 

Интерактивни презентации

Приложения като kahoot предоставят възможност преподавателят да изработи предварително презентация, в която да вложи както нов учебен материал, така и тестови задачи, които да направят ученето на учениците в асинхронна форма, по-фокусирано.

Напр. презентация върху граматична норма, в която първо на учениците се задават тестови въпроси, след това следва теоретична информация с обяснения, а накрая са предвидени нови въпроси за затвърждаване на наученото.

Този цикъл от въпроси за фокусиране + теория + въпроси за затвърждаване е удобен за самостоятелно използване от учениците. 

Видно е, че асинхронното обучение може да бъде разнообразно и да се осъществи с помощна на множество различни инструменти и техники. Подборът на материали и конструирането на образователното преживяване е времеемко и изисква специфични умения у преподавателите, но със сигурност си заслужава да помислим по въпроса. Надяваме се да сме ви били полезни!

 

Източници:

1.https://www.edapp.com/blog/asynchronous-learning-examples/

2.https://www.powerschool.com/resources/blog/the-basics-of-k-12-asynchronous-learning-definition-benefits-and-activities/

 

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали