Задаване на един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст

Boy in front of white board

Учениците прочитат внимателно текста. Класът може да бъде разделен на групи, но трябва да се внимава на какъв принцип и предварително да се помисли за начина на делене. Всяка група има по един абзац от текста и мисли за най-важния въпрос, свързан с този абзац. Записва си го, а след това отговаря писмено на него. Вади ключовите думи от отговора и ги оформя в точка и подточки на план. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 5 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да напише най-важния въпрос, свързан с нейния абзац, и неговия отговор. Следва да извадите ключовите думи от него и да ги оформите в точка и подточки на план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Съсредоточават се към детайлите;
 • Научават се да формулират правилно въпроси;
 • Научават се да формулират правилно отговори;
 • Отсяват ключови думи;
 • Научават се да правят план на текст с най-важната информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • разделянето по групи може да има последствията;
 • нужно е задаването на време;
 • при работата си групите може да се впуснат в разпалени въпроси и да не им стигне времето;
 • нужно е да се дадат точни насоки за плана – точки, подточки и т.н.;
 • нужно е да се предвидят непознатите думи в текста.

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали