fbpx
Четивна грамотност

Задаване на един основен въпрос за всеки абзац, чиито отговори оформя в текст

Boy in front of white board

Учениците прочитат внимателно текста. Класът може да бъде разделен на групи, но трябва да се внимава на какъв принцип и предварително да се помисли за начина на делене. Всяка група има по един абзац от текста и мисли за най-важния въпрос, свързан с този абзац. Записва си го, а след това отговаря писмено на него. Вади ключовите думи от отговора и ги оформя в точка и подточки на план. Тази стратегия не би трябвало да отнеме повече от 5 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците правят план заедно с ключови думи на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това всяка група има 5 минути да напише най-важния въпрос, свързан с нейния абзац, и неговия отговор. Следва да извадите ключовите думи от него и да ги оформите в точка и подточки на план.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Съсредоточават се към детайлите;
 • Научават се да формулират правилно въпроси;
 • Научават се да формулират правилно отговори;
 • Отсяват ключови думи;
 • Научават се да правят план на текст с най-важната информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • разделянето по групи може да има последствията;
 • нужно е задаването на време;
 • при работата си групите може да се впуснат в разпалени въпроси и да не им стигне времето;
 • нужно е да се дадат точни насоки за плана – точки, подточки и т.н.;
 • нужно е да се предвидят непознатите думи в текста.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.