Всичко, което трябва да знаете за ролевите игри

“Целият свят е сцена, и всички ние сме актьори на нея.”

С този цитат Шекспир проницателно отбелязва, че човек ежедневно се въплъщава в различни роли, които са ключови за неговата социална интеграция и успешно себеизразяване. В контекста на класната стая, тази динамика се преобразува в мощен инструмент за обучение, при който влизането в различни роли не само улеснява постигането на учебни цели, но и стимулира уменията за разрешаване на проблеми, анализирането на различни казуси, както и справянето с нестандартни ситуации. Тази практика позволява на учениците да експериментират с разнообразни поведенчески модели и може значително да обогати и задълбочи взаимодействията в час. Въоръжени с това разбиране, ние, учителите, можем да превърнем учебния процес в едно вълнуващо пътуване, откривайки нови хоризонти за нашите ученици.

Разликите между артистична изява и ролева игра

За да бъде успешна ролевата игра в класната стая, няма нужда учениците да притежават впечатляващи артистични умения или пък да са добри актьори. Ако децата наизустят и след това представят диалог пред публика под формата на сценка, то това е драматично изиграване на роля, а не ролева игра. 

Учениците влизат в роля с цел да разрешат даден проблем или трудна ситуация, да изпробват различни модели на поведение, да се представят пред публика едновременно като себе си, но и като някой друг. 

Кога да използвате ролеви игри в учебния процес?

Ролевата игра може да се осъществи в края на раздел като вид оценяване, включващо автентично преживяване. Ето и някои примери:

 • в часовете по чужд език – учениците може да разиграят ситуация в магазин, провеждане на кампания, кулинарно шоу, интервю за работа; 
 • в часовете по биология – децата може да са участници в кампания против замърсяване на определена местност или в подкрепа на защитен вид; 
 • география – учениците могат да се включат в дискусия за прокарване на нова жп линия или застрояване на планинска местност.

Ролевата игра може да се случи на момента, по време на час, при възникнал въпрос или проблем по дадена тема, а може и темата на играта да е дадена предварително под формата на проучване, което децата да направят за домашно, а разиграването да се случи в часа. 

Ролевата игра може да бъде реализирана със или без сценарий. Възможно е да използвате и частичен сценарий, който учениците да следват.  

Защо да използвате ролеви игри в час?

Ролевите игри в образователна среда предлагат множество ползи, които допринасят за комплексното развитие на учениците. Чрез тях учениците не само усвояват нови знания по интерактивен и ангажиращ начин, но и развиват критично мислене и социални умения.

Ролевите игри насърчават емпатията, като помагат на учениците да разберат и приемат различни гледни точки и културни контексти. 

Те също така стимулират творчеството и иновативното мислене, като предоставят възможност за експериментиране с различни решения на проблеми. 

Важен аспект е и развитието на комуникативни умения и умение за работа в екип, тъй като участниците в игрите трябва да взаимодействат ефективно помежду си, за да постигнат общи цели. Освен това ролевите игри могат да повишат увереността и да подготвят учениците за различни житейски ситуации, като им предоставят безопасна среда за изпробване на нови поведения и стратегии за справяне.

Стъпки за реализиране на ролева игра

1. Какво искате да постигнете?

Преценете дали ролевата игра има за цел да покаже знанията на учениците от предходен учебен материал или цели да им помогне с усвояването на нови знания. Използвайте познати задачи, които не са нито прекалено трудни, нито прекалено лесни за учениците.

2. Определете времетраенето на ролевата игра

Помислете с колко време разполагате за ролевата игра и информирайте учениците предварително.

3. Определете целите на ролевата игра

Целите могат да бъдат свързани с учебния материал, например затвърждаване на знанията по конкретен учебен предмет, такива за развитие на социални и емоционални умения или пък за стимулиране на креативността и въображението. 

Също така целите могат да се определят от учителя или от участниците, а творческата част зависи от играчите – те могат да решат в какви роли да влязат и как да ги представят. 

4. Мотивирайте участниците

Ако дейността е нова за учениците, задължително им обяснете как ролевата игра помага за тяхното развитие. Независимо дали ще изберете ролева игра със сценарий или такава без, трябва да окуражите учениците да проявяват творчество и въображение при въплъщаването си в ролята. Уверете се, че участието на учениците е доброволно. Припомнете им, че е важно да се включват активно и смело в новата си роля.

5. Изберете тема и вид сценарий

Изберете тема, която е подходяща за учебния материал и интересите на учениците. В зависимост от възрастта, опита и знанията на участниците, можете да определите и какъв сценарий ще ползвате. За учениците, които имат опит в ролевите игри използвайте игра без сценарий или частичен сценарий, а за начинаещите ученици предложете ролева игра по сценарий. Можете да откриете примерен сценарий тук: Ролева игра “Изследване на Древен Египет”

6. Дизайн на персонажи

Изберете различни персонажи и дефинирайте техните характеристики, мотивация и взаимоотношения помежду им. Създайте свят, в който действието се развива според определени правила. В дизайна на роля могат да участват и учениците. За целта може да използвате приложената карта на роля. 

7. Подготовка на материали                                

Подгответе всички необходими материали за играта, например ръководство за игра, карти с персонажи и сценарии, реквизити и допълнителни ресурси за учениците.

8. Обучение и обяснение

Обяснете правилата на играта и представете сценария на учениците. Дайте ясни инструкции и установете правила за участниците, които играят, както и за учениците, които наблюдават – как да дават обратна връзка, как да правят анализ на ситуацията и т.н. Уверете се, че всички разбират какво е тяхното участие в играта. Дайте малко време на учениците да разгледат в детайл ролята си или пък да помислят какъв да е техният индивидуален почерк по време на играта. 

9. Провеждане на ролевата игра

Уверете учениците, че са в безопасност и че могат да ви се доверят. Те изиграват своите роли, следвайки структурата на ролевата игра. Наблюдавайте и оказвайте помощ, когато е необходимо, за да осигурите плавното протичане на играта. Окуражете тяхното активно участие и ги стимулирайте да се изявяват, без да осъждате представянето им. Фокусът на ученика по време на ролевата игра трябва да е не толкова върху крайния резултат, а по-скоро върху процеса по превъплъщаването в дадената роля.

10. Рефлексия и оценка

След като приключите с ролевата игра, проведете дискусия с учениците за това какво са научили, какво им е харесало, как мислят, че са постъпили и кое биха променили. Попитайте ги как са се чувствали, дали са постигнали целите на дейността и какво могат да подобрят следващия път.

По ваша преценка може да оцените участието на учениците спрямо целите на урока или проекта.

Добре е да имате предвид:

 • фокусът на ролевите игри не е върху актьорската игра или артистичното представяне на сценка от учениците, а върху влизането в роля за изпълнение на конкретна учебна цел;
 • избягвайте да давате готови диалози, които учениците да наизустяват и да представят дословно;
 • избягвайте да контролирате сюжета или действията на учениците, позволете им свободно да изразят своите идеи и решения;
 • важно е да обсъдите с учениците резултатите от ролевата игра, затова рефлексивните въпроси след провеждане на играта са задължителни;
 • учениците, които са в ролята на публика също трябва да имат ясно дефинирани задачи – като наблюдатели те могат да си водят записки или да отговарят на конкретни въпроси;
 • ако има ученици, които отказват да участват, може да им предложите специална роля на наблюдатели или помощници; демонстрирайте колко забавна може да е играта и след време те също ще искат да се включат; участието на учениците в ролевата игра винаги трябва да е доброволно;
 • уверете се, че учениците ясно разбират правилата на играта и какви очаквания имате към тях.

Предимства на ролевата игра

 • ангажира учениците в имитираща реалността среда;
 • влизането в роля дава увереност на учениците да се себеизразяват и да решават проблеми, с които могат да се сблъскат в реалния живот; 
 • приложима е за различни възрасти и учебни цели;
 • ролевата игра развива социални и комуникационни умения;
 • дава възможност за гъвкавост – можете да реализирате кратки или по-продължителни ролеви игри, приложими за всеки учебен предмет и учебно съдържание; 
 • учениците могат сами да създават сценарии и герои с ваша помощ; това стимулира тяхната креативност и им помага да бъдат още по-отдадени на ролевата игра.

В света на образованието, ролевите игри се утвърждават като ценен метод за постигане на учебни цели и развитие на критично мислене и социални умения у учениците. Превръщайки класната стая в място за експериментиране с различни роли, ние не само обогатяваме учебния процес, но и предоставяме на учениците възможности за личностно израстване и професионално развитие. Така те се учат да анализират, да разрешават проблеми и да се справят с нестандартни ситуации, които отразяват реалния живот извън стените на класната стая.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали