Що е то е C-test? Диагностика по български език за ученици билингви 4-12. клас

Диагностичен тест за работа с деца билингви

Представете си, че се премествате в държава, чийто език не говорите. Веднага започвате ускорен езиков курс, абонирате се за всевъзможни телевизионни канали, записвате се в библиотеката и не пропускате възможност за контакт с местните. Имате страхотна мотивация! След около година обаче езиковите тестове показват, че сте на нивото на тригодишно дете. Силно Ви се препоръчва да се обърнете към специалист, защото грешките, които допускате, предполагат някакъв тип нарушение на езиковото развитие, и трябва да Ви диагностицират.

Ако се пчувствате несправедливо оценени, вероятно ще сте в правото си! Даваме този пример, само за да покажем достатъчно ясно, че нивото на езиково развитие не може винаги да се оценява спрямо моноезичната норма. Тук трябва да се вземат предвид редица аспекти, като например възрастта при първия контакт с езика, продължителността на контакта, количеството и качеството на езиковия материал, който се предлага – и по възможност и други фактори1. А тази оценка ни е важна, защото ако учениците не разбират езика на училището, малко вероятно е да разбират и учебния материал. 

Така че, за да определим езиковото ниво в класа и специално на учениците ни билингви, трябва да разполагаме с инструмент за езикова диагностика, съобразен с усвояването на българския като втори език. Точно такъв инструмент Ви представяме в настоящата статия.

Буквар за деца билингвиИнструментът за езикова диагностика на деца билингви C-test е адаптиран за български език от д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова. Разработен е в рамките на проекта “Езиково подкрепящи училища”, който се осъществява съвместно от сдружение “Интернационална Асоциация ЕдюкАрт” и фондация “Заедно в час” в рамките на нейната програма “Училища за пример”.

Какво е C-Test и защо да го използваме? 

За нас като учители определянето на езиковото ниво е важно, независимо по какво преподаваме – така ще разберем от каква езикова подкрепа в часовете имат нужда учениците ни, за да се справят с учебния материал.

С-Test е инструмент за оценяване на езиковата компетентност на ученици с майчин език, различен от български. Представлява последователност от 5 кратки текста с липсващи елементи от отделни думи, които учениците трябва да допълнят сами, четейки текстовете. Тъй като обикновено граматичната информация се съдържа на края на думата, в C-Test-а липсва втората половина на част от думите.

Пример: “Днес ще че___ един интересен те___.

(Очаквано: Днес ще четем един интересен текст.)”.

С-Test се базира на факта, че езикът е редундантен – съдържа множество повторения. Именно тази повторяемост позволява на читателя да допълни липсващите елементи в текста и по този начин да възстанови смисъла на непълната информация. При попълването му ученикът прилага хипотези, които е формирал въз основа на знанията си на и за езика (тоест предполага как трябва да звучи изречението). Колкото по-висока е езиковата компетентност, толкова по-точни са хипотезите и толкова повече пропуснати елементи ще бъдат възстановени правилно. Или казано с други думи – колкото повече детето познава езика, толкова повече правилни предположения ще даде.

Ето кои са основните предимства на този инструмент:

 • тестът служи за проверка на нивото на владеене на втория език, но може да се използва и за диагностика на майчиния или чуждия език;
 • подходящ е за широк възрастов диапазон: за ученици от 4-12 клас;
 • всеки учител може лесно да създаде С-Test, отговарящ на неговите собствени цели и свързан с предмета му;
 • тестът не отнема много време за провеждане и оценяване;

Как да направим C-Test сами?

Предимството на C-Test-а е, че може да бъде изготвен лесно и бързо за всеки клас и всеки предмет. В рамките на проекта “Езиково подкрепящи училища” е разработено приложение за генериране C-Test на български език, което можете да използвате за автоматично създаване на тестове. Можете да изготвите теста и сами, като съблюдавате следните принципи:

 • изберете кратък, относително лесен за учениците текст – ако правите тест за ученици от 5 клас, вземете текст от учебника за 4 клас;
 • запазете заглавието, първото (евентуално и второто) и последното изречение, така както са в оригиналния текст;
 • започвайки от второто изречение, изтрийте втората половина от всяка трета дума в текста. (думи с една буква – например възклицания, съюзи, предлози – не се броят). Ако думата е с нечетно количество букви, изтрийте една буква повече;
 • подгответе 20 празни места в текста;
 • за един пълен C-Test включете общо 5 такива текста. Към всеки текст добавете табличка за оценяване (показана е в частта “Как да оценим  C-test”);
 • прибавете заглавна страница, която да закрива тестовете и на която учениците да попълнят имената и класа си. Може там да предвидите място за обобщаващата таблица за оценяване.

Как да проведем C-Test?

Разгледайте заедно с децата заглавната страница и им дайте указания да я попълнят. Обяснете им, че ще получат 5 кратки текста, във всеки от които има думи, които не са изписани напълно. Тяхната задача е да ги допълнят, като работят тихо и самостоятелно и пишат четливо. Ако не могат да допълнят някоя от думите, нека да я пропуснат и да преминат нататък.

Обяснете, че имат за работа 20 минути – по 4 минути за всеки от 5-те текста, като ще им давате сигнал за началото и за преминаването към следващия текст. Ако са готови по-бързо с някой текст, може да преминат на следващия, но после не е позволено да се връщат на предишния и да го поправят.

Покажете на учениците табличките с полетата В, Р, Д до всеки текст и ги инструктирайте да не пишат по тях – те се попълват само от учителя.

Как да оценим C-Test? 

Към всеки един от петте текста в C-Test-а има табличка с три стойности: В – верни отговори, Р – разпознати думи и Д – диферентна стойност (разлика между разпознати думи и верни отговори).

Що е то е C-test? Диагностика по български език за ученици билингви 4-12. класЗа верни отговори (В) се приемат смислово, граматично и правописно вярно допълнени думи, които са заложени в оригиналния текст или отговори, които са смислово адекватни на очакваното и са правилно изписани (например ако при „произ____ от“ е допълнено произлиза вместо очакваното произхожда);Максималният брой точки за всяка колонка В и Р е 20, тъй като във всеки текст има 20 места за попълване. Съответно, максималният брой точки за целия C-test е 100.

 • За вярно разпознати думи (Р) се броят думите, разпознати по смисъл, дори когато при изписването им са допуснати граматични или/и правописни грешки (например ако при „Кисло_____ е газ“ вместо очакваното кислородът в членувана форма детето попълва отговора в нечленувана форма или с грешна съгласна буква кислорот). При оценяването на разпознатите думи е възможно да възникнат въпроси. В такъв случай следвайте правилото: минимум коренът на думата трябва да е изписан и да може да бъде разпознат;
 • Диферентната стойност (Д) е разликата между стойностите В и Р. Тя се определя, когато от броя разпознати думи (Р) се извади броят верни отговори (В): Д = Р – В. Диферентната стойност показва съотношението между активната и пасивната езикова компетентност.

Нанесете точките за всеки текст в табличката до него, след което ги сумирайте за всеки показател и ги запишете в обобщаваща таблица.

Как да интерпретираме резултатите?

Когато оценявате C-Test, обръщайте внимание не само на броя точки, но и на вида грешки, които правят учениците – така ще добиете представа върху какво има нужда да работят допълнително! След като изчислите точките от петте текста, може да направите кратък анализ на езиковото ниво:

Що е то е C-test? Диагностика по български език за ученици билингви 4-12. клас

За средна В-стойност (общ брой верни отговори) се счита 70 точки, като учениците със средно ниво на езикова компетентност се намират в диапазона между 54 и 86 точки. 86 или повече верни отговори са признак за висока езикова компетентност. Резултат от 70 – 86 точки е задоволителен, но има място за подобрение. При стойности в интервала 54 – 70 е добре да се погледне съотношението между показателите Р и Д и да се прецени има ли нужда от езикова подкрепа. Резултат под 54 точки е категоричен индикатор за нужда от езикова подкрепа.

Общите ниски стойности на показателите говорят за неразбиране на текста, както и за невладеене на граматиката. В този случай ученикът трябва да бъде подпомогнат както за развиване на функционалната и четивната грамотност, така и за усвояване на граматични структури.

Сравнително високи общи стойности в показателите, но значителна разлика между верните отговори и разпознатите думи пък са индикатор за пасивна езикова компетентност. В този случай ученикът трябва да бъде подпомогнат в посока правопис и/или граматика.

Със сигурност за нас, учителите, C-test е бърз и лесен помощник в нелеката задача да определим езиковото ниво на учениците, да разберем дали (и евентуално в кои области) те имат нужда от езикова подкрепа. Ако го изпробвате в класната си стая, не забравяйте да споделите опита си с екипа на prepodavame.bg!

Буквар за билингви

 

1 Monika Rothweiler/Tobias Ruberg: Der Erwerb des Deutschen bei Kindern mit  nichtdeutscher Erstsprachef (weiterbildungsinitiative.de)

Още полезни статии:

Български език в час по математика, четивна грамотност
Четивна грамотност

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали