Какво представлява езиковата подкрепа и как да я окажете на вашите ученици

Езикова подкрепа за деца билингви

По всички учебни предмети очакваме от учениците да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал, за да могат активно и пълноценно да участват в образователния процес. А за да се случи това, децата трябва да имат преди всичко добри езикови познания по български език. Това е езикът, на който се преподава в почти всички училища у нас в почти всички учебни часове.

Картината на езиковата компетентност в една класна стая обаче рядко е еднородна и това всъщност е нормално – хората сме различни и имаме различни умения. Със сигурност сте го наблюдавали – едно дете има вроден усет към числата и обожава математиката, друго се откроява с музикалност и чувство за ритъм, трето притежава отлична двигателна култура, четвърто сякаш просто потъва в думите и т.н. 

Но ако имате в класа си един или повече ученици с различен майчин език и те срещат затруднения, имайте предвид, че не става въпрос непременно за липса на усилия или талант в дадената учебна област. Твърде често един от първоначалните фактори за слабото представяне на децата билингви в училище всъщност е липсата на добре развити езикови умения по български език!

Защо децата билингви имат нужда от езикова подкрепа

Буквар за деца билингвиЕзиковите умения – слушане, говорене, четене, писане – могат да се разделят на базови комуникативни умения (Basic Interpersonal Communicativе Skills, BICS) и когнитивни академични езикови умения (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP). Базовите комуникативни умения са тези, благодарение на които общуваме в ежедневието си: в семейството, в магазина, с приятели. Академичните умения пък са свързани с един по-специфичен стил на общуване, привикването към който може да отнеме известно време при децата.

При учениците билингви този процес може да продължи твърде дълго, което с времето да доведе до натрупване на пропуски и цялостна демотивация за учене. Тук трябва да отбележим още нещо: при достатъчно интензивен контакт с хора, за които езикът е майчин, базовите комуникативни умения могат да бъдат изградени в рамките на две години, но за академичните езикови умения периодът варира от 5 до 7 години. Ако децата билингви престъпват училищния праг дори без достатъчно развити базови комуникативни умения на български език, това от самото начало ги обрича на неразбиране на „езика“ на образователната система.

Ето защо децата с друг майчин език имат нужда от обучителна среда, в която езиковите им умения се развиват едновременно с предметното знание. Също така за тях е важно да получат дългосрочна и систематична езикова подкрепа в училище.

Видове езикова подкрепа

Езиковата подкрепа бива два вида – допълнителна и интегрирана.

Допълнителна езикова подкрепа

Допълнителната езикова подкрепа или допълнително подпомагащо езиково обучение всъщност означава да осигурим на учениците часове за работа по български език извън редовните учебни часове. Достатъчно е това да се случва 3-4 пъти седмично и е добре да се използва система за преподаване на български език като втори. Опитът от други държави показва, че без допълнителна подкрепа в предучилищна възраст и първите години в училище, децата не усвояват езика достатъчно ефективно.За допълнителна езикова подкрепа по български език горещо препоръчваме материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, подходящи за подготвителни групи и първи клас. За по-големите ученици в начален етап чудесен вариант са материалите от Модул “Четене”.

Интегрирана езикова подкрепа

Другият вид езикова подкрепа е интегрираната езикова подкрепа. Тя представлява подпомагане по български език едновременно с преподаването на учебния материал, за да се постигнат съдържателните цели на урока. Интегрираната езикова подкрепа трябва да се прилага във всички часове и по всички предмети, за да могат учениците с различен майчин език постепенно да придобият необходимите езикови средства и, съответно, да усвоят учебния материал.

В рубриката Деца билингви на prepodavame.bg си поставяме за цел да предлагаме доказано работещи добри практики, насоки и стратегии за прилагане на интегрирана езикова подкрепа, които могат да бъдат адаптирани за всеки предмет и клас.

Кой е най-добрият вид езикова подкрепа

Сигурно вече се досещате, че най-ефективният начин да подкрепим децата, включва комбинация от допълнително подпомагащо езиково обучение, започвайки от предучилищна възраст, заедно с интегрирана езикова подкрепа, целенасочено оказвана във всички учебни часове по всички дисциплини. 

Осигуряването на тези условия все още не се случва у нас, а предизвикателствата пред училищните екипи са много и от най-различни различно естество. Независимо от това обаче е важно всеки преподавател, който работи с ученици билингви, да положи усилия в тази посока. Децата разчитат на нас и често, дори и да се съмняваме в това, ние сме най-компетентните хора, които могат да осигурят необходимата езикова подкрепа…

Вярваме, че добрият пример е заразителен, и че резултатите няма да закъснеят!

Буквар за билингви

 1 Leisen, Peter: Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht, Stuttgart 2019, (въз основа на E. Cummins), S. 56-66.

Още полезни статии:

Интердисциплинарно обучение

Интегрирани уроци? Мисията възможна!

“Според вас нещата в света едностранни ли са? Докато гледаме в един предмет, ние само една страна ли виждаме?” С тези въпроси Дияна Мечкова провокира

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали