Как да оказваме езикова подкрепа по граматика за деца билингви

Езикова подкрепа за ученици

Имате ли ученици, чийто майчин език е различен от българския? Ако сте отговорили утвърдително, то вероятно ще потвърдите и наблюдението, че за децата билингви академичният език на училището е предизвикателен.

Тъй като при повечето от тях интензивният контакт с българския се случва на по-късен етап – обикновено в периода между втората и петата им година, речевите умения по български език не са толкова добре развити както тези по майчиния им език и усвояването на нова лексика е много важно за техния успех в училище. Извличането на необходимата информация обаче не винаги е свързано с непознаване на думите – възможно е детето да не разбира използваната езикова конструкция.

Затова в настоящата статия ще споделим няколко насоки и примери за оказване на езикова подкрепа по граматика. А тя със сигурност ще е от полза за всички ученици в класа, не само за тези с различен майчин език! Материалът е адаптиран от помагалото “Насоки и стратегии за прилагане на интегрирана езикова подкрепа” на специалистите по ранно двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова, като част от проекта “Да разбираш езика на училището”. Проектът се осъществява от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt (от 2021 г. като партньор се присъединява и фондация “Тръст за социална алтернатива”)и цели да подпомогне работата с деца билингви чрез създаване на диагностика и подходящи учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен.

С какво се затрудняват учениците билингви?

Буквар за деца билингвиБългарската граматика не е лесна! А понякога учениците с друг майчин език не разбират дори неща, за които не бихме предположили – например кои съществителни имена заместват местоименията в дадено изречение. Други препятствия са страдателният залог, безличните конструкции, отглаголните съществителни, различните видове подчинени изречения и т.н. Всичко това сериозно възпрепятства извличането на информацията от свързан текст, особено ако е в съчетание и с непознаване на лексиката.

Как да подходим?

Владеенето на различните езикови конструкции е ключово за добре развитата четивната грамотност, затова езиковото подпомагане на учениците по граматика пряко води до по-ефективно усвояване на материала по всички предмети. Когато работите по темата на урока, отделете време, за да подпомогнете учениците и за граматични конструкции/категории, които се срещат в него. Добре е да вземете предвид следните 3 стъпки:

  • определете конструкцията/ите, по които искате да работите – прочетете текста към урока от учебника и вижте какви граматични структури/категории се повтарят в него и могат да бъдат предизвикателни за деца с друг майчин език;
  • дайте на учениците модел, по който те да работят – това е важно за тях, за да имат конкретна рамка, която да изпълват с езиков материал 
  • илюстрирайте с пример – включете допълнителни примери за упражняваните граматични конструкции/категории.

Как изглежда това в час

Във всички учебни дисциплини може да се включи езикова подкрепа по граматика.

Часовете по математика са подходящи за упражнение на единствено и множествено число на съществителни. Може да подбираме обектите, които включваме в задачите, по видове окончания, например да включим думи, образуващи мн.ч. с окончание -и (химикалки, гумички, ножици). В задачите за събиране и изваждане или за сравняване може да включим бройни форми, като подберем неодушевени или одушевени предмети от м.р. (три ножа, пет коня). Обърнете внимание на учениците с кои думи да внимават, например със “заек”: два заека – много зайци! Дайте им възможност да се упражняват.

В часовете по физкултура лесно могат да се упражняват предлози с пространствено значение (в, на, от, под, над, пред, зад): “Ахмед, застани зад Златка. Иво, застани пред Ахмед!”, “Сложи топката в коша. Сега я сложи на пейката/под пейката!”. Когато класът се разделя на отбори и всеки отбор получава различна задача, упражняваме личните местоимения ние и вие: “Ние ще маршируваме, а вие ще тичате в кръг”. Когато даваме команди, упражняваме императивни (заповедни) форми на глаголи в единствено и множествено число: “Клекни!”, “Тичайте!” или вид на глагола: “Подскачаме на левия крак! Подскачаме, подскачаме (несвършен вид, продължително или многократно повтарящо се действие), сега да подскочим един път на левия крак (свършен вид, единично действие), а сега да продължим да подскачаме на десния!”. Обяснете какво от граматиката точно упражнявате и след няколко повторения дайте възможност на някой от учениците да поеме ролята на водещ.

Ето и един конкретен пример от час по човек и природата за пети клас, подготвен по темата „Хранене и дишане при растенията“. Граматични конструкции/категории, които учениците трябва да владеят за тази тема, са: пасивен залог, подчинени изречения и лични местоимения в 3. лице (може да изберете за упражняване една или няколко от тях, според езиковото ниво и нуждите на вашите ученици). След въвеждането на темата, в учебника е предложена таблица за прилагане на знанията, въз основа на която учениците трябва да сравнят процесите на хранене и фотосинтеза. Препоръчително е за езиковата подкрепа към тази таблица допълнително да дадете и моделът/рамката, в която този езиков материал трябва да бъде включен. Не забравяйте и конкретните примери, както е показано вдясно (варианти 1 и 2).

Как да оказваме езикова подкрепа по граматика за деца билингви

Освен за учениците билингви, вероятно упражненията по граматика няма да са излишни и за децата монолингви в класа, защото езикът на училището е академичен и по-сложен от разговорния. Колкото по-често чуват, виждат и използват дадени езикови категории и конструкции, толкова по-близки ще им стават те!

 

Ако тази статия ви е била полезна, прочетете още:

За учители в начален етап: как да направим диагностика на децата билингви

Как да използваме майчиния език на учениците билингви като ресурс

Когато учениците правят езикови грешки: стратегии за корекция в помощ на учителите

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Как да задаваме въпроси, така че да подкрепим децата билингви

Буквар за билингви

 

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали