Prepodavame.bg

Билингви

Как да оказваме езикова подкрепа по граматика за деца билингви

Езикова подкрепа за ученици

Имате ли ученици, чийто майчин език е различен от българския? Ако сте отговорили утвърдително, то вероятно ще потвърдите и наблюдението, че за децата билингви академичният език на училището е предизвикателен.

Тъй като при повечето от тях интензивният контакт с българския се случва на по-късен етап – обикновено в периода между втората и петата им година, речевите умения по български език не са толкова добре развити както тези по майчиния им език и усвояването на нова лексика е много важно за техния успех в училище. Извличането на необходимата информация обаче не винаги е свързано с непознаване на думите – възможно е детето да не разбира използваната езикова конструкция.

Затова в настоящата статия ще споделим няколко насоки и примери за оказване на езикова подкрепа по граматика. А тя със сигурност ще е от полза за всички ученици в класа, не само за тези с различен майчин език! Материалът е адаптиран от помагалото “Насоки и стратегии за прилагане на интегрирана езикова подкрепа” на специалистите по ранно двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова, като част от проекта “Да разбираш езика на училището”. Проектът се осъществява от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt (от 2021 г. като партньор се присъединява и фондация “Тръст за социална алтернатива”)и цели да подпомогне работата с деца билингви чрез създаване на диагностика и подходящи учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен.

С какво се затрудняват учениците билингви?

Буквар за деца билингвиБългарската граматика не е лесна! А понякога учениците с друг майчин език не разбират дори неща, за които не бихме предположили – например кои съществителни имена заместват местоименията в дадено изречение. Други препятствия са страдателният залог, безличните конструкции, отглаголните съществителни, различните видове подчинени изречения и т.н. Всичко това сериозно възпрепятства извличането на информацията от свързан текст, особено ако е в съчетание и с непознаване на лексиката.

Как да подходим?

Владеенето на различните езикови конструкции е ключово за добре развитата четивната грамотност, затова езиковото подпомагане на учениците по граматика пряко води до по-ефективно усвояване на материала по всички предмети. Когато работите по темата на урока, отделете време, за да подпомогнете учениците и за граматични конструкции/категории, които се срещат в него. Добре е да вземете предвид следните 3 стъпки:

  • определете конструкцията/ите, по които искате да работите – прочетете текста към урока от учебника и вижте какви граматични структури/категории се повтарят в него и могат да бъдат предизвикателни за деца с друг майчин език;
  • дайте на учениците модел, по който те да работят – това е важно за тях, за да имат конкретна рамка, която да изпълват с езиков материал 
  • илюстрирайте с пример – включете допълнителни примери за упражняваните граматични конструкции/категории.

Как изглежда това в час

Във всички учебни дисциплини може да се включи езикова подкрепа по граматика.

Часовете по математика са подходящи за упражнение на единствено и множествено число на съществителни. Може да подбираме обектите, които включваме в задачите, по видове окончания, например да включим думи, образуващи мн.ч. с окончание -и (химикалки, гумички, ножици). В задачите за събиране и изваждане или за сравняване може да включим бройни форми, като подберем неодушевени или одушевени предмети от м.р. (три ножа, пет коня). Обърнете внимание на учениците с кои думи да внимават, например със “заек”: два заека – много зайци! Дайте им възможност да се упражняват.

В часовете по физкултура лесно могат да се упражняват предлози с пространствено значение (в, на, от, под, над, пред, зад): “Ахмед, застани зад Златка. Иво, застани пред Ахмед!”, “Сложи топката в коша. Сега я сложи на пейката/под пейката!”. Когато класът се разделя на отбори и всеки отбор получава различна задача, упражняваме личните местоимения ние и вие: “Ние ще маршируваме, а вие ще тичате в кръг”. Когато даваме команди, упражняваме императивни (заповедни) форми на глаголи в единствено и множествено число: “Клекни!”, “Тичайте!” или вид на глагола: “Подскачаме на левия крак! Подскачаме, подскачаме (несвършен вид, продължително или многократно повтарящо се действие), сега да подскочим един път на левия крак (свършен вид, единично действие), а сега да продължим да подскачаме на десния!”. Обяснете какво от граматиката точно упражнявате и след няколко повторения дайте възможност на някой от учениците да поеме ролята на водещ.

Ето и един конкретен пример от час по човек и природата за пети клас, подготвен по темата „Хранене и дишане при растенията“. Граматични конструкции/категории, които учениците трябва да владеят за тази тема, са: пасивен залог, подчинени изречения и лични местоимения в 3. лице (може да изберете за упражняване една или няколко от тях, според езиковото ниво и нуждите на вашите ученици). След въвеждането на темата, в учебника е предложена таблица за прилагане на знанията, въз основа на която учениците трябва да сравнят процесите на хранене и фотосинтеза. Препоръчително е за езиковата подкрепа към тази таблица допълнително да дадете и моделът/рамката, в която този езиков материал трябва да бъде включен. Не забравяйте и конкретните примери, както е показано вдясно (варианти 1 и 2).

Как да оказваме езикова подкрепа по граматика за деца билингви

Освен за учениците билингви, вероятно упражненията по граматика няма да са излишни и за децата монолингви в класа, защото езикът на училището е академичен и по-сложен от разговорния. Колкото по-често чуват, виждат и използват дадени езикови категории и конструкции, толкова по-близки ще им стават те!

 

Ако тази статия ви е била полезна, прочетете още:

За учители в начален етап: как да направим диагностика на децата билингви

Как да използваме майчиния език на учениците билингви като ресурс

Когато учениците правят езикови грешки: стратегии за корекция в помощ на учителите

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Как да задаваме въпроси, така че да подкрепим децата билингви

Буквар за билингви

 

За автора

Елица Тодорова

Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем - запознайте се с Елица Тодорова! Елица преподава немски език и гражданско образование в училище, а от шест години участва в организацията на лятна академия за деца с обучителни трудности, за част от които българският не е майчин език.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар