Storytelling (Разказване на истории) (за начален курс)

Storytelling (Разказване на истории) (за начален курс)

Тази стратегия е подходяща и приложима за ученици в начален етап. Ползите от това да разказвате истории на учениците си, а не да им четете, както и да учите те сами да го правят, са безброй: вниманието и интересът на учениците е по-висок, когато им се разказва, а не чете; имате по-голяма свобода на действие, импровизация, игра; виждате реакцията на учениците; връзката с учениците се подсилва – те виждат реакциите на разказвача и стават част от процеса; “трудните” ученици са въвлечени в процеса; учениците развиват своето въображение; умения за говорене и слушане.

Историите, които разказвате на учениците и които те да разказват, може да са всякакви: фолклорни, оригинални произведения, анекдоти и смешни истории.

А. Как вие като учител да бъдете разказвач на истории

Това са стъпките, който един американски учител препоръчва. Според неговите думи разказването на истории, разиграването им е имало невероятен успех сред неговите ученици и колеги. (http://www.edutopia.org/blog/storytelling-in-the-classroom-matters-matthew-friday)

Не трябва да разчитате само на разказването на история. Важно е да говорите бавно, да вървите между учениците, да променяте ритъма, да използвате ръцете си. Поканете децата да изиграят историята след вас. Спирайте разказването, за да поканите децата да добавят звукови ефекти, да отговарят на въпроси и да правят предложения.

Конкретни стъпки и насоки

 1. Четете колкото се може повече фолклорни истории, легенди и митове;
 2. Намерете записи и наблюдавайте професионалисти;
 3. Упражнявайте се, като четете детски книжки с интересен глас, направете историята вълнуваща, спирайте, за да задавате въпроси, преживяването трябва да е интерактивнио и споделено;
 4. Избирайте истории с малко герои и повтарящи се събития, така ще запомните лесно. Избирайте истории, които самите вие обичате. Ако историята е развълнувала вас, ще предадете вълнението и на учениците;
 5. Записвайте си в тетрадка, писането помага да запомните, а и ще предаде това на учениците;
 6. Когато започнете да разказвате, донесете книгата и не се притеснявайте да поглеждате в нея, за да сте сигурни;
 7. Направете си кутия от събрани стари шапки и предмети, които учениците могат да използват веднага при импровизации. Те обожават да играят и да се маскират.

 

Примерни задачи за учениците

(Адаптирани от: http://www.storyarts.org/lessonplans/lessonideas/index.html#tour)

 1. Разказвачи на турне

Задайте задача на учениците да намерят и съберат популярни фолклорни истории. Разпределете ги по групи или индивидуално. Работете заедно по историите (четене, разиграване, въпроси). Упражнявайте се да ги разказват. Когато се чувстват уверени, екипи от 3-4 ученици гостуват на други класове и разказват своите истории. Организирайте го в специална седмица по випуски или по-големите да разказват на по-малките.

 1. Фестивал “1001 нощи”

Това е продължаваща сесия, в която една история се започва и след това се оставя с отворен край в най-интересния момент. На следващия ден (час) историята се завършва и се започва нова, като пак се оставя незавършена. Може да изберете истории от „1001 нощи“ и разказани в стила на Шехерезада.

 1. Една картина е 1000 думи

Класът (или вие, или един ученик) избира класическа картина. Гледайки картината, учениците конструират първите няколко изречения чрез предложения и дискусия. След това параграфът се изпраща на друг клас, който прибавя още един. Процесът продължава с колкото се може повече класове, докато историята придобие завършен вид. След това класовете може да се съберат и да видят резултата от усилията си.

 1. Намери историята

Класът избира популярна и добре позната приказка или фолклорен сюжет. Тя се опростява в последователни събития, които могат да бъдат написани на малки бележки. Учениците скриват бележките из класната стая или училището. Изработват карта на съкровището с точни посоки към всяка бележка (или с подсказки всяка бележка да насочва към следващата). Картата се дава на друг клас (това може да става и в един клас, а учениците да са разделени на две големи групи). Учениците намират бележките и ги подреждат в правилен ред. Съкровището е да се намерят целите истории. Два класа (също така няколко класа, както и няколко групи от различни класове) могат да си разменят карти за намиране на истории. Когато историите са намерени, групите (или класовете) разиграват историята пред класа, който им е поставил предизвикателството (тя трябва да бъде прочетена и научена преди това).

 1. Радиошоу

Направете радио шоу, в което учениците да създават и излъчват истории всяка седмица в определено време. Това, разбира се, при условие, че училището разполага с техниката за целта. Ако не, може да правите видео или записи с учениците като серии. Това може да се работи като дългосрочен проект. Може да създадете списание или вестник към предаването, където да се публикуват интервюта с учители, истории на ученици или тяхна поезия.

 1. Кръг на истории

Един човек започва приказка (история) и спира след няколко изречения. Следващият продължава и отново спира след няколко изречения. Това продължава, докато историята не стигна някаква развръзка или край. Това може да е позната история или да бъде дадена само тема/заглавие.

 1. Местни историци

Накарайте учениците си да съберат истории от възрастните хора в своя град (как са били кръстени улиците, има ли градски легенди, известни в миналото хора и истории). Заведете ги в музеи или в домове при възрастни хора. Покажете им стари снимки и артефакти.

След това учениците трябва да създадат оригинална историческа история: да опишат града от името на измислен гражданин, живял преди години например.

 1. Колекциониране на семейни истории

Целта на тази задача е учениците да съберат истории за своите семейства от по-възрастни роднини. Разработете въпроси за интервюта в клас, задайте време, в което те могат да интервюират различни хора. След това обсъдете намереното в клас, направете план и създайте истории с учениците си.

 1. История – пъзел: събиране на парченцата

Разделете една история на много части и я раздайте на различни ученици. Дайте време всеки да подготви своята част (може да подскажете последователността или да зададете задача те да я подредят). След това трябва да я разкажат един по един в последователен ред, все едно че го прави един човек. Може да раздадете множество истории на няколко групи, които след това да разиграват (разказват) пред останалите от класа.

 1. Автобиография на всичко

Всичко има своята история! Съберете колекция от неща (лист хартия, обувка, гумичка, кламер, чорап и т.н.). Учениците трябва да си представят историята и да я разкажат (от личната употреба, купуването, производството, оригиналните материали, от които се произвежда предметът). Историята трябва да се разкаже като лична история/автобиография.

Например:

 1. Разкажете историята на вестника до дървото в гората.
 2. Разкажете историята на пластмасовата играчка, проследявайки историята й до нефта, от който се произвежда пластмаса, а след това и до праисторическите растения, от които се образува нефтът.

Може да накарате децата да донесат свой талисман, любим предмет или играчка и да направите упражнението с тях.

 1. Фестивал на историите

Основната цел на ученически фестивал на историите е да помогне на учениците да добият увереност, говорейки пред публика, както и да развият умения за слушане по време на представянето на всеки участник.

Накарайте всеки ученик да подготви кратка 5-7 минутна история (това може да е краен продукт от процес по писане на истории или в края на раздел, където са четени популярни приказки или фолклорни истории). Ученикът първо разказва на свой съученик, след това пред повече хора и накрая пред целия клас.

 1. Изкуството е пълно с истории

Задайте задача за проучване: учениците да открият произведения на изкуството, вдъхновени от митове, легенди, истински истории или личности. След като разберат и подготвят историята, трябва да я представят пред класа заедно с произведението на изкуството.

Предимства на стратегията

 • подходяща е за всички предмети (изкуство, музика, четене, човекът и природата и т.н.);
 • развива множество умения;
 • учениците се вдъхновяват да играят и разказват;
 • имате свободата да измисляте и откривате сами най-различни упражнения и стратегии;
 • имате свобода на избор за истории, както и необятен избор от такива: български народни приказки; поговорки; оригинални приказки; исторически разкази и т.н.;
 • може да се организират множество събития между класове, випуски; да се включват родители.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да вдъхновите децата, да им четете често, да им разказвате самите вие, по този начин те ще заобичат историите и ще са подготвени сами да го правят;
 • нужно е да моделирате разказването, като използвате различен тон и сила на гласа, интонация, движения;
 • трябва да имате ясна и точна цел при всяка задача с разказване (независимо дали вие разказвате, или учениците): за разбиране на идея, детайли, поука; за развиване на умения за построяване на случка; за развиване на въображение; за развиване на интонация и език на тялото.

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали