За учители в начален етап: как да направим диагностика на децата билингви

Езикова диагностика за деца билингви

Въпреки че България далеч не е многонационална държава, у нас живеят, трудят се и създават семействата си хора от различен етнически произход: българи, турци, роми, арменци, руснаци, власи, каракачани, украинци, евреи и др. Процентно броят на малцинствата не е голям, но вероятно и вие преподавате на поне един билингвален ученик, който говори в семейството си на език, различен от българския.

Защо диагностиката на уменията по български език е важна

Българският език е роден език за 85% от населението, но ако имате ученици, които попадат в останалите 15%, вероятно сте усетили, че по-голяма част от тях нямат достатъчно добре развити речеви умения. За разлика от децата, за които българският е роден, те всекидневно се обучават на език, който не разбират напълно. Често им е необходима интегрирана езикова подкрепа в различните учебни дисциплини, а понякога и допълнителна езикова подкрепа под формата на индивидуални занимания по български език след часовете.

Езиковото ниво на децата билингви обаче далеч не е еднакво! Преди да постъпят в училище някои от тях определено не владеят добре български или изобщо не го говорят, докато други вече са развили основните умения, необходими за общуване. Което за съжаление не значи непременно, че се справят и с познавателния академичен език, използван в училище.

Макар и не особено любими на учениците, за нас учителите диагностичните оценявания са много ценни. Няма как да измерим напредъка им през годината, ако не знаем какво е началното ниво. За да бъдем максимално полезни на многоезичните си ученици, е важно да набележим в кои области срещат най-големи затруднения, и да работим целенасочено за преодоляването им.

Как да проверим нивото в начален етап

Буквар за деца билингвиВ образователните среди у нас все повече се отделя необходимото внимание на многоезичните ученици и се създават методики, насоки и помагала за учителя при работата му в смесени класове. Може да откриете различни видове специализирана диагностика по български език за деца билингви или сами да изготвите такава за нуждите на вашите ученици… и двата варианта обаче със сигурност изискват значителен времеви ресурс.

Ето защо ви представяме накратко една удобна и лесна за администриране диагностичната процедура, с чиято помощ да определите нивото на владеене на български език и да планирате допълнителна езикова подкрепа за вашите ученици билингви. В края на страницата ще намерите всички необходими материали за провеждането й: инструкциите за учителя, базовата диагностика, допълнителните субтестове и таблицата за наблюдение и оценяване на уменията. При това може да ги изтеглите напълно безплатно!

Инструментите за диагностика и планиране на езикова подкрепа са създадени от д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова, специалисти по ранно двуезично развитие, като дейност по проекта “Да разбираш езика на училището”. Проектът се осъществява от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt и Тръст за социална алтернатива цели да подпомогне работата с деца билингви чрез материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен.

Диагностиката е предвидена за провеждане в началото и в края на учебната година, за да може при сравняването на резултатите ясно да се проследи прогресът на децата.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

За учители в начален етап: как да направим диагностика на децата билингви

Какво представлява диагностиката

Езиковата диагностика, разработена от EducArt, е индивидуална и отнема средно 8-10 минути за едно дете. Извършва се с помощта на илюстрации, които провокират вербалната реакция и изискват разбиране, тълкуване и назоваване на изобразеното. Обхванати са областите, които най-често се оказват проблемни за деца с друг майчин език. Процедурата включва следните три елемента:

  • базова диагностика – проверява владеенето на лексика, род на думите, темпорална ориентация и построяване на изречението;
  • субтестове – допълнителни тестове, които може да проверете при необходимост и за да добиете по-детайлна представа относно някои уменията на учениците. Включени са 5 допълнителни модула: субтест “Свършен/несвършен вид на глагола”, субтест “Множествено число на съществителните имена”, субтест “Предлози с пространствено значение”, субтест “Съгласуване на съществителните и прилагателните имена по род и число” и субтест “Разказ по зрителна опора”; 
  • таблица за оценяване – отговорите на детето се нанасят в специална таблица и се оценяват.

Важно е да се спазват инструкциите по провеждане на диагностиката и тестиращият да не се намесва с подпомагащи или уточняващи въпроси. По време на диагностиката учителят прави аудиозапис с отговорите на детето, за да може да се съсредоточи изцяло върху контакта с него. След тестването, нанася отговорите във формуляра за резултати и ги оценява.

Какви са основните предимства на тази диагностика

Ето трите най-важни характеристики, които отличават диагностичната процедура на EducArt за начален етап. Тя е:

  • Лесна за провеждане – за диагностиката са ви необходими само разпечатани илюстрациите (или лаптоп, от който да ги показвате), и устройство за аудиозапис, каквото представлява всеки съвременен мобилен телефон;
  • Информативна – диагностиката обхваща аспекти от българския език, които обичайно са трудни за учениците билингви. Инструментът позволява да се определи продуктивно езиковото ниво на децата, независимо дали могат да пишат и да четат. Илюстрациите са за необичайни ситуации (например “Кенгуруто полива дървото” вместо “Момчето полива дървото”), за да се провери дали детето употребява дадена езикова структура свободно, а не заучено;
  • Приятна за ученика – тъй като учителят не попълва паралелно таблиците с резултатите, се избягва усещането за стрес и процедурата се възприема от детето като разговор или игра.

Сигурно вече сте нетърпеливи да хвърлите един поглед върху диагностиката за начален етап! Ако искате да я пробвате с вашите многоезични ученици, изтеглете файловете от тук:

Инструкции за провеждане

Базова диагностика – презентация с илюстрации и формуляр за оценяване

Субтестове:

1.Вид на глагола – презентация с илюстрации и формуляр за оценяване

2.Множествено число –  формуляр за оценяване

3.Предлози с пространствено значение – презентация с илюстрации и формуляр за оценяване

4.Съгласуване – презентация с илюстрации и формуляр за оценяване

5.Разказвателни умения – видео и формуляр за оценяване

 

Буквар за билингви

Още полезни статии:

Деца Билингви
Билингви

Кои са децата билингви?

Енергични, чувствителни, емоционални, спокойни, срамежливи, експресивни или вглъбени – децата са различни, а всяко е прекрасно по свой собствен начин. Ако има нещо общо между

Приобщаващо образование

Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и изобщо децата, които

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали