“Разпределено лидерство в училище” – добра практика от Кнежа

Тази добра практика е част от програмата “Училища за пример” и ни е споделена от  Светлана Калапишева, директор на Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов”, Кнежа.

В тази статия ще ви представим как директорите могат да създадат работещи екипи от учители, които да си помагат и да си взаимодействат. Ще научите как да разпределите учителите в Професионални учещи общности, които да се вдъхновяват помежду си и да надграждат уменията и знанията си. Целта е насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъкът на учениците.

“Аз съм изключително разтоварена по този начин и мога да работя и по допълнителни проекти, защото голяма част от контролната дейност вече си я вършат учителите в общностите.” 

Идеята започва от участието на училището в двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи на „Заедно в час“ – “Училища за пример”, но екипът продължава и развива тази структура на управление и след приключване на програмата, защото вижда добрите резултати сред учителите и учениците.

Първа стъпка: Създаване на лидерски екипи

Първата стъпка е създаване на лидерски екип, който да вдъхнови, подкрепи и провокира останалите учители. Неговата роля е да следи процеса и да напътства учителите.

Лидерският екип се сформира от мотивирани и амбициозни учители, които са готови да интегрират иновативни идеи и вече имат опит с проекти дейности. Те са комуникативни и не се плашат от рискове и провал, а предизвикателствата ги амбицират. Хубаво е да има учител, който е с по-дългогодишен опит, и един, който е по-млад. Директорът също е част от този екип.

“Разпределено лидерство в училище” - добра практика от Кнежа

“Аз започнах да делегирам повече задачи на колегите в лидерския екип.”

Лидерският екип създават заедно ясна визия, която представлява интересите на училищната общност. Те преминават през обучения, които след това предават на останалите учители в училището.

“Заедно започнахме да се ангажираме с обученията на учителите, с разпределението на задачите. Фокусът е насочен върху отделните професионални учещи общности (ПУО), за да може в училище да стане и по-интересно на учениците, и учителите да се вдъхновяват помежду си.”

Втора стъпка: Формиране на професионални учещи общности

“След първата информационна среща на ЛЕ с колектива на педагогическите специалисти в училище, се усети атмосфера на вдъхновение и мотивация у колегите и така се създадоха първите шест ПУО.”

За създаване на професионални учещи общности няма строги правила. Всяко училище избира как да сформира тези групи, но е хубаво да не бъдат много големи, за да може да бъде по-лесна комуникацията и синхронизацията между тях. ПУО е необходимо да работят в съответствие с визията за действие на конкретното училище.

В тази практика учителите са разпределени по специалности – група на учителите по чужд език, група за учителите по български език и т.н. Важно е да сформирате групите така, че да доведат до най-добри резултати на учениците.

“Разпределено лидерство в училище” - добра практика от Кнежа

“Членовете на ПУО привлякоха към себе си съмишленици и създадоха останалите учещи общности. Започнаха да споделят добри практики, да мотивират колегите и да насочват работата им към промяна на благополучието, академичните резултати и ангажираността на учениците. Отвориха вратите на класните си стаи за наблюдение, споделяне и обсъждане на работещи практики.”

Трета стъпка: Разпределение на ролите и отговорностите

След като групите се формират, всеки екип разписва целите и плановете на съответната ПУО. Целите трябва да са ясни и измерими, както и да има система за следене за постигане на резултатите. Важно е да се формулират норми и процедури на съвместната работа вътре в екипите. И резултатите и наученото по отношение на процеса да се споделят между останалите в общността.

“В ЛПУО веднага пролича разпределеното лидерство и всеки пое отговорности по изпълнение на конкретни дейности и задачи. Създадоха се виртуални класни стаи в Google classroom за споделяне на ресурси и възлагане на задачи, както и стая за споделяне на добри и работещи практики през учебната година.”

Ключът към ефективната работа на ПУО е откритата и отворена комуникация. Учителите трябва да си имат доверие, да вярват че се движат в една посока и че целите им са съвместни и могат да ги постигнат по-лесно, ако работят заедно.

“Работата с отделните ПУО стана по-лесна. Постигнахме голям напредък в споделянето. Целта беше учителите да започнат да си споделят, да отворят класните си стаи. Те започнаха да правят съвместни уроци. Да си влизат на посещения. Да си обсъждат нещата. Учениците започнаха да участват в по-разнообразни дейности и тяхната мотивация се повиши.”

Четвърта стъпка: Демонстриране на добри резултати

Споделянето на добри практики мотивира учещите общности да се развиват и да създават по–разнообразни дейности с учениците. По този начин и останалите колеги в училището се ентусиазират и проявяват желание да участват.

“Това беше и супер мотивиращо за колегите, които до този момент все още не откриваха смисъл в новите подходи на преподаване.”

Посещаването на часове на колеги, обсъждането и съвместното търсене на решения помагат на учителите да се чувстват част от общност. Те изграждат доверие помежду си и започват да провеждат бинарни уроци, като попълват протоколи на наблюдаваните уроци. След това заедно обсъждат часа, дават си обратна връзка, като отчитат положителните практики и местата за подобрение. Това им помага да се справят по-лесно с предизвикателствата, както и да се вдъхновяват помежду си.

В края на годината учещата общност по STEM представи успешен STEM проект на научна конференция “Кнежа – град на бъдещето” пред цялата училищна общност, много гости и ученици. Работата на екип от учители и 28 ученици от 9. “в” клас по голям въпрос с интердисциплинарен характер в рамките на три месеца завърши с интересни предложения на учениците за справяне с енергийни и екологични проблеми.

“Проведохме анкети с учениците и те самите споделиха, че са по-ангажирани в учебната дейност и им е по-интересно.”

За какво да внимавате

Идеята за преминаване към разпределено лидерство може да срещне съпротива от някои учители, които предпочитат да работят самостоятелно. Дайте им време сами да пожелаят да се включат, след като видят успехите на своите колеги. Освен това те може би нямат доверие на процеса или на своите колеги.

Може да започнете като дадете повече свобода на учителите да изберат как да участват. Уверете се, че всички разбират структурата и целта на разпределеното лидерство. Създайте по-малки екипи, които да си взаимодействат по-ефективно.

“Научихме се от грешките си. Установихме, че много по-ефективна е работата на малките екипи и още в началото на новата учебна година се изградиха 11 ПУО.”

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая. Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Математика

Многознайка – вълшебна математическа кутия

Онагледяването на учебното съдържание е от изключителна важност за учениците, особено за по-малките сред тях. Визуализацията им помага да възприемат и запаметят по-добре материала, да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали