Бинарен урок и комуникативни умения – възможно е! – урок от Петя Николова

Петя Николова, СУ Никола Войводов, гр. Враца

За мен

Казвам се Петя Николова и съм учител по български език и литература в Средно училище „Никола Войводов“ – Враца.

Какво ще ви представя?

Представянето на учебното съдържание по предметите география и икономика и български език и литература може да бъде осъществено съвместно и комплексно, за да отговори на едно от най-важните изисквания при развиване на комуникативните умения на учениците, а именно – извличане и обработване на информация от текст.

Практиката, която ще ви представя се осъществява съвместно от учителя по Български език и литература и учителя по География и икономика.

За кого е подходяща практиката и какво развива?

Практиката е подходяща както за прогимназиален, така и за гимназиален етап. Насочена е преди всичко към развиване на комуникативните умения у учениците и работата им върху непознат научен текст, като се базира на знанията им по предмет от конкретна научна област – география и икономика.

Практиката разчита на осъществяване на междупредметни връзки и реализацията на комплексни умения:

 • Четене с разбиране;
 • Обработване на информация;
 • Осмисляне на информацията;
 • Представяне.

“Пътуване в смисъла на текста. До Галапагос и обратно” – практиката в 5 стъпки

1.     Разпределение на екипи

Разпределяме учениците на три отбора, така че да се формират три равностойни екипа. Не прилагаме деленето на случаен принцип, защото в тази практика е важно отборите да са равностойни.

2.     Въведение в темата – дискусия и видео

Урок по география

За да въведем учениците в темата, им задаваме няколко кратки въвеждащи въпроси в областта на географията:

 • Къде се намират Галапагоските острови?
 • Как са образувани – земни процеси, климат, флора и фауна?
 • Какво знаем за тях – среда, климат, флора и фауна?

След това им представяме кратко видео-пътешествие до Галапагос. След успешното акостиране на Галапагос се тълкува значението на името. Учителят по география обяснява от къде идва името Галапагос и какво означава. Така пътешествието в смисъла на думите е първата пътека в Галапагоската обиколка.

3.     Работа по работните листове

На учениците се предлагат три кратки научни текста, свързани с Галапагоските острови под формата на работни листове с конкретни задачи за изпълнение. Задачите са еднакви за трите отбора, но текстовете са различни. Целта е да се достигне в края на урока до изводи на базата на събраните от всеки екип отговори, които са свързани помежду си.

Отговаряйки на въпросите, учениците упражняват знанията си в областта на географията, внедряват и разширяват тези знания в конкретни текстове, разрешават казуси на по-късен етап в процеса на урока.

Освен правенето на изводи в областта на географията, учениците работят и върху развиването на четивната си грамотност и комуникативните си умения чре разделяне на текста на смислови части и чрез работа върху лексиката – търсене на термини в текста, синоними на конкретни думи в текстовете; думите като части на речта – местоименията и числителните имена.

Примерни въпроси:

 1. Разделете текста на смислови части и озаглавете всяка част.
 2. Запишете термините, употребени в текста.
 3. Запишете синоними на думата, изписана с по-тъмен шрифт в текста.
 4. Определете какви части на речта са подчертаните думи в текста.
 5. Каква е ролята на числителните имена в текста?

4. Представяне на отговорите – създаване на мегатекст

След като са приключат с работните листи, учениците представят отговорите си на 6-те въпроса. Всеки отбор излъчва говорител-ръководител на екипа. Учителят по български език записва отговорите на екипите в табличен вид, така че да са видими за всички. А в края на общото представяне става ясно, че верните отговори всъщност са един мегатекст, обобщаващ информацията от трите текста.

5. Анализ и синтез – създаване на собствен текст в областта на географията

Последната задача изисква писане на собствен текст – всеки екип в зададено ограничено време създава текст. Текстът не само трябва да следва нормите на книжовния български език, но и да дава отговор на поставен научен въпрос в областта на географията.

Пример: Представете си, че сте собственик на зоологическа градина и възнамерявате да закупите няколко семейства галапагоски пингвини. Какви условия за живот, храна, поддръжка ще трябва да им осигурите, за да бъдат максимално близки до естествената среда на пингвините? Ако трябва да ги закупите – до къде и как ще пътувате, за да ги вземете?

Учениците създават текстовете си, анализирайки и синтезирайки получената информация от научния текст. Така се проверява как и доколко са усвоили тази информация.

Предимства на практиката

Предимствата на тази практика са в използването на интердисциплинарния подход – осъществяване на междупредметни връзки.

Учениците се виждат като истински пътешественици и осъзнават, че всяко пътуване изисква предварителна подготовка, умения и знания. В този смисъл развиването на комуникативните умения, четенето с разбиране и достигането до известна функционална грамотност са умения, нужни и прилагани в живота.

Учениците придобиват увереност, демонстрират креативност и умение да работят в екип, научават се да носят не само лична, но и екипна отговорност, придобиват презентационна култура.

За какво да внимаваме?

Рисковете при прилагането на подобна практика са следните:

 • Групиране на екипите – те трябва да са равностойни по компетентност и затова е най-добре да бъдат сформирани от учителя.
 • Техническата обезпеченост – тя трябва да бъде добре осигурена и проверена, а учениците не бива да подценяват учебния процес за сметка на игровия подход.
 • Работата в екип трябва да показва не само общата работа на учениците, но и индивидуалната такава, за да не се позволява разчитане само на по-силните ученици и пренебрежителното отношение на по-слабите.

Финални думи

Използването на междупредметните връзки е особено важно за учениците, тъй като то им помага да постигнат комплексни умения и знания, приложими не само в училище, но и извън него.

Включването на междупредметни връзки не само не натоварва учебния процес, но го прави по-цялостен и логичен, като привлича интереса на учениците.

Допълнителни ресурси:

Линк към интерактивен работен лист от представената практика, който може да се използва в условия на обучение в електронна среда, може да намерите тук.  https://www.liveworksheets.com/hb1322318co

 1. Статия на 24 часа, свързана с Галапагоските острови
 2. Wikipedia – Галапаговски острови
 3. Интерактивен работен лист, който може да се приложи към урока в условия на електронно обучение
 4. 6 Б клас – урок – презентация
 5. Урок

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Приключение в страдателен залог – ученици създават сайт с авторски истории на български и английски език

ПГ по механотехника “Професор Цветан Лазаров”, гр. Пловдив” има над 70-годишна история. Педагогическият екип е отдаден на това да предоставя качествено обучение и да гради

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали