Петъчно предизвикателство за отговорни, знаещи и можещи ученици

Затворете за малко очи и си представете как всеки понеделник часът ви започва с нетърпеливия ентусиазъм на учениците ви да ви предадат домашната си работа, подготвена през уикенда. Когато проверявате работните им листове, установявате, че задачите са изпълнени задълбочено и прецизно, като същевременно класът демонстрира усвоени учебни знания и умело боравене с източници на допълнителна информация. А всеки петък занятията ви приключват с трепетно вълнение от страна на децата какво задание сте им приготвили този път. Звучи ли ви като учителска мечта?

Практиката „Петъчно предизвикателство” ще ви даде полезни идеи как да мотивирате учениците си ефективно да учат сами, да бъдат отговорни към задачите си и да боравят успешно с текст, при това докато се забавляват.

58 ОУ „Сергей Румянцев” се намира в един от крайните квартали на гр. София и отговаря за обучението на ученици от смесен етнически произход. Ръководството на училището прилага различни стратегии, за да осигури на всички деца качествено образование. От години насам си партнира с фондация Заедно в час”, за да привлече мотивирани учители. 

Грижата за материалната база е осезаема. Началните класове имат отделни кабинети за работа в клас и за занималня, което позволява на всеки учител да организира пространството според целите и вижданията си. Стаите са оборудвани с дидактически табла, мултимедия, принтер, шкафчета и нова дограма на прозорците. Отделно има зали за интерактивни обучения и за занимания по интереси, които също са на разположение на учители и деца.

Училището се гордее със свой собствен етнографски музей, който затвърждава чувството за принадлежност у учениците. Той съществува над десет години и всички артикули в него са дарени от учители и родители. Сред експонатите има носии, посуда, стан и други битови предмети от миналото. Вратите на музея са винаги отворени за ученици и за външни гости.

Г-жа Цветомира Керемидчиева е участник в програмата Нов път в преподаването” на фондация Заедно в час” и е част от екипа на 58 ОУ за втора година. Тя се среща за пръв път със своите третокласници, на които води занималня, в началото на тази учебна година. След като се запознава с децата и техните нужди, г-жа Керемидчиева установява, че много от тях срещат затруднения при четенето с разбиране и нямат изградени навици за самостоятелно учене.

Това определя дългосрочния фокус на работата ѝ с учениците. „С тази практика искам те да развият липсващите им умения, да повишат академичните си знания и чувството за отговорност, както и да осъзнаят, че успехът им зависи изцяло от нагласата и положените усилия.”, споделя г-жа Керемидчиева.

Визитка на практиката:

Име: Петъчно предизвикателство

Подходяща е за: ученици от начален етап, но може да бъде адаптирана и за ученици в прогимназиален и гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: Индивидуални джобчета за предизвикателството, ежеседмично изготвяни работни листове с описание на предизвикателството, индивидуални папки за съхранение на предадените работни листове, списък за нанасяне на резултатите, дребни награди за учениците – бонбони, химикалки, моливи, гуми, цветни листчета и т.н.

Цели:

  • учениците затвърждават академичните си знания от изминалата седмица;
  • повишава се чувството за отговорност към поставените задачи;
  • формират се навици и стратегии за ефективно самостоятелно учене;
  • учениците развиват четене с разбиране и умение за търсене, подбор и обобщение на информация от различни източници;
  • родителите се ангажират с процеса на учене на децата;
  • утвърждава се нагласата „успехът зависи от мен и моите усилия”.

Описание на практиката:

Идеята за петъчното предизвикателство хрумва на г-жа Керемидчиева още миналата година. Тогавашният опит да го реализира обаче не се получава според желанията и очакванията ѝ. „Още не го бях доизмислила, нямах ясна структура и цел, беше едно от многото неща, които пробвах, все още просто експериментирах.”. Наблюденията и изводите от първия опит помагат идеята да се доразвие и конкретизира.

Стъпка 1 – Диагностика и разработване на визия за учебната година

Създаването на ясна визия за развитието на учениците въз основа на техните конкретни нужди е съществено за успеха на практиката. Г-жа Керемидчиева започва годината с диагностично оценяване на учебните знания и активно наблюдение на поведението и начина на учене на децата. След като обобщава и анализира получените данни, тя формулира основните елементи на визията си – развиване на уменията за четене с разбиране, самостоятелно писане, търсене и подбор на информация от различни източници. Това става основна насока при избора на седмичните предизвикателства.

В зависимост от най-належащите потребности на учениците ви, целите на практиката могат да бъдат най-различни – затвърждаване на знания, развитие на социално-емоционални умения, грижа за здравето и благополучието, сплотяване на класа, въвличане в доброволческа дейност и т.н. 

Стъпка 2 – Представяне и ангажиране на учениците с практиката

Мотивирането на учениците за активно участие в практиката също е ключов момент от предварителната подготовка. Първоначално г-жа Керемидчиева събужда любопитството им, като поставя на видимо място табло с шарени платнени джобчета, на всяко от които има номер. Джобчетата тя открива в интернет и ги поръчва още преди първия учебен ден. Те спокойно могат да бъдат самостоятелно изработени от по-сръчните учители. Децата нямат търпение да разберат за какво ще се ползват.

Петъчно предизвикателство за отговорни, знаещи и можещи ученици

Г-жа Керемидчиева обсъжда с учениците си от какво имат нужда и в каква посока искат да се развива класа. Те самите много точно определят къде са пропуските им и какво не умеят. Учителката предлага идеята за петъчното предизвикателство и пояснява смисъла и ползите от нея. С помощта на учениците тя конкретизира ясни критерии за приложението на практиката. Накрая чрез гласуване всички приемат да извършват петъчното предивзикателство през цялата учебна година. Включени по този начин в създаването на идеята, децата са много по-ангажирани с последващата ѝ реализация.

Стъпка 3 – Петъчните предизвикателства в действие

Всеки петък г-жа Керемидчиева подготвя ново предизвикателство. То представлява изследователска мисия, която е логически обвързана с предходната и включва части от изучения през изминалата седмица материал. Задачите са заимствани от сборници и учебни помагала. С цел да провокира детското любопитство, учителката е избрала да представя изследователските мисии като диалог между робот и момиче. 

Преди пристигането на учениците тя поставя по един работен лист в номерираните джобчета, които са разположени близо до вратата на класната стая. След последния час всяко дете има за задача да вземе със себе си копие от предизвикателството от джобчето с неговия номер. В рамките на уикенда третокласниците трябва да решат задачата, като имат право да използват помощ от родител, съученик и дори приятел извън класа или да потърсят информация в интернет. Целта е да опитат всякакви варианти, за да се справят с предизвикателството.

В понеделник и нито ден по-късно учениците имат ангажимента да донесат попълнения работен лист. Г-жа Керемидчиева ги посреща със списък, където отбелязва кой е предал и кой не. След обстойно преглеждане на домашните тя коментира как са се справили всички и обявява кой какви точки ще получи за седмицата. Учителката използва платформата Class Dojo за атрактивно визуализиране на резултатите. Решените предизвикателства се прибират и съхраняват в индивидуалните папки на всеки ученик.

Петъчно предизвикателство за отговорни, знаещи и можещи ученици

Стъпка 4 – точки, неустойки и компенсации при неизпълнено предизвикателство

Г-жа Керемидчиева си дава ясна сметка, че развиването на отговорност към задачите и умения за ефективна самостоятелна подготовка е дълъг и понякога труден за малките третокласници процес. Ето защо тя осигурява ясни критерии за изпълнение и постоянно отворена възможност за „компенсиране” на нерешените предизвикателства.

Всички, които са попълнили качествено и изчерпателно работните си листове, получават по 3 точки в Class Dojo. Ако задачата е изпълнена само частично, детето може да получи отсрочка до вторник, за да я довърши, но срещу резултат 1 или 2 точки. В случаите на очевидно преписване, повърхностна работа или забравяне на работния лист, на ученика се отнемат 3 точки.

Всяка седмица на разположение на учениците са 3 работни листа с допълнителни задачи, различни от тези на предизвикателството, всеки от които носи по 1 точка. Така ако децата не са се справили с петъчната изследователска мисия или преценят, че искат да наваксат с точките си, те имат възможност с повече работа през седмицата да компенсират несвършеното през уикенда.

Стъпка 5 – месечно финализиране на резултатите и награждаване

В края на всеки месец се изчислява общият брой точки, получени при изпълнение на петъчните предизвикателства и задачите за компенсация. В специално отделено време всички ученици, които имат максималния брой от 12 точки, получават малка награда от учителя – химикалка, молив, гума, цветни листчета и т.н. Останалите деца получават утешително бонбонче и пожелание да се справят по-успешно през следващия месец. Бонбончета, разбира се, има и за спечелилите.

Уговорката с госпожата е накрая на учебната година третокласниците да вземат за себе си индивидуалните си папки с решените от тях предизвикателства.

Защо да опитате тази практика?

В хода на изпълнение на практиката, г-жа Керемидчиева забелязва, че наистина всеки петък учениците с нетърпение очакват да разберат какво ще бъде предизвикателството им този път. В понеделник те ентусиазирано обсъждат как са го изпълнили. Забелязват, че когато работят по двама, се получават великолепни резултати, вследствие на което третокласниците започват да харесват работата в екип. Когато някой забрави да вземе петъчното си предизвикателство, бързо се оказва сътрудничество – търси се помощ, споделят се снимки и се принтират работни листове.

Ако в началото на годината само половината ученици са носили попълнени предизвикателства, то 4 месеца по-късно вече 90 % от децата редовно изпълняват задачите си пълноценно. Никой не мрънка или спори при получаване на негативен резултат. Учениците са напълно наясно с очакванията към тях и сами определят кога не заслужават точки. Забелязва се и осезаемо подобрение при четенето с разбиране и самостоятелното писане. Третокласниците събират информация от различни източници, за да изпълнят предизвикателствата си. Понякога се случва родители да търсят учителката през уикенда с въпроси относно работните листове, което показва, че са ангажирани с учебната работа на децата.  

„Петъчното предизвикателство въздейства върху чувството за отговорност и удовлетвореност на учениците. Когато събера работните листове и благодаря на онези, които са ги донесли, виждам горди усмивки. Същевременно се надграждат новите знания, получени през седмицата и това дава на децата усещането за сигурност.”, обобщава г-жа Керемидчиева.

За какво да внимавате при реализацията на практиката?

Учителите, които решат да приложат практиката в своята класна стая, е добре да имат предвид следните съвети:

  • да си изяснят какво точно искат да постигнат с нея и как ще измерят напредъка по целите, които са си поставили;
  • да обсъдят идеята с учениците и да я подложат на гласуване, като по този начин ги накарат да се почувстват значими и пълноценни участници в целия процес;
  • да конкретизират много ясно критериите за успешно реализиране на предизвикателството; кога, как и за колко време се изпълнява, как се присъждат точките, какви са поощренията, санкциите и възможностите за компенсация;
  • да бъдат последователни и прецизни в осъществяването на контрол върху процеса – да попълват списъка с изпълнилите задачата, да обявяват пред всички кой ще получи точки, защото е положил нужните усилия и кой няма, защото е претупал или пренебрегнал работата.

Ангажираността и постоянството на учителя несъмнено са ключови за развиването на трудни за малките деца умения като отговорност към задачите, самостоятелно учене, четивна и писмена грамотност. Ако намирате тази практика за любопитна и вълнуваща, на Prepodavame.bg можете да откриете още начини да помогнете на учениците си да бъдат отговорни, знаещи и можещи.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Петъчно предизвикателство за отговорни, знаещи и можещи ученици

Практиките са селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Drawing on colourful paper
Четивна грамотност

Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе предварително. Накрая отсяват ключовите

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали