Колко е важно да бъдем сериозни: за ролята на гражданското образование в училище

Статията въвежда темата за необходимостта и смисъла от гражданското образование. В следващите статии от поредицата очаквайте разнообразни и практични насоки за развиване на гражданска активност, които да приложите в училище.

Възникване на гражданското образование у нас

Идеята за необходимостта от гражданско образование в българското училище има своите корени още преди Освобождението на България и Христо Ботев е сред първите застъпници на тази идея. През 1873 г. той пише във в. Независимост: 

Наместо всякакви врачувания, раздумвания и рецепти, …те трябва да се погрижат за политическата хигиена на своя народ. Какво образование ще дадете на онзи народ, който няма и не може да има такива училища, из които излизат човеци, а не автомати?… Ние сме длъжни да помогнем на своя нещастен народ, то по-напред от всичко трябва да се погрижим за неговата политическа свобода“ (3). 

След извоюваната национална свобода първите учебници по гражданско учение у нас заимстват опита от „французките средни учебни заведения“. В увода към един от тези учебници целите за изучаване на предмета са представени така:

Нашето отечество България е страна със свободни и демократични учреждения, страна, в която народът е върховен господар на съдбините си. Колкото повече човек познава държавната уредба на своето отечество и неговите свободни и демократични институти, толкова повече той ще умее да ги цени…, да ги запази и подобри, толкова повече, ще обича отечеството си… и толкова по-добър гражданин ще бъде, и толкова по-добре ще може да изпълни най-висшата нравствена цел на човешкия живот – да работи за културното развитие и преуспяване на своя народ, а заедно с това и на целия човешки род (правописът е променен спрямо сегашната езикова норма) (2).

Необходимост от гражданско образование днес

Столетие по-късно обществото ни отново е обсебено от „врачувания и раздумвания“, които днес са дори по-интензивни, защото са в онлайн формат, но обикновено ги наричаме фалшиви новини. Отново има остра нужда от активни граждани със сериозно отношение към света, които да познават и да спазват законите в страната, да отстояват правото на живот в условия на свободно и демократично управление и с действията си да допринасят за по-добро развитие не само на себе си и държавата си, но и на целия свят – локално, виртуално и глобално. 

След повече от 70 години отсъствие от училище през 2020/2021 учебна година предметът гражданско образование отново става част от задължителната програма за учениците от XI и XII клас, за да подготви “младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество“ (1).

Oт гражданско образование към глобално гражданство

Основната разлика в идеите за изучаване на гражданско образование от преди сто години и днес е необходимостта младите хора да бъдат не само добри граждани на своята страна, но и добри граждани на света. Новата концепция има отношение към глобалната реалност и анализира критично противоречията между различните аспекти на глобалното гражданство като местна, национална и глобална идентичност, ценности и право, корпоративно и екологично гражданство, активно и виртуално гражданство и др. 

През 2012 г. ЮНЕСКО препоръчва „насърчаване на глобалното гражданство“, като: „образованието… поеме централната си роля в подпомагането на хората да изграждат по-справедливи, мирни, толерантни и приобщаващи общества. С идеята то да даде на хората разбирането, уменията и ценностите, от които имат нужда, за да си сътрудничат за разрешаване на взаимосвързаните предизвикателства на 21-ви век” (4). 

Умения, свързани с гражданското образование

Гражданското образование от последните десетилетия и неговото развитие в посока на глобалното гражданство акцентира и върху развиването на глобална компетентност чрез: комуникационни умения, умения за работа в екип, критическо мислене, гражданска активност и др. Затова в часовете би трябвало тези умения да се упражняват чрез различни дейности като: участие в дебати, изготвяне на публична реч по конкретна тема, проверка и оценка на достоверността на дадена информация, решаване на казуси, търсене и решаване на проблеми и организиране на инициативи за подобряване на света около нас.

За да прилагат адекватно уменията си, учениците имат нужда и от широки познания за правата и задълженията на съвременния гражданин на България и света, а именно правата и задълженията като служител, данъкоплатец, участник в общински, парламентарни и президентски избори, виртуален гражданин, толерантен гражданин и от критичен анализ на важни събития и процеси от историята на България и света през последните 30 години.

Но може би най-важното е да има учители, които да разчупят стереотипа на “Не ми пука” и да покажат на учениците си колко е важно да се ангажират със сериозните теми на деня,  да се учат от грешките – своите собствени и тези на поколенията преди нас и да вярват, че и локално, и глобално промяната към един по-добър свят зависи от всеки от нас.

Използвана литература:

  1. Министерство на образованието и науката (МОН). 2018. Заповед № РД09-1655/ 16.08.2018 г. За утвърждаване на Учебна програма по учебния предмет гражданско образование за ХI клас (Приложение № 17)  и Учебна програма по учебния предмет гражданско образование за ХII клас (Приложение № 18)
  2. Рачев, Б. 1938. Гражданско учение.
  3. Чакъров, Н. 1963. Христоматия по история на образованието и педагогическата мисъл в България. София, Наука и изкуство.
  4. Tawil, S. 2013. Education for ‘Global Citizenship’: A framework for discussion. UNESCO Education Research and Foresight, Paris. 

Още полезни статии:

Креативност
Креативност

Креативност

Креативност Какво представлява умението и защо е важно Какво е креативност?  Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори

Задаване на ключови въпроси към тема
Гражданска активност

Задаване на ключови въпроси към тема

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали