Финансова грамотност

Финансова грамотност

Финансова грамотност

В следващите страници представяме умението финансова грамотност. Разделено на елементи, то дава пълната картина на това какво очакваме от учениците да знаят и могат, за да бъдат пълноценни членове на обществото, които вземат информирани финансови решения. Умението е представено като съвкупност от елементи и към всеки от тях може да намерите задачи и проекти, с които да работите за неговото усвояване. Този тип разбивка на умението ще помогне на учител, който не е специалист, да определи важните за неговите ученици аспекти от умението и да се ориентира какво да проучи, за да се подготви за часовете, както и как да измери напредъка на учениците си, за да се увери, че те са финансово грамотни и уменията им са съпоставими с тези на връстниците им от цял свят. За целта ще стъпим и ще надградим на приоритетите, които определя и измерва PISA (http://www.oecd.org/pisa). Следващите страници не изчерпват, а са по-скоро опора и източник на идеи за това учениците ни да достигнат очакваните нива на владеене на умението финансова грамотност. 

 

Какво представлява умението и защо е важно

Какво е финансова грамотност? 

Финансова грамотност е умението да взимаме информирани финансови решения с ясното съзнание за дългосрочните ефекти, които създаваме както за собственото си благосъстояние, така и за общото, общественото. Финансово грамотният човек използва финансови инструменти разумно и управлява личните си финанси ефективно. Още повече, поставен в ситуация на ограничена информация, финансово грамотният човек може да определи това, да проучи и намери информацията, от която има нужда, и едва тогава да вземе решение. Не на последно място, финансово грамотният ученик успява да осъзнае своята роля в обществото от икономическа гледка точка – как неговото потребление или спестяване влияе на икономическото състояние на страната.

 

Защо да развиваме финансова грамотност?

Развиването на умението е важно за формирането на усета за лична отговорност към собственото благосъстояние. Неусвояването на това умение доказано влияе в отрицателна посока на самооценката и усещането за лична удовлетвореност от материалното състояние и семейния статус (Fox and Chancey, 1998). Затова предложените цели, задачи и проекти в тази част на наръчника развиват точно това умение. 

Как да развиваме финансова грамотност?

Очаквано, развиването на умението финансова грамотност е придружено с това учениците да бъдат теоретично подготвени. Усвояването на умението обаче далеч не се ограничава единствено с това учениците да знаят и да могат да обяснят отделни финансови термини. В настоящия наръчник ще представим задачи и проекти, които поставят учениците в реални ситуации и изискват от тях да вземат решения, като обсъждат и последствията от тях. Ще следваме следните критерии за проследяване на напредъка, познати ни от PISA:

Нива на владеене на умението финансова грамотност:

 • Ниво 1

Ученикът може да разпозна финансови документи, които срещаме във всекидневието си (касова бележка, разписка на транзакция от банкомат, фиш с информация за изплатено месечно възнаграждение, форми за кандидатстване за кредит, дебитна или кредитна карта и т.н.), и използва информацията от тях за основни финансови операции. Може да разграничи „нужди“ от „желания“ и може да взима основни решения за всекидневни разходи, свързани с реални ситуации, които е преживял лично. Най-общо задача, с която бихме могли да проверим дали ученикът е усвоил това ниво на финансова грамотност, би могла да бъде ученикът да изброи елементите на една касова бележка или да посочи каква е наличната сума в дадена банкова сметка по представено банково извлечение.

Примерна задача от PISA:

 

Сара Джонсън Касова бележка

Ул. „Георги Раковски“, № 19 № 203094904909

Гр. София Дата: 28.02.2015г.

Breezy Clothing

Бул. „Витоша“, № 15

Гр. София

 

Код Описание Бр. Ед. цена Общо (без ДДС)
T011 Блуза 3 20 60 zed
J023 Панталон 1 60 60 zed
S002 Шал 1 10 10 zed

 

Общо (без ДДС): 130 zed

ДДС 20%: 26 zed

Доставка: 10 zed

Общо (вкл. ДДС): 166 zed

Плетено: 0 zed

Дължима сума: 166 zed

Краен срок: 31.03.2015г.

 

Въпрос: Защо е била изпратена тази касова бележка на Сара?

А. Защото Сара дължи пари на Breezy Clothing. 

Б. Защото Breezy Clothing дължи пари на Сара.

В. Защото Сара е платила задълженията си към Breezy Clothing. 

 1. Защото Breezy Clothing са платили задълженията си към Сара.

 

 • Ниво 2 

Ученикът започва да прилага на практика знанията, които има за най-често срещаните и използвани финансови продукти и услуги. Може да използват дадена информация, за да вземе финансови решения в ситуации, които са му близки и познати. Може да разчете прост бюджет и да тълкува елементите на финансови документи от всекидневието. Може да използва прости аритметични операции, за да отговори на финансови въпроси. Показва разбиране на връзката между различни финансови термини като използвано количество и възникнало задължение. 

 

Примерна задача от PISA:

 

Сара Джонсън Касова бележка

Ул. „Георги Раковски“, № 19 № 203094904909

Гр. София Дата: 28.02.2015г.

Breezy Clothing

Бул. „Витоша“, № 15

Гр. София

 

Код Описание Бр. Ед. цена Общо (без ДДС)
T011 Блуза 3 20 60 zed
J023 Панталон 1 60 60 zed
S002 Шал 1 10 10 zed

 

Общо (без ДДС): 130 zed

ДДС 20%: 26 zed

Доставка: 10 zed

Общо (вкл. ДДС): 166 zed

Плетено: 0 zed

Дължима сума: 166 zed

Краен срок: 31.03.2015г.

 

Въпрос: Колко струва доставката на дрехи от Breezy Clothing?

 • Ниво 3

Ученикът може да приложи на практика разбирането си за най-често срещаните финансови концепции, условия и продукти, които са близки до него. Показва наченки на разбиране на последствията от взетите финансови решения и може да анализира финансови документи. Използва основни аритметични операции, включително и пресмятане на проценти. Може да използва тези си умения, за да реши относително често срещани финансови казуси.

 

Примерна задача от PISA:

Тази графика показва цената на една акция на Rich Rock за период от 12 месеца. 

Въпрос: Кои твърдения за графиката са верни?

 

Цени на акциите на Rich Rock

 

Цена

 

Време (по месеци)

 

Твърдение Вярно или грешно е твърдението?
Най-изгодно е било да се закупят акции през септември. Вярно / Грешно
Цената на акциите се е повишила с около 50% в рамките на тази година. Вярно / Грешно

 

 • Ниво 4

На ниво 4 ученикът може да прилага разбирането си за не толкова често срещани финансови концепции и термини в ситуации, които ще срещне занапред, като управление на банковата сметка и сложна лихва при спестовните продукти. Може да оцени и обработи информация от редица финансови документи, като банкови извлечения, и да обясни как работят различни, не толкова често срещани финансови продукти. Може да взема финансови решения, като взема предвид дългосрочните последствия, като общите разходи и промени в цената на кредит, ако се разсрочи за по-дълъг период от време, и може да решава финансови въпроси в нови финансови контексти.

 

Примерна задача от PISA:

Всеки месец Джейн получава заплатата си с превод по банков път. Това е фишът за изплатената й заплата за месец юли. 

 

Фиш за изплатена заплата

Име на служителя: Джейн Грийн

Позиция: Мениджър

Период: 1 – 31 юли

Брутна заплата: 2800 zed

Данъци и здравни осигуровки: 300 zed

Нетна заплата: 2500 zed

Годишна брутна залата към днешна дата: 19 600 zed

 

ВЪПРОС: Каква сума е превел работодателят на Джейн по нейната сметка на 31 юли?

 

 1. 300 zed

Б. 2500 zed

В. 2800 zed

Г. 19 600 zed

 

 • Ниво 5

На това ниво ученикът може да прилага на практика разбирането си за широк кръг от финансови термини и концепции и да има предвид дългосрочните ефекти от решенията, които взема. Може да анализира широк кръг от финансови документи и информация и да взема предвид информация, която незадължително е спомената. Може да работи прецизно с финансова информация и да описва възможните ефекти от всяко от потенциалните решения пред него. 

Примерна задача от PISA:

Госпожа Джоунс има заем от 8000 zed от FirstZed Finance. Годишният лихвен процент по кредита й е 15%. Месечната й вноска по кредита е в размер на 150 zed. Една година след като е изтеглила кредита, госпожа Джоунс дължи все още 7400 zed. Друга финансова институция, Zedbest loan, се е свързала с госпожа Джоунс и й предлага кредит в размер на 10 000 zed с годишна лихва 13%. Месечните й вноски по кредита ще бъдат в размер на 150 zed. 

Въпрос: Ако приеме сделката, която й предлага Zedbest loan, госпожа Джоунс веднага ще изплати вече съществуващия си кредит. Кои са двете други финансови ползи за госпожа Джоунс, ако приеме сделката, която й предлага Zedbest loan?

 1. ………………………………………………. 
 2. ……………………………………………….

 

Идея за представяне на умението пред големи ученици

Стартираме с бърз брейнсторминг: Какво означава да си грамотен? А какво означава да си финансово грамотен? Важно ли е да бъдем финансово грамотни? Защо?

 

Чудесно! Да си финансово грамотен, означава да можеш да си планираш приходите и разходите за месеца, така че винаги да разполагаш с пари, да си съставиш план за спестяване или за набавяне на допълнителни приходи, когато искаш или ти трябват пари, за да се явиш на кандидатстудентски изпит; да можеш да определиш дали ти е изгодно да изтеглиш кредит, или да платиш в брой, когато имаш нужда от нов компютър; да можеш да прецениш как и защо това, което най-често си купуваш, променя цената си; да вземеш решение какъв договор ти е изгодно да сключиш с твоя работодател, за да си социално осигурен. С една дума – да вземаш информирани финансови решения. И защо ни е важно да бъдем финансово грамотни? За да водим спокоен живот и за да не се чувстваме жертви на измами или сякаш все не можем да си позволим мечтаната почивка. Когато сме финансово грамотни, можем. 

Карта на умението финансова грамотност

Всеки елемент на умението, целите към него, както примерни задачи и проекти, чрез които може да бъде развивано, може да видите по-долу. Тук може да намерите още и примерни задачи за това как да развиваме умението в часове по различни предмети. Може да намерите още и кратки препоръки за това как сами да доразвиете представените идеи и да ги съчетаете с развитието и на други умения за успех в ХХІ век. Нужно е да имате предвид, че представените цели са по-често на високите нива на умелост и презюмират, че учениците вече са запознати и са упражнили предишните нива.

Елемент Цели Ниво по PISA
Планиране на разходите и свързаните с тях приходи 1.1. Учениците планират как да спестяват с конкретна цел; Ниво 2
1.2. Учениците разграничават “желания” от “нужди”; Ниво 1
1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца; Ниво 2
1.4. Учениците изготвят план за формиране на бюджет, който да посреща техните лични нужди, като намират и други източници на финансиране освен спестяване; Ниво 3
1.5. Учениците аргументират свое финансово решение, свързано с разходите за посрещане на свои нужди; Ниво 3
1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвянето на своя бюджет; (НЕТЕН/БРУТЕН доход) Ниво 3
1.7. Учениците избират най-ефективния метод за разплащане според ситуацията;  Ниво 5
Вземане на информирани финансови решения 2.1. Учениците използват финансови документи за основни финансови операции; Ниво 1
2.2. Учениците вземат обосновано решение за използване на банкови продукти с конкретна цел;  Ниво 4
2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите; Ниво 4
Инвестиционни инструменти и предприемачество 3.1. Учениците разграничават предимствата и недостатъчните на различните видове застраховки; Ниво 5
3.2. Учениците изчисляват възвръщаемостта на своите инвестиции; Ниво 3
3.3. Учениците аргументират избора си на подходящ инструмент за финансиране на дефиниран от тях социален проблем (фирмено, държавно или ЕС финансиране); Ниво 4
3.4. Учениците избират най-подходящия за своята идея инвеститор; Ниво 5
Влияние на личните финансови избори на макро ниво 4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната; Ниво 4
4.2. Учениците разграничават граждански от трудов договор и избират най-подходящия за тях в поставена хипотетична ситуация; Ниво 5
4.3. Учениците аргументирано посочват ползите за бизнеса и обществото от даряването за благотворителност. Ниво 5

 

Примерно годишно разпределение на учебни цели за развиване на умението финансова грамотност

В годишното разпределение на учебните цели за развиване на умението финансова грамотност ще представим предложение за работа по умението в часовете по английски език. Целите са разпределени в 36 седмици. Препоръчваме след всеки етап на развитие на умението да се провежда рефлексия или равносметка с учениците, за да могат те да си изяснят кои от целите са постигнали, кои от тях и как могат да наваксат, както и кои са следващите стъпки, през които предстои да преминат, за да овладеят това умение.

Елемент   Цели Седмици
Планиране на разходите и свързаните с тях приходи 1.2. Учениците разграничават “желания” от “нужди”; 1 – 9
1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца;
1.4. Учениците изготвят план за формиране на бюджет, който да посреща техните лични нужди, като намират и други източници на финансиране освен спестяване;
1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвянето на своя бюджет; (НЕТЕН/БРУТЕН доход)
  Междинна оценка на напредъка
Вземане на информирани финансови решения 2.1. Учениците използват финансови документи за основни финансови операции; 10 – 19
2.2. Учениците вземат обосновано решение за използване на банкови продукти с конкретна цел; 
2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите;
  Междинна оценка на напредъка
Инвестиционни инструменти и предприемачество 3.1. Учениците разграничават предимствата и недостатъчните на различните видове застраховки; 20 – 29
3.2. Учениците изчисляват възвръщаемостта на своите инвестиции;
3.3. Учениците аргументират избора си на подходящ инструмент за финансиране на дефиниран от тях социален проблем (фирмено, държавно или ЕС финансиране);
3.4. Учениците избират най-подходящия за своята идея инвеститор;
  Междинна оценка на напредъка
Влияние на личните финансови избори на макро ниво 4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната; 30 – 36
4.3. Учениците аргументирано посочват ползите за бизнеса и обществото от даряването за благотворителност.
  Междинна оценка на напредъка

 

Инструмент за измерване на напредъка

Представената таблица по-долу е пример за инструмент за измерване на напредъка на всеки ученик. Наричаме я „Лична карта на напредъка“. Може да бъде адаптирана и да проследява напредъка на всички ученици, като добавим нова колона за всеки ученик. С или Х отбелязваме дали целта е постигната, или не. При желание картата може да включва и място за коментар от учителя или препоръка за това върху какво ученикът би могъл да наблегне, за да усвои умението в неговата цялост.

Ниво по PISA Цели Ученик 1 Коментар 

(попълва се от учителя)

Ниво 1 1.2. Учениците разграничават “желания” от “нужди”;
2.1. Учениците използват финансови документи за различни финансови операции;
Ниво 2 1.1. Учениците планират как да спестяват с конкретна цел;
1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца; X
Ниво 3 1.4. Учениците изготвят план за формиране на бюджет, който да посреща техните лични нужди, като намират и други източници на финансиране освен спестяване; X
1.5. Учениците аргументират свое финансово решение, свързано с разходите за посрещане на техни нужди; X
1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвянето на своя бюджет; (НЕТЕН/БРУТЕН доход)
3.2. Учениците изчисляват възвръщаемостта на своите инвестиции;
Ниво 4 2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите;
3.3. Учениците аргументират избора си на подходящ инструмент за финансиране на дефиниран от тях социален проблем (фирмено, държавно или ЕС финансиране);
4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната;
Ниво 5 1.7. Учениците избират най-ефективния метод за разплащане според ситуацията;
3.1. Учениците разграничават предимствата и недостатъчните на различните видове застраховки;
3.4. Учениците избират най-подходящия за своята идея инвеститор;
4.2. Учениците разграничават граждански от трудов договор и избират най-подходящия за тях в поставена хипотетична ситуация;
4.3. Учениците аргументирано посочват ползите за бизнеса и обществото от даряването за благотворителност.

 

Задачи за развиване на финансова грамотност по учебни цели

Всяка от представените задачи по-долу може да бъде зададена като по-дългосрочен проект, който учениците да подготвят.

 

Цел 1.1. Учениците планират как да спестяват с конкретна цел

 

Задача 1: Иван е ученик в 10. клас. След гимназия той иска да запише специалност Компютърни науки в университета Харвард в САЩ. Програмата е с продължителност 4 години, а следването в нея за една година струва $50 000. За да я запише, Иван трябва да предплати един семестър. Ако продължава да поддържа успех над 5,50 в 10., 11. и 12. клас и продължи да организира срещи на клуб “Кариерно ориентиране” в училище, той ще бъде приет. За целта, обаче Иван и семейството му трябва да съберат сумата, необходима за първия семестър от следването. Направете спестовен план, в който посочете каква сума семейството на Иван трябва да спестява всеки месец, докато той завърши гимназия, за да може да запише желаната специалност в Харвард в месеца на абитуриентския си бал. Направете сметките си така, че семейството да започне да спестява от още от следващия месец. 

 

Задача 2: Петя е ученичка в 11. клас. Кандидатствала е по програма за младежки обмен, финансирана от ЕС, на тема “Умения за успех в ХХІ век” в Дания. Въпреки че организаторите покриват разходите по обучението и престоя (храна и подслон) на Петя в Дания в пълен размер, те ще възстановят на Петя само 450 евро от разходите й за път. Петя е получила имейл, че билетът до Дания и обратно би струвал 468 евро, а за сувенири тя би имала нужда от не повече от 60 евро. Семейството й има бюджет от 1380 евро на месец, а обучението е след 9 месеца. По колко евро на месец трябва да спестява семейството на Петя, за да може тя да отиде на обмена? Още, ако семейството на Петя харчи средно по 1200 евро на месец за храна и дрехи, какво сума ще трябва бащата на Петя да вземе назаем, за да може тя да замине?

 

Примерна задача за развитие на умението в час по история

В епохата, която разглеждаме в момента, кои са начините, по които човек на вашата възраст тогава е могъл да получи достъп до семейния бюджет и да се снабди с обувки? 

 

Примерна задача за развитие на умението в час по биология и/или химия

Задайте експеримент на вашите ученици, за който те трябва да предложат спестовен план, за да успеят да съберат парите, нужни за продуктите, които ще ползвате при предстоящия експеримент.

 

Препоръки

  • Представянето на решението на тези задачи може да бъде в съчетание с развитието на дигитални умения и може да бъде придружено с инструкцията: „Моля, представете в ексел или пауърпойнт.“

 

 • Теми, през които може да бъде поставена подобна задача, биха могли да бъдат – Ваканция със семейството, Храна (любим ресторант), Спести, за да стартираш бизнес, От позицията на директор – представете таблица на разходите сега и поставете задача на учениците да представят от какво може да се спестява, за да се покрие нова тяхна нужда или летен лагер за лидерско развитите например.

 

 

Цел 1.2. Учениците разграничават “желания” от “нужди”

 

Задача 1: Наближава рожденият ден на Гергана. Тя кани целия си клас вкъщи, за да отпразнуват заедно нейния ден. Съучениците й я питат какво да й подарят, а тя отговоря: “Ами, бих искала новата книга на Дан Браун.” От нужда или от желание е продиктувана молбата на Гери? Моля, аргументирайте отговора си.

 

Задача 2: Петко е ученик в 9. клас. През ноември пада първият сняг и той моли родителите си за нови маркови маратонки на популярна спортна марка. Твърди, че марката гарантира, че маратонките са здрави и не пропускат вода. Обещава, че макар покупката да е скъпа, той няма да иска нищо друго до края на зимата. От нужда или от желание е продиктувана молбата на Петко? Моля, аргументирайте отговора си.

 

Задача 3: Марио е ученик в 10. клас. Той обожава на играе Lеague of legends. Всички в класа му вече имат новата версия на играта, която струва 35 долара. Марио решава да започне да спестява по 2 лева от джобните си, за да може след месец и той да си купи играта. От нужда или от желание е породено решението на Марио? Моля, аргументирайте отговора си.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по биология

Когато си купим вода от лавката в училище, на клетъчно ниво нужда ли изпитваме, или желание?

 

Препоръки

 

 • Подходящи за всяка тема, по която се работи.
 • Обвържете представената ситуация с интересите на учениците.

 

 

Цел 1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца

 

Задача 1: Днес получавате джобните си пари за месеца в размер на 60 лева. Ако текущият месец има 30 дни, моля, определете каква е максималната сума, която може да харчите всеки ден и все пак да си купите нов учебник на стойност 12 лв. в края на месеца. 

 

Задача 2: Като знаете, че джобните за една година на средностатистически ученик на вашата възраст в Индия е 7 лева, моля, сравнете своята и неговата разполагаема сума пари на ден, като имате предвид, че през уикенда и двамата харчите два пъти по-малко пари, отколкото през делнични дни.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по география

По колко на ден трябва да харчи един работник в мините на Де Биърс, за да може всеки ден от месеца всеки да харчи еднаква сума?

 

Препоръки

 

 • В съчетание с развитие на умения за учене – поставете задача на учениците да проучат размера на джобните на средностатистически техен връстник от друга страна. 

 

 

Цел 1.4. Учениците изготвят план за формиране на бюджет, който да посреща техните лични нужди, като намират и други източници на финансиране освен спестяване

 

Задача 1: Приет сте в елитен университет и сте изключително щастлив, че успяхте да се регистрирате на предмета „Международни отношения“. Получавате имейл от преподавателя на дисциплината, че за да се справите с този предмет, трябва да владеете английски език. Повечето материали към курса не са на български. Решавате, че ще се запишете в тримесечен интензивен курс по английски език, който започва след месец. Първоначалната вноска, която трябва да направите в първия ден от него, е 200 лв. За съжаление, нямате никакви спестявания, а вече сте похарчили 50 лв. от 200 лв. месечни джобни, които родителите ви дават. Измислете 3 начина, по които може да си набавите парите за курса. Не забравяйте, че всеки ден имате нужда от поне 4 лв., за да се храните.

 

Цел 1.5. Учениците аргументират свое финансово решение, свързано с разходите за посрещане на техни нужди

 

Задача 1: Сестра ви е заминала на зелено училище в Стара Загора. Обажда се на вашите родители с молба да й изпратят 50 лв., понеже напуска хотела и точно толкова не й достигат, за да плати за престоя си. Родителите ви обаче са на работа и не могат да направят превода. Молят вас за това. Споделят откъде вкъщи можете да вземете пари в брой и ви молят да отидете до банката и да преведете сумата по сметката на сестра си. Ще ги послушате ли? Защо? Как най-бързо парите могат да стигнат до сестра ви?

 

Примерна задача за развитие на умението в час по география

Защо поданиците на тази страна плащат данъци? Кои свои нужди посрещат те?

 

Цел 1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвянето на своя бюджет; (НЕТЕН/БРУТЕН доход)

 

Задача 1: През лятото на 2015 г. сте работили на 3 места – стаж в голяма неправителствена организация за защита на животите, от която са ви изплатени 400 лв. по банков път, продавали сте в семейния ви магазин за хранителни стоки, от който са ви изплатени 300 лв. отново по банков път, и сте помагали на баба и дядо за приготвянето на вечеря и в края на лятото те са ви връчили 100 лв. на ръка. Получавате писмо от Националната агенция по приходите, която ви кани да декларирате доходите си от нетрудови правоотношения и ви моли да платите дължимите данъци и такси. Какъв е размерът на вашите брутни доходи от лятото? Каква част от тях е облагаема и НОИ очаква да декларирате? От какво ще зависи сумата на данъците, които трябва да изплатите по данъчна декларация? 

 

Цел 1.7. Учениците избират най-ефективния метод за разплащане според ситуацията 

 

Задача 1: В местен магазин за техника Георги иска да си купи нов таблет, с който професионално да рисува апликации за принтиране върху дрехи (неговият малък бизнес от 9. клас). Направил своя избор, той отива на касата, за да плати в брой. Там обаче го посреща специалист потребителски кредити и му представя възможността да плаща разсрочено за таблета си – чрез кредит или чрез кредитна карта. По този начин, твърди специалистът, той ще може да похарчи част от парите, които вече е спестил, за друга своя нужда и постепенно да изплаща таблета си. Кой метод на разпращане би бил най-изгоден за Георги? Защо?

 

Примерна задача за развитие на умението в час по ИТ

Изработете сайт, през който клиентът може да плати по всички възможни начини, по които може и в магазин, от който пазарува лично. Дайте препоръка на клиентите си в какви случаи кои методи за разплащане са им най-изгодни.

 

Цел 2.2. Учениците вземат обосновано решение за използване на банкови продукти с конкретна цел

 

Задача 1: Вашите родители ви изпращат до местния супермаркет, за да напазарувате за предстояща голяма семейна вечеря. За съжаление, давайки ви списъка с необходими продукти, майка ви установява, че няма пари в брой. Дава ви кредитната си карта и ПИН кода си и ви моли да изтеглите пари за покупките от нея. Как ще постъпите, за да похарчите възможно най-малко от кредитната карта – ще изтеглите пари през банкомат и ще платите на касата с тях, ще отидете до местни клон на банката и ще изтеглите пари на каса или ще платите с кредитна карта на касата? Моля, аргументирайте избора си.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по математика

Иван е пред касата в близкия супермаркет. Сметката му е на стойност 28.88 лв. Иван носи в себе си само кредитната си карта, но POS терминалът в магазина не работи. Касиерката му казва, че ще запази продуктите и ще изчака Иван да изтегли пари в брой от банкомата на входа на магазина. Иван знае, че има точно 30.01 лв. разполагаема сума в кредитната си карта. Ще успее ли Иван да изтегли пари от банкомата? Защо? 

 

Препоръки

 • Поставете учениците в ситуация, в която трябва да преценят дали да платят с кредитна карта сега, или с дебитна, при положение че в деня, в който изтича 15-дневният гратисен период за плащане с карта, трябва да изтеглят същата сума, която плащат днес, за да платят на зъболекаря си. Разбира се, нека аргументират отговора си.

 

Цел 2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите

 

Задача 1: В местен магазин за техника Иван иска да си купи нов лаптоп. Направил своя избор, той отива на касата, за да плати в брой. Там обаче го посреща специалист потребителски кредити и му представя възможността да плаща разсрочено за лаптопа си. По този начин, твърди специалистът, той ще може да похарчи част от парите, които вече е спестил, за друга своя нужда и постепенно да изплаща лаптопа. За да подчертае колко точно е изгодна сделката, специалистът подчертава: “Господине, лихвата по този кредит е 0%. Помислете колко още неща може да си купите с парите, които ще спестите, ако вземете лаптопа на изплащане.” Да приеме ли Иван предложената сделка? Как може да разбере той дали наистина ще спести пари, ако го направи? Ако установи, че специалистът му представя невярна информация, какво може да направи, за да спре тази порочна практика?

 

Препоръки

 • Поставете учениците в ситуация, в която трябва да избират между различни финансови продукти. Възложете им да проучат ползите и недостатъците на всеки от тях в конкретна, зададена от вас ситуация.
 • Подобно на представения пример от PISA нека учениците преценят дали им е изгодно да рефинансират кредит, от който им остава 12 000 лв. и 5 години изплащане при месечна вноска 300 лв. с кредит, който ще трябва да изплащат 6 години, но с месечна вноска 280 лв. Подчертайте, че таксата за предсрочно погасяване на кредита е 200 лв., а таксата за кандидатстване за нов кредит –100 лв.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по география

Господин Петров е германски гражданин, който е изтеглил кредит от известна германска банка на стойност 10 000 евро и със срок за изплащане 2 години. Месечната му вноска е 300 евро. Петров започва работа във френска компания и се премества да работи в Страсбург. Там местна банка му предлага да рефинансира кредита си, като стане техен клиент при следните условия: ще трябва да изплаща кредита си 3 години, но с месечна вноска 280 евро. Ако погаси кредита си в германската банка, дължи таксата за предсрочно погасяване на кредита в размер на 200 евро, а таксата за кандидатстване за нов кредит при френската банка е 100 евро. Да приеме ли господин Петров предложението на френската банка? Кои европейски директиви се намесват тук? Ще повлияят ли те на решението на господин Петров?

 

Цел 3.1. Учениците разграничават предимствата и недостатъчните на различните видове застраховки

 

Задача 1: Когато сте се родили, родителите ви са ви направили застраховка „Живот“. Братовчед ви, който е роден ден след вас, получава „Детска застраховка“ в същия ден. Предстои ви бал и отивате да изтеглите натрупаните премии. Братовчед ви изтегля натрупаната сума, а вие не можете. Какви са причините, поради които това би могло да се случи? Сравнете двете застраховки и определете коя от тях всъщност е по-изгодна за вас.

 

Препоръки

 • Представете на учениците си различни брошури на застраховки, които реално са на пазара (могат да бъдат намерени онлайн или в магазини на доставчиците на инвестиционни услуги), представете една житейска ситуация, в която нуждата от застраховка е явна, и обсъдете кои от известните ви застраховки биха били подходящи за тази ситуация, кога е трябвало да бъдат сключени и т.н.
 • В съчетание с умения за работа в екип и умения за проучване – разделете учениците в екипи от по двама или повече. Представете им казус, в който след лек автомобилен инцидент застрахователят не иска да изплати щетите по пострадалата кола. Поставете задача на учениците да проучат и представят пред класа при какви обстоятелства застрахователят има право да не изплати застраховка и какво може да направи собственикът на автомобила, за да получи премията по застраховката си.

 

Цел 3.2. Учениците изчисляват възвръщаемостта на своите инвестициите

 

Задача 1: Семейството ви наследява 10 000 лв. от продажбата на голям семеен имот. Решава да инвестира цялата сума, но понеже не може да прецени от коя възможност да се възползва, се обръща към вас за съвет. Какво бихте препоръчали вие? Коя от възможностите ще донесе най-голяма възвръщаемост на семейството ви. Моля, аргументирайте се.

 

Възможност 1: Внасяте парите на депозит в спестовна сметка.

Възможност 2: Внасяте парите на 6-месечен срочен депозит с 20% проста годишна лихва.

Възможност 3: Инвестирате в стартираща компания, която след година обещава да ви изплати печалба от 12 000 лв.

 

Препоръки

 

 • В съчетание с умения за работа в екип и умения за учене – разделете учениците в отбори и ги поставете в ролята на финансови консултанти. Представете им казус, в който те трябва да посъветват своя клиент дали да поемат даден финансов риск, както и какви други възможности биха му препоръчали (например – клиентът иска да изтегли потребителски заем в размер на 32 000 долара, за да започне обучението си в елитен университет в чужбина).

 

 

Цел 3.3. Учениците аргументират избора си на подходящ инструмент за финансиране на дефиниран от тях социален проблем (фирмено, държавно или ЕС финансиране)

 

Задача 1: Организирате летен лагер за ученици журналисти „Аз, журналистът“ след 10 месеца. 30 ученици от цялата страна са заявили желание да участват в обявения от вас безплатен тридневен лагер. За да посрещнете очакванията им, имате задачата да намерите финансиране от поне 20 000 лв. през следващите 10 месеца. Как ще финансирате участието на учениците в лагера? Моля, представете поне 3 възможни подхода. Вашият екип е от 10 души.

 

Бюджет: „Аз, журналистът“

Разходи за:

 • Хотел – 40 души х 5 нощувки х 30 лв./човек = 6000 лв.
 • Храна – 40 души х 5 дни х 50 лв./човек = 10 000 лв.
 • Пътни – 40 души х 20 лв. = 800 лв.
 • Лектори – 3000 лв.
 • Канцеларски материали = 200 лв.

———————————————————————–

Общо: 20 000 лв.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по биология

Семейство Иванови решава да госпожа Иванова да премине през инвитро процедура, за да забременее. Семейството няма спестявания и иска да разгледа детайлно процедурата, за да разбере от кои нейни елементи може да спести, каква точно сума ще им трябва и как ще я финансират. Вие сте техният лекар. Моля, представете на семейство Иванови информацията, от която имат нужда, и всички начини, по които биха могли да финансират осъществяването на процедурата.

 

Препоръки

 • В съчетание с умения за работа в екип и умения за учене – разделете учениците си на отбори. Нека в рамките на 5 минути всеки отбор да набележи най-големите нужди, които вижда в своята общност (в училище, в квартала, на улицата и т.н.). Използвайте метода на „Световно кафене“, за да може всеки отбор да набележи и гласува за това коя е най-важната нужда, върху която трябва да се фокусират другите отбори. Така нуждата, която във всеки отбор е събрала най-много гласове, се превръща в проблем, който учениците от този отбор имат задачата да решат в рамките на текущата учебна година. Възложете задача на всеки от екипите да представи идеята си за решаване на проблема и подробен бюджет в рамките на седмица. 

 

Цел 3.4. Учениците избират най-подходящия за своята идея инвеститор

 

Задача 1: Вие сте основател на стартираща ИТ компания, която е оценена на 4 000 000 долара пазарна стойност. За да разширите дейността си, са ви необходими 100 000 долара, с които очаквате в рамките на една година да удвоите годишната си печалба. Коя от следните възможност на финансиране ще приемете? Моля, обяснете защо?

 

Възможност 1: Инвестиция от 80 000 долара от инвеститор „ангел“ срещу 10% от компанията ви.

Възможност 2: Инвестиция от 100 000 долара от инвестиционен фонд срещу 20% от компанията ви.

Възможност 3: Финансиране от Европейския инвестиционен фонд от 100 000 долара, но след една година.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по ИТ

Моля, представете решението на горната задача, като използвате всички изучени досега функции и команди в пауърпойнт.

 

Препоръки

 • Срещнете учениците със собственика на малък местен бизнес. Нека той да сподели ситуация, в която е трябвало да избира как да инвестира дадена сума пари в своя бизнес. Дайте задача на децата да изберат най-добрия подход в ситуацията и да обяснят защо. В края на часа всеки може да представи своята идея пред собственика и той да определи коя идея е най-полезната за бизнеса му. (Работи и в съчетание с умения за работа в екип.)

 

Елемент 4: Влияние на личните финансови избори на макро ниво

 

Цел 4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната

 

Задача 1: Родителското настоятелство във вашето училище взема решение да субсидира продажбата на плодове, зеленчуци и мляко в училищната лавка. За всяка закупена стока от изброените ученикът ще плаща половината от нейната пазарна стойност, а остатъкът ще бъде покрит от бюджета на настоятелството. Ученическият съвет в училище пък започва национална кимания за това тази стратегия за увеличаване на консумацията на здравословна храна в училище да се разпространи и в останалите училища в страната. За всеобщо щастие, кампанията е успешна и след месец тази практика вече е факт и в 90% от останалите училища в страната. Според вас ще се промени ли цената на плодовете, зеленчуците и млякото, което се продава в училище? Защо? Ще се промени ли цената на тестените закуски, които се продават? Как ще се променят приходите от ДДС на тези продукти? Ще има ли промяна в нивото на инфлация в страната? Моля, обяснете.

 

Препоръки

 • Казуси като горния може да съставите и за цените на допълващи се и заместващи се стоки, за влиянието на минималната работна заплата върху цените на закуските в училище и т.н.

 

Примерна задача за развитие на умението в час по химия

Международното патентно ведомство получава сигнал за незаконно ползване на патента за производство на кисело мляко в Гърция. Проверката показва, че наистина всички производители в страната, които цитират, че стоката им е произведена по оригиналния патент, използват натриев хлорид в производството си. Моля, обяснете как и защо описаната ситуация ще повлияе на цените на млякото в цялата страна. 

 

Цел 4.2. Учениците разграничават граждански от трудов договор и избират най-подходящия за тях в поставена хипотетична ситуация

 

Задача 1: Васил е ученик в 12. клас. Като част от стратегията му за избор на специалност, която да следва в университета, Васил решава да осъществи няколко последователни стажа в различни компании и неправителствени организации, за да направи своя избор за професия. За щастие, след като кандидатства на шест места и след кратко интервю Васил е нает за стажант “Продажби” в голяма телекомуникационна компания за период от 3 месеца. Представител на отдел “Човешки ресурси” се среща с Васил, за да уговорят условията по неговия договор. Служителят представя очакванията на компанията Васил да бъде в офиса от 9:00 до 17:00 всеки делничен ден от стажа, срещу което ще получи заплащане от 600 лв. за целия период. Служителят представя на Васил граждански договор, който урежда отношенията им. Посъветвайте Васил – да подпише ли договора, или не? Какви са вашите аргументи “за” и какви “против”?

 

Препоръки

 • Може да съставите и редица други подобни казуси с фокус върху дългосрочните последствия за ученика – трудов и социално-осигурителен стаж, ЗО и т.н.

ю

Цел 4.3. Учениците аргументирано посочват ползите за бизнеса и обществото от даряването за благотворителност

 

Задача 1: Вие сте собственик на стартираща компания, която от три години е на пазара за ИТ продукти. Време е за счетоводно приключване на финансовата година. Имате печалба преди данъци и такси от 5 345 847лв. Вашият счетоводител ви предлага възможността да не внасяте целия размер на корпоративния ви данък за приключващата финансова година, а да помислите за това да подкрепите финансово проект, с който ученици от близко до компанията ви училище искат да изградят нов физкултурен салон. Разгледайте предложението на вашия счетоводител. Ако го приемете, какъв ще е максималният размер на дарението, което можете да направите, без това да се отрази на вашата печалба преди данъци и такси? Какви са ползите за обществото? А какви биха били те, ако откажете предложението? 

 

Препоръки

 • Този казус може да бъде представен и от позицията на частно лице. 
 • Създайте казус, който засяга организирането на конкурси за ученици, при които наградата е парична. Обсъдете какво печелят организаторите от това. А обществото?

 

Примерна задача за развитие на умението в час по география

Република Сингапур дарява на победителите в световното състезание по география по 4 квадратни метра морска площ на 10 километра от сингапурския бряг. Могат ли победителите да твърдят, че са притежават своя държава? Защо?

Примерни задачи за развиване на финансова грамотност по нива

Ниво Критерии Цели, които се покриват от проекта Примерни задачи по нива
Ниво 1 – разпознава финансови документи, които срещаме във всекидневието си (касова бележка, разписка на транзакция от банкомат, фиш с информация за изплатено месечно възнаграждение, форми за кандидатстване за кредит, дебитна или кредитна карта и т.н.);
– използва информацията от тях за основни финансови операции;
– разграничава „нужди“ от „желания“.
1.2. Учениците разграничават желания от нужди;

2.1. Учениците използват финансови документи за различни финансови операции.

Задача: Представете разходите и разходните документи към тях, които вашето семейство е направило през миналия месец. Анализирайте причините за разходите – кои от тях са породени от нужда и кои от желание. Представете каква би била структурата на разходите, които е направило вашето семейство през същия месец, ако бяхте харчили само за реалните нужди на семейството. 
Ниво 2 – използва прости аритметични операции, за да извлече допълнителна информация от често срещан финансов документ;
– показва разбиране на връзката между различни прости финансови термини (приход, разход, разполагаема сума по сметка и т.н.);
– извлича информация от прост месечен бюджет.
1.1. Учениците планират как да спестяват с конкретна цел;

1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца.

Задача: Иван е ученик в 10. клас. След гимназия той иска да запише специалност Компютърни науки в университета Харвард в САЩ. Програмата е с продължителност 4 години, а следването в нея за една година струва $50 000. За да я запише, Иван трябва да предплати един семестър. Ако продължава да поддържа успех над 5,50 в 10., 11. и 12. клас и продължи да организира срещи на клуб “Кариерно ориентиране” в училище, той ще бъде приет. За целта обаче Иван и семейството му трябва да съберат сумата, необходима за първия семестър от следването. 

 1. Направете спестовен план, в който посочете каква сума семейството на Иван трябва да спестява всеки месец, докато той завърши гимназия, за да може да запише желаната специалност в Харвард в месеца на абитуриентския си бал. Направете сметките си така, че семейството да започне да спестява още от следващия месец. 
 2. Иван получава по 100 лв. джобни на месец. От тях трябва да отделя 20 лв. за месечна такса за плуване и иска да спестява по 40 лв. на месец за университета. Изгответе на Иван план за харчене.
Ниво 3 – показва разбиране на последствията от взетите финансови решения;
– анализира финансови документи;
– използва основни аритметични операции, включително и пресмятане на проценти;
– може да използва тези умения, за да реши относително често срещани финансови казуси.
1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвяне на своя бюджет;

3.2. Учениците изчисляват възвращаемостта на своите инвестиции.

Задача: Семейството Ви наследява 10 000 лв. от продажбата на голям семеен имот. Решава да инвестира цялата сума, но понеже не може да прецени от коя възможност да се възползва, се обръща към вас за съвет. Какво бихте препоръчали вие? Коя от възможностите ще донесе най-голяма възвръщаемост на семейството ви? Преди да дадете съвет, предвидете и данъците и таксите, които семейството трябва да заплати. Моля, аргументирайте се. 

Възможност 1: Внасяте парите на депозит в спестовна сметка.

Възможност 2: Внасяте парите на 6-месечен срочен депозит с 20% проста годишна лихва.

Възможност 3: Инвестирате в стартираща компания, която след година обещава да ви изплати печалба от 12 000 лв.

Ниво 4 – прилага разбирането си за не толкова често срещани финансови концепции и термини (управление на банковата сметка и сложна лихва при спестовните продукти и т.н.)
– оценява и обработва информация от редица финансови документи (напр. банкови извлечения);
– обяснява как работят различни, не толкова често срещани финансови продукти;
– взема финансови решения, като има предвид дългосрочните последствия (общите разходи и промени в цената на кредит, ако се разсрочи за по-дълъг период от време).
2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите.

4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната.

Задача: Средно голям търговец на плодове и зеленчуци в Югоизточна България се обръща към вас за консултация. Предстои му разрастване. Има предложение от двама производители: гръцки производител, който предлага предимно произвеждани и в България продукти, но на по-ниска цена, и производител от Латинска Америка, който предлага не толкова разпространени на българския пазар продукти. За да сключи договор, българският търговец се нуждае от допълнително финансиране. Посъветвайте го с кого от двамата производители да сключи договор, като направите следните стъпки:

 1. Проучете различни възможности на финансиране (сравнете условията за кредити във и извън ЕС);
 2. Сравнете начини за разплащане с различните производители;
 3. Опишете какви биха били последствията за взетото решение за региона.
Ниво 5 – прилага на практика разбирането си за широк кръг от финансови термини и концепции;
– има предвид дългосрочните ефекти от решенията, които взема;
– анализира широк кръг от финансови документи и информация и взема предвид информация, която незадължително е спомената;
– работи прецизно с финансова информация.
4.2 Учениците разграничават граждански от трудов договор и избират най-подходящия за тях в конкретна ситуация.  Задача: Васил е ученик в 12. клас. Като част от стратегията му за избор на специалност, която да следва в университета, решава да осъществи няколко последователни стажа в различни компании и неправителствени организации, за да направи своя избор на професия. За щастие, след като кандидатства на шест места и след кратко интервю Васил е нает за стажант “Продажби” в голяма телекомуникационна компания за период от 3 месеца. Представител на отдел “Човешки ресурси” се среща с него, за да уговорят условията по договора му. Служителят представя очакванията на компанията Васил да бъде в офиса от 9:00 до 17:00 всеки делничен ден от стажа, срещу което ще получи заплащане от 600 лв. за целия период. Служителят представя на Васил граждански договор, който урежда отношенията им. Посъветвайте Васил – да подпише ли договора, или не? Какви са вашите аргументи “за” и какви “против”? 

 

Примерни проекти за развиване на финансова грамотност по нива

Ниво Критерии Цели, които се покриват от проекта Примерни проекти 
Ниво 1 – разпознава финансови документи, които срещаме във всекидневието си (касова бележка, разписка на транзакция от банкомат, фиш с информация за изплатено месечно възнаграждение, форми за кандидатстване за кредит, дебитна или кредитна карта и т.н.);
– използва информацията от тях за основни финансови операции;
– разграничава „нужди“ от „желания“.
1.2. Учениците разграничават желания от нужди;

2.1. Учениците използват финансови документи за различни финансови операции.

Възможен проект на ниво 1

Предметна област: всички

Времетраене: 2-4 седмици

Очакван краен резултат: Учениците изготвят опис за използваните финансови документи и изчисляват общата сума на разходите

Задача: Всеки един училищен проект, който изисква организиране на събитие и закупуване на продукти, може да бъде използван за развиване на финансова грамотност на това ниво. За целта:

1. след като определим необходимите ресурси, учениците посочват кои от тях са нужди и кои желания;

2. даваме задача на учениците да закупят нещата;

3. учениците описват документите, като ги категоризират (квитанция, касова бележка и т.н.).

Ниво 2 – използва прости аритметични операции, за да извлече допълнителна информация от често срещан финансов документ;
– показва разбиране на връзката между различни прости финансови термини (приход, разход, разполагаема сума по сметка и т.н.);
– извлича информация от прост месечен бюджет.
1.1. Учениците планират как да спестяват с конкретна цел;

1.3. Учениците изготвят план за харчене на дневните си с цел равномерно разпределение на разходите през месеца.

Възможен проект на ниво 2

Предметна област: история

Времетраене: 4-6 седмици

Очакван краен резултат: Учениците изготвят прост бюджет и спестовен план за необходимите средства.

Задача: Учениците изготвят план за екскурзия с ключови исторически обекти за България. За целта:

1. учениците избират n на брой спирки;

2. определят необходимите разходи, свързани с път, нощувки, дневни и билети за музеи и т.н.;

3. изчисляват разход на ученик;

4. на базата на изчисления личен разход изготвят личен спестовен план.

Ниво 3 – показва разбиране на последствията от взетите финансови решения;
– анализира финансови документи;
– използва основни аритметични операции, включително и пресмятане на проценти;
– може да използва тези умения, за да реши относително често срещани финансови казуси.
1.4. Учениците изготвят план за формиране на бюджет, който да посреща техните лични нужди, като намират и други източници на финансиране освен спестяване;

1.5. Учениците аргументират свое финансово решение, свързано с разходите за посрещане на техни нужди;

1.6. Учениците вземат предвид влиянието на данъците и таксите при изготвянето на своя бюджет (нетен/брутен доход).

Възможен проект на ниво 3

Предметна област: чужд език, БЕЛ и история

Времетраене: 6-8 седмици

Очакван краен резултат: Учениците изготвят план за финансиране на събитие (например пиеса на английски език или литература и история).

Задачи

1. Учениците планират разходите, когато пиесата се играе в училище, в читалището, в зала в града или в местното кино;

2. Правят избор къде да се проведе пиесата, като съобразяват разход за наем на зала и брой посетители;

3. Учениците планират разходи за декор, облекло и други;

4. Учениците изготвят план за набиране на необходимите средства;

5. Изготвят бюджет, като пресметнат необходим приход от посетител (цена на билета);

6. След провеждане на събитието учениците даряват 10% на училището и изчисляват брутния и нетния си доход;

7. Остатъка от средствата ученици даряват за избрана от тях благородна кауза.

Ниво 4 – прилага разбирането си за не толкова често срещани финансови концепции и термини (управление на банковата сметка и сложна лихва при спестовните продукти и т.н.)
– оценява и обработва информация от редица финансови документи (напр. банкови извлечения);
– обяснява как работят различни, не толкова често срещани финансови продукти;
– взема финансови решения, като има предвид дългосрочните последствия (общите разходи и промени в цената на кредит, ако се разсрочи за по-дълъг период от време).
2.2. Учениците взимат обосновано решение за използване на банкови продукти с конкретна цел;

2.3. Учениците решават казуси, свързани с правата и задълженията на кредиторите и кредитополучателите;

3.3. Учениците аргументират избора си на подходящ инструмент за финансиране на дефиниран от тях социален проблем (фирмено, държавно или ЕС финансиране);

4.1. Учениците обясняват как финансовите решения, които вземат те, се отразяват на икономическата активност в страната.

Възможен проект на ниво 4

Предметна област: чужд език

Времетраене: 8-12 седмици

Очакван краен резултат: Сравняват условията на различни финансови институции за студентски заем.

Задачи

1. Учениците правят проучване за възможностите за финансиране към избраните от тях университети;

2. Сравняват условията на избраните възможности за финансиране (например лихва, срок за погасяване, размер на финансирането, изисквания към кредитополучателя и др.);

3. Аргументират избора си;

4. Правят план за първия месец на престоя си, като съобразяват от какъв тип финансова услуга ще се възползват (обмяна на валута, дебитна или кредитна карта и т.н.).

Възможен проект на ниво 4

Предметна област: свят и личност, география, чужд език

Времетраене: 12 седмици

Очакван краен резултат: Учениците разработват план за стартираща социално отговорна организация 

Задача: Следваме цикъла на бизнес планирането, като тук наблягаме на елементите, които пряко засягат финансовата грамотност:

1. проучват възможности за финансиране – фирмено, държавно или от ЕС;

2. сравняват условията за различните видове финансиране;

3. избират подходящ начин на финансиране (възможно е отделни части от капитала да се финансират от различен източник на финансиране);

4. проучват подходящ регион в България, където да учредят организацията с цел подобряване на икономическото състояние на избрания регион.

Ниво 5 – прилага на практика разбирането си за широк кръг от финансови термини и концепции;
– има предвид дългосрочните ефекти от решенията, които взема;
– анализира широк кръг от финансови документи и информация и взема предвид информация, която незадължително е спомената;
– работи прецизно с финансова информация.
1.7. Учениците избират най-ефективния метод според ситуацията;

3.1. Учениците разграничават предимствата и недостатъците на различните видове застраховки;

4.3. Учениците аргументирано посочват ползите за бизнеса и обществото от даряването за благотворителност.

Възможен проект на ниво 5

Предметни области: всички

Времетраене: 6-10 седмици

Очакван краен резултат: Ученици подготвят документите за екскурзия към РИО и набират средства за финансиране на пътуване на свои социално слаби съученици.

Задачи

1. Учениците избират превозвач и най-подходящ начин за разплащане с него;

2. Избират най-изгодна застраховка;

3. Избират начин за разплащане с хотел;

4. Подготвят останалите документи;

5. Осъществяват кампания за набиране на средства, като посочват ползите от даряването за благотворителност.

 

Източници

 

Fox, G. L., & Chancey, D. (1998). Sources of economic distress individual and family outcomes. Journal of family issues, 19(6)

OECD (2014). PISA 2012 Financial literacy Questions and Answers. Свалено от OECD: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2012-FINANCIAL-LITERACY-QUESTIONS-AND-ANSWERS.pdf 

OECD (2014). PISA Financial Literacy Sample Items and Scoring Guides. Свалено от OECD: https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_financial.pdf

Още полезни статии:

Номинация с мотивация от съученици
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през

Представяне по модел
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали