Какво трябва да знае всеки един учител за компетентностния подход

Да си учител в днешно време не е лесна задача, защото трябва да си в крак с динамиката на съвременното общество и да имаш смелостта и търпението ежедневно да се изправяш пред предизвикателствата в класната стая. Без претенция за изчерпателност в следващите редове и поредица от статии ще прочетете какво трябва да знае всеки учител за компетентностния подход и за прехода на училищното образование от трупането на знания към придобиването на умения.

Компетентно за компетентностите

Компетентностният подход не е нов за българското училище, но все още е задача с много неизвестни, пред която учителите се изправят всеки ден. Всички говорят за замяна на обучението с активно учене, но колко от вас са го виждали на практика в класната стая? Как да сменим фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на компетентности? Има ли вълшебна рецепта, която превръща предметноориентираното учене в компетентностноориентирано?

В контекста на традиционните практики и подходи, които все още са удобно настанени в училище, образователните цели са насочени към усвояване на определено учебно съдържание, с фокус върху предметно структуриране на знанията. Учебните дейности на учителя са подчинени предимно на знания и възпроизвеждане на основни понятия, факти, закони, правила и принципи. Процесът на оценяване на знанията на учениците е насочен към заложеното учебно съдържание в учебниците и най-честият метод за оценка е статистическият. Резултатът от ученето е обем от знания, усвоени за конкретно изпитване или изпит/тест. Ако се припознавате в казаното до тук, но всекидневно търсите нови форми за работа с учениците, следващите редове ще ви помогнат да видите класната стая и учениците в нея в друга перспектива.

При прилагането на компетентностния подход образователните цели са практически насочени, развиват личността и уменията на ученика да прави пряка връзка с дейностите в уроците. Изучаваното учебно съдържание е изцяло подчинено на придобиването на умения и прилагането им на практика. Учебните дейности предполагат и създават възможности за самостоятелно решаване на проблеми чрез изследване, проекти, проучване, доклади, решаване на казуси и т.н. Учителят и учебниците не са единственият източник на информация. Оценяването не е моментна снимка, а комплексен процес, при който резулататът се измерва с готовността и уменията на ученика да разрешава различни по сложност проблеми. Използването на компетентностния подход дава предимство и свобода на учителя да създава уроци, които предлагат разнообразни и продуктивни дейности при ефективно управление на времето и подходящи образователни ресурси Как да пренесем класната стая в новото време? Има начин, който започва с промяна на ролята на съвременния учител.

Новата роля на учителя

 • планира самостоятелно или в екип дейностите, чрез които образователните цели придобиват практическа насоченост;
 • използва междупредметни връзки и интердисциплинарни подходи, като подбира дейности за прилагане на знанията в практиката;
 • управлява учебния процес не толкова като информира, а като консултира учениците и фасилитира дейностите;
 • отчита постиженията, аргументира комплексната оценка и планира подкрепящи мерки;
 • изгражда увереност у учениците за използване на придобитите знания за решаване на различни по сложност проблеми.

От преподаване към активно учене

Съвременният учител разполага със значителна свобода, която му позволява да:

 • организира учебната среда;
 • планира учебните дейности;
 • подбира методите, подходите и образователните ресурси;
 • обогатява образователния процес със ситуации, близки на реалните;
 • изгражда „развиваща среда“, съобразена със спецификата на конкретните ученици, динамична и променяща се спрямо нивото на възможностите им;
 • включва в максимална степен съвременни средства за обучение;
 • прилага иновативни практики, за да направи урока си творчески, така че основният резултат от обучението да бъде не полученото от ученика знание, а опитът, придобит от прилагането на системни дейности.

Акцентът в урока е върху развиването на базови умения у учениците, а именно:

 • за критично мислене;
 • работа в екип;
 • конструктивна комуникация;
 • ефективно търсене, извличане, подбор и преценка за полезността на информацията от различни източници;
 • решаване на проблеми;
 • творчество и др.

Идеята е учениците да изградят автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения, което не е възможно с механично запаметяване и възпроизвеждане на информация. Всичко това налага преосмисляне на обучението и промяна на нагласите към компетентностноориентирано преподаване и учене. Целият образователен процес е свързан с отделни глобални теми и концепции, които за да бъдат разбрани от учениците, трябва да се представят пред тях взаимосвързано. Съвременният урок е време да излезе от сферата на конкретния учебен предмет и да бъде в контекста на ученето на основата на общочовешки и практически приложими теми. Необходима е смяна на статичната концепция на урока с динамична, чрез която учениците да придобият комплекс от знания, умения и нагласи за живот за пълноценна личностна, социална и професионална реализация. Промяната на фокуса от преподаването на знания към овладяването на ключови компетентности извежда на преден план основните характеристики на компетентностния подход:

 • интегрирано междупредметно взаимодействие;
 • практическа насоченост на обучението;
 • ориентация на обучението към резултатите;
 • прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене.

Учителите са тези, които трябва да реализират промяната главно чрез насърчаване на мотивацията за учене у учениците, защото и най-добрите уроци и книги по света няма да накарат учениците да се вълнуват от ученето. Мотивацията за учене е ключов фактор за образованост. Прилагането на компетентностния подход в уроците и промяната на фокуса върху резултата, но резултата не като сума от усвоена информация, а като комплекс от умения за действие в различни ситуации, ще направи ученето активен процес, защото учениците трябва да учат това, което ще им бъде от полза, когато пораснат.

 

 

Източници:

https://mon.bg/bg/100770

Още полезни статии:

Мечтаното училище
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали