Компетентностен подход в часовете по БЕЛ – урок от Катина Йотова

Компетентностен подход в часовете по БЕЛ

За мен

Здравейте! Аз съм Катина Йотова. Преподавам български език и литература в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Враца на ученици,  които имат подчертан интерес към техническите дисциплини. За тях литературата не е приоритет, затова е важно да им я представям така, че да ги интригува и с минимум отделено време от тяхна страна, да се постига добър резултат и да се формират ключовиумения и компетентности.

Какво ще ви представя?

Практиката, която ще Ви представя, е свързана с преподаването на поемата „Изворът на Белоногата“ в 9. клас. Прилагала съм я в различни варианти при преподаването на учениците, които по старата учебна програма изучаваха това произведение в 10. клас. През миналата учебна година структурирах този урок за първи път по този начин, защото се изискваше посланията на поемата да бъдат осъзнати от по-малки ученици.

Какви компетентности развива тази практика?

“Изворът на Белоногата” е част от изпитната програма на НВО в 10. клас и ми се искаше учениците сами да навлязат в дълбочината му. Това според мен можеше да се получи чрез прилагане на компетентностния подход.

С описаната практика се стремях да развия следните компетентности:

 1. Компетентност за учене, като:
  • провокирам интерес към четенето на художествено произведение;
  • създам у учениците нагласа и умения за самостоятелно и задълбочено изучаване на художествения текст и разпознаване и коментиране на литературни похвати, тропи и фигури;
  • развия уменията им за наблюдение, анализ и интерпретация;
  • развия умението им да оперират с информация;
  • изградя уменията им за учене в процеса на работата.
 2. Социална компетентност, като:
  • насърча уменията им да работят в екип за постигане на обща цел.
 3. Езикова грамотност, като учениците формулират:
  • съдържателни и изчерпателни отговори;
  • стилово уместна фраза, като спазват правоговорната и граматичната норма на българския книжовен език.
 4. Личностна компетентност, като учениците:
  • се приучават към спазване на срокове за изпълнение на груповата задача и за презентиране на резултатите.
 5. Компетентност за културна осведоменост и изява, като учениците:
  • формират, изразяват и аргументират становище по културен проблем;
  • формулират оценка за изказани от друг твърдения;
  • откриват в конкретния художествен текст послания с общочовешка стойност, неподвластни на времето и епохите.

Структура на практиката

Приложих практиката в два последователни учебни часа. Ето как разпределих целите и дейностите си между тях.

Първи учебен час – анализ и работа в екип

Подготовка

Поставих на учениците предварителна задача да се запознаят със съдържанието на поемата. Използвахме беседа, за да актуализираме знанията им за жанровите особености на баладата и на поемата и да достигнем до извод за баладичните образи в „Изворът на Белоногата”.

Припомнихме  елементите на сюжета – експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог  и определихме епизодите, които им съответстват  в произведението.

На случаен принцип се формираха три екипа. На сгънати листчета бяха написани имената на всички ученици  и чрез жребий всеки беше поставен в една от трите групи. Реорганизирахме пространството в класната стая, за да се оформят места за екипна работа.

Компетентност за учене и компетентност за културна осведоменост

Компетентностен подход в часовете по БЕЛ - урок от Катина Йотова Компетентностен подход в часовете по БЕЛ - урок от Катина ЙотоваВсеки от трите екипа трябваше да работи по определена композиционна част от поемата  – първият екип – върху баладичния увод, вторият – върху композиционния център на творбата, а третият – върху баладичния финал. На всеки екип дадох работен лист  с формулирани задачи за изпълнение и за всеки ученик – текста на произведението. До края на първия учебен час всеки екип трябваше да работи с художествения текст и да достигне до отговорите на поставените въпроси. Планирането и организацията на дейностите по изпълнение на задачите се прави от самия екип.

Работата на отделните екипи целеше:

 1. Да се формулират основните мотиви в поемата;
 2. Да се определят художествените средства, с които са изградени образите на тримата герои – Гергана, Никола и везира;
 3. Да се формулират основните конфликти в поемата;
 4. Да се очертаят цветовите решения в поемата и ролята на белия цвят при характеризиране образа на Гергана и нейното физическо и нравствено излъчване.

Целта на такова организиране на работата е да се развият ключови умения – умението за учене, умението за критическо мислене и умението за работа в екип.

Учениците сами откриха нужната за решаването на поставената задача информация в откъса от художествения текст, обсъдиха проблемите и дискутираха. Те си взаимодействаха успешно.

Социална и личностна компетентност

В рамките на първия учебен час екипите имаха и друга важна задача – всеки да излъчи един свой представител, който да презентира пред журито и пред другите екипи какви са резултатите от работата.

В подобна разнородна група е много важно да бъде избран най-комуникативният, най-точният и изчерпателен като изказ и най-въздействащият като поведение. Всъщност цялата дейност на групата щеше да бъде омаловажена, ако не се откриеше правилният презентатор. Неговият избор демонстрира мъдрост и стратегия за победа, дори потискане на собственото желание за изява в името на постигането на колективната цел.

Втори учебен час – презентиране и оценка

ПрезентацияПрез втория учебен час всяка от групите разполагаше с определено време, в рамките на което да представи отговорите на въпросите. Оценката се направи от жури, в което участвахме аз, още един учител по БЕЛ и ЗДУД.

Критерии за оценка на презентирането на учениците

Журито оцени презентирането по предварително съобщени критерии. Оценяването по всеки от критериите е от 1 до 3 точки. Класирането на екипите е съгласно крайния брой точки.

Критериите оценяваха следните умения:

 • Изчерпателен и задълбочен отговор на въпросите;
 • Убедително и въздействащо презентиране;
 • Стилово уместно изразяване чрез спазване на правоговорната и граматичната норма на езика;
 • Презентиране в рамките на определеното време;
 • Толерантно отношение към партньорите в екипа и при изслушване на другите два екипа.

Какво ме изненада?

Финализирането на работата беше интересно за нас – журито. За мен лично най-любопитно беше да разбера кои ученици са избрани да представят групите, защото в една от групите случайността събра трима много изявени ученици с лидерски качества, а в другата сякаш липсваше правилният човек, който да доведе до успешен край задачата. Оказа се обаче, че учениците помежду си се познават по-добре и са наясно с презентаторските си умения, които понякога ние, учителите, не сме забелязали. Всеки от екипите се беше постарал да изпълни задачите и завърши представянето си достойно.

В първата група силна страна на презентацията бяха точното и изчерпателно изложение. Във втората група се заложи на атрактивното и въздействащо говорене, а в третата – на активната комуникация с другите ученици и с журито. А разликата в оценяването им беше в рамките на 1-2 точки, което говори, че учениците се представиха сравнително равностойни.

Финални думи

Когато урокът позволява, предпочитам да поставя учениците си в условия на екипна работа, защото работата в екип развива комплексни умения – умения за общуване, умения за вземане на решение, умения за излагане на мнение и защитаване на позиция, умения за планиране и организиране на различни дейности, умение за съобразяване с чужда позиция и др.

Тя дава редица предимства, свързани с повишаване на мотивацията и активността, намалява стреса у отделния ученик, защото в групата всеки се чувства по-смел и уверен, а учениците се допълват, тъй като всеки има различен потенциал и специфични интереси.

 

Допълнителни материали – Презентация ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x