Какво искат родителите от училището

Какво искат родителите от училището

Преди пандемията от COVID-19 глобалната образователна общност прекарваше сравнително малко време в размисли за ролята и участието на родителите в образованието. Но когато миналия март почти всички страни в света затвориха училищните си врати, активното участие на родители и роднини в учебния процес бързо се прехвърли в горната част на дневния ред. Ясно се видя, че училищата, които вече бяха създали  силна училищна общност, успяха бързо да се адаптират, за да отговорят на нуждите на учениците в извънредната ситуация

От началото на дистанционното обучение до ден днешен учителите по цял свят продължават да търсят нови начини за комуникация със семействата. От своя страна родителите споделят какво е възможно за тяхното домакинство, до какъв тип технология имат достъп, кой е предпочитаният от тях метод на комуникация и кои са основните им притеснения, свързани с пандемията и благосъстоянието на децата им. Всичко това е важна информация, която насочва училищните лидери в множеството избори, пред които са изправени.

Тепърва предстои да видим дали това ниво на комуникация ще се запази и по-важно – дали ще спомогне за развитието на силна връзка между семействата и училищата, основаваща се на взаимно доверие. С тази цел Центърът за универсално образование към института “Брукингс” стартира Мрежа за ангажиране на семейството в образованието (Family Engagement in Education Network) – фигура 1.

Фигура 1. Мрежа за ангажираност на семействата в образованието

Какво искат родителите от училището

Мрежата включва институции в 10 държави: Аржентина, Австралия, Ботсвана, Канада, Колумбия, Гана, Индия, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ. В повечето страни мрежата работи със сътрудници по проекти на областно или национално ниво.

Между май 2020 г. и януари 2021 г. Центърът прави проучване, което обхваща близо 25 000 родители в 10 държави1. Изводите, които могат да се направят след анализ на резултатите, са много и разнообразни, но могат да се обобщят в следните четири теми:

 • коя според родителите е най-важната цел на училището;
 • какви са педагогическите предпочитания на родителите;
 • кои са показателите за качествено образование според родителите;
 • как се формират мнението и разбиранията на родителите за качественото образование.

В настоящата статия ще ви запознаем с най-важното от това интересно проучване.

Опознайте родителите: какви са техните виждания, мотивация и възприятия

Като част от проучването на Центъра за универсално образование, освен родители са интервюирани и 50 лица, вземащи решения в областта на образованието – от училищни ръководители до министри на образованието – в повече от 15 държави. Мнозинството от тях споделят, че са преминали формално обучение по темата за ангажираността на родителите и семейството в образованието. Всички те са фокусирани върху преодоляването на неравния достъп до качествено образование и върху подпомагането на учениците да развият потенциала си. Училищните лидери са загрижени за това как да развият по-добър диалог с родителите и семействата и да достигнат до споделено разбиране за обучението и развитието на техните деца.

Първата и може би най-важната стъпка за това е да се вслушат в мнението, мотивацията, възприятията и стремежите на родителите по отношение на техните деца и образованието им.

Изследването на Центъра за универсално образование показва, че повечето родители искат нов тип училище за децата си. Училище, което е насочено към социално-емоционалното развитие наравно с академичния напредък, което вместо директно обучение с малко взаимодействие използва иновативни подходи с интерактивен и социален характер. Училище, което помага на децата да опознаят себе си и да открият своите лични житейски цели. 

Най-важната цел на училището според родителите

Училището играе различни роли в обучението и развитието на децата. То не само подготвя учениците за пазара на труда, но също така им помага да развият своите социално-емоционални компетентности, да се разгърнат като личности и членове на обществото. Въпреки че родителите със сигурност оценяват всички тези функции, проектът цели да проучи коя според тях е основната и най-значима цел на образователните институции. Анкетираните са помолени да довършат твърдението „Вярвам, че най-важната цел на училището е…“, като изберат от следните опции:

 • академичната – да подготви учениците за висше образование чрез достатъчно познания по всички учебни предмети;
 • икономическата – да подготви учениците с уменията и компетенциите, необходими за предоставяне на работната сила;
 • гражданската – да подготви учениците да бъдат добри граждани, които са готови да водят своя политически и граждански живот;
 • социо-емоционалната – да помогне на учениците да придобият себепознание, да намерят своето лично чувство за цел и да разберат по-добре своите ценности;
 • Други.

Резултатите разкриват доста теми за размисъл, а във вижданията на родителите има съществени различия в отделните юрисдикции (вж. Фигура 2). Очаквани обобщения като „Родителите от работническата класа се грижат най-много за това да помогнат на децата си да си намерят работа“ не се оправдават. Както виждаме, икономическата цел съвсем не е най-често посочваната, въпреки че в различните юрисдикции е приоритизирана от някои родители. Всъщност, погледнато глобално, тази функция се нарежда на последно място!

Фигура 2: Цел на училищното образование

Какво искат родителите от училището

В 9 от 14 юрисдикции в Северна и Латинска Америка, Африка, Европа и Австралия за най-важна цел на образованието е посочено социално-емоционалното развитие на децата. В три юрисдикции в две области в САЩ и една в Южна Африка на първо място е изведена академичната подготовка. Само в две юрисдикции в Индия най-често избираната цел е подготовката на младите хора да бъдат добри граждани.

Прави впечатление, че с порастването на децата родителите отбелязват различни цели на училищното образование като най-важни. Навсякъде родителите на по-малките деца предпочитат училищата да се фокусират върху социално-емоционалното развитие, а родителите на по-големите ученици – върху академичното развитие.

Педагогически предпочитания на родителите

Родителският интерес към социално-емоционалното развитие на децата се отразява и в силното предпочитание към иновативни педагогически подходи, които подчертават социалната природа на обучението. Мнозинството родители предпочитат иновативната педагогика, като се отбелязват различия по области във всяка държава.

Ето как изглежда родителската класацията на различните подходи в условията на пандемия:

Какво искат родителите от училището

Индикатори за качествено образование според родителите

Всички родители правят оценка за качеството на образованието, което получават децата им, често съвсем инстинктивно, разчитайки на комбинация от неформална или официална информация. Това може да бъде коментар на самия ученик, неговите резултати от изпити, разговори с учителите, впечатления от съседско дете, което завършва училището и постъпва в университет, класиране и оценка на самата образователна институция. 

Оценката, която правят семействата, е ограничена от показателите или каналите за обратна връзка, до които те имат достъп. За да разбере по-добре как се формират тези разбирания, Центърът за универсално образование подканя родителите да класират шест индикатора за качеството на образованието:

 • Изпити: детето получава добри резултати от национални стандартизирани изпити;
 • Оценки: детето постига определено академично ниво;
 • Подготовка след средното образование: детето получава добра подготовка за образование след средното;
 • Социални: детето развива социални умения и приятелства в училище;
 • Извънкласни: училището предоставя възможности за участие в извънкласни дейности, съобразени с интересите на учениците.
 • Щастие: детето се наслаждава на ходенето на училище.

От отговорите на родителите могат да се направят няколко извода (вж. Фигура 4). С изключение на родителите в Африка и Индия, родителите отразяват общия интерес към социално-емоционалното развитие на децата и интерактивните педагогически подходи чрез показатели за качество, свързани с щастието и социалното развитие на детето им. Разчита се също, но в по-малка степен, на оценките на децата и участието им в извънкласни дейности като основни показатели за качество.

Фигура 4: Качество на образованието

Какво искат родителите от училището

Съвсем различна картина показва изследването в Ботсвана, Гана, Южна Африка и Индия, където родителите разчитат на друг набор от информация. Родителите от Ботсвана и Индия се фокусират върху основната формална обратна връзка с училищата и училищните системи, а именно резултатите от изпитите. Родителите от Гана също разчитат предимно на представянето на децата на стандартизирани изпити, докато родителите от Южна Африка посочват, че добър индикатор е нивото на подготовка за кандидатстване в следващ етап на образованието.

Съответствие между разбиранията на родителите и учителите

Проучването дава поглед и върху това дали родителите смятат, че техните виждания за образованието са в синхрон с тези на учителите, които преподават на детето им. Преобладаващото мнение на родителите във всички юрисдикции е, че между тях и учителите на децата съществува споделена визия (вж. Фигура 5).

Фигура 5: Съответствие между разбиранията на родителите и учителите

Какво искат родителите от училището

Интересното е, че анкетите, които са събрани до момента от учителите, показват, че усещането е взаимно. Сътрудниците по проекта все още анализират данните от училищата (към днешна дата са обработени данните от Гана, град Уейн, Махаращра, Северна Англия Образование и югозападна Пенсилвания).

Как се формират разбиранията на родителите

Какво всъщност влияе, формира и определя разбиранията на родителите относно това какво е качествено образование? За да достигне до отговорите на този въпрос, изследването подканя родителите да класират следните фактори според влиянието, което им оказват:

 • Влияние на личните отношения:

– Мненията на други родители;

– Мнението на детето;

 • Влияние на педагозите и образователната система:

– Мненията на учителите и възпитателите на детето;

– Критериите, необходими за прием в колеж / университет;

– Мненията на лидерите в образователната общност (напр. училищни администратори, областни директори и политици);

 • Влияние на несвързани с образованието лица:

– Медии;

– Научни открития от области като психологията, науките за обучение, социологията и др.;

– Мненията на избраните от мен длъжностни лица;

– Мненията на лидерите на гражданското общество (напр. религиозни лидери на общността, представители на неправителствени организации, общински групи на местно ниво).

Във всички юрисдикции педагозите заемат уникално място във формирането на гледните точки на родителите, а този факт предполага силен потенциал за партньорство и сътрудничество (вж. Фигура 6). Откроява се още изводът, че семействата не разчитат особено едни на други като важни източници на информация за качеството на образованието. Може би това е причината родителите все още да недооценяват важната си роля като агенти на промяната в образователната система. 

Фигура 6: Влияния върху формирането на разбиранията 

Какво искат родителите от училището

Заключение

Центърът за универсално образование още веднъж подчертава значението на по-задълбоченото проучване на мнението на родителите и мотивацията им за образованието на техните деца. Набелязването на областите, в които между родители и учители има споделено разбиране или разминаване, със сигурност ще допринесе за информиран диалог, който изгражда отношения на доверие.

Очакваме с нетърпение да проследим окончателните резултати от проучването! 

Въпреки че България не попада в обхвата на изследването, изводите от него са изключително интересни и неминуемо ни карат да се замислим за ролята на родителите в нашата образователна реалност. Гледната точка на родителите за това какво е качествено образование заслужава да бъде взета предвид в дебата за подобряване и реформиране на системата… Защото въпреки различията, семействата навсякъде по света искат най-доброто за своите деца.

Как мислите, какво ли биха споделили родителите от България?

 

_______
1

 

Обхват на изследванетоРодители/настойници или други лица, поели грижата за деца, обхванати от системата на формалното предучилищно и училищно образование*
Брой респонденти:24,759 
Родители на деца в предучилищна възраст и начален етап42%** 
Родители на деца в прогимназиален етап25%  
Родители на деца в гимназиален етап33% 
Ниво на достоверност:95% Размерите на извадките бяха определени предварително, за да бъдат представителни в рамките на 5% грешка в юрисдикциите, където се провежда проучването (напр. oбласт, щат или държава)
Език на провеждане:африкаан, арабски, английски, фарси, френски, хаитянски креолски, хинди, мандарин, маратхи, сетсуана, испански, суахили, туи, виетнамски и хоса

* Степените са приравнени със степените в българската образователна система;

** Този дял се основава на общия брой родители (19 724), които са посочили възрастта на най-голямото си дете в проучването. Останалите 4854 родители не са попълнили тези данни.

Източник: Know your parents (brookings.edu)

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали