fbpx
Права на човека Класната стая

Как училището като институция може да подкрепя правата на детето?

Как училището като институция може да подкрепя правата на детето?

Когато говорим за образование, едни от най-често използваните термини, с които си служим са “училище” и “училищна общност”. Това е така, защото формалното образование се осъществява единствено в контекста на училището като институция и с участието на всички членове на училищната общност – учители, ученици и родители. Образованието по права на децата тръгва от семейната среда и също намира своята реализация в класната стая, затова в настоящата статия ще се опитаме да намерим отговор на въпроса как училището може да подкрепи обучението в тази област.

Училището по подразбиране има ангажимент да осигури на децата достъп до образование, качествена образователна среда (вкл. приобщаващо образование, сигурна и здравословна среда и отговарящо на индивидуалните образователни потребности образование) и уважение към личността им.

Обучението по права на децата като цялостен подход за организиране на училището обаче изисква не просто да се уверим, че всички членове на общността познават и разбират правата на децата. В тази статия сме обобщили някои признаци, по които може да познаете дали едно училище работи с мисъл за правата на децата. 

Какви са стъпките, през които едно училище трябва да мине, за да е сигурно, че подходът се прилага в цялостната му стратегия?

Проучване

Чисто човешки всички ние имаме определени нагласи за себе си и собствения образ. Често този модел се пренася и върху начина, по който мислим за собствено ни училище. И ако попитаме директорите на 100 училища дали в тяхното се работи с мисъл за правата на децата, вероятно по-голямата част от тях, биха отговорили – да, разбира се. Но какво стои зад този отговор? Какви са дейностите, които стоят зад това, каква специфична организация на работата с учениците може да бъде използвана за пример, че това твърдение е валидно?

Създаването на кратък въпросник, който е насочен към проявленията на създаването на условия за спазване на правата на детето би ни дал по-добра отправна точка. Най-удобно би било да се използват адаптираната версия на правата на децата и формулираните въпроси да бъдат отворени, напр. 

“чл.12 – Децата имат право да дават своето мнение, когато възрастните взимат решения, които ги засягат.”

Примерен въпрос към учители: Дайте 1 пример от работата си в класната стая в последните 6 месеца, в който сте спазили този принцип. 

Примерен въпрос за ученици: Дайте 1 пример от училищния си живот в последните 6 месеца- работата в час, в извънкласните занимания и т.н., в който е приложен този принцип.

Вероятно не за всеки принцип учителите и учениците биха имали пример, за който да се сетят веднага, но ако им дадете избор да напишат примери за 3 от 10 изброени права по техен избор, това би ви дало по-голяма яснота кои са тези права, които са най-ясни като дефиниция, за които има утвърдени практики в училището и кои са тези, за които не може да се намери конкретен пример. 

Създаване на структура за професионално учене

Учителите имат нужда от подкрепа, за да работят с нови концепции. Да, вероятно участието във външна или вътрешна квалификация за методи и стратегии за интегриране на образованието по права на децата в класната стая, не биха били излишни, но учителите учат по-добре от практиката си. 

Преди да се достигне до структуриране на процеса по работа по образованието по права на децата, трябва да прецените доколко в практиката на учителите активно са застъпени идеи за:

  • центрирано върху ученика обучение;
  • учене чрез преживяване;
  • учителят като фасилитатор на учебни ситуации, а не ръководител (на практика авторитарния стил на преподаване е в противовес на чл.12, за който стана дума по-рано);
  • позитивни методи за управление на класната стая;
  • работа с деца с различни образователни възможности.

Всички те са основата на качествено различното обучение в 21. век. 

Както казахме – за учителите би било изключително полезно да се организират регулярни срещи, на които да се споделят идеи и да се търсят решения на предизвикателства, които срещат, в работата си по интегриране на правата на децата в цялостната култура на класните стаи и в работата си с различно предметно знание. Създаването на възможности за рефлексия и саморефлексия би задълбочило разбирането на училищния екип какво правят добре и кои са областите, в които трябва да приложат повече креативност и упоритост.

Спазване на правата на учителите

Когато учителите работят на място, в което се чувстват добре, със сигурност това се отразява на мотивация им за работа и на крайния резултат. Ако едно училище е създала вътрешни механизми за работа с оглед на опазване на правата на учителите като личности, тогава и учителите биха били по-чувствителни към правата на децата и интегрирането им в цялостната си работа и философия на преподаване. 

Реално работещ Ученически съвет

Формално почти навсякъде има Ученически съвет. На практика обаче често тези структури не само не работят, но и са приемани за “заплаха” за функционирането на училището, тъй като включването на представители на Съвета в цялостните механизми по взимане на решения в училището забавя процеса. Адаптирането на някои по-сложни концепции във вид, в който учениците да могат да ги възприемат и да участват равностойно в анализа и оценката на възможните варианти, отнема допълнителен времеви ресурс и изисква специфични умения на отговорните към процеса лица. 

Но учениците са в училище, за да се учат за живота. Усилията, които бихме инвестирали в работа по изграждане на управленски капацитет у Ученическия съвет, са основата на бъдещото активно гражданско общество. 

Какви биха били ползите за училището от прилагане на цялостен подход за интегриране на образование по права на детето в училище?

  • по-добро поведение и взаимоотношения между учениците и между учениците и учителите;
  • по-висока ангажираност в учебните часове;
  • подобряване на уменията на учениците за участие в дискусии, планиране на дейности и рефлексия над собственото учене, тъй като чрез тези методи най-добре се преподава с мисъл за правата на децата;
  • по-удовлетворени от работата си учители.

Правата на децата са част от всяко училище, но ако положим допълнителни усилия тяхното опазване да е сред стъпките за вземане на ежедневните решения в училище и успеем да създадем училищна култура, чувствителна към темата, то тогава работата по “Образование по правата на детето” би била по-ефективна и устойчива във времето. 

 

 

Използвана литература:

1.Child Rights Education Toolkit:Rooting Child Rights in Early Childhood Education,

Primary and Secondary Schools, UNICEF

2.Rustamjon Urinboyev, Per Wickenberg and Ulf Leo,Child Rights, Classroom and School Management: A Systematic Literature Review, 2016

3.Адаптиран вариант на Конвенцията за права на децата

За автора

Преслава Байчева

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.