Обучителен пакет за "Образование по права на детето"

Обучителният пакет е разработен в партньорство и с подкрепата на УНИЦЕФ и Министерство на образованието и науката.

Уроци за права на децата в българската образователна система

В тази секция ще намерите Рамка на учебна програма за образование по права на детето в българската образователна система, Наръчник за Образование по права на децата и 75 интегративни урока, разпределени по образователни етапи. Уроците са практично разписани и готови за директно приложение в класната стая, час на класа или извънкласна дейност. Подходящи са и за родители и работа с децата вкъщи.

Рамка на учебната програма за правата на децата

Настоящата рамка на учебна програма за образование по права на детето е интегративно разработена за българската образователна система от предучилищна възраст до гимназиален етап. Програмата се стреми да подпомогне процеса на личностно развитие на децата, на формиране у тях на отговорност към обществото и на нагласа за демократично участие като пълноправни граждани на страната ни. 

Образованието по права на детето е подход, основан върху Конвенцията на ООН за правата на детето, който създава възможности децата да заявяват личността си и насърчава в тях отговорност и уважение към правата и достойнството на другите. Подпомага ги да развият своята критичност, грамотност за и уважение към правата и свободите си, така че да се застъпват заедно за тях и да бъдат чувствителни към проявите и причините за несправедливост.

Наръчник за “Образование по права на децата”

В наръчника ще откриете повече за подхода и методите за интегриране на образованието по права на децата, като част от неформалното образование. Включени са материали и работилници за провеждане на “Клуб на детето”.

Въведи своя имейл, за да свалиш рамката на учебна програма и наръчника.

Предучилищен етап

Модул I – Идентичност и различия

 • I.1. Кой съм аз?
 • I.2. Аз и възрастните
 • I.3. Защо и в какво сме различни?

Модул II – Права и отговорности

 • II.1. Желания, нужди, права
 • II.2. Позволено и непозволено
 • II.3. На какво имат право децата и възрастните?

Модул III – Природна и социална среда

 • III.1. Природата
 • III.2. Семейството
 • III.3. Училището/градината

Модул IV – Общуване и участие

 • IV.1. Мисли, чувства и думи
 • IV.2. Разговор
 • IV.3. Моето мнение и мненията на другите

Модул V – Закрила на правата

 • V.1. Защо плачат децата?
 • V.2. Деца в беда
 • V.3. Кой пази децата?
Уроци за права на децата в българската образователна система

Въведи своя имейл, за да свалиш уроците за предучилищен етап

Начален етап

Модул I – Идентичност и различия

 • I.1. Моето тяло
 • I.2. Моята личност
 • I.3. Полови различия

Модул II – Права и отговорности

 • II.1. Моите права и правата на другите
 • II.2. Човешки и детски права
 • II.3. Какво е да си свободен?

Модул III – Природна и социална среда

 • III.1. Игра и учене
 • III.2. Ролите в семейството – права и отговорности
 • III.3. Животът в училище

Модул IV – Общуване и участие

 • IV.1. Мисли, чувства и думи
 • IV.2. Отборни игри и работа в екип
 • IV.3. Участие и отхвърляне

Модул V – Закрила на правата

 • V.1. Нарушаване на детските права в семейството и мерки за промяна
 • V.2. Нарушаване на детските права в училище и мерки за промяна
 • V.3. Механизми за закрила на децата и техните права
Уроци за права на децата в българската образователна система

Въведи своя имейл, за да свалиш уроците за начален етап

Прогимназиален етап

Модул I – Идентичност и различия

 • I.1. Групова принадлежност
 • I.2. Форми на дискриминация
 • I.3. Толерантност

Модул II – Права и отговорности

 • II.1. Универсалност на човешките права
 • II.2. История на детските права. Отделни групи детски права
 • II.3. Отговорностите на родителите и обществото към децата

Модул III – Природна и социална среда

 • III.1. Опазване на околната среда
 • III.2. Екологични практики в дома
 • III.3. Екологични практики в училище

Модул IV – Общуване и участие

 • IV.1. От мнения към действия
 • IV.2. Форми на детско участие
 • IV.3. Ученическо самоуправление

Модул V – Закрила на правата

 • V.1. Детска експлоатация
 • V.2. Посегателства срещу децата
 • V.3. Децата и войната
Уроци за права на децата в българската образователна система

Въведи своя имейл, за да свалиш уроците за прогимназиален етап

I Гимназиален етап

Модул I – Идентичност и различия

 • I.1. Автономия и достойнство
 • I.2. Лична идентичност и избор
 • I.3. Предразсъдъци и дискриминация

Модул III – Права и отговорности

 • II.1. КПД – ценности, права и отговорности
 • II.2. Неделимост и взаимосвързаност на правата
 • II.3. „Най-добрият интерес на детето“

Модул II – Природна и социална среда

 • III.1. Какво е социална промяна и как се постига?
 • III.2. Глобални предизвикателства пред околната среда и социалните промени, необходими за решаването им
 • III.3. Грижата за природата и обществото като лична отговорност.

Модул IV – Общуване и участие

 • IV.1. Въпроси и отговори. Право на информация
 • IV.2. Конфликти и тяхното решаване
 • IV.3. Участие в колективни обръщения, дебати и проекти

Модул V – Закрила на правата

 • V.1. Държавата и детските права
 • V.2. Международни организации за закрила на децата
 • V.3. Собствени действия за защита на правата
Уроци за права на децата в българската образователна система

Въведи своя имейл, за да свалиш уроците за първи гимназиален етап

II Гимназиален етап

Модул I – Идентичност и различия

 • I.1. Самоопределяне. Свобода на мисълта, съвестта и религията
 • I.2. Професията, изкуството и спортът като средства за идентификация
 • I.3. Право на личен живот

Модул III – Права и отговорности

 • II.1. Право на образование
 • II.2. Право на изслушване
 • II.3. Детска престъпност и права на децата в съда

Модул II – Природна и социална среда

 • III.1. Детското здраве и деца в неравностойно положение
 • III.2. Бедност и нарушаване на детските права
 • III.3. Уязвими групи и социално подпомагане

Модул IV – Общуване и участие

 • IV.1. Достъп до достоверна информация. Предпазване от манипулации и пропаганда
 • IV.2. Гражданско участие и местна власт
 • IV.3. Право на сдружаване и мирни събрания

Модул V – Закрила на правата

 • V.1. Детските права и закрилата на детето в законодателството на РБ
 • V.2. Неправителствени организации, ангажирани със защита на децата и техните права
 • V.3. Превенция на посегателства и престъпления срещу деца
Уроци за права на децата в българската образователна система

Въведи своя имейл, за да свалиш уроците за втори гимназиален етап

Още материали за правата на децата