Как третокласниците развиват четене с разбиране в часовете по самоподготовка в 58 ОУ “Сергей Румянцев”

Как се поощрява самостоятелното учене и се създава желание за напредък?

Как да научим децата да четат с разбиране?

Как целенасочено да развиваме уменията им да обобщават информация?

Това са въпроси, които в началото на учебната година си задава Цветомира Керемидчиева, участник в програмата “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час” и учител в столичното 58 ОУ “Сергей Румянцев”. Училището предоставя на своите учители възможност да създават иновативни уроци и предоставя вдъхновяваща среда за работа – сградата разполага с компютърен кабинет, зали за провеждане на занимания по интереси и интерактивни занимания, фитнес зала и маса за тенис, актова зала, с библиотека и дори със собствен етнографски музей. Пространството позволява класът да ползва една стая по време на сутрешните часове и в друга – за следобедните занимания.

За г-жа Керемидчиева настоящата учебна година е втора в училището и първа в 3. клас, с които работи в часовете по самоподготовка. Заедно с Йорданка Крумова – класен ръководител на децата и преподавател с дългогодишен опит, младата учителка създава план за целенасочено развиване в учениците на умението за четене с разбиране, работа в екип и самостоятелното учене.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Самоподготовка по Човекът и обществото”

Цели:

Развиване на:

  • Умения за четене с разбиране;
  • Осъзнатост;
  • Умения за учене.

Подходяща е за: ученици в начален етап 

Прилага се: през цялата учебна година

Необходими материали: 

  • учебник и учебна тетрадка по човекът и обществото;
  • проектор/интерактивна дъска.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Г-жа Керемидчиева забелязва, че третокласниците масово се затрудняват с т.нар. разказвателни предмети. Причините са различни: някои ученици се разсейват твърде лесно и губят интерес, други срещат трудности да установят връзката между отделните изречения и думите в тях, трети четат с разбиране, но бързо забравят немалкото количество информация в текстовете от учебника. Децата имат предмета “Човекът и обществото” два пъти седмично, а младата учителка разработва план за протичането на самоподготовката, който дава много добри резултати.

Четене на урока

Времето за самоподготовка по човекът и обществото започва с актуализиране на знанията – класът накратко си припомня каква е била темата на предишния урок и синтезира най-важното от него.

Следва самостоятелно проучване на новата тема. Четенето на урока от учебника става точка по точка, като г-жа Керемидчиева насърчава учениците да минат през текста 3 пъти, със запушени уши. “Запушването на ушите им беше странно – питаха защо. Вече знаят, че го правим с цел да не чуваме странични шумове от коридора. Повечето деца предпочитат да си запушат ушите, защото сами се увериха, че шумът им пречи”, разказва учителката.

След това г-жа Керемидчиева прочита още веднъж текста, а децата могат да го следят, проектиран на стената. По този начин учителката иска да стимулира повече сетива – всеки човек учи по различен начин – едни деца ще разберат и научат повече, докато четат сами, други – докато слушат прочита на госпожата.

Обсъждане

Следва дискусия – обясняват се непознатите думи и всички заедно обсъждат какво са разбрали. Децата се допълват един след друг и никой не трябва да повтаря това, което вече е казано. Това условие изисква учениците да се изслушват внимателно и да бъдат концентрирани. Ако се налага, учителката задава допълнителни въпроси към всеки параграф.

Работа в екип

Учениците работят по задачите от учебната тетрадка в малки групи от по 4-5 човека. Разпределянето на децата става на случаен принцип и всеки час екипите са абсолютно различни.

Първата задача на всяка група е да си измисли име. След това учениците имат 2 минути да разпределят помежду си следните роли: 

  • Пазител на времето – следи колко време остава до края на дейността;
  • Четец, който чете упражненията по време на груповата работа;
  • Презентатор – представя това, което всички в групата са написали в учебната тетрадка.

Децата се редуват и се стремят да не влизат често в една и съща роля.

Започва писането на домашната работа. След като четецът прочете въпроса, групата започва дискусия и търси потвърждение на изводите си в текста от учебника. Всеки ученик записва в своята учебна тетрадка отговора, до който е достигнал екипът му.

Когато времето за работа изтече, презентаторите излизат пред класа със своите учебни тетрадки. Всички отговори се прочитат, коментират и допълват от останалите ученици. С помощта на проектора учителката проектира съответната страница от учебната тетрадка на стената в класната стая и въвежда верните отговори, така че всички деца да могат да сверят правописа на по-сложните думи.

Когато новият урок е обобщителен, г-жа Керемидчиева подготвя работни листове с упражнения и учениците работят групово отново по същия начин. “Всичко вече е отработено. Има един период от време, около месец, в който децата се адаптират към този начин на работа. В самото начало часовете преминаваха по-бавно, но вече всеки знае какво, как и защо се прави. Това е вариант, който работи – децата четат, разбират и разказват.” разказва г-жа Керемидчиева.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

В резултат на прилагането на тази практика в часовете по самоподготовката учениците вече работят много по-добре заедно. Сътрудничеството е ефективно и все по-рядко се налага учителката да стои при тях и да им дава насоки. Самите третокласници много харесват този начин на взаимодействие: “Работата по групи им допада повече, отколкото индивидуалната, защото общуват и си помагат, мислят по една задача и споделят идеи”, разказва Цветомира.

Как третокласниците развиват четене с разбиране в часовете по самоподготовка в 58 ОУ "Сергей Румянцев"

Г-жа Керемидчиева наблюдава положителни резултати и по отношение на четенето с разбиране. Учениците четат много по-фокусирано, докато в началото на учебната година не са се старали особено да вникнат в текста. Сега знаят, че за да се справят със самостоятелната работа по групи, трябва да четат целенасочено и да запомнят добре коя част на урока каква информация съдържа. 

Подобряват се и комуникативните умения. Третокласниците са по-съсредоточени в това, което се обсъжда – всеки се стреми да следи разговора внимателно и да надгражда казаното. “Научиха  се да се изслушват и да се допълват. Всеки се сеща по нещо”, разказва г-жа Керемидчиева. Третокласниците вече са по-уверени и когато трябва да говорят пред публика.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Ефективната комуникация между учителите, които работят с конкретния клас, е от първостепенна важност. Класният ръководител следва да е наясно с целите, по които работи колегата му в ЦОУД, както и с неговите методи на преподаване. По този начин двамата специалисти могат да се подкрепят и да се допълват. Добрата екипна работа не остава незабелязана от децата и те следват добрия пример, който виждат.

Много е важно учениците да знаят смисъла, който стои зад всяка дейност, какво умение ще развият и с какво това ще им помогне – защо четат със запушени уши, защо работят по групи, защо представят написаното пред класа. 

На децата понякога им трябва малко време, за да свикнат с новия начин на работа и ролите, в които влиза всеки един в групата. В началото годината учителката описва на картонче функсциите на всяка една от ролите, а с течение на времето третокласниците вече нямат нужда от тази опора.

Важно е също така учителят да бъде стриктен при поставянето на времева рамка и да не дава допълнително време. Така децата свикват да четат съсредоточено в името на това да завършат успешно груповата работа в срок.

За да се научат да разказват това, което са прочели и запомнили, е необходимо в началото учителят да задава повече насочващи въпроси или да дава примери. Г-жа Керемидчиева напомня и изисква отговорите на учениците да бъдат пълни изречения и винаги им напомня: “Част от отговора се съдържа във въпроса”.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчивинпедагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали